Viidiyoo Ayyaana Irreechaa Irratti Diddaa Oromoon Muldhisee, Qophii Qeerroo Jala Bultii Irrattii fi Waraanni Wayyaanee Uummata Rakiisu Kan Mul’isu

Aside

Qophii jala bultii irreecha Bishooftuuf Qeerroon dursee bakkichatti alaabaa Oromoo fannisuu fi waraqaalee warraaqsaa Qeerroon barreefame maxxansuu fi ummanni kan hiratu qindeessee qopheessuu ture,haalli kun guyyaa jala bultii isaa milkiin xumurame,ummanni Oromoo malkcha gahe ganama isaa yeroo alaabaa argu guddoo gammade,gammachuu keessa darbee sirboota WBO fi ABO faarsuun ayyaanicha haalaan howwise. Wayyaanonni haala kanatti daran aaranii dargaggoota hidhaatti guuran iyyuu kanneen hafan dhiichisaa fi shubbisaan gootota Oromoo faarsuu fi ABO faarsuutti fufan. Videoleen waraabaman gariin rakkoo network biyya Itophiyaa keessaaf akka babaachisetti nuu maxxanuu haadidu iyyuu malee jala jalaan maxxansaa deemna.Bishooftuu Bara Kanaa Wanneen Adda Godhan

Aside

(Qeerroo, Bishooftuu, Fulbaanaa 30/2012) Kabajaa Ayyanaa Irreechaa Baraa kanaa wanneen addaa godhan keessaa gariin

1. FDG qabachuu isaa fi

2. Godinaalee Oromiyaa maraa irraa ilmaan Oromoo irraattii Argamuu isaanoo,

3. Baraa kana Godinaa Wallaaggaa Bahaa Qofaa Irraa Ummaannii Konkolaataa 20

4. Godinaa Lixaa Shawaa Irraa Konkolaataa 27

5. Godinaa Lixaa Waallaaggaa Irraa Konkolaataa 12n

6. Godinaa Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa irraa Konkolaataa 14

7. Booraanaa fi Gujii irraa Kokolaataa 11,

8. Arsii fi Baalee irraa Konkolaataa 19

9. Kamisee irraa Ummaannii konkolaataa 6

10. Haalumaa kanaan Ummaannii Garaa Miliyoonaa 4 sirnnaa Kabajannaa Ayyaanaa irreechaa irraatti Argamuun

11. Ayyaanaa Irreechaa Ilaalchisuun Qophii Guddaan Magaalaa Duukaam Hoteelaa Obboo Warquu Biqilaattii Baandii Salgaan Booraanaatiin Qophaa’ee,

12. Artistoonnii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa, Adinaal Mohaamed, Kadir Martuu, Dirribee Gadaa ffaa Weelluu utuu hin ta’iin FDG labsaan jechuun ni danda’ama,

13. Sirnaa Kanaa Irraattii Ummaannii Keenyaa Godinaa Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa , Shawaa Lixaa , SHawaa kibbaa Lixaa, fi Shawaa Kaabaa Walittii Dhufuun Harkaa Walqabatanii Faruu Tokkummaa Faarsaan Waadaas Waliif Galaan,

14. Adinaal Mohaamed ”Maalii Sabni Oromoo Yoo Fincilee Lolee Diinaasaa Mo’ee Gafaa tokkoo Sabaa isaan Bulee jechuun Ummataa Raasee,

15. Haacaluu Hundeessaa Gootichaa Oromoo Laggasaa Wagii Farsuun Uummataa Boosisee,

16. EEEmilee yaa Garba ciisaa Oromiyaa Maaltu Gadhisaa jechuun Ummataa Oromoof Barumsaa Guddaa dabarsan fi kkf sirna kana adda godhe

17. Sabboontonni Oromoo 150 ol badii tokkoon malee loltoota Wayyaaneen qabamanii hidhaa galan.

Kanneen olitti kaafne sirnicha adda godhanii jiru.Video fi suuraalee Qeerroon waraabe gariin harka diinaa haagalu malee kan argame rakkoo networkiin sirnaan dabarsuu waan hin dandeenyeef akka dandayameen irraa jalaan ni dabarsina.

Qabsoon Ittti Fufa! Gabrummaan ni kufa!

Qeerroo Oromiyaa: Alagaaf Hin Gabroomnu!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 2 Onkoloolessa 2012) Kun sagantaa gabaabaa Ayyaana Irreechaa 2012 kan Oromiyaa,Hora HArsadii, Bishooftuutti kabajame ilaalchisee Gareen Qunnamtii Qeerroo kan sagalee fi suuraan qindeessee dha.

Ayyaana kana irratti humnooti tikaa fi poolisooti Wayyaanee haalaan bobbaa guddaa fi eegumsa cimaa gochuun  akka ayyaanichi waltajjii ololaa fi dhaaduu Wayyaanee ta’u gochuuf yaalanii turan iyyuu, dhalooti Qeerroo karaa hundaan akka haawaasti ayyaanicha irratti argame, haala Oromoo fi Oromiyaanm keessatti argaman akka hubatan godhamee jira.

Jala bultii ayyaanichaa irraa eegalee dhaamsoliin addaddaa kan dhiibbaa fi miidhaa ummata Oromoo irra jiru saaxilanii fi hubachiisan akka ummata bira gahu godhamee jira.

Qeerroonis akka gaaffii mirgaa hin kaafnee fi warraaqsa Bilisummaa hin leellisne gochuuf humnooti Wayyaanee tattaaffii guddaa godhanii jiru. Haata’uutii, dhalooti Bilisummaa isaa karaa nagaa gaafachuu irraa duubatti  hin deebine, Qeerroon Oromiyaa,  weedduu fi sirbootaan warraaqsaan gaaffii fi fedhii saba isaanii beeksisaa fi dhaadhessaa  oolanii  jiru.

Sirna kana irrattis, diddaa isaanii mul’isuuf weedduu fi dhiichisa kan WBO leellisu, yeroo kamiyyuu “alagaaf hin gaabroomnu!” kan jedhu fi qabsoo Bilisummaa jabeessuuf akka kutatanii jiran mul’isanii jiru. Kana malees,  Qeerroon Oromiyaa tokkummaa isaanii daran jabeessanii falmaa Bilisummaa finiinsuuf illee waadaa waliif seenanii jiru.

This slideshow requires JavaScript.

Ayyaana Irreessaa irratti Oromoonni nagaa waraana TPLFn hidhaman 150 ol ta’uun beekame.Qabeenyi hedduu fi uffanni aadaa Oromoos walumaan hidhame.

Onkoloolessa 01,2012 Finfinnee

Oromoonni ayyaana Irreessaa nagaan ayyaaneffachuuf bahanii badii tokko malee Waraana Wayyaaneen qabamanii hidhaman 150 ol tahuu beekame.Fulbaanaa 30/2012 Ayyaanaa irreechaa irraattii Ilmaan Oromoo jumlaan Hidhaman, Qabeenyaa Akka vedio, kameeraa fi Mobilaa Loltotaa Wayyaaneetiin ummataa irraa samaman, Uffaannii Aadaa Oromoo halluu diimaa magarisaa diimaan hojjetamee miidhaguun Wayyaanonni Alaabaa ABOti jechuun Ummataa irraa ifatti saamaa turan, Onkoloolessa 1,2012 ganama bariin ka’aniis dargagootaa fi ummata nagaa naannoo isaatti galuuf deemaa jirus namoota 50 ol hidhan. Hanga ammaa Oromoonni 150 ol ta’an bakka buuteen isaanii hin beekamne. Haala kanaan namoota naannoo adda addaa irraa hidhaman keessaa hammi tokko maqaan akka armaa gadiiti:-

Ilmaan Oromoo Jumlaan Hidhamaan keessaa namootaa Muraasaa kan maqaa Argannee kanneen ittii anaan kana,

1, Gammaachiis Girmaa Godinaa Lixaa Shawaa Onaa Tokkee Kutaayee,

2,Ashannaafii Angaasaa Godinaa Kibbaa Lixaa Shawaa Onaa Tolee,

3, Gaddiisaa Tarreessaa Godina kibbaa Lixa Shawaa Onaa Iluu Magaalaa Taajjii,

4, Shimallis Abbiyyuu Godinaa Horroo Guduruu Wallaaggaa Onaa Jimmaa Raaree,

5, Gutaamaa Taasisaa Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa Onaa Abbayi Coommaan,

6,Lalisaa Luccee Toleesaa Godinaa Lixaa Shawaa Onaa ILfaataa,

7, Baayisaa Tarreeffaa Godina lixaa shawaa Onaa Iluu Galaan,

8, Tamasgeen Raggaasaa Godinaa Lixaa Shawaa Onaa Jalduu,

9,Ababaa Gaddisaa Godinaa Horroo Guduruu Wallaaggaa Onaa Hammuruu,

10,Toomaas Amantee Godinaa Shawaa Kaabaa Onaa Kuyyuu,

11, Fayyeeraa Ababaa Godinaa Lixaa Shawaa Magaalaa Amboo 03,

12, Gammaachuu Haptamuu Godinaa Wallaaggaa Lixaa Onaa Jaarsoo,

13, Zaalaaleem Baayisaa Godinaa Kibbaa Lixaa Shaawaa Onaa Gachii,

14, Tamasgeen Qaajeelaa Godinaa Kibbaa Lixaa Shawaa Onaa Iluu,

15, Caalaa Tolaasaa Godinaa Lixaa Shawaa Onaa Incinii.

16,Yaaddeessaa Nagaroo Godinaa Lixaa Lixaa Shawaa Onaa Baakkoo Tibbee,

17, Fayisaa Namoomsaa Godinaa Lixaa Shawaa Onaa Daannoo,

18,Maammoo Lammii Godinaa Lixaa Shawaa Onaa Abunaa Gindaa Barati,

19, Qixxeessaa Alamaayyoo Ayyaanaa Godinaa Wallaggaa Bahaa Onaa Guutoo Waayyuu

20, Bultumaa Geetahuun Godinaa Lixaa Wallaaggaa Onaa Najjoo,

21, Mazgabuu Tolasaa magaalaa Bishooftu

22,Dhugumaa Ittaanaa magaalaa Bishooftuu

23.Yoohannis Kabbadee magaalaa Bishooftuu

Kanneen keessaattii Argamaan dabalatee Ilmaan Oromoo 150 olittii lakkaa’amaan badii tokkoo malee humnotaa waraanaa Wayyaaneen qabamanii lafti isaan ittii hidhamaan illee yeroof kan hin beekamnee ta’uun gabaafamera. Oromoota hidhaman maqaa isaanii guutummaatti gara fuula duraa dhiheessina.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Lammiileen Oromoo Ayyaana Irreechaa irraa Qabamanii Hidhaman Hatattamaan akka Gadhiifaman

Aside

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

Onkoloolessa 1, 2012

Waggaa waggaan lammiileen Oromoo miiliyoonotatti lakkaayaman Bushooftuu Hora Harsadiitti bahanii ayyaana Irreechaa mallattoo Oromummaa tahe ayyaaneffatu. Daawáttoonni biyyoota Awrooppaa, Ameerikaa fi bakkoota biroo irraa dhufan gariin ‘Afriikaa keessatti ayyaanni guddaan ummata miliyoonotaan lakkaawamu hirmaachisu akkasii hin mulánne’ jechuudhaan guddina ayyaana Irreechaaf ragaa bahaa jiraachuunis beekamaa dha.

Sirna aangoo irra jirus tahee kannee Oromoon akka dirqiin Itoophiyummaatti amanu gochuu barbaadan garuu ayyaana Irreechaa eenyummaa Oromoo calaqqisu kana irraa gammachuu hin qaban. Aadaa ofii isaanii dirqiidhaan Oromoo irratti feúu barbaadu malee kan Oromoo kanaaf dinqisiifannoo qabaachuun hafnaan bakka isaaf malu illee hin laanneef. Sirnoonni Itoophiyaa haráas tahee kaleessaa ayyaana Irreechaa Itoophiyaa bira dabree Afriikaa maraaf boonsaa tahe kanaaf akka mootummaatti beekkamtii ayyaanummaa hin kennineef. Oromoon isaan bara baraan gad xiqqeessuu fi eenyummaa isaa ukkaamsuu barbaadan kana booda akka isaan jalatti jilbeenfatee buluuf hin jirre, walabummaa biyya isaa labsachuu fi bilisummaa isaa deeffachuuf qophii tahuu isaa itti garsiisaa jira.

Hidhaa Ayyaana Irreechaa irratti Ibsa ABO.pdf
Mass arrest on Erecha cermony-Amhaic.pdf