Yeroon Kun Yeroo Ilmaan Oromoo Dhugaa Itti Calalamanidha!

Aside

(Hariiroo Jorgootiin, Qeerroo Bilisummaa Oromoo-Oromiyaa!!)
Barreessaa dhugaa baasa!Magaalan Finfinnee handhuura Oromiyaati! Kun wal-nama hingaafachiisu! Haata’u malee garuu har’a bulchiinsa Oromiyaaa miti! Jalqabuma kun
Oromoof qaaniidha! Yeroo hindumaa diinni yoo barruu of qabsiisan ciqilee nama qabatti! Yeroo isheen ciqilee nama qabattu calllisnaan
ammoo morma nama qabatti! Kun kan beekamedha!
Har’aantana wanti ilmaan Oromoo mudachaa jirus kanuma malee kan biraa miti! Ganamuma gaafa isaan Finfinnee nuu nudhaalan hanga
dhumaatti mormiin dhaabbannee dhorkachuu dhabuu keenyaan kunoo har’ammoo Oromiyaa nudhaaluutti seenaa jiru! Babal’ina Minilik Oromiyaa irratti jalqabe har’as ilmaan habashootaa cimsanii itti fufuun jaarraa kana keessattis lafa Oromiyaa dhaaluuf yaalii gochaa jiru!  Yeroon Kun Yeroo Ilmaan Oromoo Dhugaa Itti Calalamanidha