Hanga Jijjiirraan Hundee Dhufutti Qabsoon Ummata Oromoo fiUmmatoota Cunqurfamoo Harka Walqabatee Finiinuun Dirqama Taha

Aside

Duá mataa Wayyaanee Mallas Zeenaawiitti fufee bakka fudhannaan barcuma muummicha ministeeraa eegamaa ture osoma lafa irra harkifamuu amma raggaafameera. Kunis ‘dabarsii aangoo karaa nagaan raawátame’ jedhamee guddoo yoo irraa ololamu dhagahama. Ololli dagachiisaan kun gonkumaa fudhatama kan qabuu miti. ‘Dabarsii aangoo karaa nagaan raawátame’ jedhamuun kan danda’amu osoo Mallas Zeenaawii otuma lubbuun jiruu namni gara biraan filmaata haqaa ummataatiin moohee barcuma aangoo isaa yoo dhaalee ture. Eega Mallas duée booda ammoo jaalatamus jibbamus barcuma isaatti namni biraan dabruun dirqamuma ture malee arjoominaa fi gara laafinaWayyaanotaatiin kan raawátame miti.

Kanayyuu tahee ammoo jijjiirraan amma irraa ololamaa jiru ulaagaa jijjiirraa sirna mootummaa kan guutu akka hin taane eenyuyyuu ni hubata. Jijjiirraan imaammata sirnichaa osoo hin taane maqaa namaa qofa jijjiiruu irratti xiyyeeffate kun kan ummatoonni cunqurfamoon, keessattuu ummatni Oromoo abdii irra kaayyatanii miti. Imaammatni fi caasaan cunqursaa Mallas Zeenaawiitiin wixinamee dabballootaWayyaaneetiin hojii irra oolaa bahe harás bakkuma isaa jira. Namni HaylamaariyaamDassaalany jedhamu kan maqaaf bakka Mallas Zeenaawii bué akka nama tokkootti muláta mataa isaa homaatuu akka hin qabne sirna muudama isaa shiraan guutamee irratti haasawa dhageessise keessatti himateera. Barcuma Mallas kan dhaaleefis, deemsa bulchiinsa abbaa irrummaa fi

faashistummaa gooftaa sirnichaa Mallas Zeenaawii akkuma jirutti itti fufsiisuu irraa kan hafe dirqamaa fi gaafatama biroo akka hin qabne hubachiise. Akka nama tokkoottimuláta mataa isaa yoo qabaates mulánni isaa sun kan warra TPLF irraa adda yoo tahehojii irra ooluus hin dandaú.

Jijjiirraa Hundeetu furmaata.pdf
Info Desk- Amharic.pdf

Qeerroon Godina shawaa kaabaa aanaa Kuyyuu dargaggoota Magaala Hoolotaa waliin walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii’atan.Ibsa ejjennoos baafatan.

Aside

Fulbaana 24,2012 Kuyyuu

Qeerroon Oromoo Godina Shawaa kaabaa aanaa Kuyyuu walitti dhufuun
dhimma QBO irratti marii jabaa taasisan.Qeerroon aanaa kuyyuu Qeerroo
shawaa kaabaa fi magaala Hoolotaa walitti fiduun dhimma qabsoo Oromoo
irratti mariiatanii jiran.Dargaggoonni naannoo kanaa QBO qeerroo fi ummata Oromoon galma akka gahu hubachiisuun ibsa ejjennoo baafatanii jiran.

1. QBO hanga galma gahu wareegama barbaachisaa ni baasna
2. Qeerroo Oromiyaa irratti ijaaruun gaaffii mirgaaf ni kakaasna
3. Mootummaa abbaa irree Wayyaanee aangoo irraa buusuuf ni hojjenna
4. Qaama qabsoo bilisummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee buusu hunda
waliin ni hojjenna
5. DH.D.U.O hubachiisuun qeerroo waliin hiriirsuuf ni hojjenna
6. Diina keenya kan qabeenya Oromiyaa saamu yoomuu ni mormina
7. Qeerroo gola Oromiyaa mara waliin ni hojjenna Kanneen jedhan baafatanii jiru,Qeerroon Golee Oromiyaa mara keessaa wareegama barbaachisaa kaffaluun akka jabaatee QBOf hojjetu waamicha dabarsanii jiru.

Godina Booranaa aanaa Yaabelloo keessatti ilmaan oromoo oolmaa guyyaa guyyaa akka gabaasan wayyaaneen dirqamsiise.Diddaanis daran jabaate.

Aside

Fulbaana 23,2012 Yaabello
Godina Booranaa aanaa Yaabelloo ganda Surubbaa,Tulaa waayyuu fi Bildim keessatti mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo shan shaniin gurmeessuun oolmaa isaanii kan guyyaa guyyaa akka gabaasan dirqamsiise.Mootummaan Wayyaanee diddaa ilmaan Oromoo irraa itti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf shira kana xaxus uummatni Oromoo naannoo kanaa kan guyyaa guyyaan oolle hin gabaasnu, Sirni Wayyaanees garboomsaa fi cunqursaa tahuu hubannee waan kora teenyee murteessineef lamuu Wayyaaneen hin bullu jedhee jira.
Mootummaan EPRDF Wayyaanee namoota hin gabaasne isini miseensota ABOti,ABOtu diddaa kana akka qindeessitan isin ijaare jechuun maqaa qorannoon rakkisaa jira.Diddaa Oromiyaa keessatti dua Muummicha ministeera Mallas Zeenaawwiin booda daran wayyaanee muddeen kan baarage Wayyaaneen waraanaan ilmaan Oromoo toachaa jira.Doorsisni,hidhaa fi ajjeechaan jabaatus diddaan daran akka jabaatu qeerroon naannoo kanaa dhaamee jira.

Barattooti Oromoo Godina Wallagga Qeellamitti Argaman Gaaffiilee Mirgaa Qabatanii Hiriira Bahan

Aside

Fulbaana23,2012 Dambi Doolloo
Gabaasi Godina Wallagga Qellem,Ona Gidaamii,Ganda Baataa Daalachaa irraa Fulbaana 22 akka addeessutti, barattooti yeroo ammaa yerootti barnoota eegalan yeroo ta’u Fulbaana 21,2012 barattootni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Baataa Daalachaa irraa dhaadannoo adda addaa qabachuun mana barnootaa isaanii fuula duratti hiriira bahan.Dhadannoo fi gaaffiin mirgaa isaan kaasanis:-

  • Barri 2005/2012 bara QBO itti mulatu haatau!!
  • Bilisummaa fi Walabummaan Oromoo fi Oromiyaaf!!
  • Diigamuu fi Waldhabbiin Diina keenyaaf!!
  • Bilisummaan Dheebuu keenya!!!
  • WBO n gaachana keenya!!!
  • Wayyaaneen Diina keenya!!!
  • Mallasaan Nurraa duee,sirna isaas ajjeessuun kaayyoo keenya!!

Jedhuun barattootni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Ona Gidaamii,ganda Baataa Daalachaa keessatti argamu walitti dhufanii barnoota isaanii utuu hin eegalin dura dhaamsa kana dhageessiisuun isaanii uumata naannichaa biratti dammaqina guddaa uumee akka jiru Qeerroon Naannicha irraa gabaasee jira.
Akkasuma itti fufuudhaan addatti ammo barattootni mana barumsaa qophaayinaa kutaa 11 fi 12 magaalaa ona Gidaamitti irraa dhaamsa daamcha qeerroof dabarsan keessatti
Nuti Qabsoo dhuunfaa keenyaan gaggeessuuf kaayyessine jiru gama keenyaa barnoota keenya waliin sarara tokko irratti raawwachaa deemna,gama keenyan kaayyoo dhaabni ABO qabatee jiru kaayyoo keenya tauu isaa dhaamsa dabarfanna. Bara keenya kana keessatti barnoota keenya waliin haala aanjaaa argannu keessatti siyaasatti leenjii walii kennaa deemuun kaayyoo keenya akka taes hubachiisaa,yeroo sirni bulchiinsa abbaa Irree jeeqamaa deemu,haalli mijataan kan uummanni Oromoo,uummanni cunqurfamoon itti dhimma bahanii bilisummaa fi walabummaa isaanii itti gonfatan tauu isaatiin nutis kallattii keenyaan haala arganne keessatti dhimma bahuun nurra jiraata jennee amanna. kanuma waliin bulchiinsa mootummaa wayyaanee bakkaa dhabamsiisuun kaayyoo keenya tahuu isaa uummata Oromoo hundaaf dabarsina. jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru.

Barruuleen Mootummaa Diktaatoraa fi Gabroomfataa Saaxluu fi ummataoota Mirga Walabummaa fi Dimokraasiif Dammaqsu Oromiyaa Keessatti Faca’uun Itti Fufe

Aside

Fulbaana 22,2012
Gabaasaa godina Qellem,Ona Gidaamii irraa addeessuun,Fulbaana 19 gandoota sadii;Burii,Coomman Keellaa fi Qumbaabii Shaappii jedhamutti uummannii fi Qeerroon wal tahuudhaan daandii,mukeen,manneetii wajjiraale fi mana barumsaa irratti waraqaa dhadannoo Oromiyaan ni bilisoomti, Oromoon tokkummaan ka’uu fi mirga isaa falmachuun yoona fi ni Injfanna malee hin injifatamnu kanneen jedhanuun maxxansaa akka turan gabaasi nu gahe addeessa Dhaadannoon kunis itti fufee akka jiru gabaasaan hima.

Gama biraan Fulbaana 20,2012 ganamaan mana barumsaa qophaayinaa Minilik,Finfinnee naannoo Kiiloo 4 tti kan argamu keessatti qeerroon afaan amaaraan Mallasaan yoo du’es sirni inni kaaye achuma waan jiruuf ummatooti osoo wal hin qoodiin tokkummaan ka’anii mirgoota sabaa falmachuun akka itti jiru kan ibsu afaan Amaaraan barreefffamee kutaa barnootaa jiran(kutaa barnootaa 18) mara keessatti maxxansamees ta’e faca’ee jiraachuu qeerroon gabaasa.
Haaluma kana irraa kaasuun barattoota barnootaaf seenanii jiran irratti qorannoon poolisotaan gaggeeffamaa akka jiru fi barattoota moorichaan isin keessaa nama kana barreesse saaxila jedhanii walgayii adeemsisaa akka jiran, tahuu baannan barumsa kana itti hin fuftani, nama kana barreesse ariuuf utuu hin taanee gorsinee deebisna jedhanii barattoota kana gowomsaa jiraachuu isaanii,barattootnis nuti waardiyaa miti, eegumsi kanaa isin irra jiraata nutu eega miti kanaaf nurraa callisaa jechaa akka jiran qeerroon gabaasee jira. Mooraa seenuun huccuu unique tae irraa kan hafe barataa huccuu addaa uffatee seenu qabaa jiraachuu isaaniis gabaasi nu gahe addeessa.

QEERROO: SHIRA DIINAAF HIN JILBEEFFANNU !!

Aside

Qeerroo | Fulbaana 18, 2012

Qeerroon Oromoo Biyya keessatti Injifannoon galmeesisaa jiru, fira gammaachiisuu qofaa osoo hin taane, hegaree diinaaf akeekkachiisa ol aanaa dhaamaafii jira. Wayyaaneen hara gaaffiin Ummatoota isa yaaddeessuu irraa Bulchiinsa siyaasaa gama tokkotti sassaabbachaa kan jiru fakkaata. Wayyaaneen qormaata keessa isaa fi qabsoo Ummatootaa isa mudachaa jiru irraa , Biyyatti humna waraanaan Bulchuuf , labsa dabarsuuf arraba irra kan isa gae fakkaata .

Wayyaanee Ihaadeeg siyaasa isaa akka gaariitti fixate jira. Sababaa gara garaan Ummata sossobuun dhumateera. Toftaan umurii dheeraffannaa isaas akkasuma waan xumurame fakkaata. Wayyaaneen hara umurii dheerechuu fi dhiisuun isaa harka ummatoota Qabsoo gaggeessanii keessa jira. Kana jechun, Ummatoonni jabaatanii , Irree isaanii wayyaanee irratti kaafnaan , wayyaaneen fincila Ummatootaa qofaan harka kennun dirqama isaatii. Yoo Ummatoonni laafatanis, umurii dheerachuun waan hin hafneedha jechuudha.

Maarree Qeerroo fi Ummata Oromoo maaltu isa eeggataan ? gaaffii jabduu taati jechuudha.

MURANNOO NU BARBAACHISU:-

Sochiin hawaasa keenyaa akka baayyina keenyaa, cichoominni keenya akka seenaa keenyaa tauu baatuus, tarkaanfiileen waggoota 3n kana keessa fudhatamaa jiran , akeeka hegaree qabsoo keenya , firaafis diinaafis kan akeekudha. Sochiileen gama kanaan jiran hundi gilgaalamanii , buaan argamsiisan ilaalamee , waan eegalametti fufun filmaata biraa hin qabaatu.

Diinni keenya waggoota 130 ol nu ajjeesanii umurii nu irrattii lakkaaaa jiraatan. Nuutii ammo waggoota amma kana duaafii jirra. Garaa balchuun keenya dua keenya hin dhaabne. Callisuun keenya hiraarrii fi goodaansa Ummata keenyaa hin dhaabne. Rakkoon rakkoo caalu yeroo nu irratti dhalchaa deemee, hara jumulaan ajjeefamuu , hidhamuu , Biyyaa godaanu fi qabeenyaa keenya irraa buqqifamu irra geenye jirra.

Diinni shiraa fi hammeenya nu irratti hojjatu kan caalaatti akka jabeessu taasisu ammo callisuu keenyaa fi diinni callisuu keenya akka sodaatti ilaaluudha. Kun seenaa keenya keessaa geeddaramuu qaba.

Hara qabeenyaa keenya kabachiisuuf , dachee keenya irratti qeerroon falmachuun diina rifaasisee, fira kan gammachisaa jirudha. Kun jaallannee kan itti seenne odoo hin taane, of jiraachisuu fi jiraachuuf qofaa kan itti seenneedha. Ega itti seenanii ammo , diinni hanga nama hubatuttii itti fufun murteessaadha. Yoo tauu baatee miidhaa kana irra caalaa ofitti waamaa jirra.

Kanaaf , Fincila wal irraa hin cinnee fi gaaffii mirgaa daran jabeessuun, diina irrattii tarkaafii isa dammaqisu gaggeessuun murteessdha. Bara giiizii dhumate kana tarkaanfiileen jiran , diina qabeenyaa keenya saamee cinaacha dalga yaafate itti hin dhagaamne. Kan baranaa garuu kan miillaa kaasee hanga sammuuttii itti dhagaamuu gaggeeffachuun barbaachisaadha. Diinni yeroo nu ajjeesu jalqaba, nu uruursee odoo hin taane, akka gadda tokkollee nuuf hin qabneettidha. Bakka jirrutti tarkaanfii mataa qabsiisu ilaallachuun barbaachisaadha. Kun hundi kan isaan ofitti fidan malee , oromoon jibba qabaateen kan raawwatu miti. Waan marafuu qeerroon oromoo waan hundatti jabeessuun kabajaa isaaf tola.

TOFTAA WAYYAANEE BARANAA :-

Wayyaaneen sochii qeerroo dhaabuuf sochii balaa gaggeessuun waan hin oolle. Keessattuu ilmaan isaanii Oromiyaa keessatti guddatan sochii qeerroo keessa seensisuun sochii qeerroo hundeedhaa dhabamsiisuu kan jedhu tauu , keessa beektoonni ni ibsan. Keessattu sochii gama kooleejaa fi yunivarsittin gaggeeffamu dhaabuuf qophii balaa taasisuutu himama. Keessattuu ilmaan oromoo saboota biro waliin walitti buusanii kasaaraa irraan gauu kan jedhu waan jiruuf , Ilmaan Oromoo waan deemaniif akka gaariitti hubachu isaan barbaachisa.

Tarkaanfiin gama investimantiin jiru, keessa wayyaanee qooduuf qooda ol aanaa gumaachuu barannee, sochii gama kanaan jiru jabeessuu fi ijoollee wayyaanee, keessattu ilmaan isaanii fi saboota biro waan hojiilee akka maayikiroo xixiqqaa keessatti hirmaachisuun, kana malees carraa hojii adda addaa kennuufiin ijoollee oromoo akka tuatan kanneen taasisan adabanii sochii ofii ganda keessaa babalifachuun hedduu barbaachisaa tauu beekuun dansaadha.

Gama biroon dargaggoota gama qabsoon sochii itti jiran dhaabuudhaaf wanni yaadamee jiru, qalbii dargaggootaa , gama ispoortii, tiyaatiraa, muuziqaa, Diraamaa, Filmii gara garaa baayyinaan hojjatanii Naannoolee keessa gadhiisuu , kanas taasisuuf , INDUSTIRII FIILMII FI MUUZIQAAwayyaaneen guutummaatti tuattee, saboonni sirbootaa fi Diraamaa ykn fiilmii akka Qooqa isaaniin hin hojjannee dhorkuu fi ukkaamsu , kan isaan barbaadan ammo facaasuu irratti qophii balaa taasisuutu dabbatama.

Kanaaf Ummati fi Qeerroon Oromoo kana irratti jabiinaan hojjachuu barbaachisa. Sochii isaanii kana dhaabuuf mormii wal irraa hin cinnee gaggeessuun barbaachisaadha. Wayyaaneen sabboonummaa sabootaa sodaachu irraa , sabboonummaa sabootaa ajjeesuuf hojii balaatti jiraachuun waan ifatti mulataa jirudha. Kanaaf waan aadaa fi eenyummaa keenya balleessuuf shirri gara garaa yennaa hojjatamu ucallisuuf of dhabamsiisuu malee waan biraa jechuun hin dandaamu.

KEESSA OFII TIKIFACHUUN:-

Qabsoo humni kamuu gaggeeffatu keessatti keessa isaa tikifachuun heddu murteessaadha. Wayyaaneef mataa dhukkibbii kan taee qeerroon qaamni jabiina isaa kanadha. Kana caalaatti tikifachuu fi balifachuun barbaachiisaadha. Oromoon wal tikisii fi of tikisuu barachuu qaba. Waliif dhaabbachuu , waliif dhimmuu baratee, waliif falmuu aadaa isaa keessa jiru, hojiin argisiisuu qaba.

Daboo wal waammachuun midhaan dhahachuuf qofaa miti. Bara rakkos daboo wal waammatan . waliif birmatan . kun hara nu barbaachisa. Nama keenya tokko diinni harkaa fi miilla hidhee wayita nu keessaa fuudhee deemu callisuun dhugumatti akka aadaatti fafa . kana baranatti geeddarachuu fi diina rifaasisuu qabna. Dhalli oromoo hidhaatti guuramuun dhaabbachuu qaba. Hojii irraa ariamuun dhaabbachuu qaba.

Gamataa dhabuun keenya hedduu nu miidhee jira. Waan waggoota sadii asitti argaa jirru caalaatti jabaachuu qaba. Dachee keenya irratti salphachuun dhaabachuu qaba. Diinni callisuu keenyaatti caalaatti garaa akka nutti jabaatu yoo taasifne malee, akka of qusatu hin taasifnu. Wal irratti duuun , waan hojjannu irratti naamus qabaachuun , waan yaannee hundumaa milkeeffachuuf keessa keenya tikifannee , wayyaanee keessi ishee daddaaqamee isaanuu keessa wal haphisaanii jiran kana caalaatti sochoosnee bakka abuqqisuun murannoo keenya baranaa tauu qaba.

YAADA WALII GALAA :-

Biyya keenya irratti walabummaa fi Bilisummaa kan argannu, Qabsoo gaggeessinuu fii wareegama kafallu qofaadhan taun haqa. Obbolaan keenya kaleessa mirgaa fi Abbaa Biyyummaa umata isaaniif aarsaan isaan baasan eenyun olitti kan yaadatamaa jiraatudha. Biyya keenya , mana keenya keessatti namaa gadi taanee jiraachaa jirra. Gootummaan Ummata keenyaa haalamee, ganda tokko keessaa kanneen dhufanii Ummati miliyoona 40 salphatee jiraataa jira.

Addunyaan kun kan humna qabuuti. Haqi bakka dhabee, of tuulummaa fi hattummaan bakka argatee bakka jirutti haqa ofii karaa nagaa eeggachuun gawwummaa addunyaa irra hin jirredha. Kanaaf , qabsoon keenya kan amma jiru irra jabaachuu qaba. Diina irratti garaa jabaanne malee gonkuma nu dhagauu hin dandaan. Isaan jiraachuuf nu ajjeesutti murteeffatanii jiru. Nuuti ammo akka isan barbaadanitti duuu odoo hin taane, waan barbaannee fi akka barbaannutti duunee, ummata keenya rakkoo jalaa baasuu qabna.

Diina mana keessatti , dadhabbii malee nu bira yaauu callisnee ilaalun haa raawwatu. Oromiyaan Abbaa isheen buluu qabdii. Dacheen oromiyaa abbaa isheef tajaajilu qabdi . qabsoo gama hundaa , finiinsuun waadaa keenya baranaati. Wayyaaneen shira feetu hojjattuu fii hammeenya barbaaddu nu irratti hojjattu qabsoo keenyaa duubatti nu hin debstu. Bilisumma akeenyaaf tarkaanfii kabajaa nu goonfachiisu, Bilisummaatti nu baasu fudhachuun diina OROMIYAA irraa kaasuun kaayyoo keenyadha. Diinni guyyu tokkof Oromiyaa irratti boqonnaa hin argatu. OROMIYAAN NUUF MANA HIDHAA TAATE, DIINAAF BAKKA JIREENYAA HIN TAATU. KAN BADU BADEE BIYYA KEENYA NI DHUNFANNA.

WAYYAANEEN WAAN AMMA OROMOO WAAN HUNDAA KEESSAA MOGGEESSU GAGGEESSAA JIRTUUF QORICHI ISAA GARA JABIINA KEENYA QOFAADHA.