(Qeerroo, Finfinnee, 06 Onkoloolessa 2012)Onkoloolessa 05/2012 hordoftootni amantaa Musliimaa naannoo Masgiida Anuwaaritti salaataaf imalan dhiibbaa fi roorroo isaanii fi amantii isaanii irra karaa mootummaa wayyaaneetiin gahaa jiru cimsanii balaaleffatan.

Hordoftooti amantii Musiliimaa kitilaan lakkaayaman kunneen diddaa fi mormii kana irrattis dhaadannoolee garaa garaa dhageessisuun waraqaa bifa keelloo qabu baachuun akeekkachiisa duraa mootummaaf kennanii jiru.

Hordoftootni amantaa Musliimaa kunneen dhaadannoowwan dhageessisaa oolan keessaa

1. Sagaleen keenya haa dhaga’amu

2. ETVn sobduu fi hattuu dha

3. Hidhamtootni haal duree tokko malee haa hiikaman

4. Filannoon dirqamaan hin jiru

5. Guyyaa dilbataa filannoon sobaa hin jiru

6. Amantii keenya irratti ni duuna

7. Nuyi shororkeessitoota miti

8. Gaaffii mirgaaf deebiin haa deebi’u

9. Rabbi malee waan sodaannu hin qabnu

10. Ya rabbi nu dhaqqabi kanneen jedhan sagalee fi barreeffamootaan qabachuun dhageessisaa fi dubbisiisaa oolan.

Waraanni mootummaa wayyaanee gaaffii mirgaa hordoftoota amantaa musliimaa dura dhaabbachuuf bobba’e abdii kutuun dhaabbatee ilaaluuf dirqamee jira.

Guyyaa dheengaddaa Onkoloolessa 04/2012 mootummaan wayyaanee konkolaattota naannoo Masgiida Anuwaar bira darban meeshaa waraanaa dhoksitanii baattu jechuun sakattaan rakkisaa ture. Mootummaan wayyaanee walumaa galatti diddaa sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessaan itti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf gaaffii mirgaaf deebii dhiisee hidhaa jirus hanga mirgi namummaa fi dimokiraasii biyyattii keessatti mirkanaa’utti qeerroon gaaffii mirgaa sabawwan cunqurfamoo kamuu cinaa dhaabbachuun wareegama kamuu baasuuf qophii tahuu isaa ibsata.

Biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti mirgi namummaa fi Dimokiraasii guyyaan itti kabajame takkaa hin turre.Mootummaan wayyaanee mirgi sabaa fi sab-lammootaa fi mirgi amantiilee kabajamee jira jechuun yeroodhaa yerootti olola oofu.

Keessumaa Raadiyoo fi Televisionii siyaasa isaanii ittiin gaggeessuuf tolfateen mirgi namummaa kabajamee jira,Uummatnis jaallatee misooma irra jira jechuun yeroodhaa yerootti olola.

Gaaffiin mirgaa biyyattii keessatti yakka tahee yeroo dheeraaf turuun har’as itti jira.Hawaasni musliimaas gaaffii mirgaa mootummaan dhimma amantii keessa seenuu hin qabu jedhu yeroo dheeraaf gaafachaa turus deebiin argame hidhaa,ajjeechaa fi doorsisa ture.

Hawaasni musliimaas doorsisa,hidhaa fi ajjeechaa akkasumas dhiibbaa mana barnootaa Awaaliyaa irratti dhufeen haamilee otuu hin kutatiin karaa hundaan diddaa fi mormii isaanii daran jabeessanii jiru.

Onkoloolessa 06,2012 Naqamte

Gondina Wallaggaa keessatti poolisoota federaalaa fi Oromiyaa jidduutti walitti bu’iinsi ture jabaatee itti fufee Onkoloolessa 05,2012 ona Diddaa Ayyaanaa keessatti poolisoota federaala fi kan naannoo Oromiyaa  jidduutti dhukaasi banameen walitti bu’iinsi cimaan umamee oole,haala kanaan FDG deemaa jiru keessaa qooda qabdu,ummata naannoo baabsitanii gaaffii akka kakaasan gootaniittu,poolisoonni naannoo Oromiyaa irra guddaan keessan ABOf hojjettu sababa jedhuun kanneen feederaala irraa heddumminaan naannicha dhaqan magaala goolaa olanii jiru. Haala kanaan wal qabatee P.naannoo Oromiyaa irraa namoonni sadii hiikkachiifamanii mana hidhaatti geeffamuu fi kanneen hafan ammoo hin hiikkanu isin eenyuun taatanii biyya abbaa keenyaa irratti nu abboomtu jechuun diddaa isaanii hanga ammaa itti fufanii jiraachuun gabaafame.

Hanga ammaatti kanneen hidhaman keessa maqaan:-

1, Poolisii Asaaffaa Gammaachuu,

2, Poolisii Gammaachiis Waaqwayyaa,fi

3, Poolisii Ergoo Goobanaa

Kanneen jedhaman keessatti argamu