Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa akkasumas dhaabbiilee barnootaa garaa garaa keessatti haala ho’aan kabajame

Ela 16,2014 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Guyyaan Gootota Oromoo Ebla 15, 2014 Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa keessatti haala ho’aan kabajamee oole. Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa Yuunivarsiitiilee fi Koollejjiiwwan garaa garaa akkasumas mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa’inaa keessatti kabajamaa kan oolame gootota Oromoo ni yaadatna yaada jedhu duwwaan osoo hin taane ” Akeeka Gootawwan keenya itti kufan galmaan ni dhaqqabsiisna,” ejjennoo jedhuun ture. Yuunivarsiitiilee Haramaayaa keessatti sabboontotni Oromoo Doormii keessatti dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiisuun alaabaa ABO qabachuun irbuu isaanii haaromsuun kan kabajatan yoommuu tahu, naannoo Yuunivarsiitii Haramaayaa magaala Baatee, Haramaayaa fi Awwaday keessatti barattootnii fi Uummatni gamtaan ayyaaneffachuun QBOf gumaata maallaqaa 532 magaala Baatee keessaa qarshii 350 magaala Haramaayaa keessatti maadheeleen jiran QBOf gumaatanii jiran. Guyyaan Gootota Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa damee Harar keessattii fi Ciroo keessatti kan kabajame yoommuu tahu ejjennoo gootawwan keenyaa galmaan geenya jechuun irbuu isaanii haaromsanii jiran.
Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Amboo keesatti maadheeleen ABO haala ho’aan sabboontota Oromoo waliin kabajuun dhimma leellistoota sirna nafxanyaa dura dhaabbachuu fi shira wayyaanee dura dhaabbachuu irratti ejjennoo haaromsuun karoora hojiis baafatanii jiran. Magaala Geedoo fi Gudar akkasumas Xiqur Incinnii keessattis haala wal fakkaatuun Guyyaan Gootota Oromoo haala yoomuu olitti haala ho’aan kabajamee oolee jira.
Yuunivarsiitii Wallaggaa, Magaala Naqqamtee fi Shaambuu keessatti Guyyaan Gootota Oromoo haala ho’aan sabboontotaan kabajamee jira. Lafa irraa buqqifamuu qotee bultoota horroo beenyaa osoo hin argatiin hafan irratti mootummaan wayyaanee itti gaafatamummaa qbaachuun dirqama jechuun kan ayyaaneffatan qotee bultootni aanaa Horroo ganda ashaayyaa Ebla 15 irratti yeroo mara akka kabajatanii fi kaanis akka hubachiisan ejjennoo isaanii lafa kaawwatanii jiran. Qotee bultootni ayyaana kana irratti argamanis walitti qarshii 500 QBOf gumaata maallaqaa taasisanii jiran.
Yuunivarsiitii Hawaasaa keessattis sabboontotni Oromoo haala ho’aan alaabaa ABO qabachuun Guyyaa Gootota Oromoo ayyaanessanii jiran. Mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjeechaa akkasumas saaminsa itti jiru irraa akka dhaabbatus hanga dhumaa falma akka taasisan ejjennoo lafa kaawuun Koree Qeerroo eebbifamtoota tahanis kana sababeeffachuun bakka buusanii jiran.
Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4, 5 fi 6 akkasumas Bishooftuu fi Kotobee keessatti kutaa magaalaa FF Gullallee, Makkanniisaa fi Shogolee keessatti sabboontotni Oromoo walii galaan bakka jiranii walitti dhufuun guyyaa gootota Oromoo haala ho’aan kabajanii jiran. Shira mootummaan wayyaanee lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuuf fiigus akka dura dhaabbatan ejjennoo lafa kaawwachuun irbuus seenanii jiran.
Guyyaan Gootota Oromoo waraana, Miseensota OPDO dabalatee kabajamuu kan eegalame yoommuu tahu yeroo ammaa kanas haala ho’aan jabaatamee itti fufuun hojiiwwan darban gamaggamaa ayyaaneffatamuu itti fufamee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s