Darggaggoonni Oromoo 200 ta’an Wayyaaneen Hidhaman .

(Gabaasa Qeerroo, Gimbii, 8 Mudde 2011) Garboomfataan mootummaa Wayyaanee ilmaan Oromoo keesumaa dargaggoota Oromoo hidhuu,barnoota irraa arii’uu fi hojii dhabdee taasisuun isaa beekamaa dha.

Yeroo ammaa kanatti jalqaba baatii Muddee 2012 irraa eegalee Godina Wallaggaa Magaala Gimbii fi naannoo ishee keessa kanneen jiraatan dargaggoota Oromoo irratti hammeenya raawwachaa jiru haala suukkanneessaa fi gara jabeenya sanyii namaa duguggii kan tahe tahuu Qeerroo magaalaa Gimbii gabaasa.

Mootummaan TPLF Wayyaanee ilmaan Oromoo hojii dhabdee taasisuun dargaggootni Oromoo dafqa xuruursanii jireenya hadhaawaa Oromiyaa keessaa mohachuuf osoo dhama’aa jiranii yakka sobaan goolessituu fi hattoota jechuun dargaggoota Oromoo yakkuun akka bineensaatti adamsanii malgaal fi baadiyyaa keessaa hidhaatte naqaa jiru.

Yeroo ammaa kanatti dargaggoota Oromoo 200 ol kan hidhaman yoommuu ta’u kanneen kaan ammoo baqatanii carraan dagala keessa jiraachuun isaan mudatee jira. Warreen mana hidhaatti funaanamanis hammeenya TPLF irraa kan ka’een bishaan dhaqna isaaniitti firfisuun reebaa reebaa akka jiran gabaasaan qeerroo irraa qindaaye addeessa.

Yeroo ammaa kana rakkoon guddaan ilmaan Oromoo naannoo kanatti kan qaqqabee fi warri ijoollee halkanii guyyaa caraan imimmaan harcaasuu isaan mudatee jira.Gocha hammeenya ana fakkaatu kanaaf Adda durummaan sababa tahee Oromoota hiisisuu fi reebsituu keessatti kan hojjetaa jirus ergaamee bulaa Wayyaanee bulchaa ganda odaa kan ta’e Abiyoot Malaakuu akka ta’es dargaggootni magaalaa Gimbii tika qabsoo Qeerroo Bilisummaaf ijaaraman saaxilanii jiru.

Namni ergamaa Wayyaanee tahe kun ji’oottan jahan darban keessatti dargaggoota hiisisaa kan turee fi lafa Oromootaa investerootaaf gurguruun jiraattota naannoo kanaa qe’ee dhablee taasisaa turuun isaas ni beekama.Irreen dargaggootaa tikni nageenya qabsoo qeerroo jala bu’ee akka gabaasetti magaala Gimbii keessaa manni hidhaa magaala sanaa guutee bakka waan hanqateef dargaggoota magaalota xixiqqaa fi baadiyaa irraa fidan mana barumsa sadarkaa lammaffaa warra Saayyoo jedhamu keessatti hidhaa jiraachuu beeksisee jira.

Yeroo ammaa kanatti Dargaggoowwan Oromoo mana hidhaa Wayyaanee Magaala Gimbii keessatti argaman keessaa hammi tokko maqaan isaanii akka armaa gadiiti:-

1.Dargaggoo Dawit Tamasgeen
2.Abbush Malkaamuu
3.Hambisaa Baatirii
4.Shimallis Moosisaa
5.Kaasahuun Bantuu
6 Jireenyaa Taammiruu
7 Maarqos Kabbadaa
8.Taarikuu Garbaa
9 Alamaayyoo Habtaamuu
10.Aliyyii Baatirii
11.Namoomsaa Kabbadaa
12.Numarsii Kabbadaa
13.Meetii Kabbadaa
14.Innawu Fiqaaduu
15.Magarsaa Daani’eel
16.Ismaa’el Ashabbir
17.Baacaa Biraanuu
18.Mitikkuu Tamasgeen
19.Dirribaa Baatirii
20.Waaqboon Awwaqaa
21.Abdii Taaddasaa
22.Kaasahuun Taakkalaa
23.Iwunatuu Ashannaafii
24.Alamaayyoo Mulgeetaa
25.Misgaanuu
26.Shoraa
27.Odaa fa’i

Yeroo tahan, Sabboontotiin magaalaa Gimbii dhaamsa ergamtoota Wayyaaneen waan beeksisan keessaa tokko jaleewwan Wayyaanee ilmaan Oromoo garbummaa bara baraa keessatti hambisuuf hiriiran gocha akkanaa irraa of hin qusatan taanaan tarkaanfiin cimaa fi kan deebii hin qabne akka isaan eeggatu fi kanas hubachuu akka qaban fi lamiileen Oromoo naannoo Gimbiis beeksanii jiru. Oromoonni biyya keessaa fi alaa sagalee isaanii akka nuuf dhageessistan jechuunis bakka hundatti dhaammatanii jiraachuu gabaasi Qeerroo beeksisa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!