Ambo Keessatti Manneen Daldalaa fi Waldaaleen Daldalaa Oromootaa Adda Addaa Cufaman.Sababi kun ta’eefis …

Aside

Fulbaana 05,2012 Gabaasaa Godina Shawaa lixaa Amboo irraa:

Godinaa Shawaa Lixaa Magaalaa Amboo keessaattii sirnii Wayyaanee daldaltoonnii daldalanii jiraachuu akka hin dandeenyee gochuun Ummataa irraattii Suuqii fi manneen daldala isaanii cufuun hehama daldalaa irraa fuudhe. Suuqiiwwaan Amboo gantoota 02, 03.01 kessaattii waldaa dhanis ta’ee dhunfaan daldalaa jiraan irraa jireessii isaa yeroo ammaa kanaa cufamee jiraachuun gabaafame. Haalaa kanaan yeroo ufiif iyyuu jireenyii qaala’ee jiruu kanattii daldaltotaa irraattii hojii idilee isaanii daldalaa isaanii fi qaabeenyaa isaanii illee utuu keessaa hin baasatiin irraattii cufuun jiraatotaa kanaa jireenyaa isaanii sadarkaa hamaa irraa buusee kan jiruu ta’uun ibsame.
Namoonnii kun Asiin Fulduraa hojii dhabdotaa fi rakkatoota ta’uun isaanii beekamadha, rakkinaa isaanii irraa ka’uun irraa jireessii isaanii dhunfaan daldaluu waan hin dandeenyeef jedha waldaalee garagaraa jalattii waal gurmeessuun qarshii abbootii qabeenyaa irraa liqeeffaachuun rakkatanii daldalachaa utuu jiraanii, mootummaan abbaa irree EPRDF gaddaa Maallaas akka garaa keenyaattii nu waliin gadduu didan isaa jedhuun Uummataa haaloo qabachuun rakkinaa irraattii rakkinaa cimaa biroof isaan saaxilaa jira.
Haala kanaan magaalaa Amboo keessatti daldaltoota waldaan gumaayanii daldalan fi dhuunfaa ta’an gadda Mallasaa bahuu diddan sababa jedhuun kanneen daldalli isaanii irratti cufame fi hogganoota waldichaa akka armaa gadiiti.

Maaqaa Waldaa Daldalaa fi   Maqaa Hoggaanaa Waldichaa
1.Waldaa Burqituu           Obbo Ittisaa Kabbadaa
2.Faayaa                           Addee Beetii Eebbisaa
3.Taatii                              Addee roomaan Taamiruu
4.Fiireen shiippii              Obbo Xaasoo Waagataa
5.Abaaboo                        Obbo Nuguusee Marii
6,Naatolii                          Obbo Damissee Disaasaa
7.Siif Jiraa                         Obboo Dibaabaa Ararsaa
8.Daraartuu                     Adde Tigistii Dambalii
9. Soorummaaa               Obbo Injiguu Nabarii
10.Situu Beekaa              Addee shawaalem Damisee
11.Yaadii Saarkaaleem     Akililuu
Waldaawwaan kun yeroo ammaa kanaa badii tokkoo malee Cufaamanii jiruu, Daldaltoonnii waldichaa qabeenyaa isaanii illee akka suuqiiwwaan garaagaraa kana keessaa hin baafannee dhorkamanii rakkachaa jiru, Waajjiraa daldalaa fi Industirii godinaa Lixaa Shawaattiis Hagayyaa 30/2012 iyyannoo isaanii irraatti nutii jireenyii nuttii qaala’ee utuu jiruu kaka’umsaa dhuunfaa keenyaan karaa seeraa qabeessaa ta’een wal gurmeesinee utuu jiruuf jireenyaa keenyaaf jennee daldalachaa utuu jirruu sababaa tokko illee utuu nuu hin ibsiin suqiin daldalaa keenyaa Qabeenyaa keenyaa waliin cuqqaalamee cufamee jiraa, heeyyaamnii daldalaa keenyaas nurraa kaafamee jiraa jechuun garaa Wajjiraa Dhimma Nageenyaa Godinaa Shawaa Lixaa fi Wajjiraa OPDO Godina Shawaa Lixaatiif jechuun iyyaannoo dhiyeeffataan illee hanga guyyaa har’attii deebii tokkoo illee utuu hin argatiin dararamaa jiraachuun gabafame. Haallii kun Ummataa Oromoo jiraattootaa magaalaa Amboo fi Ummataa baadiyyaa fayyadaamaa suuqiwwaan cufamanii daraan arsee Ummataa diddaa cimaaf kakaasaa kan jiruu ta’uun gabafamera,

Harargee lixaa Baddeessaa keessatti waraanni fi gaazexeessitootni Wayyaanee diddaa uummataan qaana’an.

Aside

Fulbaana 05,2012

Godina Harargee lixaa baddeessaa keessatti waraanni mootummaa wayyaanee uummata gaddaaf yaasuuf bobbae uummataan qaanae.Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana uummata biyyattii siyaasa mataa isaa gaggeeffachuuf wayita deemutti waraana hedduumminaan bobbaasuun uffata gaddaa uffachuun dirqiin akka gaddan gochaa jira.Uummatni oromoo naannoo kanaas Mallasaaf hedduu gaddina,Mallasaan abbaa keenya,Abbaa Misoomaati jedhaa jedhanii wayita dirqisiisanitti uummatni rakkoon keenya rakkoo mallasaan duuu osoo hin tahiin rakkoo bilisummaa dhabuuti jechuun gaazexeessitoota dirqamaan naannoo kanatti bobbaan qaanessanii jiran.Waraanni mootummaa wayyaanee dargaggoota oromoo naannoo isintu uummata barsiisa jechuun hidhaa fi qorachaa jiran.Dargaggootni oromoo

1. Gammadaa Abdulqaadir

2. Ifaa Mohaammed daldalaa jimaa

3. Barsiisaa Biraanuu Fayyeeraa

Jedhaman mootummaa wayyaaneen yakkamuun mana hidhaatti darbamanii jiru.Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kanatti sakattainsa hedduummessuun maqaa WBO gale jedhuun uummata hiraarsuu fi dargaggootni lama ol taanii dhaabbachuu akka hin dandeenye dhorkaa jiru.Qeerroon Oromiyaa mara irraas waraqaalee dhaadannoo maxxansuun mootummaa wayyaanee dhiphisaa jira.

Sabboontotni Oromoo Godina Lixaa Shawaa Madhee Garaagaraa Jalattii Hundeeffamanii jiran Haala Yeroo Irratti Walgahii Godhachuun Ejjennoo Fudhatan.

Aside

Maadhewwan, Ilmaltuu,Dhaamsa Barii, Kiyyoo Diinaa, Gumaa Baas Jaal Laggasaa Wagii lakkofsaa 1,2,3, fi 430,Shamarraan Oromoo M.M Kaayyoo Dhugaa fi abboontonnii dhunfaa waliittii dhufuun haalaa yeroo irraattii marii guddaa gochuun,Ibsaa Ejjeennoo armaan gadii Dabarsatani:

IBSA EJJEENNOO:-

1. Yeroon Ummaannii Oromoo Gamtaan Qabsaauu ammaa waan taeef, nutis
Sabboontonnii fi Qabsaaonnii Oromoo Godinaa Lixaa Shawaa hangaa hireen
Ummaataa Oromoo mirkanaauuttii kutannoo fi murannoon kaanee jirra, kanaaf
Ummaannii Oromoo cuftii gamtaan harkaa wal qabatee gabrummaatti xumura gochuuf ka’uun kan yeroon nu gaafatu.

2. Yeroo ammaa kanaa mootummaan Waayyaanee tasgabbii dhabuun rakkoo keessa waan galee jiruuf biyyii keenyaas kan durii irra rakkoo ulfaataa keessaa galtee waan jirtuuf:

a) Mootummaan Ceeumsaa dhaabbiilee Siyaasaa hundaa bakkaa buuu
atattaamaan akka hundeeffaamuu Cimsinee ni gaffanna*.*

b) Filannoon Fedhaa Ummaataa fi Dimookiraasii Dhugaa irraattii hundaaee;
kan paartiilee siyaasaa biyyaa keessaa fi alaa biyyaattii hundaa
hirmaachiisuu yeroodhaan akkaa gaggeeffamuu ni gafanna.

3. Sirnnii Paarlaamaa biyyaattii maqaa dimookiraasii sobaa dahoo godhatee
daldaluu fi gartuu paartii tokkoo EPRDF qofaa irraa hundeeffaamee, fedhaa
Uummataa malee afaan qawweetiin angoo qabatee tauu atattaamaan akka
diigamuu ni gaafanna.

4. Dhabbileen tajajilaa hawwaasummaa humni ittisaa biyyaa,raayyaan
waraanaa, humni poolisaa fi mannii murtii gartuu siyaasaa kam irraa bilisaa
tauun gartummaa uummataa qabachuun gaaffii Ummataaf bakkaa ol aanaa akkaa
kennaanii fi bilisummaa sabootaa akkaa hin sarbinee fi akkaa duraa hin
dhaabbaannee cimsinee gaafanna,

5 Hidhamtoonnii siyaasaa biyyaattii ,keessaattuu ilmaan Oromoo
miliiyoonaan lakkaaamaan rakkoo siyaasaa biyyaattiin jilmaan guraamaanii
manaa hidhaa biyyatii garaagaraa keessaattii argamaan atattaamaan akkaa
gadi lakkifamaan cimsinee ni gafaanna,

6. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irraa jirtaan yeroon
kun yeroo Tokkoo ittii taatanii Qabsoo bilisummaa Oromoo saffisisuun
Bilisummaa sabaa keenyaa ittii labsaamuu waan taeef tokkoo akkaa taataan
cimsinee gaafanna, Nutis roga kanaan tokkummaa Ummataa keenyaa cimsuuf
cimsinee ni qabsoofna.

7. Hangaa mirgii hiree murteeffaannaa Ummataa Oromoo kabajamuttii,
dhaabaa keenyaa ABO cinaa hiriiruun qabsoo saba keenyaa mirgaa Uummataa
Oromoo kabachiisuuf gaggeeffaamuu dandeetii keenyaan, qabeenyaa keenyaa fi
humnaa keenyaan Arsaa nurraa barbaachiisuu kanfaluuf Murteeffaannee
kaneerra,

8. Ummanni Oromoo fedhu hamma mootummaa mataa ofii hundeefatutti ummaannii keenyaa
roorroo akkaa saamtuu, seer-dhabdummaa gamtaadhaan of irraa ittisuun
akka ofiin of bulchuu fi jaarsoolii fi hayyoota nannoo isaatiin akkaa wal
bulchu dhaamsaa keenyaa dabarsina,

9. Mirgi gurmaauu, hiriiraa nagaa gochuu fi yaadaa ofii karaa walabaa
taeen ibsachuu maqaadhaaf heeraa mootummaa EPRDF keessaattii ibsamee jiru,
hojii irraa haa oolu. walqixummaan sabaaf sablamotaas haa kabajamu, ummata Oromoo fi sabboontota Oromoo irra maqaan shororkeessitummaa yeroo adda addaattii nurraa kaa’amee jiruu nu hin ilaatuu waan ta’eef kanaan boodaa namni dhunfaas ta’ee jaarmiiyaan
shororkeesaa nun jedhuu seeraattii dhiyaachuu qaba, nutis dura ni dhaabbanna.Ummanni Oromoo saba nagaa barbaadu,karaa nagaa mirga isaa falmachaa waan jiruuf shororkeessan mootummaa Wayyaanee isa ummata gara malee hidhuu fi yoo fedhes ajjeessaa jiru ta’uu aduunyaan akka beeku barbaanna.

10. Mirgii amaantiilee hundaa wal qixaa haa kabajamuu, gaaffiin mirgaa
ummanni gaafachaa jiraan gaffii mirgaa waan ta’eef deebii sirrii argachuu qabaa, mootummaan Wayyaanee jeequmsaa amantaairraattii gaggeessaa jiruu dhaabuu qaba jenna.

Injifannoon Ummata Oromoof!.
Godinaa Lixaa Shawaa Amboo,
Hagayyaa 27/2012.