QABSOO KEENYAAF GAACHANA HAA TAANU !

Aside

SEENAA Y.G(2005) | Waxabajjii 25, 2014

barruuWBOn gaachana Ummata Oromooti !! wayita jennu, WBOn Ummata Oromoo irraa diina kan qolatu ykn ittisu ta’uuf dhaadachuu qofaa odoo hin taanee, akka itti boonnu fi abdii irraa qabnu ibsaa jirra jechuudha. Haala har’a keessa jirru irraa kaanee garuu dhaadannoo kana gama lamaan ilaaluun fardiidha. WBOn gaachana Ummata Oromoo ta’uu akkuma dhaadannu fi innis lubbuu isaa bakka bu’aa hin qabne nuuf mennuun mirkaneessaa jiru, Ummati Oromoos, Gaachana WBO ta’uu isaa mirkaneessuu qaba. Ummati akkamiin Gaachana WBO ta’uu danda’a ? jennee yoo of gaafanne, deebii gama hundaa hammatu kennuu dandeenya. Miseensa WBO ta’uu kaasee hanga gargaarsa nam-tokkeetti irraa eegamu taasisuun, gaachanummaa mirkaneessuu ni danda’a. Akka walii galaatti , Mirga humnaan sarbamaa jirruuf, Waraana ofii qabaachuu fi jabeeffachuun filannoo biraa waan hin qabaanneef, akkasumas, WBOn Ummata isaan alatti hirkannoo biraa waan hin qabneef, Gaachanummaa keenya hojiin argisiisuu akka qabnu itti amanuu qabna.

Haaluma wal fakkaatuun, Qabsoo keenyaaf GAACHANA ta’uu keenya mirkaneessuun murteessaadha. Sochii gama hundaa wayita xiinxallu, keessi keenya jabaachaa fi irkoo waliif ta’uun ala, furmaata biraa akka hin qabne, dhalli Oromoo yeroo itti hubatee, waliin dhaabbatee diina isaa irratti qiyyaafatu irra geenyee jirra jedheen abdadha. Kana jechuun, ilaalchi waliif faallaa ta’ee hin jiru jechuu miti. Ni jira. Garuu, yoo xiqqaate, garaagarummaan fedhe jiraatu, dhimma Oromoo irratti waliin dhaabbachuun dhageetti akka nama goonfachiisu hubachuu fi hojiin argisiisuu irra ga’uun, hegaree keenyaaf bu’ura ta’uu hubachuu irra dabarree hojiin argisuu eegalleerra.

Mirga keenya kabachiifachuuf gama hundaan Qabsoo gaggeessuun ala furmaata hin qabnu.Qabsoon gaggeeffamaa jiruu kan Ummata Oromooti. Wareegamni kafalamaa jirus Mirga Abbaa Biyyummaa Ummata Oromoofidha. Kana dhalooti har’aa iyyuu tolchee beeka. Kanas lubbuu isaa kennuun mirkaneessaa jira. Kanaaf Qabsoon ala furmaata biraa hin qabnu ega ta’ee, Qabsoon kun akka jiraatuuf , “GAACHANA” ta’uufiin murteessaadha. Qabsoo kana keessatti qooda fudhachuu kaasee, hanga Deeggarsaa fi gargaarsa Nam-tokketti nu irraa eegamu gumaachuun, ykn Qabsoon keenya waan adda addaan akka hin laafanne, diinni akka hin seenne, akka hin diigamneef, akka hin laafanneef, walii galatti sadarkaa irra jiru irraa duubatti akka hin deebineef, addunyaa irrati qabsoon keenya dhageetti deeggarsa gama hundaan akka utubamuuf, Kabajaa Qabsoo keenyaa fi Ummatichaa ol kaasuuf, Gachanummaa qabsoo keenyaa mirkaneessuun haalaan barbaachisaadha.

QABSOO KEENYAAF GAACHANA HAA TAANU !!!!!.docx

Breaking News‎:Wallagga Magaalaa Beegii Keessatti Dargaggoonni Oromoo Lama Mana Hidhaa Wayyaanee Cabsaanii Miliquu Irraan Kan Ka’e Ummanni Loltoota Wayyaaneen Goolamaa Jira,Haati Dargaggoo Abush Takkaalaa fi Maatiin Isaas Hidhaan Dararamaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo magaalaa Begii irraa Waxabajii 26,2014
Dinne GabrummaaTorbee kana keessa mootummaan Wayyaanee yakkaa fi badii tokko malee namoota 5n irratti murtii hidhaa waggaa tokkoo olii dabarsuun isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoota mmurtiin itti kenname keessaa Suleemanii fi Abbush Taakkalaa kan tahan murtiin hidhaa waggaa tokko itti murtaahuu isaa gabaasnee jirra. namootni kun guyyaama san erga mana hidhaa seenanii booda harka tika Wayyaanee irratti dararamaa jiraachuu irra jechuudhaan mana hidhaa Wayyaanee cabsanii baduun tasa dhabamanii jiru. Haala kanaan kan rifate mootummaan Wayyaanee guyyaa har’aa uummata magaalaa irratti dhukaasa banuun jiraatota magaalaa qonnaan bultoota hedduu mana hidhaatti naqee jira. Qonnaan bultooti guyyaa har’aa hidhaman gariin firoota dargaggoota hidhaa Wayyaanee cabsanii bahan kanaa yeroo ta’an haadha Abbush Taakkaa fi obbolaan isaa osoo hin hafiin hidhamuun dararamaa kan jiran yeroo  ta’u gariin jiraatota ammo magaalaa  haala kanaan wal qabatee har’a dhidhaman keessaa:- 1.Barsiisaa Addunyaa Nigaatuu
2.Dargaggoo Keebiroon Solomoon
3.Dargaggoo Maammush Ahimad
4.Shamarree Shaamsiyaa Ahimad
5.Aaddee Daabee Qalbeessaa- Haadha Abbush Taakkalaa
6.Naasiree Qalbeessaa-Obboleettii haadha Abbush Taakkalaa(obboleettii Daabee Qalbeessa)
7.Aadde Abebaayee Boggaalee-daldaltuudha.
Isaan kun guyyaa har’aa kana mana hidhaa keessatti reebamaa kan
jiranii fi uummata oromoo magaalichaa akka jirutti mana hidhaatti kan guuramanii fi humni waraana wayyanee dabalataan naannicha buufate kan jiru tahuu gabaasni Qeerroo Beegii irraa nu gahe addeessa.
 

Uummaanni Oromoo Godinaalee dhihaa Oromiyaatti shiraa fi Hokkora Wayyaanee dura dhaabbachuun diddaa isaa jabeessee jira

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGWaxabajjii 25,2014 Mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO’n Godina Dhiha Oromiyaa Magaalota kanneen akka Burraayyuu, Amboo, Gudar, Nagamtee, shaambuu, Gimbii, Dambii Dolloo, Jimmaa fi Mattuu irratti duula olola Afaan faajjii itti fufuun marsaa 3ffaa oofaa jiru jebassuun Uuummata Oromoo dogoggorsuu fi qabsoo mirga isaa kabachiifachiifachuuf qabsoo FDG Uummanni Oromoo gaggeessa jiru ukkamsuuf wayyaaneen shira xaxuu itti fufte.Wayyaaneen asiin fuldura FDG gara dabarsuuf hiriira baha nadeeggaraa jechuun yeroo lama godinaalee dhiya Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata baasuuf yaalii gooteen diddaa uummataan kan duraa fashalaa’ee yoo ta’uu, Ammas yeroo 3ffaaf uummaata dirqisiisuu fi shororkeessuu irratti argamti. Haaluma kanaan uummata Oromoo kessaattuu godinoota dhiha Oromiyaa Magaalaawwaan gurguddoo kanneen akka Amboo, Naqamtee, Dambii Doolloo, Gimbii, fi Mattuu irratti hiriira ba’a na deeggaraa jechuun shororkeessa itti aanu kana uummata irra ka’uun guuttummaan godinaalee dhiha Oromiyaa goolama jira
1. Manneen daldalaa keessan ni cufama,
2. Gaaffii tokkoo malee hidhaa baatii sadii hanga jahaatiin adabamtuu,
3. Ijoolleen keessan bakka isin arguu hin dandeenyetti hidhamu,
4. Namoota asiin fuldura FDG keessatti hirmaatanii ajjeefamaniif itti gaafatamtu,
5. Warraaqsaa FDG mootummaa garagalchuuf godhamaa jiruuf itti gaafatamtu
6. Horii (Durgoo) isiniif kennina, jechuun dabballotaa sirnichaa uummaata keessa facaasuun uummata afaan faajjessuuf shirrii Wayyaaneen ofaa hin jirree hin jiru. Uummanni Amboo Qeerroo Bilisummaa Waliin Hiriire Gamtaan Ka