Wallagga Qeellam Keessatti Guyyaan FDG Sadaaasi 9,2013‏ Kabajame

Aside

Sadaasa 13,2013 D.Doolloo

Yaadannoo Sadaasa 9 FDG yeroo 8ffaa oromiyaa keessatti kabajamaa ture ammas haalota ho’aadhaan bakka adda addaa irratti kabajamaa turuu isaa gabaasota Qeerroo adda addaa irraa kan nu gahaa jiruudha.

Madda gabaasaa Qeerroo Qellem Wallaggaa irraa addeessuun Magaalaa Dimbi Doolloi fi aanaalee godinoota kanneen jalatti argaman ifatti aanaa Anfiilloo,Qeebbee, Daallee Waabaraa,Sayyoo,fi mana barumsa Qellem,Beezii fi Oliiqaa Dingil keessatti haala ho’aadhaan kabajamee akka oole gabaasaan isaa addeessa. Guyyaa kabajaa kana irratti wareegamtootaa qabsoo bilisummaa oromoof lubbuu isaanii dabarsan yaadannoo guddaa gochuudhaan barruulee uummata oromoos yaadachiisuu fi suurawwan adda addaa kaasuudhaan wal yaadachiisuuun kabajanii oolaniiru,dabalataan ammoo huyyaa kana hojiin addaan bakkoota kanneen irratti dalagamanii jiran uummata oromoof waamichi qabsoo tahee jira, mirga ofii falmachuun nama hin yakkisiisu,dhugaadhaafis miidhamuun boruu lammii ofii biratti galata guddaa argachuutu jira jechuudhaan barruu adda addaa raabsanii jiru. Akkasuma abbootii qabeenyaa Oromoo godina kana keessa jiraniif waamichi qabsoo oromoo addaan tahe ejira,gumaatni garagaraa maatiwwan dhuunfaa irraa qabsoo oromoof kan tahee jiruudha,kunis gumaacha qarshii,tajaajila tolaa kan akka geejjibaaf malu konkolaataan Qeerro qabsoo irra jiruuf baasii horii tokko malee yoomiyyuu bakkaa bakkatti sochoosuu dirqama lammuummaa ni baana jedhuun waadaa yeroo seenaniidha,

Guyyaama kana sadaada 9 sababeessuudhaan qooda shamarraniii qabsoo irratti gahee ofii bahuu irratti harmootin sabboonummaa qabanii fi shamarran Oromoo magaalaa Dambi Doolloo Hoteela Abbunash keessatti wal gahuudhaan sa’a gabaabaaf ibsa ejjennoo baafatanii jiru.

-Nuti sharamarran oromoo godina Qellem magaalaa Dambi Doollo keessa jiraannu bilisummaa saba keenyaa fi walabummaa biyya keenyaaf wareegama barbaachisu gochuuf boodatti hin jennu,

-Qabsoo Bilisummaa Oromoo gumaacha tahu deggersa qabsoof waan qabnu irraa baatii baatiidhaan buusi qabnuun ni dhaabbanna.

-Miidhaa uummata keenyaa ilaallee yoomiyyuu hin callisnu hanga mootummaa abbaa hirree mootummaa wayyaanee hiddaan buqqisnutti tokkummaan hiriiruu keenya waadaa seenerra.

-Afaan,Adaa fi Seenaa saba bal’aa saba oromoo babal’isuuf waan barbachisu hunda ni baafna,ni bal’ifanna,jennee murtoo keenyas dabarsina.

Jedhuun maadhee Guddattuu jedhu jalatti of ijaaruudhaan shamarran magaalaa Dambi Doolloo sadaasa 9 kabajuudhaan sodaa fi shakkii tokko malee qabsootti hiriiruu isaanii waliin Gabaasaan Qeerroo G/Qellem addeessa. Waraabbii qabnu akka kuusatti kan of biratti qabnu irraa kan hafe ykn kuusaa CD fi filashiitin kan dhaamnu irraa kan hafe toora interneetaa maagaal kana keessatti waan hin qabneef nu hoofkalchaa dhaammanna jedhu.

Yaadannoo FDG uummata Oromo waggaa kanaa Kuta Iskaandinaaviyaatti sadaasa (Nov) 9 bara 2013

Aside

Yaadannoo FDG uummata Oromo waggaa kanaa Kuta Iskaandinaaviyaatti sadaasa (Nov) 9 bara 2013 magaalaa Oslootti walgahii hawaasaa fi qophii aadaatiin yaadatamee oolee. Keessummaan J/ Daawud Ibsaa HD- ABO fii Hoogganoota adda addaa; kan irratti argaman milkiin xumurammee jirra

Gamtaa Qeerroo YSTA( Y.Adaamaa
                    MAANDHEE LEENCA GAARA MUUL’TAA.
   Kabaja Waggaa 8ffaa (2005)FDG ilaalchisee Ibsa ABOn  baase bu’ura godhachuun sagantaan keenya akka armaan gadii kana fakkaata.

BARUMAAN RAKKOO HIMACHUUN SALPHINA,MATUMTI ISAA   RAKKINA

                              (Dhaamsaa fi Dhaadannoo Qeerroo YSTA)

QeerrooGita bittoonnii mootonni murni habashaa,dhimma aangoo ykn taayitaa walin wal jijjiruu irraatti waliif galuu yaa dhaban malee  ilaalchi farrummaa ummata Oromoof qaban akka tokko tahe  firaa miti diinumte shira kana tolchullee adda durrummaatti beeka,imaammata dulloomaa  Abboonni isaanii dheengaddaa fi kaleessa bocanii addunyaa kanarraa daaraa tahan yeroo dhaloonni isaani akkuma kaleesaa udaan irra taa’anii waan gara fuulduraa tokko tarkaanfatamee gara boodaa tarkaanfii sadii deemuuf daddaaqan qalbii guutuu argaa jirra.kunnimmoo   dadhabina osoo hin taane  diinummaa addaa farrummaadha.Qqabxii gurguddoo diinaa  farrummaa  ummata Oromoorraatti  raawwataa ture,ammallee haala suukanneessaa fi hedduu gaddisiisa yeroo inni itti bahaa jiru uumama hundatu ragaa taha. jabaannee,gurmoofnee,yoo falmanne malee borullee akka kana caalaa daraan dabalaa adeemuu eenyuu tilmaamuun isa hin dhibu(haa falmatu abbaan roorroon dhibe jennan).

     Farrummaa mootota habeshaa Miliilik hangaa  Wayyaanee mee haa ilaalluu :– Gamtaa Qeerroo YSTA. Yuuniversitii Adaamaa