Mootummaan Wayyaanee Godina Arsii Aanaalee Adda Addaa Keessa Waraana Isaa Qubachiisaa Jira‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Asellaa,Adoolessa 25,2014
Q NEWS3AAFDG uummanni Oromoo Oromiyaa keessatti keessan wal qabatee mootummaan wayyaanee soda keessa galuun beekamaa dha. Baatiwwan kana keessattis erga barattootniOromoo manneen barnootaa ol aanaa keessaa boqonnaaf gara maatii isaanitti galanii kaasee Oromiyaa goleewwan garagaraa keessa olola kijibaa tamsaasuun baratootaa fi uumat Oromoo shororkaa itti naquuf jecha karaa dabballoota isaa yaalii guddaa gochaa jiran.

Hawaasa Oromoo keessattuu baadiyyaa xiyyeefate keessatti humni dabballootaa fi tikoota Wayyaanee irraa ijaaraman garee nama 5n ramadamuun baadiyyaa keessa deemuun uumata goolaa jiraachuu dhagahama. Kana irratti hundaawanii gareen kun:-

  1. Dabballooti siyaasaa kanneen ABO dhaan ijaaramanii Oromiyaa keessa gadhiifamanii jiran
  2. Miseensota dhaaba ABO biyya keessatti humnoomee wal gurmeessuun socho’aati jiru.
  3. Caasaadhuma isaa keessaa kanneen shakkii irraa qabu keessattuu hidhattoota irraa shakkii qabuun maqaa qabxiiwwan sadan kanaan ajandaa godhatee Oromiyaa keessatti humni biyya keessatti wal ijaaree socho’uu fi ABOn leenjisee biyya keessa seensise ka’ee waan jiruuf waraana sabaan Oromoon keessa hin jiraatin kan agaaziin socho’u dhalootaan Tigrootaa fi saboota biro ta’an qofa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa,Asellaa fi Kofalee keessa facaasee kan jiruu fi humni waraana TPLF kunis kan mul’atu halkan halkan akka tahe gabaasni Qeerroo amma nu gahe ibsa.

Ammas qoratamuunii fi hordofamuun barattootaa daran jabaachuu qaba,shakkiin jiru dargaggoota Oromooti malee abbootii miti kan
jedhuun xiyyeeffannoon ammas godina kana qofa irratti kan xiyyeeffate osoo hin taanee Oromiyaa keessatti barattootni ganna kana hordofamuun dirqiidha jedha gabaasi. Gama biraan Yuuniversitii irraa shakkamanii gara qe’ee galan maatii biraa poolisootaan fuudhamanii garaa fi bakka dhabsiisanii hidhaa jiraachuu fi bakki isaanii kan hin beekamne ni jiru jedha gabaasi Qeerroo kun dabalee.

Mootummaan Wayyaanee sochii uummataa irraa dhiphina keessa seenuun tajajiloota Network balleessuu toftaa godhate.

Aside

Gabaasaa Qeerroo Adoolessa 25,2014: Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n Yaaddoo fi dhiphina ulfaataa keessa seenuun tajajiloota akka network fi ibsaa tajaajila uummata balleessuu akka toftaatti erga fayyadamuu egalee olee bubbuleera.

Mootummaan Wayyaanee Adooleessa 24/2014 hanga har’a Adoolessaa 25/2014 guyyaa keessa sa’aa 8:30tti Guutummaa Oromiyaa irraa tajajila network bilbila hunda balleessuun yaaddoo fi dhiphina keessa jiraachuu ibsattee jirti.

Yeroo ammaa kanas kutaalee Oromiyaa gara dhihaa keessatti ummaanni bilbilaan wal arguu fi ergaa barbaade waliif dabarsuun rakkisaa ta’ee jira. Toofta kanatti fayyadamuun FDG sochii dargaggoota Oromootiin biyya keessatti qabsiifamee bifa garaagaraan itti fufaa jiruu fi sochii hordoftootni Amantaa muslimaa mirgii amantaa keenya sarbame nuuf haa eegamu jechuun itti fufinsaan gaggeessa jiran dura dhaabbachuu fi uummatni yaadaan akka wal hin arginee fi dhaamsa waliif hin dabarsineef ta’e jettee Wayyaaneen network balleessuu toftaa godhattee itti fayyadamaa jirti.

Haalli Wayyaaneen ta’ee jettee network bifa walfakkaatuun guutummaa biyyattii irra balleessa jirtuu kun uummaata hunda biratti haalan han hubatamee fi mootummaan biyyatti maqaa qofaaf karaa foddaa ETV fi media lee biyyatti qofaan jira malee mootuummaan biyyatti kufee jiraachuu uummataaf ifa ta’aa jira.

 

Stop Clearing Oromo from their Land in the name of boosting economic development Who will stand for the Oromo’s living on the outskirts of Finfinnee?

Aside

  1. Background

Picture1It is to be recalled that Finfinnee (Addis Ababa) was founded as the present capital city the so called Ethiopian in 1886 by a man called Minilik II. During this time, the area was inhabited by the Oromo people and the area was almost covered with natural forest.  Initially the Shawa government made it seat at Ankober. Hence, before the founding of Finfinee as a political and economic capital of the king, all the areas within the present Finfinnee and the surround areas was free like any other Oromia lands. However, after 1886 the Semitic people from the northern segments and others had taken the land and the Oromo people who were used to live in these areas were forced lost their land through time.

Different people mostly from the northern part of the so called Ethiopia rom the various ethnic groups come and settled in the capital owing to its supper suitable agro-climatic and exploit the natural within the outside today’s Finfinne from the near distance in the name of work and investment. Where did those Oromo farmers go when Finfinnee became the property of new invaders? Be in mind that the Oromo’s are pushed to the peripheral areas of the capital and the number of Oromo people inhabitants decreased from time to time, as the above data depicts.  The indigenous people of the land were pushed out one after the other and were replaced by the invaders from the north. What is happening to the Oromo people living on the outskirt of Finfinne today? It is simply the continuation of a process, which had resulted in a massive displacement of an indigenous Oromo people.

Stop Clearing Oromo from their Land in the name of inequitable Development

Blue and Green

Districts In the planning Region

National Urban Cluster

Regional major Economic Center (1) Regional major Economic Center

Breaking News -Mootummaan Wayyaanee Fiilmii Dokumentarii Dhara Kan Sochii ABO fi Daraggoota Oromoo Akkasumas Walii Gala Qabsoo Oromoo Hadheessuu Irratti Kan Xiyyeefate Har’a Galgala TV Isaa Irratti Dhieessuuf Karoorfate.

Aside

images (2)Mootummaan Wayyaanee Fiilmii Dokumentarii dhara irratti hundaa’e kan sochii falmii mirga abbaa biyyummaa ummatni Oromoo fi barattootni/Qeerroon ilmaan isaa geggeessan akkasumas sochii ABO gooltummaatti hidhuun qopheeffate Adoolessa 23,2014 guyyaa har’aa karaa TV. isaan dhiheessuuf saganteeffatee akka jiru ifa galaa dha.

Akka oduu SBO dhaqqabeetti mata dureen dokumenterii fiilmii wayyaanee kun “Shibbirtanyoochi” kan jedhu yeroo ta’u, guyyaa har’aa galgala keessaa sa’aa 10:00 irratti dhihaachuu akka danda’u oduun kun akeekeera.

Dokumentarii fiilmii dharaa wayyaaneen ABO irratti ittiin ololuu fi gaaffii mirgaa barattootni Oromoo fi sabboontotni gaafatan jal’isuun gooltummaatti hidhuuf yaalaa jirtu kana keessatti namootni Oromoo ta’an kanneen dirqisiifamanii fi maallaqaan bitaman 42 ta’an akka keessatti hirmaatanii jiranis oduun kun ifa godha.

Fiilmii dokumentarii Baddannoo jechuun kan ammaan dura wayyaaneen qopheeffattee ittiin ABO irratti ololaa turte keessatti namootni hirmaatanii dhara lallabaa turan iccitii baasu jedhamanii gariin isaanii akka ajjeefaman kan beeksise oduun kun, kanneen amma fiilmii dharaa kana keessatti hirmaachifamanis hireen isaanii yeroo eeggatee kana irraa adda akka hin taane hubachiisa.

Diddaan ummata Oromoo, falmiin mirga abbaa biyyummaa fi gaaffiin mirga ofii kabajsiifachuu ummatni Oromoo fi barattootni/dargaggootni/Qeerroon ilmaan isaa baatiileef geggeessaa jiran hidhaa fi ajjechaan dhaabbachuu waan dideef, sirnichi sochii karaa nagaan mirga ofii falmatuu ummata Oromoo fi ilmaan isaa kana gara dabarsee sochii gooltummaa fakkeessuuf ijibbaatni mootummaan Wayyaanee fi ergamtootni isaa godhan dhugaa ykn haqa lafa irra jiru jijjiiruu kan hin dandeenye ta’uus sabboontotni Oromoo hubachiisaniiru.

Fiilmii dokumentariin dhara irratti hundaa’e kan ummata Oromoo, barattoota/Qeerroo fi ABO goolessitoota fakkeessuu fi sochii jiru gooltummaatti hidhuu irratti fuulleffate mootummaan wayyaanee gola isaa keessatti karaa dabballootaa fi ergamtoota isaan qopheeffatee ittiin ololuuf fiigaa jiru kun, fiilmii dokumentarii ammaan dura yeroo gara garaatti qopheeffatee ittiin ABO fi QBO irratti ololaa turee fi bu’aa tokkollee irraa dhabeen adda akka hin taanes ibsameera.

Wayta QBOn jabaachaa, ummatni Oromoo fi ilmaan isaa gaaffii mirgaa cimsaa fi babal’isaa deeman akkasumas yeroo filmaatni jala ga’u mootummaan wayyaanee olola dharaa geggeessuun, waan hin jirre uumee hafarsuun yaadaa fi qalbii namaa gara biraatti harkisuuf, deggersa ummataa argachuuf shira irratti shira xaxuu fi dalagaa faallaa raawwachuun kan beekamuu dha kan jedhe oduun kun, ammas waanuma bare amala isaa mul’ifataa jiraachuu addeesse.

Kana waan ta’eef, ummatni Oromoo, sabboontotni, barattootni/dargaggootni/Qeerroon olola afanfajjessaa dhara irratti hundaa’e, kan dokumentarii fiilmii “Shibbirtanyoochi” jedhee wayyaaneen ittiin ololuuf deemu kanaaf osoo gurra hin ergisne gaaffii mirgaa, falmii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgootaa gaafataa jiranitti jabaachuun qabsoo finiinsuu akka itti fufan  sabboontotni Oromoo fi Hoggansi Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira.

Mootummaan wayyaanee FDG barattootnii fi ummatni Oromoo geggeessaa jiran, akkasumas ABO irratti kijibaan ololuuf dokumentarii fiilmii dharaa qopheeffachaa akka jiru gabaasa bal’aa bifa barruun qophaa’e armaan gadii kanaan kana dura saaxiluun keenya ni yaadatama. Ammas barruu kana irra deebiin dubbistanii akka hubattaniif yeroo lammataaf maxxansuuf dirqamneerra.