DUKKANNI KAN HAMMAATU,GAAFA BARI’UUF JEDHUDHA !

Aside

Y.G(2005)

Caamsaa 9, 2013

barruuUmaan bari’uuf yennaa jedhu , dukkana hamaa umuun isaa namaan mari’atee miti. Hiikkaa Umaa isaa waan beekuuf kana tolche. Dhalli namaa , keessattu abbootiin keenya , adeemsa Uumamaa kana ilaalanii , mammaaksa irraa tolfatan. Dhalooti har’aa waan meeqa baratee jiru , dhaloota itti aanuuf waan mammaakee ol-keewwate hanga har’atti hin dhageenye. Hin dubbisnees. Kan dubbisnuu fi dhageenyu , waan akaakilee isaanii irraa hin argiin eessaa akka fidan hin beeku wayita wal irratti yaalan guyyuu argaa fi dhaga’aa jirra. Kun anaaf, dukkana barii jalaa sanaan wal natti fakkaata . dukkana barii keessa wal hin argan. Wal bira dhaabbatanii wal dhaban. Warruma wal beekutu Wal wallaala. Dheeraan gabaabbatee , gabaabaan dheerate nutti mul’ata. Lubbuun nu qabdee yennaa nu mankaraarsitu, waan fedhe haa dhufu jennee kan murteeffannun, hariitiin barii arguuf jarjarra. Garuu adeemsa Umamaa kana eenyullee asi butus ta’u achi butu hin danda’u. Guyyuu irra utaalaa kan deemnu, dukkana barii jalaan, guggufannee kukkufna. Walitti iyyina. Harki bakka afaanii wallaalee karaan itti dheerata. Dhiphuu kana gabaabsuuf jecha ykn Of baraaruuf jecha , isa kaan takaalu fi karaa qaxxaamuraa barbaachutti ceena. Yeroo kana wal-mari’achuu irra haxxee walitti hidhuun dhufa. Ani qofti dukkana hamaa kana keessa haa dabru malee obboleessikoo boolla haa lixu jennee ,ofittummaan gulufna. dukkanni barii garuu , hammeenya isa yaadefis, qulqullummaan kan yaadeefis tokkuma. Lameenu wayita bari’u kan harka isaanii akka argatan beekaaf , yeroo isaatti bari’ee , tokkof gammachuu isa kaaniif gadda uuma. Kan dukkana hamaa kana gara bariitti geessu, Umama obsaan eeggachuu jedhee kan ittii ciche ammo yeroo isaa eeggachuu barbaada.

DUKKANNI KAN HAMMAATU, GAAFA BARI’UF JEDHUDHA !!!!!.docx