IBSA EJJENNOO KONYAA ABO Naayiroobi.

IBSA EJJENNOO KONYAA ABO Naayiroobi.
ABO keessatti gantoonni bakkan qaban, warra garaaf maqaa ABOtiin daldalu ni mormina.
Shira gantoota keessaa fi tika mootummaan qindaa’een Bitootessa 13, 2021 Kora Sabaa Hooggantootni, Miseensotni fi Deggertootni Adda Bilisumma Oromoo kamu irraa quban qabne Seera fi Naamusaa dhaaba cabsuun “Kora Sabaa ABO geggeeffanne” jechuun bifaa Ummata Oromoof arrabsoo ta’een gartuun maqaa ABO dhahachuun gad bahun beekamee jira. Gantootni dantaa fi garaaf if gurguran muraasni maqaa dhaabichaa fi galfata kana dura Kora Sabaa 4ffaa irratti itti kenname meeshaa godhachuun gargarsaa murna PP kan aangoo harka qabutiin yakka dhiifaman qabne raawwatani jiru. Continue reading

OLF statement on current terror and havoc caused by the deployment of Amhara Militia to the Oromia Regional State

OLF statement on current terror and havoc caused by the deployment of Amhara Militia to the Oromia Regional State
We have been receiving reports from credible sources that the Amhara Militias and special forces have launched an armed attack on civilians in the Amhara Regional State, Oromia Special Administrative Zone in districts such as Atayi, Afrata, Jiille and other several places. Also, today, March 21, 2021, the Amhara Regional Government has released a press statement admitting that they have deployed the Militias in different parts of the Oromia Regional State under the pretext of restoring peace and the rule of law in the Region. The question is why the Amhara Militias needed to be deployed in Oromia Regional State to restore peace and order while the Continue reading

Duulli Waraanaa Ilmaan Oromoo Wallootti Baname Eenyummaa Oromummaa Balleessuuf kan Aggaammatedha.

Duulli Waraanaa Ilmaan Oromoo Wallootti Baname Eenyummaa Oromummaa Balleessuuf kan Aggaammatedha.

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Akka seenaan saba Oromoo nu barsiisetti Oromoo cabsuudhaaf duulli jalqabaa kan eegale ilmaan Oromoo Walloo irratti. Duulli Oromoo cabsuudhaaf karaa kaabaa jaarraa 15ffaa keessa eegale haga walakkeessa jaarraa 19ffaatti Oromoon kaabaa gootummaa guddaafi ijaarsa cimaatiin lolatee diina isa weeraree koloneeffachuuf yaalu qolataa tureera. Ofirraa qolachuu qofas utuu hin taane, bulchiinsa jajjabaa ijaarratanii weerartoota irratti dhiibbaa gochaa turaniiru. Mootota Gondor akka barbaadanitti to’atanii nama barbaadan aangootti baasanii kan hin barbaanne buusaa turaniiru. Walakkeessa jaarraa 19’ffaa keessa garuu haalli jijjiiramee mootiin Tewoodiroos imaammata gurguddaa sadii (1, Oromoo cabsuu, 2. Habashaa tokkoomsuufi 3. Isilaamummaa balleessuu) labsate. Labsiin kun ilmaan Oromoo Walloo irratti hojiitti hiikamuu eegale. Tewoodiroos mootii moototaa jedhee erga of moggaasee Waxabajji 1855 duula waraanaa Oromoo Walloo irratti bobbaase. Duula waraanaa kanaan humni waraanaa Tewoodiroos gara laafina tokko malee ilmaan Oromoo duguuguu eegalan. Oromoota ajjeesuu bira darbanii kanneen booji’anillee harka isaanii lamaan muranii mormuma isaaniitti diranii deemsisu. Haala kanaan Oromoo Walloo cabsee gara Shawaatti darbe. Lola kanaan Oromoo Walloo haa cabsuyyu malee takkaayyu of jalatti bulchuu hin dandeenye. Tulluu Maqdallaa qabatee waraana itti fufe. Ilmaan Oromoo Walloos lola itti fufuun gootummaa dinqisiisaa argisiisaniiru. Tewoodiroos lola waggoota 13 Oromoo Walloo irratti taasise keessatti tasayyu jilbeenfachiisee of jalatti hin bulchine.
Mootonni Habashaa Tewoodiroositti aananii dhufan Oromoon gargaarsa biyyoota dhiyaatiin malee akka hin mo’amne hubatanii meeshaa ammayyaa kadhatanii duula waraanaa itti fufani. Continue reading

On the Arrest of Mr. Betie Urgessa, the OLF Public Relations Officer and His Driver Mr. Wondoson Abdulkadir

OLF Press Release
The OLF has just learned that today March 20, 2021, Mr. Betie Urgessa, the OLF public relations officer, and his driver Mr. Wondoson Abdulkadir were arrested by Burayu sub-city police, Oromia Regional State. Mr. Batie was arrested while visiting colleagues unlawfully detained at Burayu sub-city police station without any trial. Like any other family members, relatives, and friends, Mr. Betie has the right to visit his imprisoned friends, and therefore, there is no legal base for the Burayu police to arrest peaceful citizens for just visiting friends.
Therefore, the OLF demands the Burayu sub-city police to immediately release Mr. Betie Urgessa, Wondoson Abdulkadir, and any unlawfully detained citizens at the station and elsewhere. Once again, we want to emphasize that it is against the country’s constitution to arrest and detain citizens without committing any crime and a court order.
Victory to the Masses
Oromo Liberation Front
Finfinnee

Miseensi Gumii Sabaa ABO Jaal Amaan Filee waggaa tokkoo oliif Kan mana murtii hin dhiyyaatiin ture

May be an image of 2 people and people standing Gumii Sabaa ABO Jaal Amaan Filee waggaa tokkoo oliif Kan mana murtii hin dhiyyaatiin ture sababa network plasma dide jedhamuun dhiyyeenya mana murtii qabda jedhamee deemus himata itti shakkame osoo hin bariin jira.
Miseensa Gumii Sabaa ABO Jaal Amaan Filee tibbana Godina Booranaa Yaaballoo irraa mana murtii qabda jedhamuun mana hidhaa itti hidhamee jiru irraa gara mana murtii deemta jedhanii plasman akka dhimma isaa hordofuuf itti himanii bakka plasman connection hin jirretti ykn hin dalagnetti geessanii guyyaa lama bitootessa 17fi 18/2021 akka taa’aa oolee gara mana hidhaatti deebi’u taasifameera .
Plasma network waan hin dalagneef beellama kee hordofuu hin dandeenye guyyaa plasman dalagu dhiyyaatta jechuun beellama isaa Ebla 6/8/2013 A.L.H beellamanii akka jiranis barameera
Kuni kanaan osoo jiruu hanga ammaatti garuu ,himatnis Jaal Amaan Filee harka akka hin geenyee fi maaliin akka mana murtii isa dhiyyeessuuf akka jiranis hin baramne.
Jaal Amaan Filee waggaa Tokko dura hogganaa Olaanaa ABO jaal Abdii Raggaasaa Mana hidhaa magaalaa Buraayyuutti gaafachuu deemanii kan qabaman yoo tahu dhimmi isaanii mana murtii kibba baha Oromiyaa magaalaa Shaashamanneetti argamutti akka dhiyyaatu Xalayaa qajeelchi poolisii magaalaa Yaaballoo Tibbana barreesseen akka dhimmi isaa isaan bira hin taanee fi imaanaa ykn adaraa isaan biratti hidhamee jiru beeksisuun isaanii ni yaadatama.
Yeroo ammaa kanas jaal Amaan Filee osoo qaamaan mana murtiitti dhiyyeessuun dandahamuu beellama qaba jechuuf qofa bakka plasman hin dalagne geessanii asiin dhimma kee hordofta jechuun dhiibbaa gama hundaan irra gaheef beellama qaba jechuuf malee himatni akka irratti hin banamne baruun dandahameera.

Sab-Quunnamtiin Hawaasaa ABO jaal Battee Urgeessaa Magaalaa Buraayyuutti ukkaamsaman.

Sab-Quunnamtiin Hawaasaa ABO jaal Battee Urgeessaa Magaalaa Buraayyuutti ukkaamsaman.
[ SQ-Bitootessa 20/2021]
Sab-Quunnamtiin ummataa ABO jaal Battee Urgeessaa waaree booda mana hidhaa magaalaa Buraayyuutti hidhamtoota Siyaasaa Oromoo hidhamanii jiran gaafachuuf konkolaachisaa Gafarsoo jedhamu waliin kan deeman achumatti humna tikaan qabamanii hidhamuu SQ mirkaneeffateera.
Jaal Battee Urgeessaa konkolaachisaa Dhaabaa Gafarsoo jedhamuu fi konkolaataa Dhaabaa waliin akkuma gaafachuu deemaniif qabamanii hidhamuun mitkanaayeera.
Bal’aan odeessa keenyaa akka arganneen qabannee dhiyyaanna.
May be an image of 1 person and text
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
Dooyyoo Bidoo, Ibsaa Gabbisaa Iluu and 382 others
5 comments
93 shares
Like

Comment
Share