Mootummaan Wayyaanee gaaffii mirgaa deebisuu irra hidhaa filatee dargaggoota Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa aanaa baalchaa mana hidhaatti ukkaamse

Aside

Fulbaana 08,2012

Mootummaan wayyaanee araada ilmaan oromoo hidhuu fi hiraarsuu kan hin quufne,Gaaffii mirgaa deebisuu irra wayyaaneen hidhaa kan filatu gaaffii mirgaa dargaggootni Oromoo Godina Iluu abbaa booraa aanaa Bachoo bilisummaa barbaadna,Hojii dhabdummaan haa dhaabatu,Barannee maqaa siyaasaan hidhamuun haadhabbatu jechuun gaafatan ukkaamsuuf dargaggoota 15 mana hidhaatti ukkaamsee jira.Dargaggootni Oromoo hidhaman keessa 1. Dargaggoo Hillikkuu Darajjee 2. Dargaggoo Soorumaa Badhaanee 3. Dargaggoo Anuwaar Hasan Jedhaman keessatti argamu.Mootummaan Wayyaanee dargaggoota Oromoo hidhuun gaaffii mirgaa dura dhaabbachuuf yaalus yoomuu dhaabuu akka hin dandeenye dargaggootni naannoo kanaa lifa godhanii jiran.Haaluma wal fakkaatuun aanaa Mattuu keessaa dhimma amantii fakkeessuun ABO waliin hojjeta jechuun Obbo Ibraahim Abdu mana hidhaatti ukkaamsanii jiru.Mootummaan Wayyaanee kufaatii isaa jala tasgabbii dhabuun ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsus diddaan Oromiyaa guutuu irraa muddaa jira.

Qeerroon godina Baalee aanaa Ginniir walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii’atan.QBO galmaan geessisuuf adda durummaan akka hojjetan ejjennoo fudhatan.

Aside

Fulbaana 08,2012 Ginniir

Godina Baalee aanaa Ginniir keessatti dargaggootni Oromoo walitti dhufuun dhimma qabsoo irratti marii jabaa taasisan.Ilmaan Oromoo Baalee keessatti QBOf wareegama qaqqaalii kaffalaa turuun isaanii fi itti jiraachuu yaadachuun akeeka Qabsaaota Oromoo galmaan geessisuuf wareegama barbaachisaa dargaggootni kaffaluu qabu jechuun marii gaggeessanii jiran.Dargaggootni aanaa kanaa ganda gandaa walitti qabamuun marii erga godhanii booda ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiru.Ibsawwan ejjennoo kun
1. Wareegama barbaachisaa kaffaluun gaaffii mirgaa gaafachuu irraa duuba hin deebinu
2. Seenaa gootota keenyaa Bilisummaa ilmaan oromoof wareegaman yaadachaa akeeka isaanii galmaan ni geenya
3. Oromiyaa mara keessatti sochii qeerroon itti jiru ni barsiifna
4. Humnaan,Dinagdeen,Beekumsaan QBO ni tumsina
5. Miseensota OPDO barsiisuu fi hubachiisuun ofitti dabaluun qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ni geenya
6. Saaminsa lafaa,albuudaa kan mootummaa garboomfataan raawwatamaa jiru dura ni dhaabbanna
7. QBO dirqama oromummaa tahe haala kam keessattuu ni baana
8. Hanga QBO galmaan gahutti wareegama barbaachisaa kaffallee waadaa ni tikfanna kanneen jedhan yoommuu tahu Qotee bulaa,daldalaa,Hojjettoota mara hammachuun gaaffii mirgaaf deebii argachuuf kutannaan akka hojjetan murtii irra gahanii jiru.