“Lammaa Magarsaa fi Sabboontonni OPDO Tokko Tokko”?!

Aside

Baarentuu gadaa Irraa

 Image result for SabboonummaaSabboonummaan maali, eenyutu sabboona dha?  Eenyu yoo maal godhee fi hojjete sabboonaa jedhama” Gaafii jedhuuf deebiin namootaa ykn akki itti sabboonumaan ifu namootarra namootatti  addaa addummaa xixiqqoo qabaachuu mala. Haata’uutii  dhugaan nama hundumaa walii galchu  jechi “Sabboonummaa” jedhu walittii hidhaa jechoota lamaa ta’uudha. Hikkaan jechoonni kun walitti qaanja’uun kennanis ifa waan ta’eef  burjaaja’ins hiikoo gama kanaan  muldhatu hin jiru. ykn  harki guddeessi namaa ibsa dabalataa malee hiikoo jecha kanaa irratti walii gala.

Sabboonummaan jecha “Saba” jedhuu fi “Boonuu” jedhurra akka maddu eenyufuu ifaadha. Jechoonni kun lamaan walitti qaanja’uun  ergaa barbaadamu dabrsaa turaniiru dabrsaas jiru. Saba + Boonuu= Sabboonaa, sabboontuu, sabboontoota jechuu dandeenya.

Maddi  jecha kanaa erga kana ta’ee  ergaan isaas maal akka ta’e eenyufuu ifaadha. Jechi sabboonaa ykn sabboontuu jedhuu kun kallattiidhaan ergaa “Saba ofiitin boonuu” jedhu dabarsa.Saba ofiitiin boonuun ammoo nama afaan Oromoo dhagahu maraafuu  hikni isaa ifaa dha.  Continue reading