SBO: Ebla1 9 bara 2017. Oduu, Gabaasa Sirna Kabajaa Guyyaa Goototaa 2017 ilaallatuu fi Kora Kutaa ABO Kanaadaa irratti Gaaffii fi deebii Itti Gaafatamaa Kutaa ABO Kanaadaa Jaal Fiqaaduu Eebbaa waliin taasifame Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Kabajaa Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Qeerroo Godina Harargee Magaalaa Hirnaatiin.

Image may contain: outdoor and natureKabajaa ayyaana guyyaa wareegamtoota gootoota Oromoo Ebla 15, Qeerroowwan magaalaa Hirnaatiin haala kanaan guyyaa kalee kabajamee oole. Qeerroon kanneeniis wa’ada qabsoo haaroomsuuf irbuu oromummaa seenan. Continue reading

Ebla 15 Guyyaan Gootota Oromoo Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Finfinnee Keessaatti Gootota Sabboontootafi Qabsaa’ota Oromoon Bifa Ho’aa Ta’een Kabajame.

Image may contain: 1 person, sittingEbla 15 Guyyaan Gootota Oromoo Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Finfinnee Keessaatti Gootota Sabboontootafi Qabsaa’ota Oromoon Bifa Ha’aa Ta’een Kabajame. Ebla 17/2017 Goototni,Barattootni,Dargaggootni,Qeerroo fi Qarreewwan walumaa galatti sabboontotni ilmaan Oromoo Handhuura Oromiyaa Finfinneetti walitti dhufuudhaan Guyyaa Gootota Oromoo bifa ho’aa ta’een kabajatan.
Kabaja Ayyaana yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo(GGO) kana irratti akkuma yeroo kaanii dungoo halluu alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabu(Diimaa-Magariisa-Diimaa) qabu erga qabsiifatanii booda, yaadannoo sammuu Gootota Qabsoo Bilisummaa Oromooo irratti wareegamaniif taasisaniiru. Ittuma fufuudhaan kaayyoo fi Akeeka, akkasumas achii-as dhuftee Ayyaanichaa erga wal yaadachiisaniin booda, dhimmoota Ijoo haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jirtu irrattis marii bal’aa taasifataniiru.

Continue reading

Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo Sababeeffachuun Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiya FXG Godina Lixa Oromiyaa; Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo Isheetti Daandii Konkolaataa Cufuun itti fufe !!

 Ebla 17/2017 Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 sabbabeeffachuudhaan Qeerroon Godina Lixa Shaggar Yaadannoo wareegamtootaa taasisuu cinaatti yeroo Humni Komaandi poostii ummata Oromoo gidirsaa jirutti sodaa tokko malee Jimaata Ebla 14,2017 irrraa eegaluun karaa konkolaataa Amboo irraa gara Lixa Oromiyaa geessu bakkeewwan adda addaatti cufuudhaan tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuun sochii isaanii kan ittifufan ta’uu Odeessi Qeerroo Lixa shaggara Amboo hubachise . Addatti immoo daandiin Konkolaataa guddichi Finfinnee irraa gara Lixa Oromiyaatti dabarsuu Amboo fi naannoo Ambootti bifa adda ta’een cufamuun waraannii koomandii poostii wayyaanee fi ergamtootni wayyaanee OPDOn waan qabdee gadhiiftu dhabaa jiraachuu madden Qeerroo Amboo irraa gabaasan.

Continue reading

Jarmanii: Sirna kabajiinsa guyyaa gootota Oromoo fi ibsa ejjanno miseensotaa fi deggertoota ABO biyya Jarmanii

Jarmanii: Sirna kabajiinsa guyyaa gootota Oromoo fi ibsa ejjanno miseensotaa fi deggertoota ABO biyya Jarmanii

Jarmanii

Nuti kan biyya Jarmanii jiraannu miseensoonii fi deggertotiin ABO Ebla 15 bara 2017, guyyaa gootota Oromoo, sirna oowwaan kabajanneerra. Sirnni kabajaa kun Guyyaa sa`aa 12:00 iraa jalabee hanga 18:00 fufee oole. Sirni kabajaa kun akkumma aadaa qabsoo bilisummaa Oromootti eebba manguddoo fi yaadanoo goototaatiif dhungooleen hirmaattotaan qabsiifamun erga banameen booda faaruu alabaa Oromoo fi ergaa faaruu gototaa dhageessifamaniru.

Ittti aansuudhaan bakka bu`aa koree hojii qindeesitu ABO kutaa giddu-galeessa Awuropaa irraa seenaa guyyaa gototaa ilaalchisuun gadi-fagenyaan ibsi kenname. Guyyaan kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka daran  guddaa qabuu fi kan yoomiyyuu hin dagatamnne tahuusaa ballinaan hirmaattotaaf ibsame. Itti dabaluun  bara uummati Oromoo sirna gabirummaa jalatti kufee jalqabee hanga bara ammaatti dhiignni lammii Oromoo bakka adda addaatti mootummaa Habashaa fi ergamtoota mootumichaatiin osoo wal irraa hin citiin dhangalayaa jiru hatattamaan dhaabbachuisuun akka hedduu barbaachisu ibsame. Kana fiixaan baasuuf karaa tokkichaa fi furmaanni jiru jaarmaa ABO jalatti hiriiruudhaan waan barbaachisu hundaan deggeerun, Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) cimsuu duwwaatuu furmaata filannoo biraa hin qabne ta`uu ibsame. Continue reading

Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Haala Hawwaan Yuunivarsiitii Oromiyaa Jimmaa Keessatti Kabajamee Oole.

Ebla 17,2017 /Guyyaan gootota Oromoo wareegamanii mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa keessatti bifa haawwatan yaadatamee oolee jira. Mooricha keessatti humni diinaa hidhannoo guutuu sochii taasisuun baraataa doorsisee irraa hamnbisuuf utuu yaaluu gotuumaan utuu humna hidhatee socho’uuf bakka hin laatin gurmuun Qeerroo Jahaan kabajamee oolee jira. Haaluma kanaan gurmuun Qeerroo Kitoo furdisaa achuma Doormitti gurmuun qeerroo lama mooraa guddaarraa bakkeetti bahuun yaadatanii akkasuma mooraa guddaarraa gurmuun lama Doormii doormitti yaadatanii oolan. Continue reading

Gumii Oromiyaa Adduunyaa – GGO

Gumii Oromiyaa  Adduunyaa

Hiwi Elona ~ Eb/2017

GumiiYeroo ammaa kanatti Gumiin Oromiyaa Adduunyaa 1ffaan biyya Ameerikaa Naannoo Miniisootaa keessatti gaggeeffamaa jira. Haa ta’u malee namoonni hedduun gumii kana ilaalchise hubannaafi odeeffannoo gahaa waan qaban natti hin fakkaatu. Gumiin kuni yeroo jalqabaatif kan gaggeeffamu ta’uu isaa irraan kan ka’e namoonni hedduun maalummaafi galma isaa sirritti hubannoon isaan qaban baay’ee gadi aanaadha jechuun ni danda’ama.

Akka hubannoo kootiitti Gumiin kuni Jaalleewwan Oromoo qabsoon Oromoo ( kallattii isaanitti fakkaaten) of dura akka tarkaanfattuuf kanneen ifaajaa jiraniin kan qindaawedha. Gama tokkoon gareen gumii kana qopheesse gumii isa dabre kan Hoggansa Oromoo waliin wal ta’ee maalif akka hojjachuu dadhabe wanti hunda keenyaaf ifa ta’e jiraachuu baatus, eenyumtuu gama itti fakkaaten qabsoo keenyaaf tumsaa sila jiruuf galanni isaanif qabnu akkuma eeggametti jiraachuu qaba jedheen amana. Amma irra taa’anii kallattii gara garatiin adeemuun hamileefii hawwi uummata keenyaa waliin tasuma kan hin deemne ta’us, bu’aafi miidhaa inni nuuf qabu ilaallee irraa deebi’udhaaf garuu faaydaa qabaachun isaa hin oolu. Continue reading

Gabaasa Guyyaa Kabajaa Gootota Oromoo Ebla 15, 2017

Ebla 16,2017/Sirni kabaja guyyaa Gootota Oromoo godina Wallagga bahaa  magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti  akkasumas gootowwan Qeerroon Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa walitti dhufuun Eebili 15 haala akkaan ho’aa ta’een kabajamee ooluu Qeerroon leeqaa gabaase.

Haaluma kanaan ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun bakkeewwan magaalaa Naqamtee keessaa naannoo hora hadiyyaa fi naannoo mooraa yuunversiitii Wallaggaatti gootowwan qeerroo yuunversiitii Wallaggaatiin  kabajamee akka oole  maddeen Qeerroo leeqaa ibsanii jiru.Akkasumas hora soorgaa  fi naannoo tulluu koomtoo jedhamuttis gootowwan Qeerroon leeqaa  baatii Eebilaa guyyaa seena qabeessa  kana kabajatanii  akka oolan  jaallan Qeerroon Leeqaa eeranii jiru. Continue reading

Qeerroon Godina Wallaggaa Magaalaa Mandii Ebla 15,Guyyaa Goototaa Kabajatan.

Ebla 15,2017/  Qeerroon Godina Wallaggaa  Magaalaa Mandii Guyyaa Gootota Oromoo GGO Ebla 15,2017 haala miidhagaa ta’een kabajachuu Qeerroon gabaasee jira.

Qophiin kabajaa kun maanguddootaa fi shamarraan haadhotii dabalatee eebbaa fi yaadannoo akkasumas faaruu adda addaan kabajamaa akka oole Qeerroon gabaasee jira.

 

Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Ilaalchisee Ijoo Dubbii Qeerroo Bilisummaa Oromoo

YAADANNOO DHUGAAN JAALLAN WAREEGAMANIIF TA’U, KAAYYOO ISAAN IRRATTI WAREEGAMAN ITTI CICHINEE BAKKAAN GAHUU DHA:

Ummata Oromoo maraan, maaliif Eeblli 15 waggaa waggaan kabajama?

ABO’n bara 1973 ijaaramee, baruma kana keessa qabsoo hidhannoo dirree Bahaatti eegale. Dirree Bahaatti, ajajaa ta’ee qabsoo hidhannoo kan eegale J/Elemoo Qillxuu (Hassan Ibraahiim) ture. Waggaa osoo hin guutin, qacalummaatti, qabsoo hidhannoo ABO’n eegalame dhabamsiisuuf jecha duula Haayile Sillaaseen geggeesseen, Fuulbaana 5, bara 1974 J/Elemoo Qilxuu, kanneen akka Hundee Sheeka (Ahmed Taqii) kan reefki isaa bakka inni itti dhalatee fi guddate , magaalaa Galamsoo keessatti lafa irra harkifame fi biroo hedduun wareegaman. Saba booda, bara 1976 keessa, dirree Bahaatti qabsoo hidhannoo deebisanii akka gadi dhaabaniif  miseensota Koree Gidduu ABO lama, Jaallan: Abdulkariim Ibraahiim (Jaarraa Abbaa Gadaa) fi Hassan Tukkaaleetti (Mul’isi Gadaa) dirqammi kenname. Isaanis dirqama kana gammachuun fudhatanii bobba’an. Akka kanaan, qabsoon hidhannoo humna namaa fi meeshaa lakkoobsa xiqqaan deebi’ee eegale, utuu hin turin loltoota hedduu horatee Adda Bilisummaa Oromoo gara humna waraanaatti deebisee jijjiire.

Injifatnoon kun, ija fi gurra Oromoota waan dhaqabeef, sabboontoti fi barattooti Oromoo hedduun magaalaa keessaa qabsoo hidhannootti akka dabalamn taasise. Itti fufuunis, bara 1977 keessa, miseensota Ajaja ol aanaa Siyaasaa fi Waraanaa (Supreme Political and Military Command) dabalatee miseensoti Koree Gidduu fi dabballooti hedduun magaalaa gadi dhiisanii Godinaa Bahaatti qabsoo hidhannootti dabalaman. Hoogganooti kanneen, diree bahaa seenanii, qabsoo siyaasaa fi hidhannoo dirree irraa  qindeessuu eegaluun, qabsoo baadiyyaa fi magaalaa walitti hidhanii qabsoon bilisummaa Oromoo bifa waalta’ee fi qindaawe  horatee lafaa ka’uuf ogguu qophii xumuratu, bara 1979 keessa jaallan Baaruu Tumsaa (Jiilchaa) fi Badhoo Dachaasaa (maqaan qabsoo Dammaqsaa) wareegaman; Jaarraa Abbaa Gadaa ammoo ABO lakkisee deeme. Kana qofa osoo hin taane, murni Ol Aanaa Lamuun (Bobbaasaa Dhaabaa) durfamus, dhaaba keessatti jeeqamsa biroo kaasee humna hubamee ture keessaa gara buttaa tokkoo qabatee Somaaliyaatti godaane.  Haa ta’u malee, rakkoo dhalate qabsoon irra aanuuf murtiin fudhatame. Continue reading

Godina Arsii Aanaa Dodolaa Keessaa Oromoota Kumaan Lakkaawaman Badii Tokko Malee Mana Hidhaatti Geeffaman Keessaa Galmee Hanga Tokko.

Ebla 13,2017/ Mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo kan mirga isaa karaa nagayaatiin gaafataa ture Godina Arsii Aanota hedduu keessatti akkuma ABO dha jedhamanii himatamaa jiru.

Godina Arsii Aanaa Dodolaa keessattis namoota kumatamaan mana hidhaatitti guurte keessaa namoota barruu armaan gadii kanarratti tarraayan shororkeessummaan himachuudhaan mana murtiitti dhiyeessitee jirti.

GGO Ebla 15 fi Hundeeffama Waggaa 7ffaa Qeerroo Bilisummaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo fi Hundeeffamuu Jaarmiyaa Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waggaa 7ffaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Nuti Qeerroon Dagaggootni Oromoo, Biyyi keenya Oromiyaa fi waliigalatti ummatni Oromoo bal’aan bu’aa Gootota Oromoofi firii kaayyoo Goototni Oromoo irratti wareegamaniiti. Guyyaan Gootota (Wareegamtoota) Oromoo Ebla 15, 1980 irraa eegalee waggaa waggaan kabajamaa fi yaadatamaa yoona gahe. Gootota gaafa alagaan biyya Oromoo cabsuuf ittiduule diina biyya ofii irraa ittisuuf jecha diddaa gabrummaa irratti wareegaman dabalatee Qabsaawota Bilisummaa Oromoo bifa adda addaan hanga har’aatti wareegama baasan hunda guyyaa kana yaadatna. Kana waliin, Guyyaan Gootota Oromoo, guyyaa miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, deeggartootniifi ummatni Oromoo bal’aan kaayyoo Goototni Oromoo qaqqqaaliin irratti wareegaman galmaan gahuuf irbuu isaanii itti haaromsanidha. Seenaa fi imaanaa gootonni Oromoo wareegamaniif galmaan gahuuf jecha Qeerroon Bilisummaa Oromoos guyyuma kana irratti Ebla 15,2017 Oromiyaa keessatti sirnaan hudeefamee sochii seena qabaeessa eegalee har’a gahee jira.

Seenaa ummata Oromoo keessatti Ebla 15, guyyoota kaan irraa wanti adda taasisu bara 1980 keessa guyyaa kana hoogganootni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo akka qaroo ija Oromootti ilaalaman Kiristaana-Islaamaafi lagaan osoo wal hinqoodin jumulaan wareegama qaalii kanfaluun tokkummaa saba Oromoo dhiiga isaaniin mirkaneessan ta’uu isaati. Hanga har’aattillee hoogganootaa fi miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, deeggartootaa fi Sabboontotni ummata Oromoo, qabsaawotni bilisummaa bifa adda addaan qabsoo keessatti qooda qaban walumaagala sab-boontoti Oromoo xurree hoogganooti ABO gaafa duraa saaqan irra bu’anii mirga abbaa biyyummaa Oromoof osoo falmaa irra jiranii wareegaman kuma hedduutti lakka’amu. Continue reading

Mooraa Jimma Yuunibarsiitii Keessatti Jala Bultiin GGO Ebla 11 Kabajame.

Jimma Yuunibarsiitii keessatti bara 2014 FDG moorichatti eegaleen guutummaa Oromiyaa Mara dhaqabee Wayyaanee hudhee qabuu eenyuullee
waan neekudha. FDG gurmuu Qeerroon bifa qindaa’aan akkasuma bifa haaraan eegale kanaan sabboontota danuun carraa barnootaa dhabanillee
bu’aa guddaa hawwaasa Oromoof buusee darbeera. Akkasuma tokkummaa lallabamaa ture hojiin agarsiiseera. Bu’aa gurmuun socho’uu lafa
kaahee kan darbe yoggaa ta’u, 2014 irraa eegalee moorichatti haalaan kabajamaa as gahee jira. Qeerroon moorichaas Kan bara kanaa haala
gaariin kabajatee jira. Mooraa guddaa, Kitoo furdisaa keessatti gurmuu gurmuun kabajatanii jiran. Guyyaa gootota Oromoo fuuldura jiru irratti
marii taasifatan.

%d bloggers like this: