Gurmuun Tumsa Qeerroo Biyya Asutraliyaa Kutaa Perth Jedhamu Keessatti Ijaarame Qeerroon Qaama Warraaqsaa Murteessaa Ta’uu Ummataaf Ibsa Kenneen Beeksise.

Aside

Fulbaana 5,2016 Gabaasa Tumsa Qeerro Perth

Gurmuun Tumsa Qeerroo biyya Australia kutaa Perth ummata Oromoo magaalichaaf wa’e Qeerroo ifa godhan. Gurmuun Tumsa Qeerroo Perth, yeroo jalqabaaf, guyyaa gaafa Amajjii 1, 2016 magala Perth keessati qindoomiinan dhabaate. Gurmuun kun kayyoo fi mul’at Qeerroo bilisumma Oromooti amanuunun tumsa gama hundaan gochuuf miseensota gara nama 27n hojiiti seenee jira.

Ummatichas faaruu Alaaba Oromoo faarfachuu, faaruu gootota farfachuu, walaloo nama kakasaniif agarsiisa garagara dhaan ummata oromoo magalicha keessa jiraan dadamqsuu irratti hojii hojachaa jira. Olola gara garattiin hawwasa Oromoo qulqulluu fi sabboonaa ta’e  amantii fi nannoo dhaan gar-gar diiguuf warra carraqan dura dhabbachuun, ummaticha danddii dhugaa irratti tiksuuf muranoon hojjacha jiraachuun isa ifaadha.

Kana malees ilamaan Oromoo magalicha keessatti dhalatanii, afaan Oromoo hin beeknes ta’e kanneen hin qajaalfatne  gurmuu Qeerrooti dabaluun Afaan Oromoo,seenaa fi aadaa Oromoo barsiisa, nii hordofa, enyumma ykn Oromuummaa isaanis akka baranii guddatan irratti ni hojjata. Gurmuun Tumsa Qeerroo Perth, dargaggota ummatoota biro wajjiin illee wal-qunnamti ummani jiru. Fakenyaaf; yeroo gara gara Ogaden youth wajiin akkamiin walii wajiin qabsoo akka gaggeessan akkasums iddo tokkotti ummata waamuun akka tajaajilan mari’atanii. Gurmuu Tumsa Qeerroo Perth, yeroo dhihooti haa dhabbatu iyyuu male, hojii heddu hojate jira. Waltajiilee gara gara irratiis yeroo heduuf hirmaate, wa’e Qeerroo hawwasichaf hubanna gudda kena jira.

Continue reading

Godina Arsii Aanaa Dododolaa Keessatti Abbaa Duulaa Gammadaa Fi Warqinaa Gabayyootu Dhufa Jechoon Ummataaf Durgoon Qarshii 500 Ramadameefi.

Aside

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 5,2016

14202537_1780401715561873_184352712532857267_nGodina Arsii Aanaa Dodolaatti guyyaa har’aa jechuun 5/9/2016 Ergamtoonni OPDO kanneen aanaa kanarratti ergama diinaa galmaan gayuuf tattaafachaa turaniif tattaafachaa jiran gaafa Fulbaana 6, 2016 Abbaan Duulaa fi Warqinaa Gabayyoo waan dhufaniif gondoota aanichaa hundarraa nama 20 akka ergaman waan jedhamaniif durgoon qarshii dhibba shan 500 isiniif kaffalamaa wal gayii marii nageenya fi misoomaa kanarratti akka argamtan jechuun ummata bifa itti roorrisuutin kakaasaa oolaniiru.

Kana malees Godina Arsii Aanaa Shaashamannee magaalaa Shaashamanne keessatti ummanni oromoo fi sabaaf sablammoonni hedduun maallaqa isaanii baankii Daldala Itoophiyaa keessaa baafachuun gara baankii internashinal Oromia hiriiran galfachaa oolaniiru

Haaluma wal fakkaatuun  Godinuma kana magaalaa Asaasaa keessatti guyyaa har’aa 5/9/2016 mormiin gaggeeffamaa oolee jira. Sababiin mormii kanaa magaalaa Asaasaa keessatti gibirri kaffalamuu erga dhiisee tiureera. haats’u malee hojjattoonni mootummaa galiiwwanii kanaan dura biiroon isaanii irraa gubatee ture osoo haala bakka teessuma isaanii hin mijeeffatiniif nagahee osoon kennin galii sassaabuf tattssfachuu isaanii fi guyyaa dheengaddaa miidhaa ilmaan oromoo mana hidhaa Qilinxootti irra gahe balaaleffachuun ta’uun dhagahameera

Warraaqsi Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamtee Keessatti Halkan Kana Bifa Addaan Ka’ee Jira. Wayyaaneen Dhukaasa Banee Jira.

Aside

Fulbaana 5,2016
Warraaksi biyyoolessaa galgala sa’a 1:30 irraa kaasee guutummaan magaalaa Naqamtee raafamaa jira. Humni federaalaas uummata irratti dhukaasa banuun uummata goolaa jira. Humni kora bittineessaas magaalaa naqamtee keessaa naannoo boordii jedhamutti uummata rebaa jira. kaan immoo konkolaataatti naqanii butanii badaa jiru. Uummanni akka malee reebamaa jira.

Amma galgala kana Magaalaa Naqamtee Naannoo Boordiitti Uummata nagaarratti sodaa boriitiif dhukaasi banamee jira.Namoonni jireenya isaanii fooyyeffachuuf karaarra daldalanii bulanirra balaan Dhaqqabuu mala,ammaaf addan baafannee hin jirru.Qorachaa jirra nu hordofa waan dhalatu hin beekamu.

Abbaan Irree Wayyaanee TPLF Godina Arsii Aanaa Dododaa Magaala Dodolaa Ummata Nagaa Rasaasaan Goolaa Jira.FXGs Itti Fufe.

Aside

14192776_1093987890686579_478949996451881251_n14184353_1093987947353240_1319711451092704951_nGodina Arsii Aanaa Dodolaa Magaalaa Dodolaatti humnootni abbaan irree Wayyaanee dargaggoo Qeerroo Oromoo Kan maqaan isaa Abdullaxiif Sanbatoo jedhamu 4/9/2016 rasaasan naannoo masgiida fatihii gamoo muniir biratti rasaasa lamaan rukuttee hospitaala Dodolaatti yaalamaa jiruun yaalcha baqaqsanii hodhuutin rasaasni qaama isaa keessaa bahuun himamee jira.Sababuma kanaan ummanni magaalaa Dodolaa guyyaa har’aa hospitaala duratti yaa’un deeggarsa isaaf qaban agarsiisanii jiru jedha gabaasni Qeerroo Dodolaa14203241_1093995064019195_3656063882813952635_n 14233035_1093994994019202_6625600833057223318_n

Baankiin daldala Ethiopia rakkoo Connection tu nu mudate jechuun ummata magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee mallaqa baasuu dhorke.

Aside

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Warraaqsa biyyoolessaa FXG utuu wal  irraa hin citiin ji’a sagalii oliif guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa tureen sirni Wayyaanee TPLF naasuu keessa seenuun waan qabdee  lakkisu wallaalee uummata goolaa jira.
Guyyaa har’aa Fulbaana 5,2016 Baankiin daldala Ithiopiyaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa jiru guutummaan guutuutti duwwaa ta’uu irraan kan ka’e sirni  Wayyaanee rifaatuu guddaa keessa seenuun uummata magaalaa Naqamtee goolaa jira.
Rifannaa isaa kana irraa ka’uudhaanis baankii keenya  rakkoo konneekshiniitu mudate jechuudhaan maallaqa uummataa akka isaan hin fudhanneef dhorkaa jira.
Haaluma kanaan uummanni magaalattiis harki caalu maallaqni isaa waan dhowwatameef baayyee rakkachaa akka jiran bira ga’amee jira.
Uummannis morma keenya laanna malee maallaqa keenya fudhannu malee hin gallu jechuun mormii kaasaa jiraachuun dhaga’amee jira.

OLOMPIYAAN RIYOO BARANAA – OLOMPIYAA OROMOOTI

Aside

barruu  Taammanaa Bitimaa irraa
Yaa Oromoo, yaa nama lafee fi lafa Oromiyaa dubbii ani amma jedhe kun yoo dhugaa isinitti fakkaachuu baate, yookaan yoo dubbii “hoowwifame” isinitti fakkaate, mee miidiyaalee addunyaa tanaa kan gaafa 21. 08. 16 bayanii fi ammallee bayaa jiran ilaalaa! Biyyoota biyyalafaa tana irratti argaman tokkollee hin hambisinaatii, hunda isaanii towaddhaa! Hayyee, maqaa Fayyisaa Leellisaa jedhamu, biyya Oromiyaa jedhamtu, sabaOromoo jedhamu qalama fufurdaadhaan barreeffamanii agartu. Kana hundumaa kan godhee fi kan goochisiise ilma Oromtittiin haati Siiqqee deesse, gurbaa qaldhaa miila qaqqalloo sani. Mucaa milkiin dhaltee fi milkiif dhalate, kan qaalluun Oromoo gaafa hammachiisaa “Fayyisaa” jedhee maqaa baaseef sana. Eeyyee, Fayyisaa onnee Oromoo baranaa, isa akka malee madaaye san fayyise. Maarree, inni onnee teenya fayyisuu qofaa otoo hin taane, kan dabalee nuuf leellise: Fayyisaa Leellisaa-ti.

Continue reading

Sabboontota Oromoo hundaaf!

Aside

Kumsaa Waliisoo Irraa
Akkuma beekamu, uummanni Oromoo erga waanjoo garbummaa jalatti kufee kunoo, jarraa gara jaarratti darbee, rakkinni, dararrii fi cubbuun irratti hojjatamaa jiru jabaachaa deemee seera koloneeffataa bira darbee gara seera appaartiiyidii fi faashistiitti jijjiiramee sadarqaa kanarra qaqqabeera.  Haa tawu malee, uummanni keenya garbummaa irra ture ‘marabba” jedhee fudhatee hin beeku.

Continue reading

Aside

Fulbaana 4,2016 Guyyaa kalessaa Manni Hidhaa Qilinxoo kan Haayyootni Oromoo qaroo uummataa ta’an keessatti hidhamanii jiran ibiddaan barbadaa,uu gabaasaa kan turre fi kallatti hedduun gabaafama kan türe, Waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo Balaa ibiddaa jalaa akka of hin olchineef dhukaasaa irratti banuun ibiddaa fi rasaasa gidduutti ittisaa kana tureen ilmaan Oromoo ammaf lakkofsi isaanii hin beekamiin dhukaasaa irratti banameen wareegamuu fi hedduun madeeffamuun kallattii hedduun ibsame.

Halkan edaa Hıdhamtootni  Oromoo fi ilmaan Cunqurfamoo hedduun Mana hidhaa Qilinxoo irraa gara manneen hidhaa Biyyatti Kanneen akka Shaggar Roobıtı, fi  Zıwaayitti kanneen kumootaan lakka’aman konkolaataa 80 oliin fe’amanii guuramaa jiraachuu maddeen gabaasaan kanneen lakkoofsii isaanii 500 irraa hin caallee immoo Mana hidhaa Qaallittitti akka geeffamani hidhaman ibsamee jıra.  Mootummaan Wayyaanee yakka dalagaa jıruuf itti gaafatamadha!! ,

                  Qabsa’aan Wareegamuufı Hiraarfamuus Qabsoon İttı Fufa!!

Godina Arsii Magaalaa Waabee Eddoo Keessatti Gubachuu Mana Hidhaa Qilinxoon Sababeefachuun Ummanni Diddaa Itti Fufe.

Aside

14184553_1584923995145172_2022012586903986552_nGodina Arsii magaalaa Waabee Eddootti Qeerron Bilisummaa Oromoo fi ummanni guyyaa har’aa 4/9/2016 Gochaa sanyii duguuggaa wayyaanen mana hidhaa qilinxootti raawwatte sababeeffachuun mormii godhaa oolun daandii magaalattii seenu kallattii hundaanuu cufaa oolaniiru.Karaa biraatin asuma godina arsii magaalaa Boollootti Qeerron basaastuu wayyaanee Taammiraat Hayluu Assaffaa jedhamurratti gaafa3/9/2016 halkan naannoo saa’atii 6:00 irratti mana isaatii gadi baasun tarkaanfii irratti fudhataniin guyyaa har’aa 4/9/2016 wareegamuun isaa himameera.

Kana malees Godina Wallaggaa magaalaa Jaarsoo keessatti Qeerroon Bilisummaa barruulee warraaqsaa ummataaf raabsaa ooluu fi jala deemtota Wayyaanee akeekachiisaa turuun beekame.