Madda Walaabuu Media Foundation (MWMF) will start English program

Aside

ovr3 January 2015

Oromo Voice Radio (OVR) English Service will be launched on 5 January 2015, every Monday for 15 Minutes from 7:15-7:30 pm Oromia Local time. For the start OVR English Service program will be aired once a week, and with time it hopes to increase the time length and scope of the program.

MWMF is a non-governmental, non-partisan and non-profit organization, incorporated in Washington, D. C. (USA) and Melbourne Australia.Founded in 2013 by a broad based collective of human rights advocates, civic society leaders, journalists and community members who are committed to the principles of democracy, human rights, freedom and justice, the MWMF provides an independent voice for the Oromo people and other voiceless communities of the Horn of Africa, including the Diaspora communities from the region.

The MWMF envisions that providing public education through its media outlets will enhance knowledge and appreciation about the true nature of the Oromo society and also the interest and its neighbours. MWMF’s pride is our common bond, aspirations, achievements and the desire to be a positive voice in the global society.

The OVR English Service program is designed to address issues that impact on the daily life of Oromo people and its neighbours in the Horn of Africa. It broadcasts 15 minutes English Program every Mondays at 7:15 PM local time at 16 MB or 17850 kHz.

For further information please call Mr. Aliye Geleto Anota on 61422602204 or email mwmfdirector@gmail.com

BIDDEENA NAMA QUUBSU, EELEE IRRATTI BEEKU !!!!

Aside

SEENAA Y.G (2005) – Kutaa 2ffa | Amajjii 3, 2015

Bara 2015, 1ffaa-,waan keessa keenyatti rakkoo uumuu danda’an hunda irraa fagaachuu fi Qabsoo ofii tikisuun, waan kaleessa nu diigee yk wal-afoo ykn wal-dura nu dhaabe, shira diinaa fi fira fakkaattootaa irraa ofi fi qabsoo tikifachuun, 2ffaa- dhukkuba taa’aanii Hawwuu keessaa baanee, Wareegama waa maraa kafallee, Bilisummaa Ummata keenyaa dhugoomsuuf, Humnaa fi dandeettiin akkasumas, Beekumsaan qabsoo kana tinnisuu, deeggaruu, kan danda’u qaamaan keessatti argamee, kan hin taaneef waan qabsoo kana jabaeessuun utubee yoo wal Tumsee, 3ffaa- Ilaalchaan, Amantiin kkf adda baanuus, Dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waliin dhaabbachuu fi falmachuuf yoo murteeffannee diina qofa irratti xiyyeeffannee yoo hojjanne, humna jabaa taanee, wayyaanee har’aa falminuu qofaa odoo hin taanee,Godinichatti humna murteessaa ta’uu fi dhageetti Addunyaa irraa qabnuus akka ol kaafnu Amantaan kiyya. Bilisoomuuf qofa odoo hin taanee, waan Bilisummaa boodaaf illee, bu’ura kaa’aa deemuun mul’ata kiyya.

Mata duree barruu kiyya kutaa 1ffaa jalatti, Midiyaalee qabnu ilaalchisee,Qabsoo Tumsuu irratti, Xalayaa ABOn, UNtti erguu fi OMN ilaalchisee , waan fooyaaa’uu qabu irratti yaada mataa kiyyaa kaaseen jira. Kutaa 2ffaan isaa itti fufa.

  1. Aadaa, Seenaa Qooqa/Afaani fi Artii ilaachisee :- sochiin gama kanaan gaggeeffamu qabu, Gamtaa barbaada. Tumsa waa maraa gaafata. Ijaaramuu barbaada. Sochiin gama kanaan taasifamu kan siyaasaa caalaa, bilchina barbaada, obsa barbaada, toftaa barbaada. Bilisummaan booda yoo jennes, dhabama isaa labsaa deemna malee, furmaata hin argamsiifnu. Akka kiyyatti sochiin gama kanaan taasifamu yaada gabaabaan yoon ibsee, Dhalli Oromoo Qabeenyaa Umamaan isaaf kenname kanatti deebi’uuf fedhii walii gala qaba. maaltu akka isaaf tolu hubateera. Hanqinni jiru, akkamiin waan kana jabiinaan Ummata keessatti deebisnee gadi dhaabnaa ? kan jedhuudha. kun Gamtaa fi Ijaaramuu gaafata. Ijaaramuun kun walliftoota qofaa miti. ogeessitoonni hundi waan kana irratti ijaaramnii humna diinni dura hin dhaabbannee ta’uu qaban. Gamataa abbaan fedhe keessa hin burraaqinee fi akka sibiilaa jabaatu dhaabbachuu barbaachisa.

BIDDEEN NAMA QUUBSUU ….K.2ffaa.docx