Ebba Barattoota Yuuniversitii Finfinnee Taasifamaa Jiru Irratti Waraanaa fi Humna Poolisa Wayyaaneen Marfame.

Aside

Adoolessa 9,2016 Sirna eebbaa barattootaa bara kana eebbifaman kan Yuuniversitii Finfinnee ha’aa fi boruu gaggeeffamu sababeessuudhaan Qeerroon halkan edaa mooraa guddicha kiiloo 6tti dhaadannoo fi sirboota qabsoo dhageesisaa buleen wal qabatee har’a ganama irraa kaasee naannoon Yuuniversitii kiiloo 6 hudhaa waraanaa fi poolisii wayyaanee jala jirti.

Maatiwwan ijoolle isaanii eebbisiisuuf dhufan gara mooraa seensisuu diduudhaan sakatta’amaa jiru barataa eebbifamuu fi maatiwwan barataa osoo hin taanee waraanaa fi poolisii Wayyaaneetu naannichatti argama yeroo ammaa kana. Bakka ijoolleen oromoo itti wal gahanittis poolisiin marsee akka waliin hin dhaabbanne taasisaa jira.
Qeerroon kaan mooraa keessa namni seenuu baatus ijoollen Oromo bara kana eebbifaman yaadannoo wareegamtootaa taasiisuu fi dhaadannoos NUTI KAN BARANUUF BILISUMMAA ITTIIN MIRKANEEFFACHUUF jedhanii sagalee isaanii dhageesisaa jiru.
Namootni hucuu aadaadhaan dhufan waanuma isaan hucuu aadaa uffataniif soda FXG qindeessitoota jedhamaniin qoratamaa jiru.

Hubachiisa Qeerroo Bilisummaa

Aside

13439078_1650840838571810_5802236579212269780_n (1)Adoolessaa 8/2016 Gidduugalessi Oromiyaa Shaggar Lixaa Magaalaan Giincii Gara Dirree Waraanaatti Jijjiiramtee Jirti. Waraannii Agaazii Guddaan Halka kana illee Dabalataan gara Gidduu galeessa Oromiyaa fi Lixa Oromiyaa Lixa Shaggar Magaalaa Giincii , Amboo, Meexxii, Olaankomii, Ejeree, Gudar, Baabbicha, Geedoo ,Baallammii, Dirree Incinnii , Daannoo, Ijaajjii , Baakkoo, Holootaa , Jalduu, Adaa’aa Bargaa Mogor , Meettaa fi  Gindaabarati fi Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu wallaggaa: Shaambuu, Finca’aa, Amuuruu, Guduruu, wallaggaa Bahaa Naqemtee fi Naannoo  Ishee irra socho’aa jiraachuu fi Bifa haaraan Qubsiifamuuf kan jiruu  ta’uun saaxilamee waan jiruuf Qeerroon Dargaggootni  Barattootni Oromoo fi Uummatni Oromoo  bakka jirtaan hundatti gamtaa keessan jabeeffachuun utuu Waraannii kun gandoota  Baadiyyaa fi maayibaasii adda addaa irra hin qubsiifamiin daandii itti cufuun of irraa ittisuufi  Waan Dandeenyuu hundaan humna
uummata Oromoo gooluu fi Shororkeessuuf socho’uu kana of irraa deebisuufi Warraaqsaa  biyyooleessa Oromiyaa FXG Marsaa 6ffaa itti jirru  itti jabeessuun furmaata ta’uu wal hubachuun hiriirree haa falmannu!!

Godina addaa naannoo Finfinnee Ummanni Manni jireenyaa keenya hin diigamu kan jedhanii lafa isaanii falmatan hidhaatti guuramaa jiran.

Aside

GefersaaAdoolessa 8,2016 , Torban darbe kutaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Nifaas silkii Laaftootti manneen seera ala ijaaraman jedhaman jedhamuun wayyaaneen diiguuf humna qabduutti fayadamuudhaan uummannis dura dhaabbatuun Fincila ka’een lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Wayyaaneen afaan qawweetti fayadamuudhaan mana iyyeessaa diiguu irratti kan xiyyeeffate ammalllee kan hin dhaabne manni amma diigamuuf karoora keessa seenee jiru mana uummataa 1550 oliidha,  Akka odeeffannaan ibsutti kumaatama hedduutti kan lakkaawamu uummanni bakkeetti gatamee jiraatuunis ifaadha. Ammas haaluma kana fakkaatuun yeroo ammaa kutaa magaala Aqaaqittis manneen uummataa diigamuuf karoorfamee jiru adda durummaadhaan uummanni 500 ol tahu bahee dura kan dhaabbate mana isaanii keessaa guuruudhaan mana hidhaatti guuranii erga hidhanii booda gara manneen isaanii diiguutti tarkaanfataa jiraatuunis odeessi gamasii nu gahe adddeessa. Mana keenya hin diignu mana keessan diigaa jechuunis adda durummaanis uummata keessaa abbootii manaa walitti qabuunis dura dhaabbanne falmuu qabna kan jedhanis isin ABO dha jechuun namootni 21 yakka siyaasaatiin hidhamanii jiru. Wayyaaneen namoota jajjaboo tahan kan sodaa irraa qabdu diigamuu mana isaanii dura kan dhaabbatan addatti oromoo qofa walitti qabdee isin ABO fi Qeerroo deggertu jechuunis hidhaatti guuraa jirti.
Godina addaa oromiyaatti s waraqaan Qeerroon kaleeysa bittimse
–       Lafa keenya kenhuu hin qabu
–       Dhimmi lafa keenya lafee keenya
–       Wayyaanee hin ilaallatu lafti oromiyaa
–       Abbaa biyyummaa keenya haa mirkanneeffamu
–       OPDOn bakka nun buune
Jedhu godina addaa oromiyaa Buraayyuu fi Laga xaafoo keessa bittimfamuun Qeerroon gabaasee jira. kanaaf wayyaaneen dhimma babal’ina lafaa yaaduu miti amma gara FXG sodaatti deebitee konkolaataadhaan waraana ishee keessa deddeebisaa jirti. Laga Xaafoottis guyyoota muraasa dura diigumsa mana jireenya kuta amagaala Laaftoo balaaleffanna jechuun waraqaan tamsa’ee ture Wayyaaneef yaaddoo taheera.
FXG godinaalee shiyaattis itti fufuun shawaa lixaa keessa daandiin cufamuun tarkaanfiin konkolaattota wayyanee irratti fudhatamaa
jiraatun Qeerroon gabaasee jira.

Adoolessa 8/2016 Godina Lixa Shaggar Gidduu Galeessa Oromiyaa Magaalaa Gincii Keessatti Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Marsaa 6ffaan Itti Fufe

Aside

13615248_1116940115040042_6628805341103642323_nAdoolessa 8/2016 Godina Lixa shaggar Gidduu Galeessa Oromiyaa magaalaa Gincii Keessatti  Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Marsaa 6ffaan bifa ho’aa  ta’een jabaachuun kan itti fufe  yoo ta’uu barataan kutaa 9ffaa barataan Oromoo  Asheetuu Warquu Morodaa  dhukaasaa loltoota
wayyaanee irraa uumatarratti banameen Wareegame jira, kanneen mada’anis kan jiran yoo ta’u yeroof maqaan adda baafame kan nu hin qaqqabne ta’uu ni hubachiifna.
Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG roga Hundaan Jabaachuun Marsaan 6ffaa finiinaa jiraachuun cinatti  Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee kan gaaffii mirgaaf deebii kennuu hin dandeenye abdii kutannaa isa dhumaarra waan ga’ee waan jiruuf  Waraanaa agaazii uummatarratti bobbaasuun dhukaasee Dargaggoota Oromoo ajjeesuun fi madeessuun, kaan ukkaamsee hidhatti darbuun  yakka waraanaa uummata Sivilii irratti rawwachuu itti fufe jira.  Ummatni Giincii fi Qeerroon Dargaggootni Oromoo  Gaaffiilee armaan gadii dhaadannoo godhachuun warraaqsaa finiinsaan, Daandiin konkolaataa gara lixa Oromiyaatti geessuu fi Lixa Shaggar bakkoota Hedduutti cufamee Oleera.,
1.      Hidhamtootni Oromoo Hundii haa hiikaman!!
2.      Duulli duguuginsa Sanyii (Genocide) Loltoota Agaaziin ji’otaa 8f nurratti gaggeeffama jiru nurraa dhaabbachuu qaba!!
3.      OPDO’n Aangoo gadi lakkisuun  Oromiyaa ficiisiisuufi saamsisuu irraa dhaabbachuu qabdi!! 13606493_10102403716998663_5670426932318423395_n
4.      Ajjeechaa Seeraan Alaa Oreomiyaa Bahaa Harargee fi Arsii akkasumas Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti itti fufinsaan gaggeeffamaa jiruuf
OPDO fi Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF itti gaafatamoodha, seeraatti dhiyaachuu qabu!!
5.      Gaaffii mirga abbaa biyyummaaf deebiin nuuf kennamu qaba!!
6.      Ajjeechaan, hidhaa fi Doorsifni Waraanaa Agaazii fi poolisii federaalaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa keenya irraa duubatti nu hin deebisu!!
7.      Master pilaaniin Finfinnee fi Qe’eerraa uummata buqqisuufi mana jireenyaa uummataa irratti diiguun dhaabbachuu qaba, kanneen balaa kanaan gaaga’amaa jiraniif wayyaaneen itti gaafatamuu qaba!! Jechuun warraaqsa finiinsuun Daandiin konkolaataa gara lixa Oromiyaatti geessuu fi Lixa Shaggar bakkoota hedduutti cufamee oleera, Qeerroon dargaggootni hedduun Madaa’aniru, hedduun hidhaatti guuramaniiru.
Magaalaan Giincii Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa keessatti hangafummaa kan qabduu Sochiin warraaqsaa biyyoolessa Oromiyaa marsaa 6ffaaf utuu wal irraa hin citiin ji’otaa 8ffaaf itti fufinsaan warraaqsaa finiinsuun wareegama qaalii kanfaluun abbaa irree Wayyaanee dura dhaabbachuun bifa adda ta’een warraaqsaa FXG  finiinsan.

Gincii,Dirree Dawaa,Kofalee fi Shashamannee keessatti Sochiin FXG Itti Fufee Jira.

Aside

Itti fufaAdoolessa 8,2016 Magaala Dirre Dawaa ganda 02 bakka addaa Saabiyaan jedhamee waamamu ganama halkan waxabajii 5/2016tti Alaabaan ABO bakka sadii olitti kan fannifame hanga har’aatti turuun Qeerroon kan gabaase akkasuma naannoo buufata poolisiitti alaabaan fannifames humna poolisii Wayyaaneetiin kan bakka fannoorraa bu’e tahuun Qeerroon gabaase.
Alaabaan ABO fannifamuun dabalatti uummanni qabatee yeroo Iidaadha galutti dhaadannoo waliin dhagesisuun gabaasni Qeerroo magaalicha irraa addeessa. Dabalatuudhaan godina Arsii lixaa naannoo Shaashimannee fi Shaalatti bakka 4tti waraqaan waamichaa bittimfamuu Qeerroon gabaasee jira. Waamichi Qeerroon waraqaa balaliituudhaan magaala shaashimanneetti bittimse
–    Qeerroon dargaggootni ka’i
–    Wayita ramadaanaa kanatti namootni  13 nujalaa ajjeefamaniif itti Wayyaaneen itti gaafatamuu qaba
–    Qabsoo keenya itti fufuu qabna
–    FXG finiinsuu qabna
–    Uummanni oromoo ka’aa nu waliin hiriiraa
–    Mootummaan wayyaanee ajjeesaadha
Uummanni naannichaa FXG itti fufuu keessattis tarkaanfii gara fuula duraatti fudhatamu qabuuf qopohii barbaachisaaf of qopheessaa jiraatuun Qeerroon gabaasee jira. Haaluma kanaan FXG waan itti fufeef ergamtootni diinaa magaala Shaashimannee keessa jiraatu miliquun naannicha akka gadhiisan gabaasni Qeerroo addeessa.  Jiraatootni kanneen gara mootummaa dhaabbatanii fi deggertotni mootummaa sochii Qeerroon magaala Shaashimannee taasisaa jiruu fi dhaadannoo garagaraa irraan magaalicha gadhiisuun gabaafame.
Aanaa Kofaleetti FXG kaleessa itti fufe irraa kaasee har’a humni waraana agaazii uummata keessa deddeebihaa ooluun namootni hedduun
hidhaatti guuramuun Qeerroon gabaase.  Daandiiwwan konkolaataa yeroo humni waraana wayyaanee uummata keessa faca’etti cufamuudhaan humni addaa uummata keessa utuu faca’ee hiraarsuu har’as FXG itti fufee ooleera.

Gama biraan guyyaa har’aa Adoolessa 8,2016 godina lixa Shaggar magaalaa Gincii keessatti bifa qindaayaa ta’een sochiin FXG hanga ammaa itti jirtama.