Qeerroon Bilisummaa Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Barsiisonni Qabsoo Diddaa Garbummaa Jabeessuun Itti Gufan

Gabaasa Qeerroo  Caamsaa 25,2013 Jimmaa

Caamsaa 24/2013 Jimmaa Qeerroon Bilisummaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa tokkummaa isaanii hundeen jabeeffaachuun shiraa fi haaccuuccaa Gumii Guddinaa fi Dagaaginaa Afaan Oromoo irraatti
yeroo yeroon mootummaan abbaa irree Wayyaanee gochaa jiruu duraa dhaabbaachuun, gumii guddinaa fi dagaagna seenaa, aadaa fi afaan Oromoo deebisuun jabeeffatan, kanumaa ilaalchisuun guyyaa kaleessaa Caamsaa 24/2013 Mata duree Waarii Artii jedhuu gumiin qopheeffaachuun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Main Campus keessaatti qopheeffaachuun, galgala keessaa sa’a 12 irraa egaluun hanga halkaan keessaa sa’aa 8:30 itti Oromummaa isaaniitiin dhaadachuun qophii waarii artii qopheeffatan kana irraattii, akka itti anuu kanatti gaggeeffaatan:
1. Jalqaba irraatti ebbaa manguddotaan sagantaa isanii egalan
2. Walleelee warraaqsaa kan hundee tokkummaa uummataa Oromoo gadi jabeessee dhaabuu harkaa walqabachuun ”tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa” jechuun labsii tokkummaa uummataa Oromoo hundatti labsatan.
3. Sirbonnii warraaqsaa fi FDG Qeerroo baratoota dargaggootaa Oromoon jabaatee itti fufee, garbomsitotaa dura ni dhabbaanna, nuti Oromoon amantan, gandaan, kutaan, wali hin qoodnu, warrii diinaa jala kaachuun nu hiisistaan nu dhiisaa, nutti Oromoodhaa, jechuun haala ajaa’ibsiisaa ta’een qophichaa miidhaksanii, diddaa sirnaa Abbootii irree Abashaa fi EPRDF fi qaban ifaatti muldhifatan. WBO!,WBO!, ABO!,Qeerroo! jechuun dhadatan.
4. Walaloon Qubee Afaan Oromoo dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo fi Badhaasaa wareegamaa ABO godheen nu qaqqabdee faarsuun bifa walaloon Qeerroon dargaggoonnii Oromoo dhiyeessaan ilmaan Oromoo boosisee, seenaan dhugaa nama boosisa, ilmaan gootaa gootummaa abbootiii isaaniin argamee farfachuun kununsuufi galmaan geenyee bilisummaa
Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu qabna jechuun kutannoo isaani ibsan.
5. Agarsiifnii Aadaa Oromoo ”Sirni Moggaasaa” ummataa Oromoo keessaatti maal akka ta’ee fi akkamitti akka gaggeeffaama ture, ifaatti baasuun, Oromoon nama Oromoo hin ta’iin tokkoof illee maagaasaa fi guddifachaa akkamitti godhee akka saba biraa ofiitti
qabee guddifatee waliin jiraachaa ture, haala ajaa’ibsiisaa ta’en Qeerroo dargaggotaa Oromoon dhiyaatee kan barabaraan hin dagatamne argiisisan.
6. Sirni angoo wal harkaa fuudhinsaa hoggantootaa gumii guddinaa fi dagagiinaa aadaa, seenaa fi Afaan Oromoo gidduutti gaggeeffaachuun angoo karaa nagaa fi dimookiratawaa ta’een, Aangoo waliif dabarsan.
Kun takkaa biyyaa Ethiopia jedhamtu keessaatti ta’ee kan hin beeknee fi moototni abbootiin irree biyyaatti bulchaa jiran kan takkaa karaa nagaa aangoo dabarsanii kennanii hin beekneef fakkeenyaa gaarii akka ta’uuf Bulchiinsi sirna gadaa dimookiraasii maal akka fakkatuu abbootii irreetti argisiisaan.
7. Xummuraa irraattis Walleewwaan Warraaqsaa kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo Leellisaan, sirbotaa Ebbisaa Addunyaa, Hayiluu Kitaabaa,Dawutee Mokonnon, Hirphaa Ganfurree,Kadir Martuu, Haacaaluu Hundeessaa , Zariihuun Wadaajoo, fi Adinaal Mohamed fi kkf dabaree dabareedhaan wal jalaa fuudhuun diddaa sirna garboomsaa Wayyaaneettiif qaban argisiifatan, Sochii baratootaa Oromoo to’aannaa Mootummaa abbaa irree Wayyaaneen ala ta’ee jiruu kana to’achuuf mootummaan abbaa irree kan tokkummaa uummataa Oromoo Gurraan dhagaa’uu fi ijaan arguu hin barbaadnee humnotaa basaasaa isaa mooraa yuunivarsiitiitti ol galchuun hojii basaastummaa baratootaa Oromoo irraatti gaggeessuu illee goototni dargaggoonnii Oromoo sodaa tokkoo malee Oromummaa keenyaaf, Bilisummaa keenyaaf, Tokkummaa saba keenyaa tiksuuf, jabaannee ni hojjeenna jechuun harka wal qabachuun waadaa Oromummaa waliif seenuun diinaa garaa guban. gabaasa armaan olii diinaafis firotaa keenyaafis Vedio, Audio, fi sagalee yeroo barbaachisetti ni mirkaneessina!!!

Oromoon biyyaa keessaa fi biyyaa Ambaa jirtaan jabaadhaa tokkummaa cimsaanee sagalee keenyaa dhageesisuun Ilmaan Oromoo badii malee Oromummaan Yakkamanii mana hidhaa biyyaatti garaagaraa keessaatti argamaniif haa iyyaannuu, mirgaa bilisummaa keenyaa fi biyyaa keenyaa walabomsuuf yeroon gamtaan qabsa’an amma jechuun hoggantootni qeerroo dhaamsaa dabarsatan,
Injifannoon Ummataa Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaati.
Camsaa 24/2013
Qeerroo Yuunivarsiitii Jimmaa.

Impaayera Itoophiyaa Keessatti Hidhaan Jumlaa Bal’inaan Eegale

Aside

Caamsaa 24,2013 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee erga aangootti ol bahee ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsuun bittaa umrii isaa dheereffachaa hara gahe.Yeroo ammaa kanas duula Julmaan mana hidhaatti guuruu itti fufee jira.Ilmaan Oromoo mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti ukkaamsaman isin miseensota ABOti jedhamuun dhiibbaan garaa garaa irraan gahaa kan jiru yoommuu tahu,torbaan kana keessa duwwaa ilmaan Oromoo 80 ol mana hidhaatti ukkaamsamanii jiru.Kanneen keessaa

1. Tesfaayee Lamuu

2. Obbo Dassaalee Alamuu dhimma nageenyaa sabbataa ganda 04

3. Obbo Shaasoo Iddoosaa Buraayyuu irraa

4. Obbo Birraa Margaa

5. Addisuu Karrayyuu/Wallisaa/

6. Barataa Leellisaa Gammachuu yuunivarsiitii Arbaminc irraa

Keessatti argamu.Ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsuun mootummaa Wayyaanee daran jabaachaa kan dhufe yoommuu tahu QBO fuuldura tarkaanfachiisa malee duuba akka hin deebisne Qeerroon gamtaan addeessina.