Godina Jimmaa Keessatti Mootummaan Wayyaanee Humnaa Waraana Bobbaasuun Daandii Cufee Sakkata’insaa Gaggeessaa Jiraachuun Beekame.

Aside

Caamsaa 10,2013 Jimmaa

Ayyaannii Irreechaa Arfaasaa Camsaa 12/2013 Godinaa Jimmaa Tulluu Beegiitti sirna ho’aa ta’een kabajamuuf jira. Jal-bultiin Ayyaanaa Irreechaa arfaasaa Caamsaa 11/2013 Malkaa Deeddeettii sa’aa 7:00 irraa kan eegalamu yeroo ta’u Caamsaa 12/2013  ammoo Tulluu Beegiittii guutummaatti sirna ho’aa ta’een kabajamuuf jira.

Ummaannii Oromoo kumaatamattii lakkawwamuus ayyaanaa kana irraatti argamuuf qophii cimaa gochuun walittii dhaammaachaa jirachuun kan beekamu yeroo ta’u,hordoftootnii amantii Waaqeffaannaa fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo  Sirna kabaja Ayyaanaa Irreechaa kana  irraatti ummaannii Oromoo fi Jaalattootni aadaa, safuu fi sabboonummaa Oromoo fi jaalatootni  Oromiyaa akka qoodaa fudhataniif waamichaa dabarsuun waraqaalee warraaqsaa fi waamichaa bakkoota hedduutti faca’ee jira.

Haalli kun kanaan osoo jiruu mootummaan abbaa irree  Waayyaanee kan aadaa, Afaan, Duudhaan, safuun, amantaa, sabboonummaa fi Oromummaan akka  kabajamuu hin barbadnee fi tokkummaa Ummataa Oromoo cabsuun umrii aangoo isaa dheereeffaachuuf tirtiraa jiruu, humna waraanaa isaa bobbaasuun daandiiwwaan konkolaataa godinaa Jimmaa geessaan bakkotaa 4tti jechuun daandii Finfinnee gara Jimmaa geessuu bishaan Gibee irraatti, Keellaa karaa Finfinnee Magaalaa Jimmaatti seensiisu , daandii Baddaallee
gara Jimmaattii seensisuu Baddaallee fi Jimmaa Gidduutti fi keellaa konkolaataa karaa lixaa (Baaddaallee) Magaalaa Jimmaattii seensiisuu irraatti  konkolaataa dhaabsiisuun uummata nagaa sakkataa’uun uummataa rakkisaa kan jiraan ta’uun gabaafamera.

Gama biraan baratootaa Oromoo mooraawwaan yuunivarsiitii Jiimmaa 4’n barachaa jiran mooraa main Campusy, Mooraa Business fi Economics, Mooraa Qonnaa, Mooraa Saayinsii fi Teekiinoloojii fi Koolleejjii barsiisotaa Jimmaa karraa keessaa baratan  yeroo mooraa seenaanii fi bahan humna ol sakkataa’aa jiraachuun hubatamee jira.