FDG Aanaa Manasibuu Magaalaa Mandii fi Aanaa Najjoo Keessaa Itti Fufe,Humni Waraana Wayyaanee Dachaadhaan Lixa Oromiyaa Qubate‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Magaalaa Najjoo Irraa Fulbaana 8,2014

diddaa9FDG Lixa Oromiyaa Aanaa Mana Sibuu Magaalaa Mandii fi aanaa Najjoo keessatti ka’e, waraanni wayyaanee iddootti hin hafne buqqa’ee lixa oromiyaa irra qubate,sabboonti barattootni oromoo lixa oromiyaa yuuniversitii irraa baratan walgayii yuuniversitii Naqamtee fi Gimbii irratti teessifamaa turan mufannaa fi aarii guddaadhan walgayii qondaalonni Wayyaanee guyyoota 15f gaggeessaa turan xumuranii galan,battaluma gara qe’eetti galaniin uummata kaasuudhaan FDG uummata waliin itti fufan. Akkuma duraan gabaasaa turre gaaffin mirgaa hedduun barattootaan ka’ee ture,qondaalonni Wayyaanee kuni gaaffii barattootaa deebisuuf ofitti amanamummaa waan dhabaniif, sodaa abba biddeenaa isaanii TPLF waan sodaataniif gaaffiin barattoota hedduun deebii argachuu qabu dubbii dadhabbinaa ta’ee hafe,mirgi barataa eegamuu qaba jedhanii walgayii irratti kan odeessaa turan gaaffiin kun utuu hin deebii’in mirga kamtu hojii irra oole kan jedhuun barataan yeroma xumura walgayii irrattiyyuu yaadaa fi ka’umsa fincilaa karoorsee gara qe’eetti gale, Guyyoota lama dura waraqaan dhaadannoo gaaffii mirgaa mootummaan wayyyaanee gaafatamaa ture ilaalchisee deebiin dhabamnaan gandaa fi aanaa Manasibuu keessa tamsaasuudhaan halkan tokkichatti uummata kaasanii jiru, kun Fulbaana 6 fi 7 akka tahe odeessi kan ibsu,waraqaan aanaa Manasibu magaalaa Mandii keessatti faca’ee bule barattootaan:

 1.  Mootummaan wayyaanee gaaffii uummataa deebisuu irraa tarkaanfii ajjechaa fi hidhaa itti fufuu waan karoorseef yaaa uummata Oromoo kaanee mirga keenya haa falminu
 2. Tokko-shaneedhaan qote bulaan keenyaa hin hidhamin, kun diinaaf saaxilamuu waan ta’eef tokko shaneen wayyaanee ganda keesatti diriirfatte kuni ammaa kaasee diigamuu qaba,
 3. Mirgi barataa ni eegama jedhamee kan dubbatame soba,gaaffiin haqaa gaafatamee jiru waan deebii nu dhorkaniif mirgi hin jiru mootummaan wayyaanee sobduudha,
 4. Barataan gaaffii saba isaa bakka bu’ee gaafate maalif mana hidhaa keessatti dararama, hidhamaan keenya haa gadhiifamu,ta’uu baannan qabsoon keenya uummata keenya dabalatee itti fufa,
 5. Diinni utuu nun seenin, utuu nurratti hin jabaatin,tokkummadhaan kaanee lollaa ka’I yaa Oromoo,
 6. Oromiyaan bilisoomuun qabsoo uummata isheetiin waan ta’eef uummanni oromoo dammaqee diina waliin fincila itti fufuu qaba,
 7. Fincila booda gara hiree murteeffannaatti dhufna qote bulaan,daldalaan,barsiisaan hojjetaan garagaraa diina dura dhaabbachuuf haa kaanu,
 8. Seenaa ABO kan hin beekne mootummaan wayyaanee amma irraa kaasee dhaabuu qaba,
 9. Maqaa shororkeessuumaan dhaaba keenya ABO yakkuun haa dhaabbatu,
 10. Mirgi shamarranii fi hoj-dhabdootaa haa eegamuu
 11. Oromiyaan ni bilisoomti,
 12. Muktaar Kadir Oromoo bakka bu’uu hin danda’u, Oromoof kan dhaabbatan,dhiiga Oromummaa kan qaban haa filaman,

Kan jedhuun guyyoota lama dura magaalaa Mandii keessa barattootni walgayii irraa galan barruu bittimsanii turan,sochii fi kaka’umsi uummataa aanaa Manasibuu irratti ta’e gara magaalaa Najjootti cehuudhaan kaleessaa fi har’a jechuun Fulbaana 7 fi 8 sochiin jabaatee waan dhufeef humni waraana wayyanee federaala irraa Fulbaana 6 irraa kaasee halkan halkan gara sanatti guuramaa jiru,naannoo san kan qubatee jiru hanga har’aattis kan baayyinni isaa dabalaa dhufe  halkan kaleessa Fulbaana 7 irraa kaasee aanaa Mandii,Najjoo fi naannoo isaa halkan sa’a 3:00 booda namni deemuu akka hin dandeenye ta’ee,namni daandii irra socho’u sa’a sadii booda humna waraana wayyaaneen qabamee reebamuu fi hidhamuu kan irratti raawwataa jiru tahuu isaa fi hawaasni jiraattootni lixa oromiyaa akka walii galaatti mootummaa wayyaanee mufachuudhaan fincila gaggeessuu irratti akka hiriiraa jiran gabaasni Qeerroo Mandii irraa addeessa.

Barattootni Yuunivarsiitii Addigiraat Diddaa Qabsiisuun Qondaalota Wayyaanee Dura Dhaabbatan!

Aside

Fulbaana 09,2014

Diddaan barattootaa haalaan jabaachuudhaan kan itti fufe Yuunivarsiitii Addigiraat keessatti Barattootni diddaa qabsiisuun itti fufan. Mulata Mallasaa galmaan geenya yaada jedhuun mootummaan wayyaanee barattoota kan walitti qabe yoommuu tahu barattootni gaaffiilee jajjaboo gaafachuudhaan wayyaanee dhiphina keessaa buusuun diddaa eegalanii jiran. Gaaffiileen kunneenis

1. Muldhati Mallasaa kun meeshaa ittiin uumata mookasan ta’uun uumati biyyattiin waan muldhata hin qabne fakkeesse kun hanga moom kana ta’aa?
2. Hanga yoomii Mootummaan wayyaanee uumata goyyomsaa haaka kanaan itti fufaa?
3. Barattootni barnoota xumuran maaliif hojii hin argatan?
4. Gibirri haalaan jabaate kaffalamaa jiru eessa dhaqe?
5. Mirgi sabootaa kabajamee keeyyati 39 maaliif hojii irra hin oolu

Kanneen jedhanii fi mirgi barattootaa haa kabajamu jechuun diddaa kan eegala yoo tahu, daballootni wayyaanee dura dhaabbachuu dadhabuudhaan waraana hedduumminaan bobbaasuudhaan barattoota doorsisuu irratti argamu. Keessumaa ilmaan Oromoo achitti argaman isintu kana kakaasa jechuun xiyyeeffannoo addaa keessa galchuun rakkisaa jiru. Barattootni gamtaan mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuu irratti argamu.