“Dhungannaa diinaarra, ciniinnaa saba koo naaf wayya!”

Aside

Qeerroon: Abdii Biyyaa fi Wiirtuu Lafee dugdaa Oromiyaa ti!”                                                       Artist Caalaa Bultum

Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO): Fulbaana 23 bara 2014

Artistoonni Oromoo waa’ee eenyummaa fi aadaa Oromoo calaqqisuu fi guddisuurratti xiyyeeffachuudhaan hojjetan hiraara dabballoota wayyaaneetiif akka saaxilaman dargaggoon Oromoo Artist Caalaa Bultum gaaffii fi deebii iddoo jiru irraa SBO waliin taasiseen ibse. Uffannaa, callee fi faaya adda addaa aadaa fi eenyummaa Oromoo calaqqisu uffatanii hojiilee artii dhiyeessuu isaanitiin wellistoonni Oromoo hedduu rakkoon mudachuus ibse.

Dhalli Oromoo qayee isaarratti ajjeefamuu, qabeenya akaakilee fi abaabileen isaa dhaalchisanitti fayyadamuu odoo danda’uu mirgi isaa mootummaa wayyaaneetiin sarbamuurraa, jiruu gadadoof saaxilamuus gaaffii fi deebii kana keessatti dubbateera.

Lafti Oromoo warreen alagaa Itoophiyummaa leellisaniif ilaalchi godhameefii gatii rakashaan itti gurguramaa jiraachuu kan dubbate Artist Caalaa Bultum, rakkoo ummanni Oromoo keessa jiru kana ibsuudhaaf wallee isaa sirba Mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinee fi diddaa barattootni/Qeerroon geggeessan ibsu kan “ Ka’i Qeerro ni kaanaa, ka’i Oromo ni kaanaa, diinatu daangaa darbee; Goobanaa Daancii lammaffaan argee…….Imaanaa abbaa hin nyaadhu, eenyummaa koo hin dagadhu, du’eetan bada malee biyya koo ormaa hin laadhu…” jedhu baasuu dubbateera. Kanarraas hiraara humnoota wayyaaneef affeeramuu dabaluun ifa godhe.

Wayyaaneen nama tokko akka garaa isaa guuttatee jiraatu gochuun ummata bal’aa ammoo beelessuudhaan beekamti kan jedhu wellisaa Caalaa Bultum, dabballoonni wayyaanee OPDOnni diinaaf ergamuun ummata Oromoo hiraarsaa fi safuu ummataa mulqaa jiru jedheera. Ajjeechaa humnoonni wayyaanee barattoota Oromoo irratti raawwatan innumti argee akka ragaatti kaasudhaanis, ajjeechaa dabalatee yakki mootummaan wayyaanee afaaniin waa’ee dimokraasii lallabaa ummata Oromoorratti raawwattu hedduu suukaneessaa tahuu fi sirnicha jalatti rakkoon ummata Oromoo ittuu hammaate malee jijjiiramni ummatichaaf dhufe homaatuu kan hin jirre tahuu dubbateera.

Sochiin Qeerroo bilisummaa Oromoo wayta ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu kan namatti toluu fi ummata Oromoo kan boonse” kan jedhe Artist Caalaa Bultum, warraaqsichi deggarsa ummata Oromoon dabaalamee finiinaa jiraachuu fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsudhaaf shoora ol’aanaa taphachaa akka jiru gaaffii fi deebii SBO waliin taasiseen ibseera.

Akkuma qotiyyoo qaluuf jedhan amooleedhaan sossobanii mooraatti galfatan, Qeerroon Oromoo sossobbiidhaan daguuf olola dabballoonni wayyaanee maqaa walgahiitiin oofaa jiraniin odoo hin dagaminii fi FDG irraa duubatti jechuu akka hin qabne hubachiise artist Caalaan.  Fincilli Diddaa Garbummaa (FDG)n Oromiyaa keessatti barattoota sadarkaa 1ffaa hanga Yunvarsitiitti jiraniin deemaa jiru hedduu kan nama gammachiisuu dha kan jedhe wellisaa Caalaa Bultum hundumtuu harka walqabachuun barattootaa fi qeerroo Oromoo FDG irratti wareegaman, ilmaan Oromoo dirree falmaatti wareegamanii fi saba Oromoo barootaaf bilisummaaf wareegama baasaa jiruuf jecha diddaa gabrummaa akka finiinsan gaaffii fi deebii bakkuma jirurraa SBO waliin taasiseen dhaameera.

Gaaffii fi deebii dargaggoo Oromoo Artist Caalaa Bultum waliin taaisne sagantaa Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) kan gara fuulduraa keessatti akka dhiyeessinu beeksisna.

Gaaffii Mindaan Kan Wal Qabateen Poolisoonni Naannoo Oromiyaa Diddaa Kaasaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 24,2014

img0029a

 

Mootummaan Wayyaanee somba keenyaan afuura baafatee, fiigichaa fi dafqa keenyaan,aangoo isaa irratti umurii dheereffate,nuti umurii keenyatti barumsa utuu hin jedhin maatii keenya irraa adda baanee kaayyoo mootummaan galmaan geenya jennee saba keenyaanis jibbamnee, mootummaan Wayayanee ofii rakkina keessa of baasee firaa fi dachee isaa irratti badhaadhee kan baatii baatiidhaan argannuttiyyuu miindaa seera qabeessan nuun gahuu didee jechuudhaan poolisoonni naannoo Oromiyaa gaaffii miindaa kaasanii akka jiran gabaasni nu gahe addeessa.

Akka gabaasni nu gahe ibsutti hojjetootni mootummaa yeroo ammaa gaaffii dabaliinsa miindaan wal qabatee kaasaa kan jiraniidha, miindaan ni dabalama jedhee hojjetoota isaa sobuu irrayyuu miindaa dhuma baatii beellama isaaniitti kennamu irra darbee yeroo ammaa poolisoonni naannoo Oromiyaa yeroodhaan miindaan nu qaqqabsiisuun maaliif akka hafe gaaffii waan nutty taheef mootummaa of irratti goobsinee aangoo isaa irratti baroota hamma kana utubaa fi humna isa taanee utuu jirru seeraan miindaadhuma qabnuyyuu nuun gahuu dide jedhuun, akkasuma mootummaan wayyaanee hidhattoota, humna nageenya Oromiyaa irraa ilaalcha gaarii waan hin qabneef karaa miindaan nu miidhuuf waan ka’aa jiruuf gaaffii miindaa irratti hirkatee kaasuudhaan diddaa jabeessuu irratti poolisoonni Oromiyaa argamaa jiraachuu gabaasni Qeerroo addeessa.

Dabalataan yeroo ammaa waajjiraalee dhaabaa godinoota Oromiyaa keessaa hojii irraa ariyamaa kan jiran keessattuu waajjira dhaabaa lixa shawaa Amboo irraa hojjetootni namni 8 ol hojii irraa mootummaan ariyee waan jiruuf, kunis hojjetootaa fi poolisoota oromiyaa keessatti gaaffiin isaa ka’ee kan jiruu fi akkasuma gaaffiin miindaan ka’aa jiru poolisoota qofa osoo hin taanee hojjetoota garagaraatiinis bakka hundaatti dabaliinsaan miindaan diddaa jabaatee kan jiru gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.

 

Ethiopia: Systemic human rights concerns demand action by both Ethiopia and the Human Rights Council

Aside

amnesty

AMNESTY INTERNATIONAL

PUBLIC STATEMENT

AI Index: AFR 25/005/2014

22 September 2014

Systemic human rights concerns demand action by both Ethiopia and the Human Rights Council

Human Rights Council adopts Universal Periodic Review outcome on Ethiopia

With elections coming up in May 2015, urgent and concrete steps are needed to reduce violations of civil and political rights in Ethiopia.� Considering the scale of violations associated with general elections in 2005 and 2010, Amnesty International is deeply concerned that Ethiopia has rejected more than 20 key recommendations on freedom of expression and association relevant to the free participation in the elections and the monitoring and reporting on these. These include in particular recommendations to amend the Anti-Terrorism Proclamation, which continues to be used to silence critical voices and stifle dissent, and recommendations to remove severe restrictions on NGO funding in the Charities and Societies Proclamation.� The independent journalists and bloggers arrested just days before Ethiopia’s review by the UPR Working Group in May 2014 have since been charged with terrorism offences. Four opposition party members were arrested in July on terror accusations, and, in August, the publishers of five magazines and one newspaper were reported to be facing similar charges.

While Amnesty International welcomes Ethiopia’s statement of ‘zero tolerance’ for torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and its commitment to adopt preventative measures,� it is concerned by its rejection of recommendations to investigate and prosecute all alleged cases of torture and other ill-treatment and to ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.� The organization continues to receive frequent reports of the use of torture and other ill-treatment against perceived dissenters, political opposition party supporters, and suspected supporters of armed insurgent groups, including in the Oromia region. Amnesty International urges Ethiopia to demonstrate its commitment to strengthening cooperation with the Special Procedures by inviting the Special Rapporteur on Torture to visit the country.� Unfettered access by independent monitors to all places of detention is essential to reduce the risk of torture.

Ethiopia’s refusal to ratify the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance is also deeply concerning in light of regular reports of individuals being held incommunicado in arbitrary detention without charge or trial and without their families being informed of their detention – often amounting to enforced disappearances.�

Ethiopia’s UPR has highlighted the scale of serious human rights concerns in the country. Amnesty International urges the Human Rights Council to ensure more sustained attention to the situation in Ethiopia beyond this review.

Background

The UN Human Rights Council adopted the outcome of the Universal Periodic Review of Ethiopia on 19 September 2014 during its 27th session. Prior to the adoption of the review outcome, Amnesty International delivered the oral statement above.

Amnesty International had earlier submitted information on the situation of human rights in Ethiopia: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR25/004/2013/en/95f2e891-accc-408d-b1c4-75f20c83eceb/afr250042013en.pdf

Public Document

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK http://www.amnesty.org

Document in PDF

Source: Amnesty

Hirbuu Dhiigaan Eegalame

Aside

Jiituu lammii, Ful. 22, 2014

barruuHalkan dhawaata bari’a. Hanga obsaa fi murannoon itti deeman mallattoo barii lafaa eeru arguu fi dhaga’uu jalqabu. Hangasitti garuu cichaa fi murannoo gaafata. Seenaa qabsoo bilisummaa Afrikaa keessatti Hanga xumura waraana Addunyaa 2ffaa (WWII)tti dukkanni gabrummaa dachee Afrikaa dhuunfate tasuma waan bari’u hin fakkaatu ture. Haa ta’uutii garuu taateen seenaa kana jijjiiru guyyaa isaa eegee  dhalachuu hin oolle. Innis sochii barattoota Afrikaa ti.

Barri 1935 – 1960 bara sochiin barattoota Africa jabinaa fi heddumminaan itti mul’atee dha. Baay’inni dhaabbilee barnootaa dachee Afrikaarratti mul’achuun,  lakkofsi ilmaan Afrikaa mana barnootaa seenan akka dabalu taasise. Lakkoofsi barattoota ilmaan Afrikaa biyya keessaa fi alaatti dabalaa deemuun dammaqiinsa siyaasaa fi hadheeffannoo gabrummaarratti isaan qaban jabeessuu eegale. Dammaqinsaaa fi hadheeffannoo kana keessaa warraaqsi dammaqinsa hawaasaa uumu dhalate. Dhaloota warraaqsa kanaatu dukkana gabrummaa dachii Afrikaa dhuunfatetti daangaa kaa’uun waldhaansoo haaraaf karaa saaqe. Waldhaansoo Diddaa Gabrummaa! Sochii Barattoota Oromoo

Ayyaanaa Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Aside

Qeerroo Edit

 

Ayyaanaa Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Fulbaana  22,2014 Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ayyaanaa Irreechaa Birraa bara  2014 Hora Arsadii fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kabajamuuf jiruu ilaalchisuun Uummatni Oromoo nagaan akka kabajatuuf qophii   fi  enyummaa, tokkummaa fi jaalaala waliif qabu akka jabeeffatuuf ibsa qabxiijaha(6) qabudabarse.

Seenaa uummata Oromoo kessaatti ayyaanni guddaa fi  kabajamaa keessaa tokko ayyaana irreechaati. Ayyaanni kun uummata Oromoo biratti Waggaa keessatti yeroo lama kabajama. Kunis Ayyaanaa Irreecha Birraa fi Ayyaana Irreecha Arfaasaajedhamuun Ayyaana Oromoon kabajatudha. Ayyaanni Irreechaa waktii Birraa baroota dhufaa darbaa fi bittaa mootota fi mootummoota abbooti irree biyyaatti bitaa jiran biratti barrii Oromoon tole jedhee nagaan manaa ba’ee nagaan ayyaaneffatee,Irreeffatee galee beeku takkaa hin turre. Ayyaannichi biyyaattii keessatti Ayyaana Oromoo ta’uu fi Waan Oromoon qofti Ayyaana kabajamaa fi jaalatamaa kana irratti walittii dhufee Ayyaaneeffatee jaalaala ,gammachuu, tokkummaa fi eenyummaa isaa waan jabeeffatuuf abbootiin Irree warrii Oromoon akka walitti hin dhufne hin barbaadne afaan qawween dura dhaabbachaa turan dhaabbachaas jiru, Sabboontota Oromoo fi jaalattoota ayyaanaa kanaa fi leellistoota ayyaana kanaa fi Amantii Waaqqeffaanna dhibbootan lakka’amanituu badii tokko malee eenyummaa isaaniin yakkamee hidhatti guurama ture, guuramas jira. Dhiibbaan hangamiituu utuma jiruu Uummaatni Oromoo bara irraa gara baraatti kan Ayyaana Irreechaa Arsadii irraatti argamu miliyoonaa hedduun dabalaa dhufuun uummatichi eenyummaa Amantii, Aadaa, Duudhaa fi Safuu isaa irraatti wareegama qaalii baasuun sadarkaa har’aa kana irraga’ee jira. Sababaa Ayyaana kanaan Wal qabatee bara Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO Uummatni Oromoo waggaa 23 guutuu dachaan hidhatti guuramee hidhamee dararama, human waraanaa itti bobbaasuun bakkeetti safuun irraa mulqamee uuffatni aadaa Oromoo illee irra baafamee badii tokko malee mana hidhatti darbama as ga’ee jira. Haalaa Suukaneessaa akkasii keessaatti Oromoon eenyuummaa isaa irratti cichuun tokkummaa isaa fi Jaalala Oromummaa waliif qabu jabeessuun kabaja Ayyaana Irreechaaf qabu jabeessuun itti fufee jira. Guutummaa ibsa kanaaf:- Ayyaana Irreechaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Fulbaana 22 2014