Olola Wayyaanee Gurri Kan Duude Hojii Qabsoon Gurra Isaa Ni Banna Jedha Qeerroon.

Sadaasa,29,2017 /Waggoota dheeraaf qabsoo uummanni keenya sirna garboonfattootaa waliin gochaa jiru halagaa biratti akka qoosaatti ilaalamaa tureera. Sunis sababa harkiftuu uummataa bitatanii qabaniif ture. Harkiftuun uummataa kun waan itti hidhamte harkisuun ala waan harkiftullee addaan baastee akka beektu hingodhamu. Harkiftuun uummataa hedduun ilmaan haadha garaa ilmaan fidi infixnaati. Isaan kun waanuma gooftaasaanii ajaje hojiirra oolchu. Waanuma ajajaman raawwatu.

Waan ta’aa jiruuf ta’uuf jiru addaan baasanii akka hinbeekneef, dhoqqee siyyaasaa bulbulanii gurra isaanii duuchuu keessatti gaheen garboonfattootaa isa olaanaa ture. Ilmaan Oromoo kanneen asii achi harkisuu fedhan harkiftoonni Wayyaanee kunneen gurra ittiin waan harkisan dhagaa’an dhabanii waggoota 26 dabarsaniiru. Cooka uummataa qoosaatti, dhiiga uummataa bishaanitti, lafee uummataa qoraanitti, oladeemaa ilma Oromoo akka hantuutaatti ilaalaa umuriin har’a gahanii jiru. Harkiftuun Wayyaanee OPDO’n guurii gurra ishee cuqqaalee kana gurra keessaa haquuf dhamaatii dhalooti hingoone hinjiru. Akka qaamasaatti kunuunsee gorsaaf waamicha kennaafi tureera barataan Oromoo. Jarri garuu ammas sanuma. “Waan aadaasheef Harreen daaraa hallatti!” Jedhu mitiiree? Jaroota kanaaf yeroon sirreeffamaa isaaniif laatamee itti akka yaadaniif dhaamameeraaf. Yeroo bal’aa keenneef kana keessatti qalbii jijjiirratanii dhiifama jechuun hafee ammas dhaloota humnaan harkisanii gotottaadhaan harka Wayyaaneetti gatuurratti argamu. Dhaloota kana Rasaasaaf kaadhimuurratti argamu. Daataa qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo funaannachuun ammas TPLF’f kennuurratti argamu. Dalagaasaanii olaanaa fuulleffannoo hojjechuutti jiru. Gurra isaanii akka dhaga’uuf bakka isaanii buunee samaa gurraa qoroqorrus dhagaa’uurra ittuu duudaa jiru. “Biyya abbaakoo hingadhiisu jettee Injiraan qaaqeerratti hafte” jedha Oromoon. OPDO dhiqattee qulqullaa’uuf yeroo akka hinqabne raagessaa jirti. Xuriishee isa akka kosii ajaa’uu baattee jirti. Gaaffii barataa haqaaqtee absuun, gaaffii uummataaf gurra lachuun hafee gooftoliishee dhagaa’uurratti cichitee jirti. Afaan gooftolishee taatee, akka “samaabaloo” isa jedhanii uummataa ukkamsuurratti argamti. Gocha addunyaarratti ta’ee hinbeekne nurratti raawwachaa jirti. Halagaa nutti harkiftee dirqama olaanaa isheerraa eegamu bahataa jirti. Lafarraa nu buqqaasisaa jirti. Kan lafarraa nu buqqaasturra badii uummataa miliyoonaan dararamaa jirutti muruun ragaa habukaattummaa Tigirootaa dhaabbachuu itti fufte. Addunyaan uummata keenyaa uummata Oromoo lafasaa dhabee buqqaa’aa jiru kan kuma dhibba torbatti adeemaa jiruuf dhaga’ee akka hindirmanneef gaanii dhoksaa ta’uutti jirti. Sanarra dabartee badii dabalataa Wayyaanee jajjabeessuuf garbummaa dheeressuu xiiqeffattee hojjechuurratti argamti. Qeerroo : OPDO’n Wayyaaneedha Wayyaaneen OPDO dha. Kana yoomuu dagachuun nu miidha. Sabboontonni OPDO keessaa OPDO miti. Kanaaf namoota Oromoorratti yakka hamaa rawwataa jiran keessaa adda durummaan kan gaggeessaa jiru, kana halagaa biyya keenya Oromiyaatti waamee ardaa nu dhabsiisaa jiru gartuu OPDO ilmaan haadha garaati. “Hattuun sangaakee fuudhe ollaakee jira fagoo honbarbaadin,karra Looniikee kan beeku namuma si biraatii” jedha Oromoon. Kan goola keenyaa halagaatti agaraiisaa jiru OPDO, kan nu tuffachiisaa jiru OPDO, kan nu saamsisaa jiru OPDO, Kan mandhee nu dhowwee maatii sinbiraa nu gochaa jiru OPDO akka ta’e hubachuun barbaachiftuudha. Gaafa caasaa wayyaanee guutummaan guututti dhabamsiifne bilisoomna. Kana gochuuf ammoo namni Oromoo ta’e kamuu yeroof dalagaa isaa lafa ka’ee OPDOtti duuluu qaba. Polisa Oromiyaa jajjabeeffachuunis gaafas tolti. Dhumaratti laflaafonni OPDO habukaatummaa dhaabatanii miidiyaadhaa badii uummataa haguuguu barbaadan, kanneen ofii bargaanfatanii uummata halagaa cunqursiisuuf bobbaafaman basaastonni Wayyaanee toora miidiyaa hawwaasaan maqaa activst ofii laatan gaaffii keenya gaaffii barataa dabsanii kanneen barataa miira xiiqii keessaa galchuu fedhan hatattamaan dhaabbachuu qabu. Kanaan ala guyyaan har’aa born miti boriitu gaafa bilisoomneef riqa hamaa ofiif kaahaa jiran. Wayyaanee isaan utubuuf kachachalan humaa dhaabbachuu akka hibdandeenye beekamaadha. Barataan Oromoo COC baqa mooraa barmootaatii ba’e miti. Waan gurri keessan cufamee jiruuf gaaffii barataa dhagaa’aa hinjirtan. Gaaffiin barataa gaaffii saamichaa lafaaf buqqaa’insa uummataaf ajjeechaa suukaneessaati. Ijoolleen Keenya barattoonni Oromoo naannoo Booranaa irraa gara mooraa dhufan xiinsammuu miidhanii jiru. Maatiin ardaa lakkisee qabeenya dhabee akka sinbira ta’e. Jiruun jiru karaarraa taate. Manni jaarsa Oromoo sharaa taate. Deessuun sharaa jalatti deessee waan soorattu dhabde. Dureettiin libsuu ijaatti saamtotaan iyyoomte. Kana furuurraa guddina aangoo wal saamuuf tattaaffiirra jiraachuu OPDO argaa jirra. Aangoo walii qooduuf, aangootti ol guddachuuf xibaara xibaaruurratt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s