Jiraatoti Godina Wallaggaa Lixaa Magaalaa Beegii “Hidhamtootni haa hiikaman”Jedhchuun FDG Itti Fufan!‏

Aside

Waxabajjii 25,2014 Gabaasa Qeerroo Magaalaa Beegii

DiddaaGodina wallaggaa lixaa magaala Beegii keessatti Uummatni Oromoo FDG iitti fufe. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa gaafatan funaanuun mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti kan Ukkaamse nuuf haa gadhiisu jechuun Uummatni Sagalee diddaa dhageessisuu irratti argama. Mootummaan wayyaanee yeroo mara nama gaaffii abbaa biyyummaa gaafatu ajjeechaa ykn ammo hidhaa daangaa hin qabneen dararuu kana mala godhate dargaggoowwan Beegii mana hidhaa keessaa fuudhuun gara Gimbiitti dabarsuuf wayita jedhanitti Uummatni gamtaan bahuudhaan ilmaan keenya bakka geessitan hin qabdan, nuu gadhiisaa jechuun waraana Wayyaanee dura dhaabbatee falma irratti argama.

Gaaffii abbaa biyyummaa Uummatni Oromoo gaafachaa jiru dura dhaabbachuuf Wayyaaneen ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsaa kan turtee fi ajjeechaa garaa jabeenyaa raawwachaa kan as geese Godina wallaggaa lixaa keessatti jiraattota magaala Beegii fi naannoo ishee kan tahan ABO waliin hidhata qabdu, Isintu Uummata nurratti kakaase maqaa jedhuun murtii dabaa dabarsitee jirti. Ilmaan Oromoo mana hidhaa mootummaa Wayyaanee keessatti darbamuun murtiin dabaa irratti murteeffame keessaa gariin:-

1.   Abbush Fiqiruu murtii hidhaa waggaa fi ji’a shanii

2.   Abdoo Raggaasaa Murtii hidhaa waggaa tokkoo

3.   Bakkalchoo Mikaa’el Murtii hidhaa ji’a 10

4.   Tashaalee Abarraa Murtii hidhaa ji’a 10

5.   Saalman Ahmed murtii hidhaa ji’a 10

6.   Zaakir Haajii Dhaabaa mmurtii hidhaa ji’a 10

Kan murteeffame yoommuu tahu Uummatni gamtaan dhaabbachuun murtiin dabaa kun ka’uu qaba jechuudhaan FDG itti fufee jira. Mootummaan Wayyaanees dhiphina jabaa keessa kan seene waraana hedduumminaan bobbaasuudhaan Uummata reebuu fi doorsisuu irratti argamti. Uummatni Oromoo golee Oromiyaa keessaa marti murtii dabaa ilmaan Oromoo irratti murteeffamaa jiru dura dhaabbachuun falma akka gaggeessu Qeerroon waamicha dabarsa!

Oromiyaa Bakkoota Gara Garaa Keessatti Olola Dharaa Mootummaan Wayyaanee Deemsisu Diddaa Ummataan Fashalaa Jira!‏

Aside

Waxabajjii 25,2014 Finfinnee

DIDDAAWayyaaneen EPRDF Leenjii addaa jechuun Barattoota Oromoo irratti hojjechuuf karoorfatee kan ka’e Diddaa barattootaan fashalaa jira. Diddaa barattootaa fi Uummataa isa mudate dura dhaabbachuuf dhaabbiilee barnootaa garaa garaa keessatti barattoota waamuun wal gahii walitti qabuuf yaaltus gaaffiin abbaa biyyummaa jabaachuun kaabinootaa fi jala deemtota Wayyaanee muddama keessa galchee jira. Dhaabbiileewwan barnootaa

1.         Koollejjii Leenjii Barsiisotaa Shaambuu

2.       Koollejjii Leenjii Barsiisotaa Asallaa

3.       Yuunivarsiitii Bulee Horaa

4.        Yuunivarsiitii Madda Walaabuu

5.       Yuunivarsiitii Wallaggaa

6.       Koollejjii Barsiitotaa Jimmaa

7.        Koollejjii Barsiitotaa Mattuu fi D/doolloo

Keessatti olola dharaa oofuuf wayyaaneen barattoota walitti qabde irratti gaaffiiwwan hedduun burquun mootummaa wayyaanee dhiphina keessa seensisee jira. Gaaffiiwwan mirgaa

1.         ABO Osoo uummata Oromoof dhaabbatuu maaliif shororkeessaa jettan?

2.       Warreen hidhaman haa hiikaman

3.       Misooma odeeffamu keessaa Oromiyaan hammam fayyadamte?

4.        Barataa Oromoo ajjeefamaniif itti gaafatamaan eenyu?

5.       Wayyaaneen abbaa irree dha.

Kanneen jedhan burquun wal gahiin mootummaa wayyaanee olola dharaa oofuuf qopheesse harkatti fashalee jira.

Haaluma wal fakkaatuun Duulli Uummata tasgabbeessinaa Obbo Muktaar Kadiriin durfamu mormii hiiira nagaa Magaala Naqqamtee fi Gimbii keessatti qopheeffamuuf saganteeffame fashaluun walgahiii Uummataatti jijjiiramee jira. Uummatni wal gahii Wayyaaneen waamte irratti bahes hojjettoota keessumaa ammo kanneen jala deemtota tahan yoommuu tahu doorsisaa fi hojii irraa arii’amtuu maqaa jedhuun tahuun hubatamee jira.

Mootummaan Wayyaanee Gaazexeessitoota STVO 16 Oduu fi Dokumentarii Dharaa Dubbisuu,Dhiyeessuu Dhabuu Irraa Kan Ka’e Qorannaa Hamaan Booda Hojii Irraa Dhorke

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Waxabajjii 25,2014

ERTAMootummaan Wayyaanee bara dhufaa darbu mara Olola dharaa keessumaa ammo Raadiyoo fi Television mataa isaaf dhaabbateen dhimma bahuun ilmaan Oromoo afaanfaajjessaa, Ololaa fi Dokumentarii dharaa qopheessuudhaan bittaa Umrii isaa dheeressuuf hojjechaa ture. Gaazexeessitootni Raadiyoo fi Televiizyinii Itoophiyaas tahe Oromiyaa dhugaa argan Uummataaf himuu irra dhugaa irraa dabsuun oduu dharaa Uummataaf gabaasuu dirqamu. Sagantaan Raadiyoo fi Televiizyinii Oromiyaa dhimma Uummata Oromoo, aadaa fi duudhaa Oromoo guddisuuf dhaabbate jedhamee lallabamaa ture dhugaa Uummataa dhaloota isaa irraa kaasee osoo hin baasiin as gahe. Hojjettootni Dhaabbata kanaa yeroo mara oduu dharaa dubbisuun seenaa xuraawaa dibachuu hin barbaadne, Kan seenaan uummata Oromoo akka ukkaamamu hin barbaadne gaazexeessitootni STVO hedduumminaan Mormii dhageessisuu fi oduu dharaa hin dubbisnu jechuun wayita gaafatanitti mootummaan Wayyaanee dirqama isinitti kenname hojjettu malee kaan dubbachuu mirga hin qabdan jechuun gaazexeessitoota ilmaan Oromoo qorannaan rakkisaa turuu irraan darbee hojii irraa arii’ee jira. Gaazexeessitootni kunneen Fincila keessatti hirmaannaa qabdu, Uffata gaddaa uffattanii jirtan, dirqama keessan seeraan bahaa hin jirtan jedhamuun kan hojii irraa dhorkaman yoommuu tahu isaanis

1.         Gaazexeessaa Abdiisaa Fufaa

2.       Gaazexeessaa Yusuuf Warqeessaa

3.       Gaazexeessaa Abdii Gadaa

4.        Gaazexeessaa Darajjee Gonfaa

5.       Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa

6.       Gaazexeessaa Baqqalaa Atoomaa

7.        Gaazexeessaa Isqaa’el Aragaaw

8.       Gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa

9.       Gaazexeessaa Margaa Angaasoo

10.      Gaazexeessaa Anuwaar Sirriisaa

11.        Gaazexeessaa Xilahuun Magarsaa

12.      Gaazexeessaa Birraa Laggasaa

13.      Gaazexeessaa Zallaqaa oljirraa

14.      Gaazexeessaa Abdiisaa Taganyii

15.      Gaazexeessaa Ayyaanaa Cimdeessaa

16.      Gaazexeessaa Kibabaw Obsaa

Yoommuu tahan Gaazexeessitootni kunneen Oduu dharaa fi olola sobaa Uummata Oromoo irratti gaggeeffamu akkasumas Dokumentarii dharaa Uummata Oromoo fi Qabsoo Oromoo irratti gaggeeffamu keessatti akkaataa dirqamni kennameen bahachuu diddan jedhamuun kan qorannoo hamaan booda hojii irraa kan arii’aman yoommuu tahu Uummata Oromoof dhugaa dubbachuuf kutannaan diina dura dhaabbachuun dirqama Oromummaa bahachuun gahee hundaa tahuu Qeerroon Bilisummaa waamicha dabarsa!

Breaking News‎: Mootummaan Wayyaanee Uummata Oromoo Jiraattota Magaalaa Naqamtee Akka Dirqamanii Bahaniif “Walgayii Ariifachiisaa” Jechuun Waamicha Taasisaa JIra.

Aside

Guyyaa Booruu,Waxabajjii 25,2014f  Mootummaan Wayyaanee Ummanni Oromoo magaalaa Naqamtee Dirqamaan Akka Walgahii Ariifachiisaa Bahaniif  Jedha Waamicha Taasisa Jira.

diddaaGabaasaan Qeerroo Magaalaa Naqamtee Irraa Waxabajjii 24,2014 akka beeksisetti Mootummaan Wayyaanee giyyaa boruu Waxabajjii 25,2014tti walgayii ariifachiisaa uummata ergamtoota isaatiin mana jireenyaa irraa deemuudhaan uummata walgayii waamsisaa akka jiru qeerroon addeessa. Kanaan duras magaala Naqamtee qofa osoo hin ta’iin aanaalee godina Wallagga bahaa keessatti argaman keessa naannawuun dirqiin uumata walgahii waamisisaa akka turan beekamaa dha. Walgahiileen dirqiin uumata baasan bakkoota hedduutti osoo hin ta’iin hafee uumati tokkummaan diddaa isaa argisiisaa ture.

Magaalaa naqamtee keessatti guyyaa booruu Waxabajjii 25,2014 waamichi walgayii taasifame kun dirqamaan uummata irra deemanii bahuu qabdu jedhanii waamaa akka jiran yoo tahu kaayyoon walgayii kanaas akka gabaasni isbutti mootummaan Wayyaanee gaaffii mirgaa gaafatameen lubbuu hedduun dhabamee, ilmaan Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran kun maqaa shororkeessummaa itti moggasuun yaada uummataa tasgabbeesuu fi araarfachuu akka tahetu dubbatama,kana qofas osoo hin taanee uummata irraa yaada fuudhanii namoota ilaalcha siyaasa keessatiin qabuuf mana hidhaatti sassaabuu akka tahe akkasuma uummata gaaffii mirgaa gaafatu toohachuuf jecha walgayiin kun waamamaa jira jedha gabaasni Qeerroo magaalaa Naqamtee .

FDG Daran Jabaachuu Irraan JAARSUMMAA Mootummaan Wayyaanee Jiraattota Qeellam Anfillootti Erge Diddaa Ummataan Fashale.

Aside

Waxabajjii 24,2014 Gabaasa Qeerroo Anfilloo

Oromian resistanceFDG Dargaggootaa fi jiraattota Oromoo Wallagga, Qeellem Anfilloo keessatti qabate daran jabaachuu irraan humni waraana Wayyaanee FDG qabate tohachuu fi dhaamsuu dadhabuu irraan mootummaan Wayyaanee maanguddummaa uumatatti ergachuuf jecha garee JAARSUMMAA  jedhuun Finfinnee irraa kallattiin gara Qeellamma Anfillootti ergate diddaa uumataan fashale.

Maqaa jaarsummaa jedhuun aangawoonni Wayyaanee gara ganda Ashiitti kaleessa ergate ture kun uumataan fudhatama dhabee uumanni “isin ergaa keessan dabarfachuuf dhuftan malee gaaffii mirga saba Oromoo kabajuuf miti” jechuun ergama diinaa kana fashaleessanii jiru.

Haala kanaan akka jaarsummaatti kanneen naannoo sanatti bobba’an uumata Oromootti dhadachuu fi humna waraana qabaniin akka doorsisaa turanis gabaasi qeerroo addeessa.

Gama biraan waraana Wayyaanee naannoo Anfilloo qubbatee uumata doorsisuu fi hiraarsaa jiru jidduu isaatti wal qoodmaan guddaa dhufee kanneen Oromoota ta’an roorifamuu uumata Oromoo callifnee ilaaluu hin dandeenyu qawwee Wayyaaneen uumata keenya hin doorsifnu sababa jedhuun humni naannoo san jiru uumata hiraarsuuf kan deeme amma gara walii isaatti galagalee wal gaarreffataa akka jiru dha jechuun addeessu.