WBOn Sochii Jabeessaa Jira Sababa Jechuun Waraanni Wayyaanee Ummata Jeeqaa Jira.

Onkoloolessa 09,2012 Anfilloo

Gabaasaa irra deddeebii yeroodhaa yerootti baatiin Fulbaanaa kun erga seenee Godina Qellem,Ona Anfilloo keessatti humana ABO tu jira jechuun waraana heddumminaan naannoo san qubachiisuun ummata naannoo doorsisuu fi hidhuu itti fufee jira. Akka gabaasaa Qeerroo Anfilloo irraa har’a Fulbaana 09,2012  addeessuutti wal duraa duubaan sodaa mootummaan achirra qabu irratti walgahii gaafa Fulbaana 1 irraa hanga Fulbaana 4,2012 itti walgahii mata dureelee armaa gadii irratti gaggeefachuu isaanii beekame

1.  Dhaabni ABO  humna waraana guddaan Wallagga dhihaa keessatti haala addaan waan of ijaaree sosso’aa jiruuf ummanni waan kana quba qabaatee ABO gargaaruuf tattafatu yoo argame akka farra mishoomaa ta’eetti fudhanna.

2.  Barataa Yuuniversity irraa boqonnaaf gale xumura wal gayii kanaa booda qorannaa fi maal akka isaan yeroo boqonnaa isaanitti hojjechaa turan maatii isaanii bira deemuudhaan qorachaa turantu jira;

3.  Itti dabalata fedha uummataa kan hin taane dursa lafti keessan xaa’oo argatee hin qotamu taanan abbaa qabeenyaatiif kennama kan jedhu uummata irratti beeksisa banatanii turan, kana irratti hunda’ee gaafa Fulbaana 8 uummata gandoota Anfilloo yeroo tokkichatti walitti qabanii dirqaman xaa’oo fudhachuu qabdu, kana irraa kan hafe lafti isin qabdan kan abbaa qabeenyaati jedhanii guyyaa kana  dhimma nageenyaa poolisii Isiraa’el Fayisaatiin doorsisi uummata irratti banamaa ooluu isaa gabaasaan Qeerroo addeessee jira.

4.   Lammiileen Anyuwaak fi waraanni ABO waliin ta’uudhaan daandii Sudaaniitiin Garjeeda,Gidaamii,Asoosaa fi daandii Anfilloo, keessattuu daandii ganda Yattiitiin Oromiyaa seenaa jiru jedhuun waraana yeroodhaa yerootti utuu uummanni hin argin halkan halkan gadi guuraa jiraachuu isaa Qeerroon gabaasee jira.

Kanneen jedhu irratti xiyyeefatanii walgahii isaanii xumuratanii jiru.Kun kanas ta’ee ummanni diddaa isaa itti fufee hanga ammaatti bulchiisa mootummaa Wayyaanee didaa jiraachuun gabaafame.

 

Hojjettooti Mootummaa Wayyaanee 14 Diddaa Wayyaanee Modhisuun Ifatti Hojii Dhiisan.

Onkoloolessa 09,2012 Dambi Doolloo

Kan biroon hojjetootni mootummaadhaa bara kanatti namni 14 hojii gadi dhiisanii akka deeman gabaasaan Anfilloo addeessa. Isaan hojjetoota kana keessaa:

1.Amaaree Taammituu-Hojjetaa Dirree Misoomaa Anfilloo

2.Mohammad Ibrahim-Barsiisaa qophaayinaa Anfilloo

3.Nuuree Mohammad-itti gaafatamaa waajjira OPDO Anfilloo irraa kan ta’an maqaa isaanii kanneen hafan kaan guutummaatti hojii mootummaa Wayyaanee fedhii isaaniin gadhiisanii jiraachuun beekame.