Oromoota Matakkal 15 Tahan Irreecha Kabajjan Sababaa Jedhuun Manni Murtii Aanaa Dibaax Hidhaa Waggaa 2 fi Baatii 5 Irratti Murteesse.

Aside

Waxabajjii 23,2015

Because I am OromoUummati Oromoo addunyaarratti kan ittiin beekamu seera, toobaa,toobbana,Gadaa fi irreessa walumaagalatti aadaa boonsaa sabummaasaarra darbee ardii keenya Afirkaa kan boonsuu danda’u dha.

Bu’uuruma heera uumaa ganamaa ganamtee kanaan kan bulan Oromoonni Matakkal gaalessaa irreessa arfaasaa si’a darbee irreessataniin mootummaa naannoo Gomuziin yakkamanii mana murtii aanaa Dibaaxiitti erga deddeebi’aa turaniin booda Caamsaa 23,2015 manni murtii aanaa Dibaaxii walii galaan namoota kudha shan irratti murtii seeraa alaa irratti dabarse. Gochaan kun loogii  mootummaan Gumuz TPLFn hoogganamu qoodinsaa fi loogii sanyummaatiin kanaan dura Afaan Oromoo naannichaa balleessuu fi Gumuzoomsuu,shinaashessuu geggeessaa kan ture ammammoo aadaa Oromoo balleessuu irratti hojmanee sabboontotiin Oromoota kun murtii garaagaraatiin mana hidhaa Gilgalbalas godina Matakkalitti guuree jira.

Kanaafis cunqursaa Oromoota naannoo kanaatiif uummata Oromoo bal’aaf deeggarsa siyaasaa jabeessinee gaafanna Namoota hidhaman 1 Abdiisaa Dhugumaa waggaa lamaa fi ji’a jaha qarshii kuma jaha wajjin 2 Kuusaa Toleeraa waggaa lamaa fi ji’a jaha qarshii kuma jaha wajjin 3 Goobanaa Baqqalaa waggaa lamaafii baatii jaha qarshii kuma jaha wajjin 4 Dabaloo Hiikaa waggaavlamaaf baati jahaa fi qarshii kumajaha wajjin 5 Ayyaanaa Gaashuu dabalatee jaarsolii biyyaa kudha lama qarshii kuma jaha nagaan adabuun ol iyyannoo akka hinfudhannes dhorkatamaniiru

Diddaan Barattoota Oromoo Yuuniversitii Finfinnee Itti Fufe.

Aside

suura 21

Uni Finfinnee

Waxabajjii 23,2014, Yuuniversitii Finfinneetti barattootni Oromoo filatnoo kijibaa Wayyaanee dura dhaabbachuun mootummaan EPRDF gabroomfataa dha kan jedhuu fi barruulee adda addaa mooraa keessa tamsaasuun diddaa sirnchaaf qaban muldhisaa jiru.
Hakkan edaa Waxabajjii 23,2015 waraqaa diddaa kan tamsaasan yoo tahu waraanni Wayyaanee diddaa kanna dhamsuuf ganama obboroo naannoo Yuuniversitii Finfinnee qubachuun barattoota doorsisuun Qeerroon gabaase, akkasuma Yuuniversitii Bulee Horaatti diddaan guyyoota lamaan kana jabeeffamuun sagaleen Qeerroo uummataan dhagayame,Oromiyaan ni bilisoomti. Mootummaan gabroonfataan nurraa haaka’u, sirni mootummaa wayyaane nun bitin , uummanni keenya Mootummaa wayyaanrr hin jenne ABO waammataa jira, Bilisummaan Keenya dhiyoo jirti kan jedhu barruuwwan hedduu tamsaasan kanuman wayyaaneen rifatte waraana akka amala ishee mooraa Yuuniversitii keessa qabachiisuun FDG duradhaabbachuun Qeerroon gabaase. Yuuniversiti biroo keessatti akkasuma godnaalee fi magaalota keessatti diddaa qabate jiru sirna mootummaa Wayyaane hundeen kan buqqisu tahuu hubatee wayyaanen waraana isaa halkanii guyyaa olii fi gadi tamsaastee jirti. Oromiyaan hanga bilisoomtutti FDG itti fufa jechuunis barattooti bakka maraa dhadachaa jiraachuun beekama.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF Bifa Adda Ta’een Kellaawwaan Nannawaa Finfinneetti Argaman Irratti Sakkatta’insa Guddaa Gaggeessaa Jira, Namoota Nagaa Sabaaba Itti Barbaaduun Kanneen Waraaqaa Eenyummaa Hin Qabne Hidhaatti Guuraa Jira.

Aside

Waxabajjii 23,215 Finfinnee

Sakata'a Milishoota WayyaaneeMootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF Wayyaaneen yeroo amma kanatti muddama keessa galtee jirtu keessaa of baasuu kan hin dandeenye human waraanaa fi pooliisii of harkaa qabdutti fayyadamuun  yeroo irraa gara yerootti sakkatta’insa seeraan alaa gaggeessaa kan turte, yeroo amma kanatti ilmmoo sakkatta’insa bifa adda ta’een Waxabajjii 19,2015 irra ee galuun  kellaawwaan magaalaa Finfinnee  nanna’uun argamaan hundaa irratti sakkatta’iinsa seeraan alaa gaggeessa jirti. Keellaawwaan magaaloota addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti argaman  irratti kan haalaan jabeessitee sakkatta’insa gaggeessa jirtuu fi waraaqa eenyummaa fi gaaffii qorannootiin uummata dararaa jiraachuun irra ga’ame jira.

 Sochiin uummata nannawaa Finfinneetti argamuu haalaan jabaachaa jiraachuu irraa yaaddoo fi sodaan kan itti bulee Wayyaaneen waraanaaisaa hiriirsisuun duulaa sakkatta’insaa fi doorsisaa gaggeessa jirachuun uummata shoroorkeessa jira. Qeerroon bilisuymmaa Oromoo uummaatni Orromoo  akeekaa Oromoo qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqisuun eenyummaa fi teessumaa Oromiyaa saamuuf maqaa master plan Finfinnee jedhuun Wayyaaneen fiigaa jirtuu dhaabsisuu fi haala waliigala qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga’uuf yeroon gamtaan falmatan amma Oromoo bakka jirtanhundaa socho’aa jechuun uummata Oromoo hundaaf dhaamsa isaa dabarsee jira.