Gaaffii Mirgaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adaamaatiin Har’a Ebla 16 Dhiyaate! FDG Itti Fufe!

Aside

Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Adaamaa Ebla 16,2014

Qeerroo OromiyaaQeerroo yuuniversitii Saayinsii fi Teknoloojii Adaamaa irraa Ebla 16 gabaasa dhiyaatuun barattootni oromoo mooraa yuuniversitii Adaamaa keessatti argaman cunqursaa fi miidhaa mootummaan wayyaanee uummata oromoo irratti gaggeessa jiru dura dhaabbachuuf akkasuma weellistoota nafxanyaa sirnaa fi kaayyoo isaan sammuu isaanii keessaa qaban bakka dhabamsiisuudhaaf ifatti gaaffi mirgaa qabachuudhaan guyyaa haraa Ebla 16 hiriira adeemsisuu irratti kan argaman gabaasni isaanii addeessa.

Akka madda gabaasichaatti wal duraa duubaan moorichatti kan adeemsifame barattootni oromoo dursanii hiriira bahuudhaaf waraqaa adda addaa maxxansanii jiru,hiriira as bahuudhaa asitti jaleewwan diinaaf dalagan kan moorichaatiin qindoominni kun jiraachuu isaa hanga hundee mootummichaatti odeeffannaa dhaamuudhaan waraannii fi dhimmoonni nageenyaa osoo hin hafin mooraa yuuniversitii Adaamatti wal gahanii oolan,kun dursee barattootni oromoo hiriira bahuun dura, yaada gala laaffessaatiin gara barattootaatti bakka wal argee barattootaa Amfii Tiyaatir jedhamutti barattoota oromoo mara walitti qabuudhaan gaaffii qabdan hundumaa osoo hin hambisin tokko lamaan isin keessumsiisnaaa nuuf dhiyeessaa kan jedhan waajjiraalee dhimma nageenyaa fi poolisoota oromiyaa walumaa gala kaabinoonni wayyaaneedhaa hafuura tasgabbii qabu gaaffii dhiyeessitan hunda nuti fuunee deebii isaa itti kennina jedhuun barattoota hunda irraa akka armaan gadiitti gaaffii isaanii funaannatanii oolan, gaaffii barattootaa wal duraa duubaan:-

  1. Ammatti utuu iji keenya arguu suurawwan habashootaan maxxanfame mooraa kana keessatti suuraa Minilik bakka jiru hunda irraa haa buqqau kan jedhu gaaffiin dhiyaate kunis kallattumaan osoo barattootni ilaalanii presedaantiin moorichaa mooraa keessa deemuudhaan suurawwan minilik buqqisanii jiru,kun gaaffii barattootaa hatattamaan deebieedha.
  2. Manni maxxansaa yeroo ammaa gabaa irratti kitaaba Inqu jedhamu tamsaasaa jiru kun amma irraa kaee akka dhaabbatu tahuu baannan lubbuu baayeen itti bahuun isaa waan hin oolleedha kan jedhu gaaffiin dhiyaate ammo yeroo gabaabaa keessatti furmaata isaa argitu jedhame,
  3. Siidaan minilik magaalaa Finfinnee keessaa diigamee siidaan gootota oromoo wareegamanii nuuf haa ijaaramu kan jedhuufis qaamonni wayayanee dhufanii gaaffii kana fudhatan itti walii galanii waadaas seenanii jiru,
  4. Lafti oromoo duraan gurguramaa tureera, ilmaan oromoo hedduun kanaan rakkinatti galee waan nyaatu dhabee lafti qabu dureessa wayyaaneef kennamee jira,yeroo gabaabaa keessatti lafti oromoo gurguramee jiru haa deebiuuf beenyaa gahaan kennamuufii qaba,yeroo dhiyoo keessatti deebii kanaa isin irraa eegna,
  5. Lafti oromoo maaliif abbaa qabeenyaaf kennama utuu jennu ammo naannowaan Finfinnee federaala jala galchina jettu,kun gonkumaa tahuu hin qabu,amma jala murree isinitti himna, kun taee argamnaan barataan kamuu qabsootti seena,barumsas hin barannu,amma irraa kaaatii nu hubadhaa nu fixuuf yaaddu yoo tahe ammuma nu fixaa irra deebinee jenna naannowaan Finfinnee federaala jala galuu hin qabaniin maqaa tokkummaa barattoota oromoo yuuniversitii saayinsii fi teknoloojii Adaamaatiin murtoo keenya dhiyeeffanna.
  6. Barataan oromoo yakka tokko malee barumsa irraa ariyamee qabamee hidhamee,kan barate ammo hojii dhabee jireenya gaddisiisaa daandii irra bulaa deemu kun amma irraa furmaatni itti haa godhamu kan hidhame haa bahu,kan ariyame barumsa isaatti haa debiu,kan baratee hojii dhabee jiruuf hojiin haa kennamu.

Kan jedhuun barattootni oromoo mooraa kana keessatti guyyaa guutuu barumsa osoo hin jedhin gaaffii mirgaa kaasuudhaan iyyaa oolani, guutummaa guututti qaamni ABO jiraachuu waan shakkaniif akka waan hidhataa ykn waraanni WBO mooraa keessa jiruutti ijoollee oromootu dubbii kaase jedhuun waraanaa fi poolisoota isaa mooratti ramadee jira,kun ganama saa tokko irraa kaasee hanga galgala keessaa saa 2 tti ture,basaastonni wayyaanee moorichatti ramadamanii jiru,barattoota fakkaachuudhaan mooraa keessallee bulanii jiru kan jedhus gabaasni dhiyaate addeessa. Ija kaabinoota wayyaanee duratti barataa huccuu suuraa minilik uffatee jiru kan ittiin dhaadatu irraa baasuudhaan gubanii qullaatti hambisanii jiru,kana irratti kaabinnoonni waltajjii san irra ijaajjanii walgayii kana gaggeessan naasuudhaan afaan qabatan,kunis tokkummaan barattoota oromoo akka cimetu isaaniif ife,kanumaan kan wal qabate yuuniversitii hawaasattis gaaffiin mirgaa dhiyaachuuf barattootni oromoo ijaarsa gaarii irra akka jiran gabaasni addeessaa jira, haalli jiru itti fufee gabaasa irratti dhiyaata.

 

Qeerroo Bilisummaa Yuuniversitii Hawaasaa Ebla 15,2014 GGO Haala Bifa Adda Ta’een Kabajachuun Gabaafame.

Aside

EBLA 15/2014 , QEERROO YUNIVARSIITII HAWAASAA

DSC01251Guyyaan wareegamtoota gootawwan oromoo ebla 15/2014 ,mooraa yunivarsiitii hawaasatti haala akkaan hoo’aa ta’een yaadatamee oolee jira.

Qeerroon Yunivarsiitii hawaasaa mooraa guddicha( main campus)fi Kolleejjii saayinsii fayyaa riferaal hoospitaalii fi akkasumas qeerroon magaalaa shaashamanneen walitti dhufuun guyyaa wareegamtoota gootota oromoo kana haala akkaan bareedaa ta’een mooraa saayinsii fayyaatti yaadatanii oolanii jiru.Qeerroon iddoowwan garagaraatii walitti dhufanii kabaja ayyaanichaa waliin dabarsan kunniin caasaalee mandhee tokko jalatti ijaaramanii jiran ta’uu maddi oduu qeerroo yunivarsiitichaa addeessee jira.Toorri qophiilee sagantichaa akka itti aanutti ta’a;

Sagantaan eebban banamee Waallee warraaqsaa erga itti fufeen booda Sagantaa dungoo qabsiifannaatu taasifame.Akkuma baratame dungoon qeerroon sagantaalee garagaraa irratti dhimma itti bahu dungoo halluu diimaa, magariisa,diimadha alaabaa keenya mul’isuuf jecha.

Haasawatu taasifame walitti qabaa qeerroo yunivarsiitii hawaasaa mandhee Guutamaa Hawaas kan ta’e Jal Abdii Boruutin.Ebli15,guyyaa gootonni oromoo osoo bilisummaa saba isaanitii fi walabummaa oromiyaaf jecha hadhaa qabsoo dhandhamanuu karaa irratti hafanii fi akkasumas sabboontota oromoo gita bittaa alagaaf gadi jechuu didanii osoo falmaa diddaa gabrummaa finiinsanuu diinan lubbuudhaa guraaraman itti yaadatamuudha. Ebla15 qofa osoo hin taane guutummaan baatii eblaa baatii goototaa jedhamee waan beekamuuf biyya keessattis ta’ee biyyoota ambaatti guyyoota garagaraatti yaadatamaa ture har’as yaadatamaa jira.Ummanni oromoo baroota sirna nama nyaataa sana keessa diina isaa fuuldura dhaabbachuu kan danda’e waan tokko ta’ee irree gamtaatin socho’eef qofaadha.Kanaafuu ,nutis har’a yoo ilmaan oromoo warra dhugaan dhimmi oromummaa galeefii ummata isaanif dhugaan qabsaa’an waliin gaaddisa tokko jalatti of ijaarruun irree gamtaatin sochoonu malee hundee diinaa buqqisuu akka hin dandeenye cimsinee isin hubachiifna.Waggaa waggaan walitti dhufnee seenaa gootonni oromoo hojjetanii darbanii fi rakkoo ummanni oromoo har’a keessa jiru walitti odeessinee dhuma gargar faca’uu irra, ofii keenyafis seenaa hojjechuu fi ummata oromoo rakkoo irraa baraaruf of haa qopheessinuun dhaamsa keenya.Osoo itti hin rakkanne, osoo itti hin dadhabne, osoo wal’aansoo hin taasifne gabrummaa keessaa, mirga ofii dhabuu keessaa, salphina keessaa bahuun akka hin danda’amne cimsinee hubachuutu nurra jiraata.Qabsoon ummata oromoo yoom illee bifa geeddarachuu hin qabu.Gaaffiin ummata oromoo kaleessas, har’as, borus, yoomillee gaaffii mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu ta’uun isaa waan haalamuu mitI. Kanaafuu kallacha qabsoo bilisummaa oromoo kan ta’e ABO wajjin taanee kaayyoon waayyaba bal’aa kun yeroo gabaabatti akka galma gahuuf fardiin haa dalagnu.Siyaasni akka uffata garee kubbaa miillaa miti.Namni tokko sababa taphataa tokko jaallatuuf garee kubbaa miillaa tokko deeggaruu danda’a,gaafa taphataan sun garee kubbaa sana geeddaree garee biraaf taphachuu eegalu deeggaraan sunis yaada isaa geeddaruun uffata garee kubbaa miillaa isa haaraa sana afarsuu jalqaba.Garuu adeemsa siyaasaa keessatti dhugaan jirtu faallaa tanaati.Qabxiin ijoon as gubbaatti kaasee bira darbuu barbaadu adeemsa siyaasaa keessatti hoogganaa ykn hayyu duree dhaaba sanaa osoo hin taane kan deeggaramuu qabu kaayyoo,ergamaa fi sagantaa siyaasa paartichaati.Har’a murnoonni hedduun adda bilisummaa irraa fottoquun bifa dhaaba siyaasatiin of kurfeessanii sosso’aa jiru, nuti qeerroon garuu kaayyoo qabsoo ummata oromoo ishee ganamaatti cichinee qabsoo keenya saffisiisun akka nurra jiru irra dhaabbannee dubbachuu feena. Walumaa galatti jabaadhaa, wal jajjabeessaa, ummata keenyafis lafa deemtanitti irra deddeebi’uun waamicha taasisaafiin dhaamsa keenya Ja/ Abdii Boruu.

Qeerroon Yunivarsiitii hawaasaa yaadannoo guyyaa wareegamtoota gootota oromoo kana sababeeffachuun ibsa ejjennoo abbaa qabxii 4 baafatanii jiru.

IBSA EJJANNOO

  1. Tokkoon tokkoon miseensa mandhee keenyaa mooraa barnootaa keessatti qofa osoo hin taane lafa dhaloota keenyatti gaafa deebinu caasaa keenya hanga gandoota baadiyyaatti diriirsuu qabna.
  2. Qabsoo tokko geggeessuf baruumsi,humni namaa fi maallaqni akka barbaachisu eenyu jalaa illee kan dhokatee miti,kanaafuu nutis guyyaa har’aa irraa eegallee buusii mandhee buusuf murteeffannee jirra.
  3. Fincilli diddaa gabrummaa yeroo yeroodhaan yunivarsiitiwwan biyyattii keessatti taasifamaa jiru, mootummaa wayyaanee baarragsuun isaa waan hin oolle.Gaaffiin qeerroon yunivarsiitii Jimmaa fi Adaamaa tibba kana finiinsaa jiran gaaffii hunda keenya ilaallatu waan ta’eef nutis tumsinee falmaa diddaa gabrummaa daran finiinsuu qabna.
  4. Hawaasa Oromoo naannoo Oromiyaa jiru mara haala mijataa ta’eef bakka barbaachisutti carraa argannetti fayyadamuun afaaniin,waallee warraaqsan,barruulee warraaqsa fi k.k.f fayyadamuun akeeka gaachana ummata oromoo kan ta’e adda bilisummaa oromoo ummata hubachiisuf waadaa gallee jirra. Qeerroon yunivarsiiti hawaasaa irbuu isaanis haaromfatanii jiru.

Lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuu dura dhaabbattan sababaa jedhuun Wayyaaneen miseensota OPDO amanamoo turan lama mana hidhaa Maa’ikelaawwiitti darbe.

Aside

Ebla 16,2014 Gabaasa Qeerroo Ciroo Irraa
Godina Harargee bahaa magaala Ciroo keessatti mootummaan Wayyaanee miseensota OPDO lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuu dura dhaabbachaa jirtu, Isin miseensota OPDO taatanii seelii ABOti, odeeffannoo ABOf kan kennu isini jechuun amanamtoota ishee yeroo dheeraa mana hidhaa Maa’ikelaawwii keessatti ukkaamsan. Mootummaan wayyaanee shira hojjettutti amana kan dhabde yoo tahu ilmaan Oromoo shakkiidhaan mana hidhaatti ukkaamsaa jirti. Namootni mana hidhaatti ukkaamsaman
1. Adam Caalaa waajjira OPDO keessatti dhimma quunnamtii’
2. Jamaal Ammee itti gaafatama siyaasaa
3. Dargaggoo Biraanuu Hambisaa situ ijaaraa jira jedhamuun
mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti kan ukkaamsaman yoommuu tahu miseensotni OPDOs tahe ilmaan Oromoo cufti lafa naannawa Finfinnee dura dhaabbachuu mirkansanii jiran.

Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa akkasumas dhaabbiilee barnootaa garaa garaa keessatti haala ho’aan kabajame

Aside

Ela 16,2014 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Guyyaan Gootota Oromoo Ebla 15, 2014 Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa keessatti haala ho’aan kabajamee oole. Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa Yuunivarsiitiilee fi Koollejjiiwwan garaa garaa akkasumas mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa’inaa keessatti kabajamaa kan oolame gootota Oromoo ni yaadatna yaada jedhu duwwaan osoo hin taane ” Akeeka Gootawwan keenya itti kufan galmaan ni dhaqqabsiisna,” ejjennoo jedhuun ture. Yuunivarsiitiilee Haramaayaa keessatti sabboontotni Oromoo Doormii keessatti dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiisuun alaabaa ABO qabachuun irbuu isaanii haaromsuun kan kabajatan yoommuu tahu, naannoo Yuunivarsiitii Haramaayaa magaala Baatee, Haramaayaa fi Awwaday keessatti barattootnii fi Uummatni gamtaan ayyaaneffachuun QBOf gumaata maallaqaa 532 magaala Baatee keessaa qarshii 350 magaala Haramaayaa keessatti maadheeleen jiran QBOf gumaatanii jiran. Guyyaan Gootota Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa damee Harar keessattii fi Ciroo keessatti kan kabajame yoommuu tahu ejjennoo gootawwan keenyaa galmaan geenya jechuun irbuu isaanii haaromsanii jiran.
Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Amboo keesatti maadheeleen ABO haala ho’aan sabboontota Oromoo waliin kabajuun dhimma leellistoota sirna nafxanyaa dura dhaabbachuu fi shira wayyaanee dura dhaabbachuu irratti ejjennoo haaromsuun karoora hojiis baafatanii jiran. Magaala Geedoo fi Gudar akkasumas Xiqur Incinnii keessattis haala wal fakkaatuun Guyyaan Gootota Oromoo haala yoomuu olitti haala ho’aan kabajamee oolee jira.
Yuunivarsiitii Wallaggaa, Magaala Naqqamtee fi Shaambuu keessatti Guyyaan Gootota Oromoo haala ho’aan sabboontotaan kabajamee jira. Lafa irraa buqqifamuu qotee bultoota horroo beenyaa osoo hin argatiin hafan irratti mootummaan wayyaanee itti gaafatamummaa qbaachuun dirqama jechuun kan ayyaaneffatan qotee bultootni aanaa Horroo ganda ashaayyaa Ebla 15 irratti yeroo mara akka kabajatanii fi kaanis akka hubachiisan ejjennoo isaanii lafa kaawwatanii jiran. Qotee bultootni ayyaana kana irratti argamanis walitti qarshii 500 QBOf gumaata maallaqaa taasisanii jiran.
Yuunivarsiitii Hawaasaa keessattis sabboontotni Oromoo haala ho’aan alaabaa ABO qabachuun Guyyaa Gootota Oromoo ayyaanessanii jiran. Mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjeechaa akkasumas saaminsa itti jiru irraa akka dhaabbatus hanga dhumaa falma akka taasisan ejjennoo lafa kaawuun Koree Qeerroo eebbifamtoota tahanis kana sababeeffachuun bakka buusanii jiran.
Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4, 5 fi 6 akkasumas Bishooftuu fi Kotobee keessatti kutaa magaalaa FF Gullallee, Makkanniisaa fi Shogolee keessatti sabboontotni Oromoo walii galaan bakka jiranii walitti dhufuun guyyaa gootota Oromoo haala ho’aan kabajanii jiran. Shira mootummaan wayyaanee lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuuf fiigus akka dura dhaabbatan ejjennoo lafa kaawwachuun irbuus seenanii jiran.
Guyyaan Gootota Oromoo waraana, Miseensota OPDO dabalatee kabajamuu kan eegalame yoommuu tahu yeroo ammaa kanas haala ho’aan jabaatamee itti fufuun hojiiwwan darban gamaggamaa ayyaaneffatamuu itti fufamee jira.

Giddu Galeessa Oromoo Sulultaa Keessatti Madheen Iftuu Barii Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Kabajatan

Aside

Ebla 16,2014 Sulultaa

Bara dhufaa darba guyyaan kun kan hin dagatamneedha. Egaa namni biyyaa fi lammii qanu seenaa hin dhabu.

DSC01251Hara Ebla 15 GGO yaadachuun sababa goonee Gootatu Goota yadata jedhuun nuti maadheen Iftuu Barii miseensa guutuu maadhee keenya waliin akkasuma caasaa of jalaa qabnu waliin godina Addaa Finfinnee magaalaa Sulultaa irratti wal geenyerra.

Gootota oromoo wareegaman yaadachuun keenya irbuu goototaa tiksinee akeeka isaanii galmaan gahuudha. Dursa wal argee keenya irratti daqiiqaa tokkoof yaada sammuu kan yaadannoo gootota darbanii erga goone booda gara gootota darban kana namoota yaraa tuquudhaan wal yaadachiisuutti seenne. Akkuma beekamu dhuma jaarraa 19ffaa irraa kaasee uummanni oromoo garbummaatti kufe,hanga haraatti gabrummaa of irraa kaasuuf lubbuun ilmaan oromoo itti wareegamaa as gahe. Baraoota 1960n keessa sochii Ijoollee Baalee mooticha Haayilasillaasee of irraa qolachuudhaan qabsoon uummata isaa waliin Jeneraal Waaqo Guutuun eegale.Akkasuma uummata isaa waliin diina of irraa qolachuudhaaf Salaale laga Mogoritti Hagarii Tulluutiin eegale,miidhaa uummata oromoo irra gahaa ture mooticha Haayilasillaaseetiin gahaa ture dura utuu dhaabbatuu Naqamtetti wareegame.Isaan kana wal yaadachiisuuf yoo tahu barootuma kana irraa kaasee saba isaaf jaallewwan wareegamaa hanga haraatti dhufeera. Qabsoonis hin dhaabbanne jaallewwan hedduu saba isaaf wareegaman keessaa muraasni yoo dhoofnee wal yaadachiifnu,

. J/Taaddasaa Birruu

.K/Alamuu Qixxeessaa

.Haayilamaariyam Gammadaa

.Haaj Roobale Turee

.Haaj Adaam Sooddoo

.Baqqalaa Nadhii

.Abdiisaa Aagaa

.K/Qadiidaa Gurmeessaa fi kkf wal yaadachiisuudhaan GGO Ebla 15/2014 waliin kabajannee oolleerra, kanaan wal qabatee walaloo akka armaan gadititi gabaabinaan dhiyeessina!

Oromiyaa fi Gootota Ishee!

Haadhakoo haadha seenaa badhaatuu oromiyaa keenyaa

Haadha bineeyyii bosonaa hundumtuu si jaallannaa

Dacheenkee bareedduudha gootota kan biqilchite

Dhiira akka Taaddasaa Qeerransa Birruun dhalche

Jaallewwan Taaddee Birruu Kan darban baayetu jiruu

Dhiira baddaa Salaalee Agarii ilma Tulluu

Leenca Mogorii bahe dhufe kan Dilgaasaa

Akka hin dogoggorre Badhaadha maqaansaa

Itti taatuu onneessaa kan ajjeese diina isaa

Warra kaayyoodhaaf bahe kaayyoodhaaf wareegame

Takkaallee hin badu ni galmaa seenaansaa

Dhufe kan wallaggaa Abdiisaa ilmi Aagaa

Qeerransa tole hin jenne goobe jarreen alagaa

Mana hidhaa jijjigsee marataa of fakkeessee

Alagaa rifaasisee itti iyyeetu naasisee

Fakkeenya ijoollee keenyaa Abdiisaa ilmi Aagaa

Akkana Ee yaa korme leenca mucaa wallaggaa

Keenya ijoolleen kanniisa akka leencaa fi qeerransaa!

Maqaa waamnee hin fixnu seenaanuu ni yaadata!!

Kanatti fufuudhaan Iba ejjennoo gabaabaa akka maadhee keenyaatti lafa keewwannu:

1. Maal nu gooti maal fiddiidhaan mootummaan wayyaanee akkuma kanaan dura godina oromiyaa bakka adda addaatti sirna bittaa isaaf qajeelfachuuf jecha ciccire amma ammo naannowwaa Finfinnee federaala jala galchuudhaaf halkanii guyyaa leellisaa jira,nuti kan jennu Finfinneen handhuura Oromiyaa akkuma tahe kan Oromootis tahus naannoon Finfinnee federeela jala galuu hin qaban jennee mormii keenya ejjennoo keenyaan ibsanna.

2. Dameen habashootaa oromiya keessa jiraatanii gocha minilik oromoo irratti raawwachaa ture akka injifannootti leellifatu,haras gocha kana utuu deebisanii hin jibban, kan jiraatan oromiyaa keessa garuu oromoo irratti faarsu, ejjennoo xumuraa maadhee Iftuu Barii irraa,Leellistoonni sirna nafxanyaa dirree oromiyaa irraa ha bahan, gola isaaniitti haa deebian jenneen ejjennoo keenya tokkummaadhan ibsanna.

Maadhee Iftuu Barii Ebla 15,2014.

Barattooti Oromoo Kolleejjii New Generation Wallaggaa Magalaa Laqamtee Keessatti Guyyaa Gootota Oromoo Kabajuun Ibsa Tuqaa 6 of Keessaa Qabu Dabarfatan.

Aside

Ebla 15,2014 Naqamte

Nuti barattoonni godina Wallaggaa irraa dhufnee magaalaa Naqamteetti barachaa jirru gaafa 15/4/2014 yaadannoo guyyaa gootota keenyaa sirna ho’aafi mariidhaan kabajanneerra jalqaba irratti eebbaan jalqabne itti aansuun yaadannoo sammuu gootota keenyaaf goone marii bal’aa erga godhannee booda fuulduratti wantoota armaan gadii irratti hojjachuuf walii galle!

1 . Kaayyoo bilisummaa Oromoo bakkaan gahuuf jecha wareega barbaachisu kafalee ni qabsoofna. Kanuma waliin sochii barattootaa danquuf jecha basaastota uummata keessa faca’anii jiran hordofnee saaxpuu irraan lubbuu hedduu baraaruu

2.Yyeroo ammaa magaalota Oromiyaa keessatti afaan Oromoof namooti hedduun ilaalcha gaarii hin qaban kana sirreessuuf ni qabsoofna

3.  gara fuulduraattis dhimma garaa garaatiif yoo gargar facaaneyyuu qabsoo keenya caalaatti ni cimsina.

4. Dhaabi keenya dhugaan ABO waan ta’eef sochii WBO gama hundaan ni deggarra.

5.Qabsoo keenya gara fuulduraatti shamarran akka hirmaatan ni goona ayyaana kanarratti shamarranis kan hirmaatan yeroo ta’u. Dhaadannon kaayyoo goototi keenya wareegamaniif bakkaan ni geenya jedhuun kabajanne!