Mootummaa Wayyaaneef kaardiin Keelloo kenname; diidaan hawaasa Musiliimaas itti fufe!

(Qeerroo, Finfinnee, 06 Onkoloolessa 2012)Onkoloolessa 05/2012 hordoftootni amantaa Musliimaa naannoo Masgiida Anuwaaritti salaataaf imalan dhiibbaa fi roorroo isaanii fi amantii isaanii irra karaa mootummaa wayyaaneetiin gahaa jiru cimsanii balaaleffatan.

Hordoftooti amantii Musiliimaa kitilaan lakkaayaman kunneen diddaa fi mormii kana irrattis dhaadannoolee garaa garaa dhageessisuun waraqaa bifa keelloo qabu baachuun akeekkachiisa duraa mootummaaf kennanii jiru.

Hordoftootni amantaa Musliimaa kunneen dhaadannoowwan dhageessisaa oolan keessaa

1. Sagaleen keenya haa dhaga’amu

2. ETVn sobduu fi hattuu dha

3. Hidhamtootni haal duree tokko malee haa hiikaman

4. Filannoon dirqamaan hin jiru

5. Guyyaa dilbataa filannoon sobaa hin jiru

6. Amantii keenya irratti ni duuna

7. Nuyi shororkeessitoota miti

8. Gaaffii mirgaaf deebiin haa deebi’u

9. Rabbi malee waan sodaannu hin qabnu

10. Ya rabbi nu dhaqqabi kanneen jedhan sagalee fi barreeffamootaan qabachuun dhageessisaa fi dubbisiisaa oolan.

Waraanni mootummaa wayyaanee gaaffii mirgaa hordoftoota amantaa musliimaa dura dhaabbachuuf bobba’e abdii kutuun dhaabbatee ilaaluuf dirqamee jira.

Guyyaa dheengaddaa Onkoloolessa 04/2012 mootummaan wayyaanee konkolaattota naannoo Masgiida Anuwaar bira darban meeshaa waraanaa dhoksitanii baattu jechuun sakattaan rakkisaa ture. Mootummaan wayyaanee walumaa galatti diddaa sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessaan itti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf gaaffii mirgaaf deebii dhiisee hidhaa jirus hanga mirgi namummaa fi dimokiraasii biyyattii keessatti mirkanaa’utti qeerroon gaaffii mirgaa sabawwan cunqurfamoo kamuu cinaa dhaabbachuun wareegama kamuu baasuuf qophii tahuu isaa ibsata.

Biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti mirgi namummaa fi Dimokiraasii guyyaan itti kabajame takkaa hin turre.Mootummaan wayyaanee mirgi sabaa fi sab-lammootaa fi mirgi amantiilee kabajamee jira jechuun yeroodhaa yerootti olola oofu.

Keessumaa Raadiyoo fi Televisionii siyaasa isaanii ittiin gaggeessuuf tolfateen mirgi namummaa kabajamee jira,Uummatnis jaallatee misooma irra jira jechuun yeroodhaa yerootti olola.

Gaaffiin mirgaa biyyattii keessatti yakka tahee yeroo dheeraaf turuun har’as itti jira.Hawaasni musliimaas gaaffii mirgaa mootummaan dhimma amantii keessa seenuu hin qabu jedhu yeroo dheeraaf gaafachaa turus deebiin argame hidhaa,ajjeechaa fi doorsisa ture.

Hawaasni musliimaas doorsisa,hidhaa fi ajjeechaa akkasumas dhiibbaa mana barnootaa Awaaliyaa irratti dhufeen haamilee otuu hin kutatiin karaa hundaan diddaa fi mormii isaanii daran jabeessanii jiru.

1 thought on “Mootummaa Wayyaaneef kaardiin Keelloo kenname; diidaan hawaasa Musiliimaas itti fufe!

  1. Rabbiin jazaa keessan jannataan isiniif haa kaffalu hunda keenyammoo nama qabsoo diinii keenyaa nama irratti jabaatu rabbiin nuu haa taasisu jabaadhaa!!!!!
    ALLAAHU AKBAR!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s