Godina Iluu Abbaa Booraa Ona Mattuu Keessatti Barattooti Oromoo Hiriira Nagaa Bahuun Gaaffii Mirga Gaafatan

Aside

Onkoloolessa 20,2012 Mattuu

Gabaasaa Godina Illuu Abbaa Booraa,Ona Mattuu akka addeessutti  ganda 01. Naannoon buufata mana barumsaa Hospitaala Ona sanaa cina ykn buufata raadiyoo mattuu(Mettu Radio Station) cinaadha  kan argamuu keessatti Onkoloolessa 16 Qeerroon mana barumsaa qophaayina irraa baratu  ganama mana barnootaa osoo hin seeniin duratti waraqaa dhadannoo qabsoo qabachuu fi gaaffii mirgaa Oromummaa fi qeerroo dhadessu baadhachuun hiriira bahan. Waraqaalee fi alabaa Oromoo bakkoota adda addaatti akka maxxansanii fi facaasanii jiran gabaafame.

Qeerroon gabaasaa isaa addeessa. waraqaan kunis walakkaan isaa dhaadannoo:

-Qabsoon Oromoo Hamma bilisummaatti!!

-Hireen murteeffannaa Oromoo haakabajamu

-Bilisummaan Amma dhufti!!

-Mootummaa Wayyaanee Gadaan Isaa Raawwate!!

-Kottaa Tokko Taanaa Yaa Oromoo!!

-Of irraa Kaasnaa Roorroo!

-Qeerroon qabsoo karaa nagaa gaggeessu itti fufa.mirga keenyas

Kanneeen jedhan qabachuun kan biroo ammoo bifa walalootiin waraqaa walitti fufsiisuun qopheessanii hiriira barattootaa irratti mul’isuudhaan barsiisota kanneen mootumma kanaaf garaa guutuu bitamanii jira rifaasisuudhaan hamma sadarkaa dhimma nageenyaa godina sanaa waamsisuutti akka gahan gabaasaan Qeerroo addeessa. Guyyaa kana dhimma kanaan wal qabatee barumsi manicha barumsaa ona Mattuu san irratti akka hin taane gabaasaan Qeerroo addeessa.Gaaffiin barattootaas sirnaan osoo hin deebi’iin humna poolisoota naannoon akka tamsa’u taasifamee jira.

Wallagga Qeellam Aanaa Gidaamii Keessatti Ummanni Oromoo Walgahii Qondaalota Wayyaanee Diddaan Diigan

Aside

Onkoloolessa 20,2012 Qeellam

Gabaasaa Qellem,Aanaa Gidaamii akka addeessuun gaafa Onkolooleessa 15 dhimma nageenyaan wal qabsiisanii mootummaan Wayyaanee uummata walgayii teessisaa ooluu isaa gabaasaan Qeerroo addeessa. Walgahiin kun misooma naannoo, akkasuma dhimma nageenya naannootiin wal qabsiisanii sabboontota Oromoo naannoo san jiran ABO waliin walitti hidhata waan qabdaniif qe’een keessan guutuutti sakatta’ama warreen haftanis garaa keessan keessa ABO degeraa waan jiratniif itti gaafatama jalaa hin baatan jechuun doorsisa waan dhageessiif jecha,ummati walgahicha irratti argame guutummaatti haala kana dura dhaabbachun ABOn yoom iyyuu dhaaba keenya bilisummaanis kaayyoo keenya waan ta’eef dabballoonnis taatan milishoonni gandaa qe’ee keenya sakatta’uu fi hidhaatti nu guuruuf mirga hin qabdan jechuun guutummaatti walgahicha dhiisanii deemuun gabaafame.

Kana malees diddaan barattootaa ona san keessa waan haalaan babaldhatee jiruuf jecha qondaaloti Wayyaanee manneetii barnootaa ona sana keessatti mana barumsaa qophaayinaa fi high school irratti sakatta’iinsa adeemsisuuf guyyaa beellamaa qabatanii jiraachuu isaanii caasaa mootummaa ona sanaa keessaa gabaasaan kun bahee qeerroof dhiyaateera.Guyyaan beellama sakatta’iinsa shakkii ABOtiin wal qabate kunis onkoloolessa 23 tti akka ta’e gabaasaan kenname addeessa.