Mootummaan Ithiyophiyaa Lixa Shaggar Amboo Baadiyyaa Keessa Gurrandhala 11 Loltoota Konkolaataa 9 Har’a Guraandhala 12,2016 Ammoo Dabalataan Konkolaataa 7 Baadiyaa Qubachiisuun Ummata Hiraarsaa Jira,Maanguddoon Ganna 70s Ukkamfame.

Aside

Gurraandhala 12,2016

Amboo irraa :Akkuma beekama ummanni godina lixa Shaggar  aanaa Amboo gandoota baadiyyaa naannoo Waddeessatti FXG Qeerroon Bilisummaa haala si’aawaan adeemsisa turan.Kanuma sababeeffachuudhaan Guyyaa kaleessa,11/02/16 humni waraana Wayyaanee konkolaataa sagaliin halkaan keessa sa’aatii 7 irratti basaastootaa fi jaalleewwan isaanii kan ta’an fknf dura taa’aa ganda dikii kan ta’e Gaddafaa Giddumaa kan jedhamu humna ergamtoota kana deeggaruun mana jireenya qotee bultoota ganda Dikii,galaan waddeessa,kaarraa fi haaruu xiroo keessa jiraatan ukkaamsise qabsiisa bule.kan baay’ee nama gaddisiisuu manguddoo waggaa 70 obbo Sisaay Qaabataa kan jedhaman ganda Galaan Waddeessa keessa qabsiisee isaa buteen isaa hin beekamu.haaluma wal fakkaatuun guyyaa har’aas,12/02/16 humni waraana agaaziin halkaan keessaa sa’aatii 3 irratti konkolaataa 7’n magaala ambooti achi deema jiru.

FXG Golee Oromiyaa Mara Keessatti Bifa Isaa Jijjiiree Torbaan Kana Guutummaatti Itti Fufee Jira. Garuu har’a Guraandhala 12/2016 Bakkoota Adda Addaatti Itti Fufe.

Aside

1. Godina Harargee bahaatti magaalota akka Giraawwaa fi kkf keessatti gandoota qonnaan bulaa hedduuttis gaaffiin mootummaadhumti wayyaaneen maal taanan uummata oromoo irratti harka isaa diriirfata doorsisni afaan qawwee hanga yoomitti jedhuun uummanni FXG har’a adeemsisee jira. Guyyaan har’aa Juma’aa irrattis hordoftootni amantaa musliimaa bakka saalata isaaniitti masjiida masjiidatti ajjeechaan haa dhaabbatu, doorisni uummata keenyarraa haa dhaabbatu…. Jechuun waraqaa hedduun barreessuun qabatanii argamaniiru. Gandootni qonnaan bulaa Hahargee bahaa keessatti argaman daandii cufuutti kana booda wamicha waliif dabarset jira.

2. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo, Jimma horoo fi Qaqetti FXG haareffamee waan jiruuf kaleeysaa irraa kaaase korri bittinneessaa waraana wayyane uummata goolaa jira. Qonan bulaan hidhaatti guurama jiru. Garataan akkasuma jedhu Qeeyroon gabaasan. Hidhaatti kan guuramaa jiru jabaatus nuti qabsoof booda hin deebinu diina jilbeenfachiisnee injifannoon keenya fiixan baasna jechunis dargaggootni godina qellem aanaale kanen keessatti dhaadanno isaani waraqaa fi sagaleedhan wal dhageesisa jiru. Dinni ammalle humna qabuun uummata doorsisaa jira.

3. Magaala Adaamatti FXG har’a taphattootaan dhowe. Taphattootni wal dorgommii irratti walitti dhufan mootummaa wayyaaneef oromoo kan tahe kamu akka hin jilbeenfanne fi waamicha sagalee dhaadannootn dhageesisuun poolisiin naannoo oromiyaa tarkanfii fudhatuu dargaggoota irratti qeeyroon gabaasee jira.

Godina Arsitti FXG itti fufsisuuf waamicha kallattii garagaraan taasifamaa jira. uummanni wal kaasuudhaan mootumma wayyanee abba irree ofirra
fonqolaachisna jechuunis wal yaamaa akka jiru qeeyron gabaasera.

FXG Godina Qellem A/Jimmaa Horroo Keessatti Uummataan Itti Fufee Jira.‏

Aside

Guraandhala 12,2016 Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroi ganda Warra Baabboo keessatti guyyaa lama dura kan gabaafame gaafa Guraandhala 9/2016 halkan keessaa sa’a 5:00 booda uummanni waamicha waliif taasisee ture.Halkan kana sa’a kana irraa kaasee FXG aanaa kana keessatti uummata qonnan bulaa baadiyaa keessaan dabalatee hamma ammaatti itti fufee jiraachuu Qeerroon keenya achirraa gabaasa gochaa jiru.
Guraandhala 10/2016 guyyaa guutuun FXG magaala Jimmaa Horroo keessatti taasifamaa oolera. Manneen daldalaa cufaatti oole. Dhaadannoon uummataa sagalee guddaadhaan daandii cufuun dhageesisaa oolaniiru. Barataan barumsa dhaabee FXGtti uummata waliin hirmaatee jira.
Sirbootni qabsoo uummataan dheekkamsaan kan guute qonnaan bulaa gandichaa waliin fincilli waraana wayyaanee rifaasisu kaleessa Guraandhala 10/2016 kan gaggeeffamaa oole yoommmuu tahu Itti fufuuudhaan ha’ammoo Guraandhala 11/2016 Humni waraanaa poolisii Oromiyaa fi kora bittinneessaa fi federaalli karaa magaala Nuunnuu irraan gara ganda Baabbotti bahuudhaan guyyaan kaleessaa gabaa kan ture FXG kana tasgabbeessuu kan hin dandeenye har’a haala daandii mijeeffataniin dargaggoota oromoo naannichaa tokko lamaan butanii dhabamsiisaa oolaniiru. Dargaggoota dhabaman keessaa
1. Marii Ayyawuu
2.Bulii Abdataa kannen jedhaman humna tikaatiin qabamanii eessa akka geeffaman kan hin beekamneedha. Waraanni wayyaanee halkan kanas gara sanatti bobbafaamaa jiruu fi achis buufatee jiru FXG aanaa Jimmaa Horroottii ka’ee jiru dura dhaabbachuuf kan ergamee achi buufatee jiru tahuun Qeerroon gabaasee jira.

Aside

Guraandhala 11/2016 Godina Dhihaa Oromiyaa keessatti Warraaqsii Biyyooleessa Oromiyaa Daran Jabaachuun Kutaalee Hawaasaa Oromoo hunda kan hirmaachiseen Konkolaachiftootni daandii Amboo-Finfinnee fi Amboo Naqamtee -Finfinnee Warraaqsaa uummata isaaniitti dabalamuun Warraaqsaa Hojii Dhaabuun itti Fufan.

  Rakkoon taajaajila Geejjibaa guddaan Amboo -Finfinnee Akkasumaas Amboo Naqemtee -Finfinnee Gidduutti mudachuun Godinni dhihaa Oromiyaa raafama ulfaataa keessa galte jirti

Aside

GuraanDhala 11/2016 Godinaalee Oromiyaa Garaagaraa keessatti Barruuleen Warraaqsaa FXG , Waarraaqsaa FXG itti fufsiisanii fi ABO  fi uummata Oromoo faarsaan Uummataaf raabsamuu fi bittneefamuu fi Daandiin Bakkoota Hedduutti Halkan Edaa Cufamuun  Mootummaa Wayyaanee Yaaddoo isa Dhumaa keessa galche jira.

   Godina Lixaa Shawaa Aanoota Garaagaraa kanneen akka Giincii, Jalduu, Ilfata, Amboo ,waddeessa, Xuuqur incinnii, Tokkee, Kuttaayee, Baabbichaa, Geedoo Calliyaa, Midaa Qanyii, Horroo Guduruu jimmaa Raaree , Guduruu,  Finca’aa  fi Godinaalee Bahaa Wallaggaa, fi Godina Kibbaa Lixaa shawaa Walisoo fi naannoo ishee fi Godinoota Oromiyaa dhihaa bakkoota hedduutti barruuuleen Warraaqsaa bittineeffamaa fi maxxanfamaa buluufi daandiiwwaan konkolaataa darbanii darbanii cufamuun  wal qabatee Wayyaaneen yaaddooftee Waraada  ishee dabalataan  Oromiyaa keessa qubsiisaa jiraachuun ibsame jira.

   Haaluma Wal Fakkaatuun Godinaalee Bahaa Oromiyaa Magaalaa Dirree Dawaa , fi Godinaal;ee Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa, Godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa fi bakkoota hedduutti barruuleen warraaqsaa bittinneefamuu fi maxxanfamuun Walqabatee Warraaqsii haalaa jabaatee itti fufaa jiraachuu irraa Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee Muddama seenuun waan qabee gadhiisuu dhabuun humna Waraanaa isaan biyya goolaa fi Shororkeessa kan jiruu ammaas Waraanaa kallattii hundaan bobbaasaa jiraachuu fi Sochii amma adeemaa jiruu irraatti Waraanni Wayyaanee Wayyaaneetti garagaluun isaa kan hin ollee ta’uun hubatamee jira.

Aside

Guraandhal 11/2016 Godina Lixa Wallaggaa Magaalaa Gullisoo keessatti guyyaa Har’aa Warraaqsii FXG uummataa fi Dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoon jabaatee itti fufee jiraachuu maddee keenyaa gabaasaan Yeroo amma kana Magaalaa Gullisoo keessatti uummatnii fi dargaggootni hiriiruun Wayyaanee dura dhaabbachaa jirachuun Warraaqsii jabaatee itti fufuun gaggeeffama jira, gabaasaan itti fufa…