Manni Murtii Godina Jimmaa Dhaddacha Waxabajjii 26,2014 oleen Barattoota Oromoo 5 Irratti Barruulee Warraaqsaa Maxxansitan Sababa Jedhuun Murtoo Dabarse.

Aside

diddaa barattootaGabaasaa; Waxabajjii 26,2014 Godina Jimmaatti barattootni Oromoo Kolleejjii barsiisota Jimmaa irraa utuu barachaa jiranii FDG qindeessitaniittuu fi barruulee warraaqsaa Qeerroo Bilisummaa jedhuun facaafataniittu , barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa waliin tahuun barruu warraqsaa waajiroota mootummaa fi bakkoota buufata konkolaataa akkasumas manneen nagadaa biratti uumataaf raabsitanii jirtu ,FDG gaggeessitan himata jedhuun fi mootummaa humnaan fonqolchuuf yaalii gootan jechuun himataman Shan(5) keessa manni murtii Godina Jimmaa dhaddacha Waxabajjii 26,2014 oleen sadii bilisaan; lama immoo adabbii mallaqaa fi to’annoo akeekkachiisan gadi lakkisee jira.

1ffaa Barataa Guddisaa Cimdeessaa barataa Siviikii Waggaa 2ffaa bilisaan gadhifame
2ffaa barattuu Jirranuus Badhaasaa barattuu sportii waggaa 2ffaa bilisaan gadhiifamte.
3ffaa barataa Umar Roobaa barata chemistry waggaa 2ffaa bilisaan gadhiifame
4ffaa barataa Asaffaa Dhugumaa barataa Chemistry waggaa 2ffaa adabbii qarshii 300 adabamee;of eggannoo waggaa shaniif itti kenname jira
5ffaa, barataa Seefuu Hayilee barataa Geography waggaa 2ffaa adabbii qarshii 300 adabamee of eeggannoon waggaa lamaaf itti kennamee jira.
Haala kanaan ilmaan Oromoo ilmaan qotee bulaa sirna faahistii TPLF/ERDF./OPDO’n dararan nurratti jabaatuus kayyoo keenyaaf duubatti hin deebinu, Qeerroon bilisummaa Oromoo kaayyoo fi qakeeka bilisummaa Oromoo galmaan ga’uuf  sochii qinda’aa fi milkii qabeessa hoggansa isaa dhiha Oromiyaa keessa gochuun ilmaan Oromoo walitti qindeessee qabsoo finiinsa jiru injifannoo boonsa fi cululuqaa galmeessuu irratti argama.uummaanni Oromoo bakka jirtan hundaa nu cina dhaabbatee mirga isaa kabachiifachuu qaba jechuun dhaamsa dabarsani jiru.

Godina Lixa Shawa Aanaa Midaa Qanyiitti Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Duula Hidha Gaggeessa Jiru Itti Fufe.

Aside

BilisummaaGabaasa,Waxabajjii 26,2014 Godina Lixa Shawa Aanaa Midaa Qanyiitti mootummaan abbaa irree Wayyaanee duula hidha gaggeessa jiru itti fufe.Sochii warraqsaa FDG qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessa jirutti dhiphina guddaa keessa kan seenee jiru mootummaan abbaa irree Wayyaanee aanaa Midaa Qanyiitti barattoota Oromoo manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Preparatory irra barnoota xummuranii boqonnaaf gara maatiitti deebi’a jiran uummata nurratti kakkasaa jirtuu, FDG itti fufsiisa jirtu jechuun adamsee qabee hidha jira.haala kanaan barattootni Oromoo hidhaman:
1.Dargaggoo Maatiwos Birruu kolleejjii Kotobee irraa diploman eebbifamee hojii dhabdee ta’ee kan jiru,
2.Barataa Abarraa Hirphasaa barataa kutaa 11ffaa m/b Ballammii sadarkaa 2ffaa fi preparatory,
3.Barataa Bilisummaa Cimdii barataa kutaa 10ffaa m/b sadarkaa 2ffaa Midaa Qanyii ,
4.Barattuu Roobee Masfiin barattuu kutaa 11ffaa m/b baallammii sadarka 2ffaa fi preparatory
5.Barataa kabbee Dhugaasaa barataa kutaa 12ffaa m/b Baallaammii
sad..2ffaa fi preparatory.
6.Oobboo Tashalee Iddoosaa kanaan dura bara 2011 qabamee waggaa sadiif mana hidhaa Qaallitti turun karaa mana Murtii wayyaanee bilisan kan gadhiifame deebisanii qaban,kanneen keessatti argaman barattootni Oromoo 7 humna poolisaa kora bittinneessa jedhamu kan magaalaa Baallaammii irra qubatee jiruun qabamuun Wajjira poolisii Aanaa Midaa Qanyiitti hidhamuun dararamaa jiraachuun ibsame jira.