Yunversitii Adaamaa Damee Asallaa Keessatti Tika Wayyaanee Ta’uun Namoonni Lama Qaxaraman.

Aside

Waxabajjii 13,2014 Adaamaa

Barattooti Oromoo  lama Departmant Natural Resourec wagga 3ffaa baratan FDG mooraa keessatti ka’u dura akka dhaabbataniif dabballee Wayyaanee ta’anii hojjechuu erga eegalanii bulbbulee jira. Haalli kun itti fufee yero ammaa kanatti mindaa dhaabbataan hojiii tikaa fi dabballummaa akka hojjetaniif mooraa keessatti qaxaramuu isaanii beekame.

Mootummaan Wayyaanee humna waraanaa fi qawween barattoota Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan duubatti deebisuu waan hin dandeenyeef tooftaa dolloomaa fayyadamuun basaasota moorichatti naquun waan FDG dhaamsu itti fakkaatee gochaalee akkasiin gantoota seenaa xumuraawaa hojjetan kaayyachaa jira.

Yuunversitii Adaamaa dame Asallaa Keessatti hojii gaafatama Tikaa akka hojjetaniif kanneen ramadaman keessaa lama:-

  1. Bonayyo Waaree, Aanaa Gujii
  2. Guutamaa Abdiisaa ,  Wallagga Lixaa

Jedhaman keessatti argamu.

Basaasa Wayyaanee

Guutamaa Abdiisaa

Basaasa Wayyaanee adamaa

Boonayyoo Waaree

Ibsa ABO , Ajjeechaa Ilmaan Oromoo Irratti Dhoksaan Hammarreessa Keessatti Barootaan Raawwatamaa Ture Ifa Bahe

Aside

Ajjeechaa Ilmaan Oromoo Irratti Dhoksaan Hammarreessa Keessatti Barootaan Raawwatamaa Ture Ifa Bahe

Gadaa.com

Ajjeechaan jumulaa, hidhaa, hiraar, saaminsaa fi cunqursaan bittoota Itophiyaan ummatoota Itophiyaa irra gahu kan barootaan lakkaaame, wayyaauu hin dandeenye dhaalamaa as gahe dha. Hammeenyi raawwatamu kunis ijaarsa empaayera Itophiyaan asitti kan mudate qofa miti. Ijaaramuu Itophiyaa haraan durattis Kaaba biyyattiitti kan bittootan raawwatamaa ture dha. Maaliif? gaaffii jedhuuf deebiin gabaabaan mootummootni aangootti kan dhufan seeraani fi hayyama ummataan ala tahuu irraa ti. Waan taheef bituuf, ummatni jilbeenfatee isaan jalatti akka bulu taasisuuf gara-jabinaan fixu. Jiilchanii, qor-qalbii cabsuun bittaa isaaniitti iggitii godhachuu barbaaddu. Aangoon hayyama ummataan alatti ykn seerawaa hin taane ammoo ummata biratti fudhatama hin argatu. Kanaaf hariiroon ummataa fi humna aangoo siyaasaa humnaan dhuunfate gidduutti uumamu kan ajajaa fi ajajamaan alatti kan biraa tahuu hin dandau.

Abbootiin irree yoomiyyuu aangoo dhuunfatan turfatuun olitti dhimmi ittiin hojooman kan biraa hin jiru. Aangoo humnaan dhuunfatan turfatuuf ajjeechaa gara-jabinaa fi jumulaa, hidhaa, saaminsa, doorsisaa fi tooftaalee humnaa birootti fayyadamu. Empaayera Itophiyaa keessatti kan mulataa turee fi jiru kanuma. Empaayera Itophiyaa humnaa fi gargaarsa warra dhihaan uumanii humnaa fi gargaarsa warra dhihaan jiraachisan. Mootummootni hanga ammaatti mulatanis kan ummatootaaf gara-laafina hin qabne, sirna cunqursaa tarkaanfachiisan tahuu irraa empaayera humnaan tolfatanii humnaan jireessan hiyyummaa fi boodatti- hafummaa hanga haraatti keessaa bahuu hin dandeenye keessatti akka korkodamtee haftu taasisan.

Ibsa ABO 13-06-2014.pdf

FDG Yuuniversitii Mattuu Keessatti Ka’een Waajjirri Tikaa fi Dabballee Wayyaanee Ato Gebremadin Jedhamuu Hojiin Ala Ta’e.

Aside

Waxabajjii 13,2014 Gabaasa Qeerroo Mattuu

DiddaaWaxabajjii 7,2014 Irraa egaluun goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu hacuuccaa roorroo mootummaan gabroomfataa Wayyaanee uummata Oromoo irratti gaggeessa jiru FDG kaachisuun balaaleffachaa turan jabeessuun itti fufan. Yeroo kanatti Wayyaaneen TPLF barattootni Yuunivarsiitii Mattuu FDG narratti gaggeessan sababa jedhuun nyaata barattoota irra kutuun balaa beelaaf akka barattootni saaxilaman godhee jira. Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu gochaa Faashistummaa kanatti aaruun, Waajjira dabballee Wayyaanee mooraa Yuunibarsiitii Mattuu keessatti argamu kan basaasa wayyaanee Gabremadiin jedhamuu barattootni dhagaadhaan caccabsuun tajaajilaan ala taasisan. Haala kanaan guutummaa torbee kana sochiin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu FDG itti fufsiisuun falmaa bilisummaa gaggeessuu irratti argamu.

MootummaanWayyaanee sochii barattoota Oromoo kanarratti yaaddoo keessa seenuunhumna Waraanaa fi basaasaa dabalataan Mooraa Yuunibarsiitii mattuu galchaa jira.

Dabballootni Wayyaanee Yeroo ammaa kanatti Mooraa Yuunivarsiitii Mattuu keessatti maqaa hojii bulchiinsa yuunivarsiitii fi barsiisummaaf ramadamuun hojii basaasa barattoota fi barsiisota ilmaan Oromoo shororkeessa jiran kanneen armaan gadiiti.
1. Gabremadiin, dhallotaan Tigiree, itti gaafatamaa dhimma siyaasaa OPDO fi TPLF akkasumas itti gaafatamaa mummee barnoota Soshooloojii, maqaaf kan ofiin jedhuu hojiin idlee isaa barattoota Oromoo fi barsiisota Oromoo adamsuun basaasuu,
2.Takkaleenyi Minaaluu Tirfee Wajjira Bulchiinsa yuunibarsiitii Mattuu keessa maqaaf kan hojjetuu fi hojiin Idlee isaa ilmaan Oromoo basasuun gochaa diinummaa bahaa kan jirudha kan hojjetu,basaasan diinaa kun nama yeroo dheeraa ilmaan Oromoo basaasa turedha.
3. Biruuk namni jedhamuu Mooraa yuunibarsiitii Mattuu keessatti hojiin basaasummaa fi hojii siyaasaa mootummaa abbaa irree gaggeessuu fi barattoota Oromoo basaasuun kan beekanmtu ta’uun bira ga’amee jira.

Kana malees ammaan dura Caamsaa 24/2014 FDG Marsaan 2ffaa  Gootota Dargaggoota Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Mattuutiin itti fufe. Motuummaan Abbaa Irree Wayyaanee  EPRDF sabaaba Barattootni Yuunivarsiitii maqaa gaaffii mirgaa jedhuun FDG narratti labsuun na jeeqaa jiru jechuun gootota barattoo Yuunibarsitii Mattuu irraa ‘Nyaataa dhaabuu’ beelaan barattoota adabaa jira, barattootni Yuunibarsiitii Mattuu guutummaa torbee kanaa nyaata dhabuun beelaan haleelama jiru, guyyaatti dabboo tokkon kan oolaan yoo ta’uu guyyaa kaleessaa irraa egaalee hangaa har’atti homaa kan hin nyaannee fi ulee beelaatiin reebamaa jiru. Haalii kun daran yaaddeessa fi lubbuuf ilee sodachisaa waan dhufeef guyyaa har’aa waaree booda sa:aa 10:30 local time irra egaluun FDG halaan finiinsan. Goototni barattootaa kunneen arii, beelaa fi haccuuccaa daangaa darbaa wayyaanee balaaleeffachuun kaffee irraa nyaata nyaatan illee caccabsuun Fincilaa jabaa gaggeessaajiru. Mootummaan yakkamaan kun seeraatti dhiyaachuu qaba, gaffii keenyaaf deebiin nuuf kennamuu qaba malee balaa beelaaf saxilamuu hin qabnu, barattootni hidhaman haa hiikaman, warra ajjeefameef gumaan kanfalamuu qaba, jechuun warraaqsa jabaa gaggeessa jiru.

Haaluma kanaan Waxabajji 4/2014 Godina Iluu Abbaa Booraatti FDG gootota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu fi Dargaggootaa fi Uummata Oromoo Godinichaa fi Magaalaa Mattuun gaggeeffame turuun ni beekama.

Mooraan Yuuniversitii Jimmaa Loltoota Wayyaaneen Sakatta’amaa Jira.

Aside

Waxabajjii 12/2014 mootummaan Wayyaanee sakkatta’insa barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa irratti gaggeessuu jabeessee itti fufe. Kaleessa galgala irra eegaluun Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaatti sakkatta’insii cimaan barattoota Oromoo irratti gaggeeffama jira.
Humni waraanaa fi basaastuun(tikni) wayyaanee mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa keessatti uffata sivilii uffaachuun barattoota shororkeessuu irratti argamuu, haaluma kanaan balbala Seensa Mooraa Yuunivarsiitii irratti fi kaaffee barattootni shayee irraa dhugan irratti poolisootni fi baastootni shan shaniin ramadamuun sakkatta’insi cimaan Mooraa yuunibarsiitii Jimmaa irratti gaggeeffama jira.