Sochiin Warraaqsaa Itti fufuu irraan wal qabatee Dargaggoonni Oromoo Hedduun Hidhaman.

Aside

Gurraandhala 19,2012

Biyya Ethihopia keessatti mirgi ummataa kabajamuun hafee,ummanni walii gala gaaffii karaa nagaa mirga isaa argachuu yoo kaase hidhamuu fi ajjeefamuu akkasumas biyyaa arihamuun waan aadeffame dha. Haaluma kanaan warraaqsa Oromiyaa keessatti qabatee ummanni Oromoo naannoo jiru maratti mirga abbaa biyyummaa falmataa jiruuf amma illee hiikkaa fi deebii ummattoota hojii fi barnoota irraa arihuu fi hidhuu tahee itti fufee jira. Erga barattooti Oromoo Jimmaa diddaa kaasanii as Gurraandhala 18,2012 Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa hojii warraaqsaa deemsisaa jirtu jechuun sabboontota armaa gadii barnootaa fi hojii isaanii irraa qabuun mana hidhaa hin beekamnetti geeffamanii jiru.

1.       Lammaa Tasfaayee, jiraataa Finfinnee

2.       Milkeessaa Miidhagaa, Barsiisaa Yunivaristii Dirredaawaa

3.       Girmaa Nagaasaa , Barataa Yunivaristii Jimmaa, Waggaa 1ffaa

4.       Magarsaa Waaqjiraa , Yunivaristii Hawaasaa, waggaa 3ffaa

5.       Daraaraa Abdiisaa, Dhalataa Aanaa Jalduu

6.       Birruu Galataa, dhalataa Aanaa Ada’aa Bargaa

7.       Abdallaa Alamuu , Wallagga, Giddaa Ayyaanaa

8.       Phaawuloos Tasfaayee, jiraataa Magaala Sabbataa

9.       Leellisaa Oliiqaa, jiraataa magaala Naqamtee

Kan amalees godina Shawaa dhihaa magaalota adda addaa keessatti alaabaan ABO ifatti fannifamuu fi maxxanfamuu ummanni argan abdiin Bilisummaa akka dhihaatee jiru ibsachuun gammachuu fi hamleen warraaqsa cinaa dhaabbatanii akka jiran Qeerroon lixa Shawaa irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Godina Addaa Oromiyaa naannoo Kamisee Aanaa Gawwee Diddaan Itti Fufe.

Aside

Gurraandhala 19,2012

Diddaa biyyattii keessatti jalqabameef dirqamni  Oromummaa hunda keenya irra jirti jechuun barsiisotni Godina addaa Oromiyaa naannoo  Kamisee aanaa Gawwee qaala’insi jiraatan, Oromiyaa keessatti hojjetaniis tahe baratanii jiraachuun walumaa gala ummata Oromoo rakkoo keessa buusaa waan jiruuf, naannoo jirruttis  jireenyi hojjetanii jiraachuu waan nu rakkiseef miindaan nuuf haa dabalamu kanaan ala hojii baruu fi barsiisuu ni dhaabna jechuun murteeffachuun gabaasan.

Mootummaan Wayyaanee hojjettoota ishii miindaa gad aanaan ramaddee warreen kaan ammoo hojii dhabdummaan rakkisaa kan jirtu yoommuu ta’u uummatni gama kanaan jabaatee gaafachuu akka qabus dhaamanii jiru.Gartuun siyaasaa biyyattii keessaa miindaa olaanaan kan ramadamanii fi bakkeewwan ijoo qabatanii kan argaman yoommuu ta’u har’a garuu hojjettootni mootummaa kamuu kana ifaan gaafachuu fi akka dandeettii isaatti bakka barbaachisaa galuu danda’uu waan qabuuf duubatti deebuu nu feesisu kan jedhan barsiisotni kun gaaffii biiroo barnootaaf dhiyeessaniif hojii barsiisummaa dhaabanii mootummaa Wayyaanee cinqaa jiraachuun beekama.

HANTUUTI HAADHA JALATTI, GUUBOO URUU BARATTII !!!

Aside

YAA.GAMMADAA

Addunyaan akka Namaatti keessa jiraachaa jirru kun , isa tokkof haadha taate isa kaaniif haadha biddeenaa ta’uu ishee ifatti argaa jirra. Umamni addunyaa Humnaa fi dantaa namaan osoo hin jal’atiin dura , hundaafu wal qixa umamuu ishee kan shakku jira jedhee hin yaadu. Maaliif yoo jedhame Uumaan samii fi dachii kun umama namaa kana wal qixa waan umeef .

Gama biroon , Addunyaa kana irratti yeroo lammaffaaf haqi jal’atee, dhugaan sobaan dhaalamee jiraachuus, keessummeessaa jiraachu argina. Kunis fedhii umaan Odoo hin taane, fedhii namaa irratti akka hundaa’u , shakkiin hin jiru. Addunyaa keenya har’a guyyaa irraa gara guyyaatti, gara hammeenyaatti arreedaa jirtu kana keessa, haqa ofii barbaachuun hedduu ulfaataadha. Maaliif yoo jedhame, har’a addunyaa kana akka barbaade hammacaa fi irratti hajajaa kan jiru, abbaa humnaa fi warra dharaan waan hundaa tu’ataniin qabamtee waan jirtuuf.HANTUUTI HAADHA JALATTI, GUUBOO URUU BARATTII !!!