Ob Amsaaluu Qannoo Boqote

July 9, 2014 by Oromedia

(Oromedia, 10 Adoolessa 2014) Waggaa dheeraaf Oromummaa isaatiin shakkamee biyya ollaa keessatti jireenya baqannaa gaggeessaa kan ture Ob Amsaaluu Qannoo waggaa 44tti addubyaa kana irraa boqote.

Oduun bubbulee nu dhaqqabe akka ibsutti, Ob Amsaaluun Waxabajjii 24, 2014 dhukuba akka tasaan qambamee osoo hospitaalatti Ugaandaa keessatti yaalamaa jiruu  guyyuma sana galgala naannoo sa’a 7:00tti du’aan addunyaa kana irraa boqote.

Abbaa isaa Obboo Qannoo Itichaa fi haadha isaa aaddee Kitilee Dheeressaa irraa bara 1970 tti Oromiyaa, Godina Wallaggaa, aanaa Horroo ganda Gitiloo kan dhalate Ob Amsaaluun, bara jireenya isaa dandeettii fi beekumsa isaa dantaa saba Oromoof sadarkaa olaanaatti nama gumaache ta’uu seenaa isaa irraa hubachuun ni danda’ama.

Barrulee fi kitaabota addaddaa barreessuu fi maxxansisuun kan beekamu Ob Amsaaluun, keessayyuu beekumsaan jijjiirama fiduutti sadarkaa olaanaatti kan amanu, faandhahii qabsaa’ota dhugaa ture.

Ob Amsaaluun guyyaa tokko illee dadhabe, nuffe otuu hin jedhiin dhimma sana Oromoo guddisuuf tattaaffii gochaa akka ture seenaan isaa ragaa baha.

Sirni awwaalchaa isaas bakka maatii fi jaalattooti isa aargamanitti, Oromiyaa keessatti akka raawwate oduun nu gahe addeesseera.

Ob Amsaaluun abbaa maatii fi abbaa ijoollee shanii ture.

Oromedian maatii, firoottan isaanii fi akkasumas hiriyyoota isaanii hundaaf jajjabina hawwa.

Guutummaa Seenaa Ob Amsaaluu:http://oromedia.net/2014/07/08/seenaa-gabaabaa-jaal-amsaaluu-qannoo-1970-2014/

1 thought on “Ob Amsaaluu Qannoo Boqote

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s