Uummata Oromoo fi Oromiyaa Irratti Maaliif Diinni Baayyataa?

Aside

FIRAOL GUUTUU Irraa

barruuAkkuma seenaa irraa dhageenyetti, akkuma argaa jirutti oromotti diinni ni baay’ata ! Maaliif laata ? Sababa isaa yoo barree rakkina kana huddeen doomsuun salphaadha!Ani ta’ee yaadee yaadee gaaffii kanaaf deebii soqaa yeroo hedduu balleesera, akkakootti waan dhugaa qabatamaan hubadhe sabakoo biraan gahuuf qubeekoon eegale,Hayyoonni ,midi’alleen oromoo irratti hawaasa haa mariisisu , kaanis ergaa kana dubbisee waliin irratti hiriyyootaan marii’achuun salphiana kanaaf deebii xumuraa itti laachuun dirqama lammummaa haa bahu! Oromotti diinni kan baay’atuuf:-

  1. Oromoon kan uumaa isaa waaqessu, afaaniifi aadaa isaan boonu akkasumas uumama hundaaf kabaja qabu waan ta’eef, inni kuun diinaaf gufuu ta’e nuun fakkaadha,afaan keenya haasa’a, waaqa keenya waaqessa, nu malee of hin ta’iinaa ergaa jedhu qabaachuun diinni nuratti baayya’atte.
  2. Oromoon gara laafessa ,arjaa sorgaana, kan qabu kan hiru ,rakkataa kan gargaaru, mana isaa karaa deemaa kan bulchu waan ta’eef, irraa nyaachuu ,harkaa dhuguu ,kan isaa saamuu ,hiyyoomsuu fi jedhee lafaa fi qee’ee isaa irraa balleessuuf diinni irratti wal ijaare ka’e! Halaan garaamomuun oromoo diina irratti margisiise.Sagaleen waaqayyoollee kitaaba qulqulluu keessatti akkas jedha, akka gugeetti garraamomaa, akka bofaattis abshaaloma jedha, kana jechuun lamaan isaaniyyu ni barbaachisu ,oromoon garuu eenyuuf, maaliif hagamitti akka garaamomu dagate. kan isa balaalefatuu fi kan jiraachuu isaa mormuun isa ajjeesaa jiru irratti garaamummaa baay’ise! Ummata Oromoo fi Oromiyaa Itti Maaliif Diinni Baayyataa

Manni Barumsaa Godina Wallaggaa Horroo Gudruu Magaalaa Harato Gaaffii Barattooti Kaasaniin Hojii Dhaabe.

Aside

Gabaasa Qeerroo Magaala Haratoo Guraandhala 24,2015

diddaa9Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaala Haratoo irraa gabaasi Qeerroo akka ibsutti mana  barumsaa sadarkaa 2ffaa magaala Haratoo rakkoo bulchitootaa fi sirna barnootaa waliin wal qabatee diddaa kaasuun manni barnootaa dhaabbate.

Dorgommiin barnoota biyyoolessaa guutummaa biyyatittii keessatti ta’een wal qabatee barattooti Oromoo kanneen naannoo kaanii irra haalaan miidhamaa ta’uu fi rakkoon qaalawiinsa jireenyaa waliin wal qabatee diddaan ka’aa jira. Tigraayii fi ilmaan Tigree sadarkaa kana keessa hin jiran wal hin madaallu jechuun barattootni kutaa 9ffaa fi 10ffaa walii galatti barattootni 1,627 akkasuma barattootni kutaa 11 fi 12 baratan walii galatti barattoota 588 akka walii gala barattoota kanaatti, barattoota 2,215 guraandhala 9,2015 irraa kaasanii barumsa dhaabuun hanga har’aatti barumsatti kan hin deebinee fi manneen barnootaa magaala kanaa cufamee akka jiru odeessaan achirraa nugahaa jiru addeessa.