Yunversitii Adaamaa Damee Asallaa Keessatti Tika Wayyaanee Ta’uun Namoonni Lama Qaxaraman.

Aside

Waxabajjii 13,2014 Adaamaa

Barattooti Oromoo  lama Departmant Natural Resourec wagga 3ffaa baratan FDG mooraa keessatti ka’u dura akka dhaabbataniif dabballee Wayyaanee ta’anii hojjechuu erga eegalanii bulbbulee jira. Haalli kun itti fufee yero ammaa kanatti mindaa dhaabbataan hojiii tikaa fi dabballummaa akka hojjetaniif mooraa keessatti qaxaramuu isaanii beekame.

Mootummaan Wayyaanee humna waraanaa fi qawween barattoota Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan duubatti deebisuu waan hin dandeenyeef tooftaa dolloomaa fayyadamuun basaasota moorichatti naquun waan FDG dhaamsu itti fakkaatee gochaalee akkasiin gantoota seenaa xumuraawaa hojjetan kaayyachaa jira.

Yuunversitii Adaamaa dame Asallaa Keessatti hojii gaafatama Tikaa akka hojjetaniif kanneen ramadaman keessaa lama:-

 1. Bonayyo Waaree, Aanaa Gujii
 2. Guutamaa Abdiisaa ,  Wallagga Lixaa

Jedhaman keessatti argamu.

Basaasa Wayyaanee

Guutamaa Abdiisaa

Basaasa Wayyaanee adamaa

Boonayyoo Waaree

Ibsa ABO , Ajjeechaa Ilmaan Oromoo Irratti Dhoksaan Hammarreessa Keessatti Barootaan Raawwatamaa Ture Ifa Bahe

Aside

Ajjeechaa Ilmaan Oromoo Irratti Dhoksaan Hammarreessa Keessatti Barootaan Raawwatamaa Ture Ifa Bahe

Gadaa.com

Ajjeechaan jumulaa, hidhaa, hiraar, saaminsaa fi cunqursaan bittoota Itophiyaan ummatoota Itophiyaa irra gahu kan barootaan lakkaaame, wayyaauu hin dandeenye dhaalamaa as gahe dha. Hammeenyi raawwatamu kunis ijaarsa empaayera Itophiyaan asitti kan mudate qofa miti. Ijaaramuu Itophiyaa haraan durattis Kaaba biyyattiitti kan bittootan raawwatamaa ture dha. Maaliif? gaaffii jedhuuf deebiin gabaabaan mootummootni aangootti kan dhufan seeraani fi hayyama ummataan ala tahuu irraa ti. Waan taheef bituuf, ummatni jilbeenfatee isaan jalatti akka bulu taasisuuf gara-jabinaan fixu. Jiilchanii, qor-qalbii cabsuun bittaa isaaniitti iggitii godhachuu barbaaddu. Aangoon hayyama ummataan alatti ykn seerawaa hin taane ammoo ummata biratti fudhatama hin argatu. Kanaaf hariiroon ummataa fi humna aangoo siyaasaa humnaan dhuunfate gidduutti uumamu kan ajajaa fi ajajamaan alatti kan biraa tahuu hin dandau.

Abbootiin irree yoomiyyuu aangoo dhuunfatan turfatuun olitti dhimmi ittiin hojooman kan biraa hin jiru. Aangoo humnaan dhuunfatan turfatuuf ajjeechaa gara-jabinaa fi jumulaa, hidhaa, saaminsa, doorsisaa fi tooftaalee humnaa birootti fayyadamu. Empaayera Itophiyaa keessatti kan mulataa turee fi jiru kanuma. Empaayera Itophiyaa humnaa fi gargaarsa warra dhihaan uumanii humnaa fi gargaarsa warra dhihaan jiraachisan. Mootummootni hanga ammaatti mulatanis kan ummatootaaf gara-laafina hin qabne, sirna cunqursaa tarkaanfachiisan tahuu irraa empaayera humnaan tolfatanii humnaan jireessan hiyyummaa fi boodatti- hafummaa hanga haraatti keessaa bahuu hin dandeenye keessatti akka korkodamtee haftu taasisan.

Ibsa ABO 13-06-2014.pdf

FDG Yuuniversitii Mattuu Keessatti Ka’een Waajjirri Tikaa fi Dabballee Wayyaanee Ato Gebremadin Jedhamuu Hojiin Ala Ta’e.

Aside

Waxabajjii 13,2014 Gabaasa Qeerroo Mattuu

DiddaaWaxabajjii 7,2014 Irraa egaluun goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu hacuuccaa roorroo mootummaan gabroomfataa Wayyaanee uummata Oromoo irratti gaggeessa jiru FDG kaachisuun balaaleffachaa turan jabeessuun itti fufan. Yeroo kanatti Wayyaaneen TPLF barattootni Yuunivarsiitii Mattuu FDG narratti gaggeessan sababa jedhuun nyaata barattoota irra kutuun balaa beelaaf akka barattootni saaxilaman godhee jira. Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu gochaa Faashistummaa kanatti aaruun, Waajjira dabballee Wayyaanee mooraa Yuunibarsiitii Mattuu keessatti argamu kan basaasa wayyaanee Gabremadiin jedhamuu barattootni dhagaadhaan caccabsuun tajaajilaan ala taasisan. Haala kanaan guutummaa torbee kana sochiin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu FDG itti fufsiisuun falmaa bilisummaa gaggeessuu irratti argamu.

MootummaanWayyaanee sochii barattoota Oromoo kanarratti yaaddoo keessa seenuunhumna Waraanaa fi basaasaa dabalataan Mooraa Yuunibarsiitii mattuu galchaa jira.

Dabballootni Wayyaanee Yeroo ammaa kanatti Mooraa Yuunivarsiitii Mattuu keessatti maqaa hojii bulchiinsa yuunivarsiitii fi barsiisummaaf ramadamuun hojii basaasa barattoota fi barsiisota ilmaan Oromoo shororkeessa jiran kanneen armaan gadiiti.
1. Gabremadiin, dhallotaan Tigiree, itti gaafatamaa dhimma siyaasaa OPDO fi TPLF akkasumas itti gaafatamaa mummee barnoota Soshooloojii, maqaaf kan ofiin jedhuu hojiin idlee isaa barattoota Oromoo fi barsiisota Oromoo adamsuun basaasuu,
2.Takkaleenyi Minaaluu Tirfee Wajjira Bulchiinsa yuunibarsiitii Mattuu keessa maqaaf kan hojjetuu fi hojiin Idlee isaa ilmaan Oromoo basasuun gochaa diinummaa bahaa kan jirudha kan hojjetu,basaasan diinaa kun nama yeroo dheeraa ilmaan Oromoo basaasa turedha.
3. Biruuk namni jedhamuu Mooraa yuunibarsiitii Mattuu keessatti hojiin basaasummaa fi hojii siyaasaa mootummaa abbaa irree gaggeessuu fi barattoota Oromoo basaasuun kan beekanmtu ta’uun bira ga’amee jira.

Kana malees ammaan dura Caamsaa 24/2014 FDG Marsaan 2ffaa  Gootota Dargaggoota Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Mattuutiin itti fufe. Motuummaan Abbaa Irree Wayyaanee  EPRDF sabaaba Barattootni Yuunivarsiitii maqaa gaaffii mirgaa jedhuun FDG narratti labsuun na jeeqaa jiru jechuun gootota barattoo Yuunibarsitii Mattuu irraa ‘Nyaataa dhaabuu’ beelaan barattoota adabaa jira, barattootni Yuunibarsiitii Mattuu guutummaa torbee kanaa nyaata dhabuun beelaan haleelama jiru, guyyaatti dabboo tokkon kan oolaan yoo ta’uu guyyaa kaleessaa irraa egaalee hangaa har’atti homaa kan hin nyaannee fi ulee beelaatiin reebamaa jiru. Haalii kun daran yaaddeessa fi lubbuuf ilee sodachisaa waan dhufeef guyyaa har’aa waaree booda sa:aa 10:30 local time irra egaluun FDG halaan finiinsan. Goototni barattootaa kunneen arii, beelaa fi haccuuccaa daangaa darbaa wayyaanee balaaleeffachuun kaffee irraa nyaata nyaatan illee caccabsuun Fincilaa jabaa gaggeessaajiru. Mootummaan yakkamaan kun seeraatti dhiyaachuu qaba, gaffii keenyaaf deebiin nuuf kennamuu qaba malee balaa beelaaf saxilamuu hin qabnu, barattootni hidhaman haa hiikaman, warra ajjeefameef gumaan kanfalamuu qaba, jechuun warraaqsa jabaa gaggeessa jiru.

Haaluma kanaan Waxabajji 4/2014 Godina Iluu Abbaa Booraatti FDG gootota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu fi Dargaggootaa fi Uummata Oromoo Godinichaa fi Magaalaa Mattuun gaggeeffame turuun ni beekama.

Mooraan Yuuniversitii Jimmaa Loltoota Wayyaaneen Sakatta’amaa Jira.

Aside

Waxabajjii 12/2014 mootummaan Wayyaanee sakkatta’insa barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa irratti gaggeessuu jabeessee itti fufe. Kaleessa galgala irra eegaluun Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaatti sakkatta’insii cimaan barattoota Oromoo irratti gaggeeffama jira.
Humni waraanaa fi basaastuun(tikni) wayyaanee mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa keessatti uffata sivilii uffaachuun barattoota shororkeessuu irratti argamuu, haaluma kanaan balbala Seensa Mooraa Yuunivarsiitii irratti fi kaaffee barattootni shayee irraa dhugan irratti poolisootni fi baastootni shan shaniin ramadamuun sakkatta’insi cimaan Mooraa yuunibarsiitii Jimmaa irratti gaggeeffama jira.

Waraannii Wayyaanee Aanaa Gindabarat irra qubsiifamee jiru, uummaata nagaa irraatti waraana banuun barattoota Oromoo kutaa 12ffaa Sadii ajjeese.

Aside

Gabaasa Qeerroo Lixa Shawaa Waxabajjii 12,2014

Waxabajjii 12/2014 Waraannii Mootummaa Wayyaanee Godina Lixaa Shawaa aanaa Gindabarat Magaalaa Kaachiis irra qubatee jiru barattoota irratti waraana banuun barattoota Oromoo kutaa 12ffaa Sadii (3) ajjeese jira. Mootummaan Wayyaanee duula dugugginsa sanyii genocide uummaata Oromoo irraatti banee jiru jabeessuun itti fufe.

Wayyaaneen humna waraanaa of harkaa qabu uummata Oromoo irratti bobbaasuun yeroo amma kanatti uummata nagaa irratti waraana banuun dhukaasee ajjeesa jira.Addatti ammoo barattoota Oromoo adamsee rasaasaan reebee ajjeessuu itti fufee jira, haala kanaan barattootni Oromoo kutaa 12ffaa bara kana xummuran sadii(3)

1. Barataa Damee Balchaa Baanee

2. Barataa Caalaa Margaa kanneen

3. Barataa Baqqalaa Tarrafaa

Jedhaman keessatti argamu

Wallaga, Horroo Guduruu Keessatti FDGn Walqabatee ABO Waliin Jirtu Sababaa Jedhuun Hojjettootni Mootummaa 11 Hojii Irraa Arihaman

Aside

Gabaasa Qeerroo Jaardagaa Jaartee,Waxabajjii 11,2014

DIDDAAGaaffii abbaa biyyummaa Oromiyaa keessatti finiinaa dhufeen mootummaan Wayyaanee ilmaan oromoo hojjetaa fi bulchinsa turan aangoo irraa darbaa jirti. Godina Horroo Guduruu wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaala Aliiboo keessatti FDG gaggeeffameen Hojjettootni mootummaa wayyaanee FDG Kana keessatti hirmaattanii jirtan jedhamuun hojii isaanii irraa arii’aman. Kanneen keessaa:-

1. Misikkir Lammii Bulchaa aanaa Jaardagaa Jaartee kan ture

2. Fayyeeraa soorii Itti gaafatama OPDO aanaa

3. Katamaa Bokkee Hooggana daldalaa fi Industrii

4. Alamaayyoo Asaffaa Itti gaafatama daandii geejibaa

5. Tasammaa Balaay Itti gaafatama Ijaarsa caasaa OPDO

6. Silashii Olii Miseensa OPDO

7. Addunyaa Tarrafaa itti aanaa Hooggana OPDO aanaa

8. Fiqaaduu Barii Dhimma Ijaarsaa fi dandeettii

9. Darajjee Irreessoo Kantiibaa magaala Aliiboo

10. Tashoomee Affessee Itti gaafatama dhimma nageenyaa aanaa

11. Addunyaa Gammadaa hojjetaa dhimma daldalaa fi industrii aanaa

Hojjettootni mootummaa kunneen hojii irraa wayita arii’tamanitti hojjettootni, qotee bulaanis FDG kanatti seenuudhaan dirqama Oromummaa akka bahan Qeerroon aanaa kanaa waamicha dabarsa.

Yunversitii Haramaayaatti barataa Saayinsii Polotikaa Kan Ta’e Barataan Huseen Sa’id Haajii Loltoota Wayyaaneen Rukutame Hosptala Gale.

Aside

Waxabajjii 11,2014 Gabaasa Qeerroo

Hidhaa fi ajjechaa mootummaa Wayyaanee jalaa dheessee gara Bosaassootti socho’aa kan ture barataan Oromoo tokko rasaasaan rukutamuun isaa gabaafame.

Oduun Qeerroo dhaqqqabe akka hubachiisutti Yunversitii Haramaayaatti barataa Saayinsii Polotikaa kan ture barataa Huseen Sa’id Haajii jedhamu FDG barattoota Oromoo Yunversitichaan geggeeffamu keessaa harka qabda jedhamee hordoffii hidhaa fi ajjechaa mootummaa Wayyaanee jalaa baqatee gara Bosaassoo Puntlanditti osoo socho’aa jiruu, tikootni Wayyaanee isa hordofuun barataan kun kellaa magaalaa Qardhuu jedhamutti loltoota Puntlandiin akka rukutamu taasisanii jiran.

Barataa Huseen Sa’id Haajii yeroo ammaa kana gargaarsaa fi waldhaansa ga’aa tokkoon maleetti Hospitaala Bosaassoo ciisee kan jiru oggaa ta’u, bakki dhaloota isaas Godina Baalee Ona Agaarfaa irraa ta’uun
gabaafameera.

Wallagga,Aanaa WAnfilloo Keessatti FDG Itti Fufe, Barataan Taakkalaa Tasfa Jedhamu Waraana Wayyaaneen Reebamee Ummanni Oromo 40 Ta’an Ammoo Hidhaman.

Aside

DiddaaGabaasa Qeerroo Waxabajjii 10 Qellem,Dambi Dolloo irraaDiddaan uummata oromoo leelliftoota nafxanyaa of irraa baasuu baatii tokko ol Aanaa Anfilloo keessatti itti fufeetu jira,yeroo ammaa kana keessattuu Waxabajjii 8,2014 irraa kaasee humna qubataa waraana Wayyaanee ergamtoota sirnichaa of keessaa baasuu irratti jabaachuudhaan FDG haalaan jabaatee jira jedha gabaasi Qeerroo.
Haala kanaan har’a Waxabajjii 10,2014 gabaasni addeessu barataa sabboonaa Oromoo Taakkalaa Tasfaa jedhamu dhalootaan aanaa Anfilloo ganda Eeneche jedhamu keessatti kan dhalate yoo tahu humna waraana Wayyaanee Agaazii jedhamuun reebamuudhaan yeroo ammaa du’aa fi jireenya giduu ta’ee Hospitaala magaala Dambi Doolloo keessa jiraachuun beekamee jira. Akkasuma guyyaa har’aa ganda Ashii jedhamtu irraa sabboontotni Oromoo namni 40 ol mana hidhaatti konkolaataadhaan fe’amanii mana hidhaatti guuramanii jiru.
Kana malees gandoota Anfilloo keessa ganda Ashii jedhamtu keessatti diddaa guddaatu gaggeeffamaa jira uummataa fi human waraana Wayyaanee gidduutti,uummanni kan mana hidhaatti guuramaa jiru maqaa ABOtin durfamuutiin yoo tahu guyyaa har’aa guutummaa humni waraana Wayyaanee aanaa kana irratti bakka biraati fe’amaa jiraachuu gabaasni Qeerroo Dambi Dolloo irraa addeessa.

Aside

Bara 2011 Irraa Eegalee Oromiyaa Bakkoota Adda Addaa Keessatti Sochii FDG Bifoota Adda Addaan Qeerrooon Deemsisaa Ture. Kanneen Keessaa Kan Naannoolee Adda Addaa Daawwachuuf Daandii Youtube Qeerroo Bilisummaa  http://www.youtube.com/user/qeerroo Kana Saaqachuun Do’achuu Ni Dandeessu.

Bishooftuu Onkoloolessa 2012

Yuuniversitii Arbaminc 2013

Bishooftuu Onkoloolessa 26, 2013

Jimmaa Onkoloolessa 2013 

Onkoloolessa 6, 2013

FDG Wallaggaa Anfilloo Irratti Itt Fufe,Daandii Konkolaataa Dambi Dolloo fi Anfilloo Gidduu Guyyoota Lamaaf Cufamee Jira

Aside

Gabaasa Qeerroo Anfilloo Waxabajjii 09,2014

OromiaALutaContinua2011FDGGabaasa Qeerroo Qellem,Dambi Doolloo irraa Waxabajjii 09 addeessu. Mootummaan abbaa hirree mootummaan Wayyaanee FDG Oromiyaa keessatti gaaffii mirgaan wal qabatee isa balaaleffatu uummata Oromootiin finiinaa jiru dura dhaabbachuuf lubbuu Oromoota hedduu galaafataa fi mana hidhaatti guuraa saba biraa uummata oromoo irratti kaasuudhaan umurii sirna bittaa isaa achi butachuuf yaalii wal irraa hin cinne taasisaa jira.

Torbee kan hin caalle keessatti barataa sabboonaa Oromoo Anfillo ganda Ashii irratti ajjeesuun ni yaadatama. Kunis yeroo ammaa akka ifa bahetti ergamtoota sirnichaa keessaa kanneen human waraana Wayyaanee fi poolisii Wayyaanee waliin walitti hidhachudhaan uummata Oromoo ajjeesisuu irratti muudamanii aangoo argachaa jiraachuun beekama.

Haatau malee uummanni aanaa Anfilloo gandoota Heeneche, Dullii,Shuushaa, Yaarer,Gobbii,Ashii,Suddii fi Garjeeda irra jiraatu guyyaa kaleessaa Waxabajjii 08/2014 daandii gubbaatti bahuudhaan gana saa 2:00 irraa hamma galgala keessaa saa 12:00tti uummanni 2,000 ol hiriira FDG itti fufuudhaan dhaadannoo isaanii akka kana gadiitti dhageessisaa oolanii jiru.

– Mootummaan wayyaanee ajjeesaa fi saba oromoo nyaataan nurraa haa kau
– Mirgi dhala namaa kan eegu nuuf haa birmatu
– Ajjeefamuun nurraa haa dhaabbatu
– Kan hidhame mana hidhaatii haa bahu
– Mirgi keenya hin sarbamin
– Mootummaa nu fixu hin barbaannu,ofiin of bulchina
– Humni waraana federaalaa nu keessaa haa bahu
– Oromiyaan keenyuma
– Ammallee lafti oromo hin gurguramin,hin saamamin
– OPDOn bakka nun buhin,kan nu nyaatuu fi nu ajjeesu nurraa haa dhaabbatu

Jechuudhaan guyyaa kaleessa uummanni daandii gubbaatti bahuudhaan hiriira FDG itti fufanii sagalee isaanii dhageessisaa oolanii jiru. Kun Waxabajjii 8/2014 yoo tahu akka gabaasa guyyaa haraa Waxabajjii 9/2014 addeessutti ammoo daandii konkolaataa godina Qellem Dambi Doolloo irraa gara aanaa Anfillootti geessu mukeen jigsuu fi konkolaataadhaan danqarani cufuudhaan aanaa Anfilloo keessa humna waraana Wayyaanee waliin hiriiruudhaan goojjamoota uummata Oromoo irratti kaanii jiran sakattauudhaan tarkaanfiin iirratti fudhatamaa tureera. Kanneen nageenya qaban osoo hin taanee waraana Wayyaanee waliin hiriiruun iilmaan Oromoo hiisisuu fi hordofsiisuun qabsiisuu irrattii argaman uummanni jirattoota Aanaa Anfilloo akeekachiisanii jiru.

Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Madda walaabuu 15 tika mootummaa wayyaaneen halkan ukkaamsamuun bakka buuteen isaanii dhabame

Aside

Gabaasa Qeerroo Waxabajjii 09,2014 Madda Walaabuu

Madda Walaabuu uniMootummaan Wayyaanee hanga hundeen buqqa’u hidhaa fi ajjeechaa ilmaan Oromoo irraa kan hin dhaabbanne Yuunivarsiitiilee keessaa barattoota Oromoo maqaa ABOdhaan funaanuun mana hidhaatti ukkaamsaa jira. Mootummaan abbaa irree faashistii wayyaanee gaaffii abbaa biyyummaa Uummatni gamtaan gaafataa jiru dura dhaabbachuuf tarkaanfii hidhaa fi ajjeechaatti kan xiyyeeffatte Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessaa funaanuudhaan isin Qeerroodha, Kan Qeerroo ijaaruu fi Uummata kakaasu isini jechuun mana hidhaatti ukkaamsitee jirti. Barattootni 15 ol bakka buuteen isaanii kan dhabame yoommuu tahu isaan keessaa

 1. Barataa Anuwaar Sayid muummee Accounting waggaa sadaffaa irraa
 2. Barataa Amaan Badhaasoo Barataa Civil Engineering waggaa 4ffaa
 3. Barataa Gurmeessaa Tujibaa Barataa Managment waggaa 2ffaa
 4. Barataa Ashannaafii Bariisoo barataa Managment waggaa 3ffaa
 5. Barataa Tasfaayee Caalaa Economics waggaa 3ffaa
 6. Barataa Hamzaa Usmaan barataa Civil engineering waggaa 4ffaa

Keessatti argamu. Mootummaan wayyaanee hanga hundeen buqqa’ee Bilisummaan oromoo fi Walabummaan Oromiyaa mirkanaa’utti gocha farrummaa Uummata Oromoo dararuu irraa waan hin dhaabbanne tahuu hubachuun Uummatni gamtaan qabsoo Oromoo deemsifamaa jirutti makamuun qooda Oromummaa akka baatan jechuun Qeerroon Yuunivarsiitii Madda walaabuu waamicha dabarsee jira.

Manneen Hidhaa Godina Lixa Shawaa Keessatti Oromoonni lakkoofsaan 75 ta’an Haalaan Dararamaa Jiru. Kanneen Keessaa 8 Shamarran Ta’uun Beekame.

Aside

Bilisummaa

Gabaasa Qeerroo Lixa Shawaa Waxabajjii 09,2014

Yeroo ammaa kanatti Oromoonni Maqaan Isaanii kanaa gaditti  tarreefaman kuniin mana hidhaa godina Lixa Shawaa,Amboo, Waajjira Poolisii Godinaa, Kachallee Amboo,Gamoo Abbabechi jala,Masaraa Mootummaa Magaalaa Amboo, Hoomachoo, fi  Sanqallee Keessatti hidhamuun miidhaan reebichaa fi dararaan adda addaa  haalaan akka irra gahaa jiru gabaasi Qeerroo Magaalaa Amboo ibsee jira.

A/ Shamarraan Oromoo Amboo irratti hidhamuun dararamaa jiran keessa

 1. Ayyaantuu Margaa jiraattuu magaalaa Amboo, hojii daldalaa huccuu aadaa Oromoo kan Godinaalee Oromiyaa hundaa walitti qabuun Magaalaa Amboo keessatti kan daldaltee jiraattu
 2.  Misgaanee Tarrafaabarattuu kutaa 8ffaa M/b Carii sadarkaa 1ffaa
 3. Kumee Lammaa barattuu  kutaa 9ffaa M/b Liiban Maccaa Sadarkaa 2ffaa
 4. BeezaaTarreessaa jiraattuu magaalaa Amboo,
 5. Gissoo Fufaa barattuukutaa 8ffaa
 6. Masarat Abarraa kutaa 10ffaa  barattuu kutaa 10ffaa m/b sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa Gudar
 7. Sisayi Baqqalaa dubartii lafarra harkisuun reebaa mana hidhatti geeffamte,
 8. Taddaluu hojjettuu guyyaa buna jabanaan danfistee gurguruun kan maatiii shee jiraachiftu.

B/ Dargaggoota, Barattoota Ga’eessota, Manguddootaa fi Jiraattoota Magaalaa Amboo fi Naannoo irra qabamuun hidhamanii dararamaa jiran keessa: Manneen Hidhaa Godina Lixa Shawaa Keessatti Oromoonni lakkoofsaan 75 tahan dararaman

Aside

abo

የወጣት ኒሞና(ፍሮምሳ) ጥላሁን ሞት የህዝብ ኣይን የሆኑ የኦሮሞ ምሁራንን ለመግደል ወያኔ ያወጣው እቅድ
ቀጣይ ኣካል ነው!

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ

በወያኔ መንግስት የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭካኔ የተመላበት የግድያ ወንጀል፡ በሃበሻ ገዢ መንግስታት የኦሮሞ  ምሁራንን ከምድረ-ገጽ ለማጥፋት ለረዥም ዓመታት ኣቅደው በመስራት ላይ ያሉት የዘር ማጥፋት ተግባር ኣካል ነው። በተለይም  የህዝቡ ዓይንና ኣለኝታ፡ የነገ ሃገሪቷ ተስፋ የሆኑ ወጣቶችን በእስር ቤት ውስጥ ለኣካላዊና ለሰነ-ልቦናዊ ሰቆቃ በመዳረግ በኣሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንድታልፍ ማድረግ የተለመደ ሁኔታ ሆኗል። የወያኔ ኣምናገነን መንግስት የፖለቲካ ስልጣኑን በሃይል  ከተቀጣጠረ ኣንስቶ ባሉ 23 ዓመታት ውስጥ ይህን በመሰለ ዘግናኝ ሁኔታ የተገደሉ የኦሮሞ ዜጎች ቁጥር የትየለሌ ነው። የወጣት  ኒሞና ጥላሁን ሞትም በዚሁ ስልት ጠላት ካደረሳቸው ግድያዎች ውስጥ ኣንዱ ነው። ኒሞና በሩጫ ላይ ሳለ ካሰበበት ሳይደርስ  ያለኣንዳች ጥፋት የኦሮሞ ዜጋ በመሆኑ ብቻ ተወንጅሎ በወያኔ ስርዓት በኣጭሩ የተቀጨ የ28 ዓመት ወጣት ነው።  ኒሞና ከኣባቱ ኣቶ ጥላሁን ኢማናና ከእናቱ ወ/ሮ ላቀች እንዳለማ ሙልአታ በምስራቅ ወለጋ ዞን ኣርጆ ከተማ ተወለደ። የ1ኛ እና  2ኛ ደረጃ ትምህርቱንም እዚያው ኣርጆ ከተማ በማጠናቀቅ የከፍተኛ ትምህርቱን ለመቀጠል በ2004ዓም ፊንፊኔ ዩኒቨርሲቲ ገባ።  በዚሁ ዓመት የኦሮሞ ተማሪዎች ከፊንፊኔ ጉዳይ ጋር ኣያይዘው ባስነሱት ተቃውሞ የወያኔ ስርዓት ከ400 በላይ ተማሪዎች ላይ  ባሳለፈው ኢ-ፍትሃዊ ብይን ኒሞና ጥላሁንም ለኣንድ ዓመት ከትምህርት ገበታው ተባረረ። ከኣንድ ዓመት በኋላም ወደ ትምህርት  ገበታው በመመለስ በ2007 ዓም የመጀመሪያ ዲግሪውን በ’Banking and Insurance’ በማጠናቀቅ ተመረቀ። በወያኔ መንግስት  ሃይሎች ህይወቱ እስካለፈችበት ዕለት ድረስም በመምህርነት ስራ ላይ ተሰማርቶ በሸኖ ከተማ ህዝቡን ሲያገለግል ነበር። በስራ  ላይ እያለ ኦሮሞ ሆኖ በመፈጠሩና በብሄርተኝነቱ ብቻ ከወንጀለኛ ተቆጥሮ በ2008ዓም በወይኔ መንግስት የደህንነት ሃይሎች  ታፈነ። የወይኔ ስርዓት የኦሮሞ ምሁራንና የህዝብ ኣለኝታ የሆኑ የኦሮሞ ዜጎችን በኦነግ ኣባልነት ወንጅሎ የመሰወር ያረጀ-ያፈጀ  ስልት ሰለባ የሆነው ወጣት ኒሞና ጥላሁን እጅግ ዘግናኝና ኢ-ሰብዓዊ ሰቆቃ ሲፈጸምበት ነበር።

ባለፉት ስድስት ዓመታት ውስጥም በማዕከላዊ፣ በቃሊቲ፣ በቂሊንጦና በዝዋይ እስር ቤቶች ውስጥ ከዚህ ዓለም በሞት  እስከተለየበት ቀን ድረስ የድብደባና ቶርቸር ተግባር ሲፈራረቅበት ነበር። በደረሰበት ድብደባና ሰቆቃም ለከፋ የጤና መታወክ  ተዳርጎ ተገቢውን የህክምና ኣገልግሎት በመነፈግ ህይወቱ እንድታልፍ ተደርጓል። ከረዥም ግዜ ድብደባ የተነሳ ቁስሉ ኣመርቅዞ  ለከፋ የእጢ በሽታ ዳረገው። ለይስሙላ ወደ ሃኪም ቤት ተወስዶ የቀዶ ጥገና ህክምና ከተደረገለት በኋላ ቁስሉ ሳያሽር ወደ  እስርቤት እንዲመለስ በማድረግ በቁሙ እንዲሞት ፈረዱበት። OLF Press Release June 2014 Amharic

DIINA IRRATTI WAL-TUMSUUF,YEROOTU GA’E ! kutaa 2ffaa

Aside

DIINA IRRATTI WAL-TUMSUUF, YEROOTU GA’E !!

SEENAA Y.G (2005) kutaa 2ffaa.

Barreessaa dhugaa baasa!Diina irratti wal tumsuuf, waamicha tarrisuun furmaata hin ta’u. Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo adeemsa kana keessa jiran dogoggoratti jiruu jedheen yaada. Muxannoon Qabsoo keessa qaxxaamurree jirru, salphaa miti. Aadaa keenyatti amanna yoo ta’es, waan jiru sirreessuuf karaa salphaa qabna Irraa barbaachuun fardiidha. Dhalli Oromoo Addunyaa kana irra jiraatu hundumtuu, keessa isaatti waan of gaafatuu fi waan ta’uu qabu ilaalchisee keessa isaatti bilcheessee mala malachaa jiraachuun ifadha. Tumsa barbaachisuuf gumaacha irraa eegamu taasisuuf qophiidha. Amma gaaffii guddaan Tumsa kana akkamiin Ummachuu dandeenya ? Tumsa akkamii nu barbaachisa ? Tumsaa fi kaayyoo akkamitti araarsina ? Daangaan isaa maalii ? Tumsi nuuti barbaannu fi kan addunyaan itti jirtu wal simaayi ? akka isaanii taana jennee aadaa keenya keessaa ceenee, waan kolfaa hojjachuu wayya ? moo, Makaanizimii Tumsaa Mataa keenyaa addunyaattu qabannee ba’uu dandeenyu uumnee, bu’ura aadaa fi Gadaa gadi dhaabnee, hegaree keenyaaf yaadutu furmaata nu ta’aa ??? jennee of gaafachuu nu barbaachisa. Sadarkaa kana irra ga’uuf wareegama qaalii kafaluu keenya dagachuu hin qabnu. Karaan nu eeggatu kana irra ulfaataa ta’uu waan maluuf, Tumsa Ummachuun amma shamiza of irraa baasanii geeddarachutti fudhachuu dhiifnee, gadi jabeessinee irratti hojjachuutu hegaree isaa mi’eessa.

DIINA IRRATTI WAL-TUMSUUF YEROOTU GA’E !!! kutaa 2ffaa.docx

GAAFFIIN FINFINNEE FI RAAYYAA, WALLOO, DIRREE DAWAA, SODDOO…..TOOKODHA !!!!.docx

Barataa Nimoonaa Xilaahun Mirga Saba Oromoo Kabachiisuuf Jecha Goota FDG 2014 Irratti Wareegame

Aside

Nimoonaa XilaahunNimonaa Tilaahun Imana Godina Wallaga bahaa Magala Jimmaa arjootti dhalate. Barumsa isaa sadarkaa ol aanaa University Finfinnetti bara 1996 A.L.H seene Department Banking and Insurance utuu baratuu ,Sababa Mormii Magalaa guddoo Oromiyyaa Finfinne irraa gara adaamatti fi Diigamuu maccaaf Tuulamaan Waggaa tokko adabamee ture. Itti debi’ee Bara 1997-1999tti “BSc / Banking and Insurance “ dhaan eebbifamee, Bara 2000 A.L.H godina shawaa kaabaa aanaa Qimibitti/magalaa shanoo utuu barsiisuu hiriyoota isaa biraa konkolataan Lakk Gabatee 3F kan jedhamuun Tika wayyanee humna Federalaan qabamee, ji’a tokkoon booda Mayikalawwitti argame achitti mana hidhaa dukkanaa keessatti dararamaa ture, Isaa booda dhiibba gaafii Maatii fi namootan waan irra dedeebi’ee ka’eef Murtoo hidhaa waggaa 11 itti murteesani ture. Mana hidhaa qaalitti fi Zuwayii keessaatti garafamuu dhaan,Reebicha garmalee irra ga’een dhibee dhukkubaa gadhate. Bara 2004 A.L.H tti Hospitalaa Xiqur-ambassatti garaa baqaffatee, Madaan isaa utuu hin qoorin gara mana hidhaa Qaallititti geessan. Achitti doorsisaafi daraa guddaattu irra ga’e, dhukkubni isaa itti hamaachaa dhufee jenaan gara Hospitaala Xiqur-ambassatti fidan, utuu yaalamaa jiru Guyyaa haraa ganama keessaa s’a 12:00 irratti Lubbuun isaa dabartte. Yeroo ammaa kana Reeffi isaa Hospital Minilik jira. Maatiin , firri fi hiriyoon isaa egachaa jiru.

Xurree:- Tokkummaa Hidhamtoota Oromoo