Hojjetaan University Jimmaa Inspector Kaalib Abbaa Tamaam Kan jedhamu,barattoota Oromoo irratti ragaa sobaa bahe.

Gurraandhala 26,2012 Jimma

Barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaadhaa mana hidhaatti ukkaamsan mootummaan Wayyaanee mana hidhaatti hambisuuf dabballoota isaa fi uummata nagaa dirqamsiisee ragaa sobaa irratti baase.Barataa Moo’eeraa
Lammaa fi Barataa Wubisheet Zalaalam irratti jaleen Wayyaanee mooraa University Jimmaa Inspector Kaalib Abbaa Tamaam kana jedhamu hojjettoota fi barattoota mooraa University Jimmaa saddeet dabalatee raga sobaa sabboontotaa fi barattoota Oromoo irratti bahee jira.Kan nama ajaa’ibu namootni barattoota kanneen irratti ragaa bahan kanuma ijaan barattoota kanneen ijaan arganii hin beeknee fi gariin dirqamaan tahuu qeerroon ifa godhee jira.Hojii diinaa waan taheef baay’ee kan nama gaddisiisu tahus bittaa umrii dheereffachuuf shira abbaa irreen xaxaa oolu irratti dammaquun tokkummaan qabsoo jalqabame akka galmaan geenyu dargaggoonni Oromoo University jimmaa dhammatu.

2 thoughts on “Hojjetaan University Jimmaa Inspector Kaalib Abbaa Tamaam Kan jedhamu,barattoota Oromoo irratti ragaa sobaa bahe.

  1. Nagaan haa dursu,

    Yeroo mara waan hojjetamuu qabu irratti osoo xiyyeeffattanii gaariidha!
    Waa’ee ragaa sobaa Wayyaneen bittee sabboontota irratti dhiyeessitu ilaalchisee dargaggoon/qeerroon Oromoo diina doofaa beekaa of fakkeessu kana tooftaa adda addaatiin dursee argamuun irraa eegama, hanga mana murtii isaaniitti dhiyeessanitti. Muuxannoo hidhamtoota Oromoo duraanii irraallee baruun gaariidha. Sababi isaa nami tokko hammam yoo goota ta’eyyuu yeroo calqabaaf mana hidhaa seenaa jira taanaan psychologically sammuu qeerroo qopheessuunillee gaarii natti fakkaata. Manni hidhaa Wayyaanee homaayyuu akka hin taane ykn hamlee cimadhaan iccitii qabatanii darbuun akka danda’amu ibsuufi. tooftaalee mana hidhaa Qaallittiitti itti fayyadamaa turre keessaa, guyyaa ragaan namaa miiltowwan keenya irratti dhiyaatu uffata adda addaa uffachuudhaan, eye glass keewwachuudhaan, kooffiyyaa mataa irra keewwachuudhaan kkf fayyadamuudhaan yeroo warri bitamanii ragaaf dhufan obdii/ dal’aa mana murtii keessa dursanii galuudhaan tika Tigree tiin eenyummaa fi mal’attoolee keenya utuu nuti mana murtiitti ol galaa jirrruu waan qorachiisaniif nuti ammoo mana murtiitti erga ol gallee booda wantoota mata fi ijarra kakaawwannee turre wal-jala daddabarsinee (ini tokko kan isa biraa keewwachuudhaan) godhachuudhaan mallattoo fi eenyummaa keenya akka dogoggoran gochaa turre . Akkasitti warra bitamanii godinoota Oromiyaa adda addaa irraa bitamanii ykn dirqamanii dhufan nutis dabaree keenya isaaniinis sirna tika Wayyaanees chalenge gochaa turre. Kanaaf, ammallee dursanii argamuudha! Sirni Wayyaanee sirna nuti ofirratti akka baayyee cimaatti lakkaawe caalaa ittuu akka jabaatu godhedha malee keessattuu dargaggoota Oromoo akka ibiddaatti sodaatu-gootummaanis ta’e dandeettii fi beekumsaan. Kana hojiidhaan agrsiisuun dirqama Qeerrootin jedha.
    Ni moona. Idda gabrummaa ni kukkunna!!

  2. Qeerroo sabaa baga jiraattan umrii dheeradha! jaleewwan kaleesa, arraa fi boruus QBO tan sabni oromoo mirga hire-murteeffannaa isaatiif godhaa godhaa jiru kan dadhabsiisuf tahe dhabamsiisuuf diina waliin tahee hojjachaa jiraniif dhaamsaan qabaaf. 1. Namoonni ragaa sobaa barattoota keenyarratti bahaa turan arraas bahaa jiran boruus bahuuf hawwii qabdan akka gocha jibbamaa kanarraa dhaabbattan , 2. Yo diddan tahe ammoo akkuma qabsoo warra al-jeeriyaa sanii gochi isin afatu haalaan ulfaa taadha? 3. Namni oromoo tahee ilmaan oromoo diinaa waliin ajjeesaa, hidhaa saamaa fi biyyaa ariyaa jirtan sa’aa ammaa kanaa kaaf tanii akka nurraa dhaabbattan ! Yo diddan ammoo boruu jalqabdanii waan isinitti dhufuuf akka oromoo hin komanne dhaammanna! nagayatti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s