QABSOO KEENYAAF GAACHANA HAA TAANU !

Aside

SEENAA Y.G(2005) | Waxabajjii 25, 2014

barruuWBOn gaachana Ummata Oromooti !! wayita jennu, WBOn Ummata Oromoo irraa diina kan qolatu ykn ittisu ta’uuf dhaadachuu qofaa odoo hin taanee, akka itti boonnu fi abdii irraa qabnu ibsaa jirra jechuudha. Haala har’a keessa jirru irraa kaanee garuu dhaadannoo kana gama lamaan ilaaluun fardiidha. WBOn gaachana Ummata Oromoo ta’uu akkuma dhaadannu fi innis lubbuu isaa bakka bu’aa hin qabne nuuf mennuun mirkaneessaa jiru, Ummati Oromoos, Gaachana WBO ta’uu isaa mirkaneessuu qaba. Ummati akkamiin Gaachana WBO ta’uu danda’a ? jennee yoo of gaafanne, deebii gama hundaa hammatu kennuu dandeenya. Miseensa WBO ta’uu kaasee hanga gargaarsa nam-tokkeetti irraa eegamu taasisuun, gaachanummaa mirkaneessuu ni danda’a. Akka walii galaatti , Mirga humnaan sarbamaa jirruuf, Waraana ofii qabaachuu fi jabeeffachuun filannoo biraa waan hin qabaanneef, akkasumas, WBOn Ummata isaan alatti hirkannoo biraa waan hin qabneef, Gaachanummaa keenya hojiin argisiisuu akka qabnu itti amanuu qabna.

Haaluma wal fakkaatuun, Qabsoo keenyaaf GAACHANA ta’uu keenya mirkaneessuun murteessaadha. Sochii gama hundaa wayita xiinxallu, keessi keenya jabaachaa fi irkoo waliif ta’uun ala, furmaata biraa akka hin qabne, dhalli Oromoo yeroo itti hubatee, waliin dhaabbatee diina isaa irratti qiyyaafatu irra geenyee jirra jedheen abdadha. Kana jechuun, ilaalchi waliif faallaa ta’ee hin jiru jechuu miti. Ni jira. Garuu, yoo xiqqaate, garaagarummaan fedhe jiraatu, dhimma Oromoo irratti waliin dhaabbachuun dhageetti akka nama goonfachiisu hubachuu fi hojiin argisiisuu irra ga’uun, hegaree keenyaaf bu’ura ta’uu hubachuu irra dabarree hojiin argisuu eegalleerra.

Mirga keenya kabachiifachuuf gama hundaan Qabsoo gaggeessuun ala furmaata hin qabnu.Qabsoon gaggeeffamaa jiruu kan Ummata Oromooti. Wareegamni kafalamaa jirus Mirga Abbaa Biyyummaa Ummata Oromoofidha. Kana dhalooti har’aa iyyuu tolchee beeka. Kanas lubbuu isaa kennuun mirkaneessaa jira. Kanaaf Qabsoon ala furmaata biraa hin qabnu ega ta’ee, Qabsoon kun akka jiraatuuf , “GAACHANA” ta’uufiin murteessaadha. Qabsoo kana keessatti qooda fudhachuu kaasee, hanga Deeggarsaa fi gargaarsa Nam-tokketti nu irraa eegamu gumaachuun, ykn Qabsoon keenya waan adda addaan akka hin laafanne, diinni akka hin seenne, akka hin diigamneef, akka hin laafanneef, walii galatti sadarkaa irra jiru irraa duubatti akka hin deebineef, addunyaa irrati qabsoon keenya dhageetti deeggarsa gama hundaan akka utubamuuf, Kabajaa Qabsoo keenyaa fi Ummatichaa ol kaasuuf, Gachanummaa qabsoo keenyaa mirkaneessuun haalaan barbaachisaadha.

QABSOO KEENYAAF GAACHANA HAA TAANU !!!!!.docx

Breaking News‎:Wallagga Magaalaa Beegii Keessatti Dargaggoonni Oromoo Lama Mana Hidhaa Wayyaanee Cabsaanii Miliquu Irraan Kan Ka’e Ummanni Loltoota Wayyaaneen Goolamaa Jira,Haati Dargaggoo Abush Takkaalaa fi Maatiin Isaas Hidhaan Dararamaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo magaalaa Begii irraa Waxabajii 26,2014
Dinne GabrummaaTorbee kana keessa mootummaan Wayyaanee yakkaa fi badii tokko malee namoota 5n irratti murtii hidhaa waggaa tokkoo olii dabarsuun isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoota mmurtiin itti kenname keessaa Suleemanii fi Abbush Taakkalaa kan tahan murtiin hidhaa waggaa tokko itti murtaahuu isaa gabaasnee jirra. namootni kun guyyaama san erga mana hidhaa seenanii booda harka tika Wayyaanee irratti dararamaa jiraachuu irra jechuudhaan mana hidhaa Wayyaanee cabsanii baduun tasa dhabamanii jiru. Haala kanaan kan rifate mootummaan Wayyaanee guyyaa har’aa uummata magaalaa irratti dhukaasa banuun jiraatota magaalaa qonnaan bultoota hedduu mana hidhaatti naqee jira. Qonnaan bultooti guyyaa har’aa hidhaman gariin firoota dargaggoota hidhaa Wayyaanee cabsanii bahan kanaa yeroo ta’an haadha Abbush Taakkaa fi obbolaan isaa osoo hin hafiin hidhamuun dararamaa kan jiran yeroo  ta’u gariin jiraatota ammo magaalaa  haala kanaan wal qabatee har’a dhidhaman keessaa:- 1.Barsiisaa Addunyaa Nigaatuu
2.Dargaggoo Keebiroon Solomoon
3.Dargaggoo Maammush Ahimad
4.Shamarree Shaamsiyaa Ahimad
5.Aaddee Daabee Qalbeessaa- Haadha Abbush Taakkalaa
6.Naasiree Qalbeessaa-Obboleettii haadha Abbush Taakkalaa(obboleettii Daabee Qalbeessa)
7.Aadde Abebaayee Boggaalee-daldaltuudha.
Isaan kun guyyaa har’aa kana mana hidhaa keessatti reebamaa kan
jiranii fi uummata oromoo magaalichaa akka jirutti mana hidhaatti kan guuramanii fi humni waraana wayyanee dabalataan naannicha buufate kan jiru tahuu gabaasni Qeerroo Beegii irraa nu gahe addeessa.
 

Uummaanni Oromoo Godinaalee dhihaa Oromiyaatti shiraa fi Hokkora Wayyaanee dura dhaabbachuun diddaa isaa jabeessee jira

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGWaxabajjii 25,2014 Mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO’n Godina Dhiha Oromiyaa Magaalota kanneen akka Burraayyuu, Amboo, Gudar, Nagamtee, shaambuu, Gimbii, Dambii Dolloo, Jimmaa fi Mattuu irratti duula olola Afaan faajjii itti fufuun marsaa 3ffaa oofaa jiru jebassuun Uuummata Oromoo dogoggorsuu fi qabsoo mirga isaa kabachiifachiifachuuf qabsoo FDG Uummanni Oromoo gaggeessa jiru ukkamsuuf wayyaaneen shira xaxuu itti fufte.Wayyaaneen asiin fuldura FDG gara dabarsuuf hiriira baha nadeeggaraa jechuun yeroo lama godinaalee dhiya Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata baasuuf yaalii gooteen diddaa uummataan kan duraa fashalaa’ee yoo ta’uu, Ammas yeroo 3ffaaf uummaata dirqisiisuu fi shororkeessuu irratti argamti. Haaluma kanaan uummata Oromoo kessaattuu godinoota dhiha Oromiyaa Magaalaawwaan gurguddoo kanneen akka Amboo, Naqamtee, Dambii Doolloo, Gimbii, fi Mattuu irratti hiriira ba’a na deeggaraa jechuun shororkeessa itti aanu kana uummata irra ka’uun guuttummaan godinaalee dhiha Oromiyaa goolama jira
1. Manneen daldalaa keessan ni cufama,
2. Gaaffii tokkoo malee hidhaa baatii sadii hanga jahaatiin adabamtuu,
3. Ijoolleen keessan bakka isin arguu hin dandeenyetti hidhamu,
4. Namoota asiin fuldura FDG keessatti hirmaatanii ajjeefamaniif itti gaafatamtu,
5. Warraaqsaa FDG mootummaa garagalchuuf godhamaa jiruuf itti gaafatamtu
6. Horii (Durgoo) isiniif kennina, jechuun dabballotaa sirnichaa uummaata keessa facaasuun uummata afaan faajjessuuf shirrii Wayyaaneen ofaa hin jirree hin jiru. Uummanni Amboo Qeerroo Bilisummaa Waliin Hiriire Gamtaan Ka

Jiraatoti Godina Wallaggaa Lixaa Magaalaa Beegii “Hidhamtootni haa hiikaman”Jedhchuun FDG Itti Fufan!‏

Aside

Waxabajjii 25,2014 Gabaasa Qeerroo Magaalaa Beegii

DiddaaGodina wallaggaa lixaa magaala Beegii keessatti Uummatni Oromoo FDG iitti fufe. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa gaafatan funaanuun mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti kan Ukkaamse nuuf haa gadhiisu jechuun Uummatni Sagalee diddaa dhageessisuu irratti argama. Mootummaan wayyaanee yeroo mara nama gaaffii abbaa biyyummaa gaafatu ajjeechaa ykn ammo hidhaa daangaa hin qabneen dararuu kana mala godhate dargaggoowwan Beegii mana hidhaa keessaa fuudhuun gara Gimbiitti dabarsuuf wayita jedhanitti Uummatni gamtaan bahuudhaan ilmaan keenya bakka geessitan hin qabdan, nuu gadhiisaa jechuun waraana Wayyaanee dura dhaabbatee falma irratti argama.

Gaaffii abbaa biyyummaa Uummatni Oromoo gaafachaa jiru dura dhaabbachuuf Wayyaaneen ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsaa kan turtee fi ajjeechaa garaa jabeenyaa raawwachaa kan as geese Godina wallaggaa lixaa keessatti jiraattota magaala Beegii fi naannoo ishee kan tahan ABO waliin hidhata qabdu, Isintu Uummata nurratti kakaase maqaa jedhuun murtii dabaa dabarsitee jirti. Ilmaan Oromoo mana hidhaa mootummaa Wayyaanee keessatti darbamuun murtiin dabaa irratti murteeffame keessaa gariin:-

1.   Abbush Fiqiruu murtii hidhaa waggaa fi ji’a shanii

2.   Abdoo Raggaasaa Murtii hidhaa waggaa tokkoo

3.   Bakkalchoo Mikaa’el Murtii hidhaa ji’a 10

4.   Tashaalee Abarraa Murtii hidhaa ji’a 10

5.   Saalman Ahmed murtii hidhaa ji’a 10

6.   Zaakir Haajii Dhaabaa mmurtii hidhaa ji’a 10

Kan murteeffame yoommuu tahu Uummatni gamtaan dhaabbachuun murtiin dabaa kun ka’uu qaba jechuudhaan FDG itti fufee jira. Mootummaan Wayyaanees dhiphina jabaa keessa kan seene waraana hedduumminaan bobbaasuudhaan Uummata reebuu fi doorsisuu irratti argamti. Uummatni Oromoo golee Oromiyaa keessaa marti murtii dabaa ilmaan Oromoo irratti murteeffamaa jiru dura dhaabbachuun falma akka gaggeessu Qeerroon waamicha dabarsa!

Oromiyaa Bakkoota Gara Garaa Keessatti Olola Dharaa Mootummaan Wayyaanee Deemsisu Diddaa Ummataan Fashalaa Jira!‏

Aside

Waxabajjii 25,2014 Finfinnee

DIDDAAWayyaaneen EPRDF Leenjii addaa jechuun Barattoota Oromoo irratti hojjechuuf karoorfatee kan ka’e Diddaa barattootaan fashalaa jira. Diddaa barattootaa fi Uummataa isa mudate dura dhaabbachuuf dhaabbiilee barnootaa garaa garaa keessatti barattoota waamuun wal gahii walitti qabuuf yaaltus gaaffiin abbaa biyyummaa jabaachuun kaabinootaa fi jala deemtota Wayyaanee muddama keessa galchee jira. Dhaabbiileewwan barnootaa

1.         Koollejjii Leenjii Barsiisotaa Shaambuu

2.       Koollejjii Leenjii Barsiisotaa Asallaa

3.       Yuunivarsiitii Bulee Horaa

4.        Yuunivarsiitii Madda Walaabuu

5.       Yuunivarsiitii Wallaggaa

6.       Koollejjii Barsiitotaa Jimmaa

7.        Koollejjii Barsiitotaa Mattuu fi D/doolloo

Keessatti olola dharaa oofuuf wayyaaneen barattoota walitti qabde irratti gaaffiiwwan hedduun burquun mootummaa wayyaanee dhiphina keessa seensisee jira. Gaaffiiwwan mirgaa

1.         ABO Osoo uummata Oromoof dhaabbatuu maaliif shororkeessaa jettan?

2.       Warreen hidhaman haa hiikaman

3.       Misooma odeeffamu keessaa Oromiyaan hammam fayyadamte?

4.        Barataa Oromoo ajjeefamaniif itti gaafatamaan eenyu?

5.       Wayyaaneen abbaa irree dha.

Kanneen jedhan burquun wal gahiin mootummaa wayyaanee olola dharaa oofuuf qopheesse harkatti fashalee jira.

Haaluma wal fakkaatuun Duulli Uummata tasgabbeessinaa Obbo Muktaar Kadiriin durfamu mormii hiiira nagaa Magaala Naqqamtee fi Gimbii keessatti qopheeffamuuf saganteeffame fashaluun walgahiii Uummataatti jijjiiramee jira. Uummatni wal gahii Wayyaaneen waamte irratti bahes hojjettoota keessumaa ammo kanneen jala deemtota tahan yoommuu tahu doorsisaa fi hojii irraa arii’amtuu maqaa jedhuun tahuun hubatamee jira.

Mootummaan Wayyaanee Gaazexeessitoota STVO 16 Oduu fi Dokumentarii Dharaa Dubbisuu,Dhiyeessuu Dhabuu Irraa Kan Ka’e Qorannaa Hamaan Booda Hojii Irraa Dhorke

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Waxabajjii 25,2014

ERTAMootummaan Wayyaanee bara dhufaa darbu mara Olola dharaa keessumaa ammo Raadiyoo fi Television mataa isaaf dhaabbateen dhimma bahuun ilmaan Oromoo afaanfaajjessaa, Ololaa fi Dokumentarii dharaa qopheessuudhaan bittaa Umrii isaa dheeressuuf hojjechaa ture. Gaazexeessitootni Raadiyoo fi Televiizyinii Itoophiyaas tahe Oromiyaa dhugaa argan Uummataaf himuu irra dhugaa irraa dabsuun oduu dharaa Uummataaf gabaasuu dirqamu. Sagantaan Raadiyoo fi Televiizyinii Oromiyaa dhimma Uummata Oromoo, aadaa fi duudhaa Oromoo guddisuuf dhaabbate jedhamee lallabamaa ture dhugaa Uummataa dhaloota isaa irraa kaasee osoo hin baasiin as gahe. Hojjettootni Dhaabbata kanaa yeroo mara oduu dharaa dubbisuun seenaa xuraawaa dibachuu hin barbaadne, Kan seenaan uummata Oromoo akka ukkaamamu hin barbaadne gaazexeessitootni STVO hedduumminaan Mormii dhageessisuu fi oduu dharaa hin dubbisnu jechuun wayita gaafatanitti mootummaan Wayyaanee dirqama isinitti kenname hojjettu malee kaan dubbachuu mirga hin qabdan jechuun gaazexeessitoota ilmaan Oromoo qorannaan rakkisaa turuu irraan darbee hojii irraa arii’ee jira. Gaazexeessitootni kunneen Fincila keessatti hirmaannaa qabdu, Uffata gaddaa uffattanii jirtan, dirqama keessan seeraan bahaa hin jirtan jedhamuun kan hojii irraa dhorkaman yoommuu tahu isaanis

1.         Gaazexeessaa Abdiisaa Fufaa

2.       Gaazexeessaa Yusuuf Warqeessaa

3.       Gaazexeessaa Abdii Gadaa

4.        Gaazexeessaa Darajjee Gonfaa

5.       Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa

6.       Gaazexeessaa Baqqalaa Atoomaa

7.        Gaazexeessaa Isqaa’el Aragaaw

8.       Gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa

9.       Gaazexeessaa Margaa Angaasoo

10.      Gaazexeessaa Anuwaar Sirriisaa

11.        Gaazexeessaa Xilahuun Magarsaa

12.      Gaazexeessaa Birraa Laggasaa

13.      Gaazexeessaa Zallaqaa oljirraa

14.      Gaazexeessaa Abdiisaa Taganyii

15.      Gaazexeessaa Ayyaanaa Cimdeessaa

16.      Gaazexeessaa Kibabaw Obsaa

Yoommuu tahan Gaazexeessitootni kunneen Oduu dharaa fi olola sobaa Uummata Oromoo irratti gaggeeffamu akkasumas Dokumentarii dharaa Uummata Oromoo fi Qabsoo Oromoo irratti gaggeeffamu keessatti akkaataa dirqamni kennameen bahachuu diddan jedhamuun kan qorannoo hamaan booda hojii irraa kan arii’aman yoommuu tahu Uummata Oromoof dhugaa dubbachuuf kutannaan diina dura dhaabbachuun dirqama Oromummaa bahachuun gahee hundaa tahuu Qeerroon Bilisummaa waamicha dabarsa!