ABO Waliin Hidhata Qabdu Sababaa Jedhuun Bulchitootii fi Gaafatamtooti OPOO Godina Lixa Shawaa Hojii Irraa Arihamaa Jiru.

Aside

Waxabajjii 03,2014 Amboo

Q NEWS3AACaasaan Bulchiinsa Godina Lixa Shawaa Godina hanga gandatti Angoo irraa arihamaa jiraachuu gabaasi Qeerroo naannicha irraa gabaasa. Gaafa guyyaa Waxabajjii 1,2014 Mootummaan Wayyaanee angawoota OPDO sadarkaa gandaa, Aanaa, fi Godinatti aangoo bulchiinsa fi gaafatama OPDO irraa mulquun hojii irraa arihaa jiru.

Akka kanaan godina Lixa Shawaa keessaa ABO waliin hidhata qabduu fi sochii ABOn Oromiyaa keessatti taasisuu keessatti qooda ol aanaa qabaachuun keessan bira gahameera sababaa jedhuun aangawoota bulchiisnaa fi gaafatamtoota OPDO godina Lixa Shawaa hojii irraa arihaman keessaa:-

1.Obboo Shuumii Lataa bulchaa anaa Midaa Qanyii

2. Badhaasaa Of ga’aa Dabballee OPDO fi itti gaafatamaa waajjiraa dhaabaa OPDO kan ta’ee dabalatee kaabinootni aanaa midaa Qanyii dhalootan Oromoo ta’an namootmi 8 olitti lakka’aman gaaffii tokko malee ABO waliin hidhata qabdu sababaa jedhuun aangoo bulchiinsa irra arii’ataman.

Kana malees Guutummaa Godina Lixa Shawaa kanneen akka Amboo, Gudar, Tokkee Kuttaayee, Xuquur Incinnii, Jalduu, Geedoo , Baakkoo fa’itti haala walfakkatuun Angawootni aanaalee, Godinaa, fi gandoota aangoo irraa arii’amuu irratti argamu. Bulchitootni godina Lixa Shawaa hundi yeroo amma kanatti aangoo irraa kaafamanii, Godinichi humna waraanaa guddaan bulaa jira, sochiin uummataas waraanaan eegamaa jira qabeenyaan uummataas waraanaan saamamaa jira, yakkootni akka saamichaa, humnaan dirqisiisanii gudeeduu dabaltee uummaanni jumlaan hidhatti guurama jiraachuun beekamee jira.

 

 

Student Nimona Tilahun Terminally Ill After Torture

Aside

RAB_June120142(RAB, Waxibajjii 1, 2014) Mootummaan Woyyaanee Hegeree Biyyaa akkasitti karaatti hambisaa jira!


Dargaggoo Nimoonaa Xilaahun bara 2007 yunversiitii Finfinneetii eebbifamee godina Kaaba shawaa mana barumsaa Shanootti barsiisaa ta’ee yeroo ramadame akkuma dargaggoo Oromoo kaanii innis ummata isa guddisee, barsiisee kanaan isa ga’e tajaajiluuf hawwii guutuudhaan ture kan inni hojii barsiisummaa eegale. Akkuma dargaggeessa kamii iyyuu mana dhaabee ijoollee godhatee jireenya gaggeessuuf abjuun isaa bara dheeraa waan bakka ga’aa dhufe itti fakkaate.

Waxibajjii 26, 2008 namni mul’ataa kun hojii barsiisummaa jalqabee reefuu baatii muraasa hojechuu isaati. Guyyuma kana akkuma guyyoota kaanii hiriyyoota isaa wojjin utuu mana barumsaa inni barsiisuu galaa jiruu konkolaataan lakkoofsa gabatee ishee 3-F taate dingata dhuuftee fundura isaa dhaabbate. Konkolaataan kun kan Poolisii Federaalaati. Konkolaataa kana keessaa namootni uffata sivilii uffatan utaalanii bu’uudhaan balleessaa tokko malee barsiisaa Nimoonaa ukkamsanii fuudhanii sokkani.

Dargaggoo Nimoonaa utuu gara wojjira poolisii anichaatti illee hingeeffamiin dabarfamee iddoo hinbeekamnetti geeffamuu isaa namootni yeroo sana ijaan argan himaniiru.

Haalli kun kan isaan yaadesse Oromootni baayyeen dhaabbileen mirga dhala namaa tiksan addunyaa dhiimma kana duukaa bu’anii lubbuu dargagoo Nimoonaa akka baraaraniif waamicha godhanii turan.

Woggaa tokko, waggaa lamaa, sadii … woggootiin 6 nilakkaa’aman………
Mootummaan Woyyaanee ilmaan Oromoo, keesummaa immoo hegeree biyyaa kan ta’an dargagoota Oromoo hamilee cabsuuf tooftaa inni itti gargaaramu keessa inni tokkoo dargaggoota oromoo sammuu cimaa qaban ukkamsee mana hidhaa buusee, achitti torchii godhee, namummaatii isaan baasee gaafa isaan qarqara boollaa irra ga’an gadi darbachuu yookanis mana hidhaa keessatti ajjeesee reeffa isaanii baasuudha.

Dargaggoo Nimoonaas carradhuma kanatu isa argate. Woggootii ja’aan darbaniif Manneetii hidhaa Mayikelaawwii, Qaallittii, Qiliinxoo, akkasumas Ziwaaytti gidiraa ilmoon namaa arguu hinqabne baayee arge. Kana irraa kan ka’es dhukkuba irra bu’e. Dhukkuba isaa kanaafis yeroo dheeraa fuundura woldhaansa haakimaa argachuun irra ture hinargatiin hafe. Bulchiinsi mana hidhaa Lubbuu dargaggoo kanaa baraaruuf gargaarsi woldhaansaa hakimaa olaanaan akka isa barbaachisu yoo beeke illee yeroo dheeraadhaaf irratti ilaaleera. Dhuma irratti guyyaa muraasa fuudura waardiyyoota poolisii federaalaa afuriin marfamee eegamaa hospitaala Xiqur Anbessaa akka seenu yoo godham iyyuu dhukkubni isaa waan baayyee irra tureef, yeroo itti gargaarsa argatutti waan hinargatiin hafeef hakiimotni kana booda waan baayee gargaaruu akka hindandeenye dubbataniir.

Umrii waggaa digdamootaa keessatti kan argamu dargaggoo xobbeen abdii borii amma guyyaa du’a isaatii eegachaa jira.

OMN: QOPHIILEE WAXABAJJII 2, 2014

Oromo Voice Radio broadcast on June 2, 2014

Barataan Yuunivarsiitii Haramaayaa Hasan Huseen mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti wareegame

Aside

Waxabajjii 03,2014 Finfinnee

Ajjeechaan ilmaan Oromoo keessumaa barattoota Oromoo irratti xiyyeeffatamuun tarkaanfiin fudhatamaa jiru itti fufee jira. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti gaaffii abbaa biyyummaa gaafachuudhaan Mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti darbamuu irraan darbuudhaan barattootni Oromoo mana hidhaa keessatti ajjeefamaa jiru. Barataa Nuuraddiin (Alsan) Hasan Barataa Computer science waggaa 2ffaa kan tahee fi dhalootaan Godina Shawaa lixaa magaala Baakkoo kan tahe mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti darbamuun dararaa jabaan erga irraan gahaa turee Gaafa 02/06/2014 mana hidhaa keessatti lubbuun isaa darbee jira. Mootummaan Wayyaanee dararaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru daran jabeessaa dhufus ilmaan Oromoo gamtaan falmatti seenuun mootummaa abbaa irree bara baraan ilmaan Oromoo keessatti ammo dargaggoota Oromoo ajjeesaa, hidhaa fi biyya irraa ariiaa jiru dura akka dhaabbatu Barattootni Yuunivarsiitii Haramaayaa fi Qeerroon Oromoo waamicha Oromummaa dabarsa.

Qabsaaaan ni kufa; Qabsoon itti fufa!!

Barataan Naa’ol Kabbadaa Civil Engineering Reebicha Loltoota Wayyaaneen Irra Gaheen Guddoo Miidhame.

Aside

Waxabajjii 03,2014 Finfinnee
Ebla 25 irraa kaasee oromiyaa guutuu keessatt FDG gaaffii haqaa qabatee dho’een mootummaan wayyaanee naasuu fi sodaa keessa seeneen barataa fi uummata walitti qabee rasaasaan reebuun ajjeesuu fi madeessuu akasuma hidhuu kan hidhe ammoo reebicha hamaa irratti raawwataa jiraachuun isaa waan ifaadha. Yeroo ammaa oromiyaa keessatti manoota hidhaa 46 ol ta’an keessatti oromoon haala suukkanneessaa keessa jira.Ebla 25 irraa kaasee oromiyaa keessatti duulli hidhaa itti fufeetu jira.

Yuuniversitii Haromayyaa irratti barattoota gaaffii mirgaa gaafatan jumlaadhaan mana hidhaatti guuraman keessaa maqaa namoota argannee torbanoota sadii dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Haata’u malee barataa Naa’ol Kabbadaa Civil Engineering mooraa kanatti baratu erga gaafa tika wayyaaneetiin qabamee mana hidhaa maa’ikelaawwii seeneetii duulli reebichaa itti wal jijjiiruudhaan irraa hin dhaabbatin jira.Barataan kun yeroo ammaa Hospitaala Leenca Gurraacha(Tikur Anbessaa Hospital) keessatti du’aa fi jireenya gidduu akka jiru Qeerroon deemee ijaan arge gabaasaa jira. Hamma nyaata nyaachuu dadhabuu fi of qabuu dadhabuutti jira jireenyi isaa guutummaan hin dalagu jedhu afuura qofatu keessa dhikkifata garuu lubbuudhaan ciiseetu jira jedha gabaasni Qeerroo. Ajaa’iba yaa uummata Oromoo amma uummanni oromoo haala seenaan hin daganne keessatti argamaa jira,kan dhugaaf jedhee lubbuusaa kennes tahe kan garaaf jedhee saba isaa diinaaf kennes seenaan hin dagatu bilisummaan hin haftu har’a dhiigni keenya lola’e har’a ajjeefamne boruu keessaa bahuuf jirra!

Barataan Oromoo Yuuniversitii Haromayaa Reebicha Wayyaaneen Yakka Malee Ajjeefame.Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Haromayyaa

Aside

Waxabajjii03,2014 Haromayaa

Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Haromayyaa irraa Waxabajjii 02/2014. Mootummaan Wayyaanee duguggaa sanyii saba Oromoo irratti fuulleffatee yeelloo fi qaani malee ifaa ifatti akka malee ajjeesuu irratti harka isaa diriirfatee jira.

Waan nama gaddisiisu keessaa mooraa yuuniversitii Haromayyaatti ilmaan oromoo sabboonummaa qabaatan guyyaa guyyaatti kan afaan oromoo dubbatanii daandii isaaf taaniin doormiidhaa gara mana hidhaatti guuramaa jiru,kan nama gaddisiisu keessaa Caamsaa gaafa 28 ykn Caamsaa 20 Wayyaaneedhaaf yeroo ayyaana kabajanna ture saba Oromoof garuu guyyaa gaddaa taee darbuun isaa waan ifaadha, haatau malee guyyaa kana barattootni sabboontotni Oromoo mooraa Yuuniversitii Haromayyaa huccuu gurraacha uffachuudhaan yaadannoo ykns gadda ilmaan oromoo mirga isaaniif wareegamaniif taasisan irratti basaastota wayyaanee moorichaatiin barattootni 11 dabarfamanii kennamanii turan.

Barattoota 11 guyyaa kana qabaman keessaa barataa Nuuraddiin Hasan isa tokkoodha.Barataan kun dhalootaan godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkooti.Gosa barnootaa mooraa kanatti inni baratu Injineeringii jalatti muummee Kompuuter Engineering yoo tahu bakki barnoota isaa mooraa guddicha Yuuniversitii Haromayyaa naannoo IOT Campaas jedhamu gamoo guddaa H lakkoofsa doormii isaatii 26tti kan galu hiriyoottan isaa waliin utuu qayabatanii walii gala isa dabalee barattootni 11 qabamanii mooraadhaa kan bahaniidha.Barataan kun kan hidhame magaalaa Harar keessatti yoo tahu adda kan tahe reebichi hamaan irratti raawwatee jira barataan kun ilaalcha siyaasa gaggeessuu,miseensota dhaaba ABOf horachuutiin,barattoota ijaaruu fi diddaaf qindeessuudhaan reebicha fannisuun reebamuutu irra gahaa ture.

Barataan kun reebicha hamaa irratti raawwachaa tureen kan baayee nama gaddisiisu kaleessa Waxabajjii 01/2014 lubbuudhaan wareegame mana hidhaa keessatti.Akka gabaasi kun addeessutti fannifamee utuu reebamuuti kan due,erga duee booda reeffa isaa qorachiisuuf gara Hospitaala Leenca Gurraachaa fidanii turan sobaan maatii isaa waamanii mucaan keessan mana hidhaa keessatti of ajjeese jedhuun reeffa isaa galgala kana gara magaalaa Gudaritti geessanii jiru,barattootni isa waliin qabaman 10n hafan ammoo miidhama gurguddaatu irra gahaa jira isaanis shakkima kana keessa akka jirantu Qeerroodhaan dhagayamaa jira.