We Are Ready to Pay Any Sacrifice to Stop Abay Tsehaye and His Cohorts

Aside

qeerroo-edit

We Are Ready to Pay Any Sacrifice to Stop Abay Tsehaye and His Cohorts

Qeerroo Bilisummaa Calls for Revolt In Response to Abay Tsehaye’s Insult of the Oromo People

One of the leaders of the TPLF/EPRDF regime and an architect of the so called “Addis Ababa Master Plan”, Abay Tsehaye, has openly insulted the Oromo people and particularly the OPDO by saying that the “Master Plan” will be put into practice by all means. Filled with contempt and arrogance, Abay Tsehaye said those who oppose the Master Plan “will be put down” or “face the consequences”. He proved the long time belief that the so called OPDO is nothing but a puppet of the TPLF which can be intimidated by a single TPLF individual. The dictatorial Woyane Ethiopian regime’s leader Abay Tsehaye, who is working as an “advisor” of the Prime Minister Hailemariam Dessalegn, is one of the TPLF heavy-handed personnel who interfere in all internal affairs of the nominal so called “Oromia regional government”. He is said to be constantly harassing and intimidating high ranking OPDO officials and the leaders of the so called Oromia Regional Administration by calling them into his office. It should be clear that his current insult of Oromo nationalists and members of the Oromia regional administration is an insult to the entire Oromo nation. The so called “Master Plan”, which Abay Tsehay and his TPLF hooligans are trying to shove down into the Oromo people’s throat, is a plan intended to evict Oromo farmers from their ancestral land and destroy the Oromo identity. It intended to take away Oromo land without the will of the owners of the land and destroy Oromo language by incorporating Oromian towns and villages into one big Addis Ababa, the capital city which should belong to Oromo in the first place. In doing so, Abay Tsehaye and the Tigrayan elites have a plan to divide Oromia into two: East and West.

In April and May, 2014, Qeerroo Bilisummaa has organized Oromian youth for nationwide protest against this so called “Master Plan”, in which the regime brutally killed hundreds of school children and arrested and ruthlessly tortured tens of thousands others. Our people have already paid the ultimate sacrifice with their blood and the lives of their children. The current chauvinistic outburst of Abay Tsehaye only reaffirms to us that our struggle should continue and that we should pay all necessary sacrifice. We will NEVER let this minority regime dictate its will upon us. We shall ignite the torch of Revolt Against Subjugation (Fincila Diddaa Gabrummaa) again and defend our father’s land and dignity. A minority regime will not “put us down”. More:- Stop Abay Tsehaye and His Cohorts

Diddaan Oromootaa Waraana Ittisa Biyyaa Impaayera Itoophiyaa keessatti Jabaachuun Itti Fufe.

Aside

Gurandhala 19,2015 Finfinnee

diddaaDiddaan Waraana Ittisa Biyyaa Impaayera Itoophiyaa keessatti jabaachuudhaan itti fufe. Ilmaan Oromoo waraana Ittisa Biyyaa keessaa hojjetan Oromummaadhaan ajjeefamuu hin qabnu, Olaantummaan Seeraa saba hundumaa irratti hojjechuu qaba, Nuyi yeroo hundaa ajajamtuu taanee hin jiraannu jechuudhaan Guraandhala 15 Bara 2015 Ganama irraa kaasuudhaan diddaa nyaata lagachuudhaan kan eegalan gara Hojiitti bobba’uus didanii jiran. Waraana Ittisa Biyyaa Kibba bahaa naannoo Ferfer jedhamu Hojjechaa kan turee fi Yeroo ammaa kana Bakka Shillaaboo jedhamutti Hojii irratti kan argamu Koloneel Abdallaa Caalchisaa hiriyyaa isaa Tekettelaachoo jedhamu waliin mana hidhaatti darbatamuu isaaniis hoomaan waraanaa kun gaaffii nuuf haa gadhiifamanii gaafatanii jiran. Kunis Baha biyyattii keessatti jeequmsi olaanaan waraana keessatti mudachuu irraa Miseensotni waraana ittisa Biyyaa meeshaa guutuudhaan baduu irratti argamu. Haala kanaanis Miseensotni 8 waraana Bahaa keessaa miliqanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun Waraana Ittisa Biyyaa Kaaba Biyyattii Naannoo Humaraa, Addigiraatii fi Matammaatti gaaffii abbaa biyyummaa eegalameen Ilmaan oromoo Ilmaan Oromoo akkuma baay’ina keenyaa murteessuu qabna jechuudhaan diddaa dhageessisanii jiran. Haalli kun jeequmsa kan uume yoommuu tahu Miseensota waraana ittisa biyyaa naannoo Matammaa 3 naannoo humaraa 6 walii galaan 9 kan rukkutaman yoommuu tahu miseensotni 4 ajjeefamanii jiran. Guraandhala 15 Bara 2015 galgalaa fi Guraandhala 16 bara 2015 miseensotni 13 meeshaa guutuudhaan miliqanii jiran. Diddaan waraana keessaa kan hammaate Dhiha Oromiyaa naannoo Gohaa jedhamee beekamutti xiyyaarri Shaakallii Humna qilleensaa naannoo kanatti itti dhukaafamuudhaan bakka qubachuu qabdu osoo hin dhaqqabiin qubattee jirti. Xiyyaara shaakallii kana irratti miidhaan kan dhaqqabe yoommuu tahu, Leenjiin Waraana Humna qilleensaa keessaa akka dhaabbatu dirqamni kennamee jira.

Warraaqsa Bilisummaa Gaggeessuuf Qophiitti JIrtu Sababaa Jedhuun Jimma Aanaa Goommaa Magaalaa Aggaaroo fi Aanaa Maammaa Keessatti Milishoonni Wayyaanee Ummanni Nagaa Hidhaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo Guraandhala 19,2015 Jimmaa

Because I am OromoGuraandhala 16,2015 irraa kaasee Godina Jimmaa Aanaa Goommaa Magaalaa Aggaaroo fi aanaa Maannaa irraa Ilmaan Oromoo balleessa tokko malee warraaqsa bilisummaa qabsiisuuf qophiitti jirtu sababaa jedhuun hidhamuun doorsifama jiraachuun ibsame jira

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee yeroon badii isaa waan dhiyaateef uummata nagaa qabee hidhaa jira. Adeemsi kun Uummata oromoo hundaa FDG keessa seenee mirga isaa kan falmachiisu ta’uu uummatni dhaamsa waliif gochaa jiruun ibsate.

Aanaa Goommaa Magaalaa aggaaroo irraa kanneen hidhamanii doorsifamanii gadhifaman keessa:

 1. Sulxan Ahimed jiraataa Magaalaa Aggaaroo
 2. Fiqaaduu Mokonoon
 3. Sulxaan Huseen
 4. Toofiq Abbaa Maccaa
 5. Jabaal abbaa Maccaa
 6. Saabir Huseen kanneen keessatti argaman badii tokkoo malee Oromummaa qofaan yakkamanii Wajjiraa poolisaa maagaalaa Aggarootti hidhamuun humna Tikaa Wayyaanee nama maqaan isaa” Abdul Waahim Kamaal” jedhamuun doorsifamuun gadi gadhiifaman.

Aanaa Maannaa Ganda Gechoo Irraa isin mankaararsiitoota Amantaa muslimati jechuun kanneen hidhaman :

 1. Mohaamed Areebi
 2. Feriid Shamsuu
 3. Zeeyinuu Abbaa Foggii
 4. Saabir abbaa maccaa
 5. Abdul Aziz Sheik Abdallaa
 6. Mohamed Kaabir Abbaa Boor
 7. Seefuu Shejamal
 8. Xaaher Sheek Aliyii
 9. Fedilaa Kaahidi dubartii.
 10. Ahemed abbaa Biyyaa

Kanneen keessatti argaman ilmasan Oromoo nagaan mirga amantaa isaanii mulqamuun Shororkeesitoota jedhamuun yakkamanii hidhamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. hidhaa fi doorsifni uummata Oromoo gara FDGtti seensisee Mirga ofii falmachuuf kan onnachiisa jiru malee kan uummata rifasisaa hin jirre ta’uu uummatni gadi qabee dabballoota wayyaanee afaan qabachiisa jira.

Aside

በኦሮሞ ህዝብ ሊይ ያነጣጠረውን ኣዯጋ መመከት የኦሮሞ ተወሊጅ የዜግነት ግዳታ ነው!

(የፊንፊኔ “ማስተር ፕሊን” ኣቅዴን በተመሇከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግሇጫ)

Aasxaa ABO-8.25.13ከኣንዴ ምዕተ-ዓመት በሊይ በኦሮሚያ ሊይ የተዘረጋው የባርነት ኣገዛዝ በሺዎች የሚቆጠር የኦሮሞ ህዝብ ከቀዬውና ከመሬት ይዞታው ኣፈናቅል መሬት-ኣሌባ ኣዴርጎታሌ። የኢምፓዬሪቱን ከተማ በኦሮሚያ እምብርት ሇማቋቋም ሲወሰዴ በነበረው ከዘር-ማጥፋት (ጄኖሳይዴ) ወንጀሌ ባሌተናነሰ ዯረጃ ሲወሰዴ በነበረው እርምጃ ኣቢቹና ገሊን የተባለ የኦሮሞ ጎሳዎች ከኣካባቢው እንዱጠፉ ተዯርገዋሌ። “ሃገር ማቅናት“ በሚሌ መርህ ሲወዯስ የነበረው ጠሊታዊ እርምጃ በወያኔ የኣገዛዝ ዘመንም “ሌማትና እዴገት“ በሚሌ ሽፋን በመቀጠለ በኣሁኑ ወቅት ከቀዬውና ከኑሮው እየተፈናቀሇ ያሇው የኦሮሞ ዜጋ ቁጥር ከበፊቱ ሲጨምር እንጂ ሲቀንስ ኣሌታየም። የወያኔ መንግስት ከቀዯሙት ጨቋኝ ገዢዎች የወረሰውን እቅዴና ፖሉሲ ሇማስቀጠሌ ሊሇፉት 23ዓመታት የኦሮሞ ኣርሶኣዯሮችን እንዯቦላ-ቡሌቡሊ፡ ሇገ-ጣፎ፡ ኣቃቂ፡ ሰበታ፡ ሱለሌታ፡ ቡራዩና ከመሳሰለት ኣካባቢዎች በማፈናቀሌ መሬቱን ሲሸጥና ሲከፋፈሇው ዛሬ መዴረሱ የተሰወረ ኣይዯሇም። የኦሮሞ ህዝብን በማይፈይዯውና ከቀዬውና ከመሬቱ ኣፈናቅል ሇዴህነትና ጉስቁሌና የሚዲርገውን የጨቋኝ ገዢዎች እቅዴ በመቃወምም በርካታ የኦሮሞ ዜጎች የህይወት መስዋዕትነት ከፍሇዋሌ። የታሰሩትና ከባዴ ዴብዯባና ሰቆቃ የተፈጸመባቸው በብዙ ሺዎች ይቆጠራለ። ሇኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር ሲለ በጠሊት የተገዯለትና ሇእንግሌት የተዲረጉት የኦሮሞ ዜጎች መስዋዕትነት የከፈለበት ዓሊማ በከንቱ እንዲይቀርና በኦሮሞ ሊይ ያነጣጠረው ይህ የጠሊት እቅዴ እንዲይሳካ ማዴረግ ዛሬም የያንዲንደ የኦሮሞ ዜጋ ግዳታ መሆኑን መገንዘብ ያስፈሌጋሌ። የኢትዮጵያ ገዢዎች እቅዴና ፖሉሲ የኦሮሚያን ካርታ መቀየርና የኦሮሞን ህዝብ የለዓሊዊነትና የነጻነት ጥያቄ ሇማፈን መሆኑ ከማንም የተሰወረ ኣይዯሇም። ሇዚህም የኦሮሞ ህዝብ ከመጀመሪያ ኣንስቶ እስከዛሬ ዴረስ ይህንን የጠሊቶች ሴራ በጀግንነት በመጋፈጥ ሇፍትህና ሇመብቱ መስዋዕትነት ሲከፍሌ እንዯነበር የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሌ ሂዯት ይመሰክራሌ። በኢትዮጵያ ገዢዎች በኦሮሞ ሊይ ሲፈጸም ከዛሬ የዯረሰውን ይህንን ተንኮሌና ክፋትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሲታገሇውና ሲያታግሌበት እንዯነበርና ኣሁንም እየታገሇው መሆኑ ግሌጽ ነው። የፊንፊኔ ማስተር ፕሊን በማሇት የታቀዯውን ይህንን ሴራ ኣስመሌክቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሉቀመንበር ኣቶ ዲውዴ ኢብሳ ኣዱሱን ዓመት 2015ን ምክንያት በማዴረግ ባስተሊሇፉት መሌዕክት “የፊንፊኔ ማስተር ፕሊን የሚባሇው የቀዯሙት የኢትዮጵያ መንግስታት ሲያዯርጉት ከነበረው በተሇየና ዘመናዊ መሌክ በተሊበሰ መሌኩ የኦሮሞን ህዝብ ከመሬቱ በማፈናቀሌ ማንነቱን ማጥፋት ሊይ ያነጣጠረ ነው“ በማሇት ከበስተጀርባው ያሇውን ሴራ ኣጋሌጠዋሌ።

More:- Ibsa ABO 18-02-2015

OLF Press Release 18-02-2015