Dargaggoonni Oromoo 31 Umuriin Isaanii Kan Waggaa 16 Gadii Mana Hidhaa Amboo Keessatti Dararamaa Akka Jiran Qeerroon Gabaase.

Aside

Gabaasa Adoolessa 10,2014

BilisummaaDararamni Oromoo mana hidhaa Wayyaanee keessaa umurii hin filatu

Dargaggoonni maqaan isaanii armaa gadi xuqame guyyaa 23/08/2006 (A.L.E) irraa eegalee sababa tokko malee jumulaan walitti qabamanii shakkiidhaan hidhamuu irraan kan ka’e ma/mu/ol/Go/ Sh/Lixaatti akka dhihaatanii fi  himannaan dhiyaate waan hin jirreef jedhee ajajaan akka gadi lakkisaman murteesse. Haa ta’u malee  ajajni mana murtii kun hojii irra ooluu irra umurii daa’imummaan mana hidhaa keessatti dararamaa jirra jechuun ma/mu/waliigalaa Oromiyaatti ol iyyatanii hanga yoonaatti deebii hin arganne. Isaanis;

 1. Shibirree Mokonnon G/Yesus      Umuriin waggaa 15
 2. Misgaanaa Oolgaa Dawoo            umuriin waggaa 16
 3. Alamituu Fayyeraa Baayisaa        umuriin waggaa 16

Haaluma wal fakkaataan namoonni armaa gadii ammoo qabamanii mana qajeelcha poolisaa godinaa irraa gara mana sirreessaa Go/Sh/Lixaatti darbuun himannaa fi murtii tokko malee dararamaa jirani. Sababa kana irraa ka’uun dhimma isaanii hordofachuu akka hin dandeenye ibsachuun nama dhimma isaanii hordofuuf bakka buufachuun ma/mu/walii gala Oromiyaatti iyyatanii hanga yoonaatti deebii sirnaa akka hin arganne maddeen mirkaneessu. Isaan kunis;

 1. Qana’aa Chuuchee Baalchaa
 2. Dhibbaa Tuuttashaa
 3. Caalumaa Simee Qumbii
 4. Abdataa Baatirii Barsiisaa
 5. Qananiisaa Raggaasaa Wayyeessaa
 6. Raffisaa Waaqshumee Dheeressaa
 7. Badhaasaa Sobbooqaa Miidheksaa
 8. Rabbirraa Aroomsaa Gitaa
 9. Guutamaa Disaasaa Fayyee
 10. Gazzaahany Iddoosaa Nugusee
 11. Mazgabuu Takilee Zawudee
 12. Caalaa Maandhessaa Nadhaa
 13. Gaashaaw Qana’aa Damee
 14. Mitikkuu Gammadaa Haroo
 15. Ayyaantuu Margaa Yaalii
 16. Abdii Baddeessaa Dhaabaa
 17. Baruudiin Shariif Ahmad
 18. Kadir Qamar Rashid
 19. Misgaanaa Tarreessaa Tasgaraa
 20. Alamuu Magarsaa Tolasaa
 21. Shunaa Dhugaa Dirribaa
 22. Wabii Xilahun Tafarraa
 23. Lataa Bayyanaa Maammoo
 24. Daani’eel Olaanaa Abdiisaa
 25. Daammanaa Girmaa Bayyanaa
 26. Raajii Baqsuu Yaadatee
 27. Waaqumaa Dhaabaa Dammaa
 28. Dajanee dhugumaa

Ob Amsaaluu Qannoo Boqote

Aside

July 9, 2014 by Oromedia

(Oromedia, 10 Adoolessa 2014) Waggaa dheeraaf Oromummaa isaatiin shakkamee biyya ollaa keessatti jireenya baqannaa gaggeessaa kan ture Ob Amsaaluu Qannoo waggaa 44tti addubyaa kana irraa boqote.

Oduun bubbulee nu dhaqqabe akka ibsutti, Ob Amsaaluun Waxabajjii 24, 2014 dhukuba akka tasaan qambamee osoo hospitaalatti Ugaandaa keessatti yaalamaa jiruu  guyyuma sana galgala naannoo sa’a 7:00tti du’aan addunyaa kana irraa boqote.

Abbaa isaa Obboo Qannoo Itichaa fi haadha isaa aaddee Kitilee Dheeressaa irraa bara 1970 tti Oromiyaa, Godina Wallaggaa, aanaa Horroo ganda Gitiloo kan dhalate Ob Amsaaluun, bara jireenya isaa dandeettii fi beekumsa isaa dantaa saba Oromoof sadarkaa olaanaatti nama gumaache ta’uu seenaa isaa irraa hubachuun ni danda’ama.

Barrulee fi kitaabota addaddaa barreessuu fi maxxansisuun kan beekamu Ob Amsaaluun, keessayyuu beekumsaan jijjiirama fiduutti sadarkaa olaanaatti kan amanu, faandhahii qabsaa’ota dhugaa ture.

Ob Amsaaluun guyyaa tokko illee dadhabe, nuffe otuu hin jedhiin dhimma sana Oromoo guddisuuf tattaaffii gochaa akka ture seenaan isaa ragaa baha.

Sirni awwaalchaa isaas bakka maatii fi jaalattooti isa aargamanitti, Oromiyaa keessatti akka raawwate oduun nu gahe addeesseera.

Ob Amsaaluun abbaa maatii fi abbaa ijoollee shanii ture.

Oromedian maatii, firoottan isaanii fi akkasumas hiriyyoota isaanii hundaaf jajjabina hawwa.

Guutummaa Seenaa Ob Amsaaluu:http://oromedia.net/2014/07/08/seenaa-gabaabaa-jaal-amsaaluu-qannoo-1970-2014/