Guraandhala 25/Godina Wallaggaa Horroo Guduruu Warraaqsii biyyooleessa Oromiyaa Jabaachuun Aanaa Abbaay Coommaan Suluula Fincaa’aa keessatti haalaan jabaatee itti fufe olee jira.‏

Aside

Guraandhala 25/Godina Horroo Guduruu wallaaggaatti Warraaqsii biyyooleessa Oromiyaa Jabaachuun Aanaa abbaay Coommaan Suluula Fincaa’aa keessatti haalaan jabaatee itti fufe olee jira. Goototni barattootni Oromoo Suluula Finca’aa sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa warraaqsaa finiinsuun mootummaan wayyaanee yakka duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti rawwachaa waan jiruuf seeraatti dhiyaatee itti gaafatamuu qaba malee nu hin bulchu jechuun dhaadannoo isaanii dhageesisuun waraana wayyaanee Agaazii waliin wal dura dhaabbatan.
Waraanni wayyaanee kunis tarkaanfii diinummaa ilmaan Oromoo barattootaa fi barsiisota irratti fudhachuun barsiisotni fi barattootni hedduun waraana Agaaziin reebam,anii haalan midhamuun madden keenya gabaasan. Barsiisota keessa kanneen Agaaziin rukutamanii hedduu midhamani dararaa guddaan irra ga’aa jiruu keessa:
1.Barsiisaa Addunyaa Feexaa barsiisaa keemistrii kutaa 11ffaa kan barsiisuun haala yaaddeessaa keessa kan jiruufi yeroo amma referaliidhaan hospitaala Finfinnee Phawulos galee jiraachuun ibsamera.
2.Barsiisaa Jireenyaa Olii
3. Barsiisaa Darajjee Duuressaa barsiisaa kutaa 12ffaa barsiisuu
4.Barsiisaa Dirribaa Ababaa fi
Barattootni waraana agaaziin rukutamanii maddeeffamuun dararaa guddaan irra ga’aa jiru keessa:
1.Barataa Ettafaa Araarsaa barataa kutaa 10ffaa
2. Barattuu Lalistuu Boggaalee
3. Barataa Geetuu Dabalaa
4. Barataa Taarikuu Gonfaa kanneen keessatti argaman barattootni hedduun reebamuun haalaan midhamanii yaalaa gahaa illee dhabuun  dararamaa jiraachuun ibsame jira. Warraaqsii Uummataa fi dargaggoota Oromoo maraan itti fufe Sululaa finca’aa naannoo warshaa Sukkaaraa
Finca’atti haalaan jabaatee jira.

Waamicha Eenyummaa Ummata Oromoo Magaalaa Jimmaa Hundaaf! Waamichi Ulfina, Irraa Hafuutu Salphina!!

Aside

Guraandhala 25/2016

Waamicha Eenyummaa Ummata Oromoo Magaalaa Jimmaa Hundaaf!

Waamichi Ulfina, Irraa Hafuutu Salphina!!

Akkuma beekamu sochiin FXG ummatni Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti gaggeessaa jiru baatii afur lakkoofsiseera. Sochii ummatni Oromoo gaggeessaa jiruunis barri olaantummaa murna yartuu gabaabbachuutti, aduun bilisummaa ummata balaaf bahuutti dhiyaachaa jira. Akkuma Oromiyaa kutaawwan biroo sochiin FXG gidduu kana Godina Jimmaa aanota tokko tokkotti eegalamee jira. Mootummaan wayyaanees sochii ummatni keenya gaggeessaa jirutti rifachuudhaan waan qabuu fi gadi dhiisu wallaaluudhaan yeroo ammaa kana raafama guddaa keessa galee jira. Haaluma kanaan Godina Jimmaattis mormii guddaan muudachuu dandaa jechuun mootummaan wayyaanee sochii ummatichaa danquu fi karaa miidiyaa dharaan ittiin hololuuf akka tolutti guyyaa boruu jechuunis Guraandhala 26, 2016 (Jimaata) ummata Magaalaa Jimmaa walgahii ariifachiisaa jechuun Galma Gibeetti waamee jira. Kanaafuu, ummatni Oromoo magaalicha keessa jirtan walgahii mootummaan gabroomfataa wayyaanee umrii isaa ittiin dheereffachuuf waame kana mormiitti akka jijjiirtan waamicha eenyummaa isiniif dhiyeessina.

Yeroo haraa Oromoo fi Oromiyaarratti mootummaan wayyaanee waraana ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa, dhiiraa fi dhalaa, jaarsaa fi jaartii, dubartii ulfa osoo hin jedhin dhiiga dhangalaasaa, lafee caccabsaa, madoo fi qaama hiruu taasisaa kanneen hafan mana hidhaatti guuraa jira. Kanaaf, ummatni Oromoo Jimmaa yeroo Oromoorratti waraanni labsamee jirutti sababni diina waliin teessanii dhimma Oromoo fi Oromiyaarratti mariattaniif hin jiru. Diinni Oromoo isiniifis boru diinuma, Oromoodhumatu isiniif dhiiga! Waliif haa birmannu!

Ummatni Oromoo Godina Jimmaa sirna nama nyaataa wayyaanee irraa miidhaa yoo taeen ala faayidaa argate tokkollee akka hin qabne hubadhaa! Oromoon kan dhiiga dhangalaasaa jiruuf biyya ofiirratti hiree ofiin of bulchuu murteeffachuuf, qabeenya ofiirratti abbaa qabiyyummaa eenyummaa tikfachuuf, biyya ofiirratti abbaa biyyummaa gonfachuuf malee daangaa namaa dhiibuuf ykn qabeenya namaa saamuuf ykn immoo mirga namaatti buuuf akka hin taane hubadhaa! Kanaafuu, irra deddeebiuudhaan isinis biyya ofiirratti abbaa biyyaa tauuf, hiree ofii ofiin murteeffachuuf waamicha eenyummaa ummatni Oromoo isin waamaa jirurratti argamuudhaan diinarratti sagalee keessan akka dhageessistan jechuuf isin beeksifna! DIINATTI WAAROO SALPHINAA AKKA UFFISTAN NI ABDANNA!!

Dubbiin baayatteef harreetti hin fean akkuma jedhamu sana, haala Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru gurraa ni qabdu, ijaanis ni argitu! Gumaacha eenyummaa keessan bahaan waamicha keenya!!

Waamichi Ulfina, Waamichaa Irraa Oolutu Salphina!!

Gadaan Gadaa Bilisummaa!!

Injifannoon Ummata Oromootiif!!

Qeerroo Dargaggoota Oromoo Magaalaa Jimmaa Irraa

NGO highlights plight of Oromo in Ethiopia

http://dw.com/p/1I1NDDW NEWS

Human Rights Watch says security forces are continuing to persecute members of Ethiopia’s largest ethnic group, the Oromo. Hundreds have allegedly been killed in recent protests over a government plan to expand the capital Addis Ababa into Oromo land.

Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e.

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Waamicha  Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e.

Gurraandhala 25,2016

Akkuma beekamu FXG Oromiyaa keessatti Qeerroo fi Uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiruun, qindeessitoota Warraaqsa Biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Diimokiraasii (Qeerroo Bilisummaa) fi humna FXG kanaatin injifannoo guddaan argame galata hoggana abbaa qabsichaa dhaaba keenya ABOfis jechaa; Qeerroon Bilisummaa waamicha qabsoo kana dabarsa.

Wayita ammaa kana FXG Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun ilmaan Oromoo hedduun wareegama qaqqaalii lubbuu dabalatu itti baasaa jiru. Wareegamni ulfaataan kun bilaaasha baafamaa hin jiru. Injifannoo gurguddaa Xumura gabrummaa dhiyeessisan galmeessisaa waan jiruuf seenaa keessatti yoomiyyuu kan hin dagatamnee fi bakka olaanaa qabaatuu dha.

Kanaaf,

  1. Uummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessa jiraattan, addatti qonnaan bultootni Oromoo ilmaan keessan falma hadhaawaa diina afaan qawweetiin duguuggaa sanyii nurraatti labse dura dhaabbatanii wareegamaa qaalii baasaa jiran cina akka dhaabbattan waamicha FXG isa dhumaa isiif dabarsina. Waamicha kana gaafa labsinu qotatee bulaan kamuu bakka jiruu ka’ee FXGtti makamuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa galchuuf dargaggoota keessan bira akka dhaabbattan waamicha keenya irra deebinee dabarfanna.
  2. Barattoota manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran maraaf;- Godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti barattootni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qophaayinaa barumsa dhaabuudhaan FXG finiinsuun wareegama guddaa kaffalaa injifannoolee cululuqoo akka Sabaatti itti boonnu galmeessisaa jiru. Humni tokkoome salphaatti diina ofirraa buqqisa. Kanaaf barattootni Oromoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, qopyaahinaa akkasumas dhaabbilee olaanaa koolleejjii fi yuuniversitii Oromiyaa fi Finfinnee dabalate keessaa barattan hundi tokko Qabsoo bilisummaatti makamee lubbuu isaa utuu dhabuu kaan ammoo barumsatti hirmaachuun umurii diinaa nurratti dheeressuu waan tahuuf barataan kamuu bakka jiruu FXGf dursa kennee gara Qabsoo makamuu akka qabu Qeerroon Biisummaa waamicha dabarsa. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Uummata Oromoof

Aside

Yabee YabeeeloGuraandhala 25/2016 Godina Booraanaa ona Yaabelloo keessatti kaleessa FXG qonnaan bulaadhan eegale har’a bal’achuudhaan barattoota manneen barnoota sadarkaa hundaatti itti fufee jira. Amma sa’a kana aanaa Yaabelloo keeysaatti dhiiraa fi dhalaa guddaa fi xiqqaa osoo hin jennee daandiin cufamee dhaadannoo sagalee guddaa fi tokko taheen dhaga’amaa jira.
– Yaa oromo isaa hoomaan bulu ka’I mirgakee falmadhu,Bilisummaakee gonfadhu
– Dacheen dachee oromoo malee kan Tigre miti
– Oromiyaan bilisoomuu geesseetti
– Uummata xiqqaadhaan hin bitamnu
– Ka’I Qeerro hin kaanaa
– Abbaan biyyaa ABO dha
– WBOn hirkoo keenya abdii Kenya
Jechuudhan amma sa’a kana sagaleen Qeeyroo fi uummata guddaaa Boorana aanaa Yaabelloo keessaa dhaga’amaa jira.
Waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Sumaalee irra jiru garasitti fe’amaa jira. FXG itti fufti.