SBO: Bitootessa 15 bara 2017. Oduu, Gaaffii fi deebii Dura Taa’aa Konyaa ABO Mul’is Abbaagadaa -magaalaa Toroontoo waliin taasifamee fi gaaffi fi deebii Artiist Mastaawat Haylayyasuus Qananii waliin taasifame Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Biyya Oromoo Keessatti Biyya Biraa Ijaarun Itti Fufe!

Aside

Baarentuu Gadaa Irraa

Biyya OromooUmmanni Oromoo saba guddaa, saba aadaa, seenaa fi duudhaa  guddaa qabuudha.  Ummanni kun biyya mataa isaa, biyya barootaaf irra jiraachaa ture ummata qabuudhasi.  Biyya isaa keessaattis akkuma seenaan ragaa bahutti ummata  sirna bulchiinsaa mataa isaa diriirsee ykn ijaarratee seeraa fi sirnaan, nagahaan wal bulchaa tureedha.Ummanni Oromoo dachee badhaatuu lafa facaasanii  irraa hammaarratan, horanii irra yaasan qabu ta’unis  dhugaa iafa jiruudha.  Walumaa galatti ummanni Oromoo ummata aadaa, seenaa fi dhuudhaa akkasumas qabeenya ummamaa hammaramee hin dhumne qabudha jechuutu danda’ama. Continue reading