Barattooti Ilmaan Oromoo Bara 2014 keessa mormii maaster pilaanii finfinneetiin hidhaman har’as beellamatti dhiyaatanii turan‏

Aside

Barattooti Oromoo

  1. Magarsaa Warquu
  2. Bilisummaa Daammanaa
  3. Addunnaa Keessoo
  4. Nimoonaa Urgeechaa

fi

Wabiin alaa kan dhiyaatu

Mo’iiboon Baqqalaa Garbaa

Beellama mana Murtii lidetaa sadarkaa lammaffaatti dhiyaatanii turan Haata’u malee, Barattoonni kun kan silaa ragaa faccisaa dhageessifachuuf turan tajaajilli Ibsaa waan hin jirreef jedhamuun guyyaa borii tti. darbeera

  1. Loltoota ABO duriiti jechuun
  2. Asfaaw Lissaanaa Begii irraa
  3. Daani’eel Akuumaa Gidaamii irraa bara 2014 keessa kanneen qabaman, Ahimad Abbaa Cabsaa wajjin dhimma amantaa musiliimaaf himatamaa kan jiran musiliimoti Godina Jimmaa irraa hidhaman saddeetis har’a dhiyaatanii turan Haata’u malee isaanis sababa dhibiinsa ibsaatiin torbee tokko booda dhaddachatti akka dhiyeessaman beekameera

Aside

Guraandhala 22,2016
Wallagga lixaa magaala Gimbiitti FXG marsaa sadaffaa har’a ganama kaasee qonnaan bulaan baadiyaatti osoo hin hafnee daandii cufatee diina dura dhaabbatee sin barbaannu jechaa jira.
Dargaggoonni magaala Gimbii har’a sirab qabsoo fi dhaadannoo garagaraa dhageesisaa jiru. Alaabaan ABO fannifamee baatamee dhaadannoon dhageesifamaa jira.
Qellem wallaggaa Begii fi Gidaamitti FXG har’a ganama kanas finiinaa jira. Barataan tokkos Begiitti ganama kana wareegamee jira. Dargaggootni goototni Qeerroo aanaa Gidaamii ganda Giraay irraa ganama kana alaabaa qabachuudhaan gara magaalaa bahaa jiru.
Dhukaasni magaala Begii uummata iratti dhukaafamaa jira. Gimbiin akkasuma sa’a kanatti daandii cufee jira.Humni diinaas hiriira galee kaachaa jira ummata irratti dhukaasa banaa jiraatuun sagaleen dhukaasaa guddaan naannoo Gimbii irraa dhaga’amaa jira.

Ajjeechaa fi Hidhaan Gara Jabinaa Mootummaa Wayyaanee Marraa kana Kufaatii Irraa hin Oolchu.

Aside

(Ibsa ABO irraa kenname)
ABOMootummootni Itoophiyaa bulchaa turanii fi yeroo ammaa empaayera humnaan dhaale bitaa kan jiru, mootummaan Wayyaanee gaaffiilee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa furuu irra kan hammeessan tahuu irraa; Hundee rakkoo biyyattii keessatti ifatti mul’atuuf furmaata buqqaasaa argamsiisuu irra haguuguun rakkoon kan hin jirre fakkeessanii bira dabruu ykn jijjiirraa kabeebsaan furuu kan barbaadan tahuun amala waan taheef; Ummatoota humnaan bitaa jiran dhaggeeffatuu diduun yaadaa fi gaaffii kaasan yakkatti fudhatuun callisiisuu fi ukkaamsuu kan aadeffatan tahuu irraa; Akeekni bu’uraa mootummoota Itoophiyaa hanga ammaatti mul’atanii, garajabinaan hacuuccaa fi saamicha ija dunuunfataa tahuu irraa; Bittootni Itoophiyaa hundinuu hariiroo fi walitti dhufeenyi ummatoota gidduu kan mirga ummatootaa kabaju, mirga ilma namaaf kabajaa kennuu fi wal qixxummaa irratti hundaa’e akka hin taaneef, hariiroon ummatoota Itoophiyaa gidduu kan sodaa fi amantaa wal irratti dhabuu taasisuun addaan qoodanii bituu akka imaammataatti waan itti fayyadamaniif;

Ibsa ABO 22-02-2016.pdf

OLF Press Release 22-02-2016.pdf

የኦነግ መግለጫ 22-02-2016.pdf

POLITICAL CRISIS IN OROMIA STATE, ETHIOPIA

Aside

HRLHAHRLHA: Oromo Nation Peaceful Protest 12 November 2015 – February 20, 2016

I. Ethiopian government crackdown against Injustice Protestors in Oromia

II. Responses to the Crisis

 EU Response  UN Response

 USA Responses

 Human Rights Organizations’ responses

III. Crimes against Humanity in Oromia/Ethiopia

IV. Delayed Response to the Crisis

V. Recommendation

I. The Crackdown Against Anti-Government Injustice Protestors in Oromia

Read More:-Oromia Peaceful Protest (1)