“Dhungannaa diinaarra, ciniinnaa saba koo naaf wayya!”

Aside

Qeerroon: Abdii Biyyaa fi Wiirtuu Lafee dugdaa Oromiyaa ti!”                                                       Artist Caalaa Bultum

Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO): Fulbaana 23 bara 2014

Artistoonni Oromoo waa’ee eenyummaa fi aadaa Oromoo calaqqisuu fi guddisuurratti xiyyeeffachuudhaan hojjetan hiraara dabballoota wayyaaneetiif akka saaxilaman dargaggoon Oromoo Artist Caalaa Bultum gaaffii fi deebii iddoo jiru irraa SBO waliin taasiseen ibse. Uffannaa, callee fi faaya adda addaa aadaa fi eenyummaa Oromoo calaqqisu uffatanii hojiilee artii dhiyeessuu isaanitiin wellistoonni Oromoo hedduu rakkoon mudachuus ibse.

Dhalli Oromoo qayee isaarratti ajjeefamuu, qabeenya akaakilee fi abaabileen isaa dhaalchisanitti fayyadamuu odoo danda’uu mirgi isaa mootummaa wayyaaneetiin sarbamuurraa, jiruu gadadoof saaxilamuus gaaffii fi deebii kana keessatti dubbateera.

Lafti Oromoo warreen alagaa Itoophiyummaa leellisaniif ilaalchi godhameefii gatii rakashaan itti gurguramaa jiraachuu kan dubbate Artist Caalaa Bultum, rakkoo ummanni Oromoo keessa jiru kana ibsuudhaaf wallee isaa sirba Mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinee fi diddaa barattootni/Qeerroon geggeessan ibsu kan “ Ka’i Qeerro ni kaanaa, ka’i Oromo ni kaanaa, diinatu daangaa darbee; Goobanaa Daancii lammaffaan argee…….Imaanaa abbaa hin nyaadhu, eenyummaa koo hin dagadhu, du’eetan bada malee biyya koo ormaa hin laadhu…” jedhu baasuu dubbateera. Kanarraas hiraara humnoota wayyaaneef affeeramuu dabaluun ifa godhe.

Wayyaaneen nama tokko akka garaa isaa guuttatee jiraatu gochuun ummata bal’aa ammoo beelessuudhaan beekamti kan jedhu wellisaa Caalaa Bultum, dabballoonni wayyaanee OPDOnni diinaaf ergamuun ummata Oromoo hiraarsaa fi safuu ummataa mulqaa jiru jedheera. Ajjeechaa humnoonni wayyaanee barattoota Oromoo irratti raawwatan innumti argee akka ragaatti kaasudhaanis, ajjeechaa dabalatee yakki mootummaan wayyaanee afaaniin waa’ee dimokraasii lallabaa ummata Oromoorratti raawwattu hedduu suukaneessaa tahuu fi sirnicha jalatti rakkoon ummata Oromoo ittuu hammaate malee jijjiiramni ummatichaaf dhufe homaatuu kan hin jirre tahuu dubbateera.

Sochiin Qeerroo bilisummaa Oromoo wayta ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu kan namatti toluu fi ummata Oromoo kan boonse” kan jedhe Artist Caalaa Bultum, warraaqsichi deggarsa ummata Oromoon dabaalamee finiinaa jiraachuu fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsudhaaf shoora ol’aanaa taphachaa akka jiru gaaffii fi deebii SBO waliin taasiseen ibseera.

Akkuma qotiyyoo qaluuf jedhan amooleedhaan sossobanii mooraatti galfatan, Qeerroon Oromoo sossobbiidhaan daguuf olola dabballoonni wayyaanee maqaa walgahiitiin oofaa jiraniin odoo hin dagaminii fi FDG irraa duubatti jechuu akka hin qabne hubachiise artist Caalaan.  Fincilli Diddaa Garbummaa (FDG)n Oromiyaa keessatti barattoota sadarkaa 1ffaa hanga Yunvarsitiitti jiraniin deemaa jiru hedduu kan nama gammachiisuu dha kan jedhe wellisaa Caalaa Bultum hundumtuu harka walqabachuun barattootaa fi qeerroo Oromoo FDG irratti wareegaman, ilmaan Oromoo dirree falmaatti wareegamanii fi saba Oromoo barootaaf bilisummaaf wareegama baasaa jiruuf jecha diddaa gabrummaa akka finiinsan gaaffii fi deebii bakkuma jirurraa SBO waliin taasiseen dhaameera.

Gaaffii fi deebii dargaggoo Oromoo Artist Caalaa Bultum waliin taaisne sagantaa Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) kan gara fuulduraa keessatti akka dhiyeessinu beeksisna.

Gaaffii Mindaan Kan Wal Qabateen Poolisoonni Naannoo Oromiyaa Diddaa Kaasaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 24,2014

img0029a

 

Mootummaan Wayyaanee somba keenyaan afuura baafatee, fiigichaa fi dafqa keenyaan,aangoo isaa irratti umurii dheereffate,nuti umurii keenyatti barumsa utuu hin jedhin maatii keenya irraa adda baanee kaayyoo mootummaan galmaan geenya jennee saba keenyaanis jibbamnee, mootummaan Wayayanee ofii rakkina keessa of baasee firaa fi dachee isaa irratti badhaadhee kan baatii baatiidhaan argannuttiyyuu miindaa seera qabeessan nuun gahuu didee jechuudhaan poolisoonni naannoo Oromiyaa gaaffii miindaa kaasanii akka jiran gabaasni nu gahe addeessa.

Akka gabaasni nu gahe ibsutti hojjetootni mootummaa yeroo ammaa gaaffii dabaliinsa miindaan wal qabatee kaasaa kan jiraniidha, miindaan ni dabalama jedhee hojjetoota isaa sobuu irrayyuu miindaa dhuma baatii beellama isaaniitti kennamu irra darbee yeroo ammaa poolisoonni naannoo Oromiyaa yeroodhaan miindaan nu qaqqabsiisuun maaliif akka hafe gaaffii waan nutty taheef mootummaa of irratti goobsinee aangoo isaa irratti baroota hamma kana utubaa fi humna isa taanee utuu jirru seeraan miindaadhuma qabnuyyuu nuun gahuu dide jedhuun, akkasuma mootummaan wayyaanee hidhattoota, humna nageenya Oromiyaa irraa ilaalcha gaarii waan hin qabneef karaa miindaan nu miidhuuf waan ka’aa jiruuf gaaffii miindaa irratti hirkatee kaasuudhaan diddaa jabeessuu irratti poolisoonni Oromiyaa argamaa jiraachuu gabaasni Qeerroo addeessa.

Dabalataan yeroo ammaa waajjiraalee dhaabaa godinoota Oromiyaa keessaa hojii irraa ariyamaa kan jiran keessattuu waajjira dhaabaa lixa shawaa Amboo irraa hojjetootni namni 8 ol hojii irraa mootummaan ariyee waan jiruuf, kunis hojjetootaa fi poolisoota oromiyaa keessatti gaaffiin isaa ka’ee kan jiruu fi akkasuma gaaffiin miindaan ka’aa jiru poolisoota qofa osoo hin taanee hojjetoota garagaraatiinis bakka hundaatti dabaliinsaan miindaan diddaa jabaatee kan jiru gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.