Oduu Godinaalee Oromiyaa

Caamsaa 15,2017/ Daandii Aspaaltii kan Adaamarraa Asallaa deemu kan  Godina Arsii Aanaa Doddotaatti addaan citeen wal qabatee Ummanni rakkoo  saaxilamuun dhagayamee jira. Akka gabaasni achii nu gahe himutti Ummanni gatii duraan kaaffalu dachaadhaan akka kaffalu taasisamaa jiraachuu fi Tiraafiikonni Wayyaaneen daandii kanarratti bobbaaftes konkolaachiftootarraa qarshii waan argataniif Konkolaachiftoota adabaa akka hin jirree fi yeroo konkolaattonni dhufan karaarraa akka maqaa jiran gabaafamee jira Continue reading

Caamsaa 14/2017 ) Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa Qanyii Irraa Kaleessa galgala Dargaggoo Oromoo Kabbadaa Qoroo Waraanaa Komaandii Poostii Wayyaaneetiin ukkanfaamee halkaan guutuu reebichaa hiraarsaa ulfaataa erga irratti raawwata turani halkan gara barii harkatti Waan laafeef baasanii bakkeetti gatanii uummataan kaafamee yeroo ammaa Hospitaalaa Amboo seenee jiraachuu maddeen Qeerroo gabaasan. Dargaggoo Kabbadaa Qoroo baroota 2005 mana hidhaa maa’ikalaawiitti hiraarfamaa kanture, bara bara 2011 mana hidhaa Ambootti hiraarfamaa kanture, bara 2015 -2017 Manneen hidhaa Maa’ikalaawwii fi mana hidhaa mooraa leenjii waraana Xollaayitti hiraarsaa ulfaataa keessa turee ji’a tokko dura kan gadhiidamee hiraarsaan miidhaan ulfaataan irra gahee Sammuu isaa keessatti dhiigni ititee torbee darbee keessa Hospitaalaa Amboo irraa referiin barreeffameefi yaalaa irra kan jiru yoo ta’uu Lubbuu isaa balleessuuf waraanni Koomandii Poostii wayyanee Yakka suukkaneessaa ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiraachuu caalaatti man muldhisuu ta’uu isaati. Kana Malees Ilmaan Oromoo hedduun dheengaddaa dargaggootni hedduun ganda Goosuu Wangee irraa kan ukkanfamanii hidhaman yoo ta’uu addatti immoo halkan edaatarkaanfii boombiidhaan Waajjira Poolisii Aanaa Midaa Qanyii irraatti fudhatameen barraaguun wayyaaneen uummata jumlaan hidhaa jiraachuu fi waraannii wayyaanees uummata shororkeessa jiraachuun ibsame. Maqaa namootaa hidhamanii adda baasuun kan gabaasnu ta’uu ni hubachiifna. Injifannoon uummata Oromoof Qabsoon itti fufa!

Hawaasi Oromoo Magaalaa Jimmaa Loltoota TPLFn Dararamaa Akka Jiru Qeerroon Gabaase.

Caamsaa 12,2017/ Wayyaaneen Uummata Beelaan Dhumaa Jiru Akka Uummanni Hin Gargaarreef Hawwaasa magaalaa Jimmaa Reebuuf Hidhuun Itti Fufte.
Uummata Oromoo ilu abbaa booraa irraa sababa godaansaaf saamicha Wayyaaneen beelaaf saaxilamanii jiran, magaalaa Jimmaa keessa gaaffii karaa nagaa gaafataniif deebiin dhabamee dhoksaan uummaticha ukkamsuuf utuu yaaltuu dubbichi erga bahee  akka waan gargaaraa jirtutti Continue reading

Wayyaaneen TPLF Ummata Oromoo Jiruu Isaa Irraa Kaasuun Baadiyaa fi Magaala Irraa Walgahiin Sardaa Jiru.

Caamsaa 12/2017 Godina Shaggar Bahaa Aanota hundarraa Ummata wal gahii teessisaa jiru. Maqaa Kiraasassaabdummaa fi Daldala seeran alaa jedhuun Itti Gaafatamaan Wajjira Dhaabaa Obbo Geetaachoo Taamiraat kaabinoota Godinaa wajjiin Ummata wal gahii teessisaa jiraachuu fi Continue reading

Godina Shaggar Kaabaa Magaalaa Fiichee Keessaa Oromoonni 50 Barnoota Amantaa Waqeffatnaa Irraa Qamabanii Hidhamuun Gabaafame.

Caamsaa 12/2017 Godina Shaggar kaabaa (salaaleetti) magaalaa Fiicheetti halkan keessaa naannoo sa’a 4:30 itti Galma Diida Heexoo kan jedhamu keessatti hordoftootaa Amantii Waaqeeffannaa Osoo isaan barumsa idilee amantaa Waaqeeffannaa gaggeessaa jira ni baay’inaan namoota 50 kan ta’an Poolisoota TPLFn marfamuun tohannaa jala olchuun achi buutee isaani dhabamanii akka jiran gabaasi Fiiche irraa nu gahe addeessa.

  Maatiin jarreen kanaa hiphachuufi barbaacha Guddaa Gochaan akka jiran himame.Torban darbes namoota hedduu Osoo isaan magaaluma sanatti barumsa Waaqeeffannaa gaggeessaa jirani lammata isin agarre jennaan shororkeessitoota jennee labsii yeroo hataattama jala sin oolchina jechuun akka lakkisani oduun maddeen Qeerroon salaaleti.

Continue reading

Godina Shaggar Kutaa Jalduu Magaalaa Goojjoo Keessatti FXG Itti Fufe.

Caamsaa 12,2017 Godina Shaggar kutaa jalduu magaalaa Goojjootti  FXG eegaluun beekame.akkuma saamicha Qeerroon qellem lukkelee diinaa(basaastota)gogombisuun daandii qulquulleessa jiran,naannoo jalduu magaalaa Goojjoottis qeerroon bifa gaariin eegalan.
Mana ergamaa diinaa kan tadhe Araarsaa Iddoosaa kan jedhamu hanga dandaadhan waan qabaniin erga tumani,Mana saadhibasaa akkuma sa’a ergamaa diinaa Ajjamaa Beeggi kan jedhamu humni diinaa daddaffiin marsuun hardhaaf qeerroo jaalaa baraaranis gumaan qeerroo nibaasna jedhu qeerroon naannoo Sana’a akka nugabaasetti,hima diddu du’a hindiddu jedhuumiree!! Continue reading

Gootichi Atileetii Fayyisaa Lelisaa Shaampiyaanaa Aanota Godina Arsii Aanaa Digaluuf Xijjoo Keessatti Farfamaa Oole.

Caamsaa 10/2017 Shaampiyaanaa Aanota Godina Arsii Aanaa Digaluuf Xijjoo Magaalaa Sagureetti Gaggeeffamerratti Qeerroon Mormii Dhageessisee jira.yeroo Dorgommiin Atileetiksii gaggeeffamutti wal jalaa qabuudhaan akkuma waraana wayyaanetiin marfamee jirutti FAYYISAA FAYYISAA LEELLISAA LEELLISAA jechaa oolaniiru sababuma kanaanis halkan edaa namoota hedduu mana hidhaatitti guuraa turuunis dhagayamee jira

Godina Arsii Aanaa Digaluu Xijjoo Magaalaa Saguree Keessatti Poolisoonni Wayyaanee Qophii Isportii Aanotaa Jeeqaa Jiru.

Caamsaa 10,2017/Godina Arsii Aanaa Digaluuf Xijjoo Magaalaa Saguree Keessatti Dorgommii Shaanpiyoonaa Ispoortii Aanota Godina Arsii gaggeeffamaa jirurratti Poolisoonni Wayyaanee TPLF Uffata Seeraa Osoo hin diranne Ummataan wal fakkaatanii Bakka Dorgommiin itti gaggeeffamutti Argamuun  Yeroo Ummanni Wal gahicharraa galuuf Staadiyoomichaa yaa’u. Dargaggoota qabanii hidhaa jiraachuun dhagayamaa jira.Dargaggoonni Caamsaa 9/2017 hidhaman Ibraahim Amiinoo Magaalaa Itayyaa irraa kan dhufe,Muussaa Hajjii Magaalaa Boqqojjii Irraa kan dhufe, Continue reading

Wayyaaneen TPLF Oromiyaa Guutuu Keessatti Walgahii Jechuun Ummata Cinqaa Jira.

Caamsaa 10/2017 Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Koonfirasii Dargaggootaa Saglaffaa 9ffaa Jechuun Namoota OPDOf Amanamoo ta’an Akka Godinaalee Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Dargoota mariisisaniif leenjiin kennamaafii jiraachuun dhagayamee jira

Ergamtooti TPLF (OPDO)Godina Baalee Aanaa Sawweenaa Keessatti Marii Nageenyaa Jechuun Ummata Rakkisaa Jiru.

Caamsaa 10,2017/Godina Baalee Aanaa Sawweenaatti Marii nageenyaa maqaa jedhuun Kaabinoonni OPDO Godinarraa Dhufanii fi Bulchiinsa Aanichaa keessatti Argaman Ummata walitti qabanii marii gaggeessa jiraachuun dhagayameera.Bulchaan Godina Baalee Obbo Aadam Qaasim Marii kanarratti akka hasayanitti Qaamni Miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ABO yookin Qeerroo Bilisummaa jedhee socho’u Aanaa keenna keessaa qulqullaayuu qabu.Walitti Bu’iinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaati fi Mootummaa Sumaalees furmaata argatee jira kanaafuu olola humnoonni nageenya biyya teenyaa hin barbaanne hafarsaniin hin jeeqaminaa fuula keessan gara nageenyaa fi misoomaa deebisaa jechuun waan lafarra hin jirre itti kijibaa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Aanaa Sawweenaa irraa gabaadanii jiru.

Kana malees  Continue reading

Godina Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa keessatti Ummanni Dirqamaan Gibira Kaffalchifamaa Jiru.

Caamsaa 9,2017/ Godina Gujii lixaa Aanaa Qarcaatti Wayyaaneen Ummata dirqamaan mana manarra deemtee gibira kaffalchiisaa jiraachuun dhagayamaa jira.Akka Oduun achii arganne addeesitutti daldaltoota magaalaa fi hanga Qotee bulaa baaddiyyaattii dirqaman mana manarra deemanii gibira humna isaanitii ol kaffalchiisudhaaf dirqisiifamaa akka jiran maddeen Oduu Qeerroo naannawa sanii gabaasanii jiru. Continue reading

Sabboonaan Oromoo Obbo Huseen Dhaabaa Godina Wallaggaa Aanaa Beegii Magaalaa Boqotan.

Sabboonaa Oromoo beekamoofi jaallatamoo Obbo Huseen Dhaabaa Gimbii addunyaa kana irraa torbee darbe  caamsaa 05/2017 du’aan boqotan. Obbo Huseen Dhaabaa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii magaalaa Koboritti kan dhalatan yommuu ta’an sababa Oromummaa isaaniif deeggaraa ABO ti jedhamuun hiraarsamaa turani. Obbo Huseen bara mootummaa dargii keessa waggoota 6f magaalaa naqamteetti hidhamanii turani. Bara mootummaa garboomfattuu Wayyaaneettis yeroo garaagaraatti ABO deeggarta jechuun akka hidhamaa turaniifi waggoota sadiif Mana hidhaa Wayyaanee turani. Obbo Huseen fincila xumura gabrummaaf dargaggoota kakaaste maqaa jedhuun hiraarfamaa turani. Obbo Huseen maanguddoo ganna 65 kan turan yommuu  ta’u  hamma lubbuun jiranitti man’ee ABO fi WBO gorsaafi maallaqaan nama deeggaraa turani.

Waraannii fi Milishoonni TPLF Godina Arsii Aanota Mara Keessatti Walgahii Sardaa Irra Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

 Caamsaa 8 /2017 Godina Arsii Aanota hundatti Wayyaaneen Milishoota hanga gandaatitti Barana ijaaraa Baate Aanota hundatti wal gahii teessisaa jiraachuun dhagayamee jira.Akka Oduun Aanota tokko tokko irraa arganne ibsutti Dhimmi wal gahii kanaa Milishoota ijaaraman kana keessaa kanneen Oromummaaf quuqama qabanii fi hin qabne qorachuun addaan baasanii warra quuqama sabaa qaban hojirraa dhaabuuf akka ta’es maddeen Oduu keenyaa itti dabaluun ifoomsanii jiru.

Haxxummaa miti hattummaadha.

Dachaasaa Deebisaati

Image result for mischievousQabsoon daandii walxaxaa keessa akka tartu gorsaawwaniifk itaaboota tokko tokkorraa akkasuma mudannoowwan ijaan argurra hubachuu danda’eera. Bu’aa ba’ii sana qaxxaamuranii kutanii akeeka mana bahan sana bira gahuun Qabsaa’aa tokko Obsaaf booree gaafata.
Nama obsa qabutu injifata,nama booree qabutu kaayyoo isaa cina dhaqqaba. Kaleessa dheengadda wareegamtoonnii Qeerroo Bilisummaa kanneen akka  Dirribee Jifaar, Jagamaa Badhaanee, Gaaddisaa Hirphaasaa, Alaamayyoo Garbaa, Fikkf cichoominniif kutannoon isaanii kaayyoon lubbuu isaanii wareeganiif inni guddaan Oromiyaa ijaaruufi maqaa Oromiyaa addunyattii mul’isuuf Faajjii Oromiyaa Alabaa biyyatti addunyaatti agarsiisuuf ture. Xurree isaan irra ademaa turan xurree dhugaati, dhugaa qabatanii lafa dhugaa dhaqan  ‘ ekeraan isaanii Daadhii haa dhugu’ jechaa nama gumaa isaanii baasu waaqayyoo nuun haa taasisu. Maarre ergama isaanii kana mul’ata isaanii, mul’ata wareegamtoota Oromoo kanneen Shiftaa Sumaaleen dhumanii sana galaana dhuunfaa sanatti darbatanii culluxxoo ofittummaa seensisuun
oftulummaadha. Continue reading

Godina Arsii Magaalaa Saguree Keessatti Qophii Ispoortii Irratti FXG Ka’uu Mala Jechuun Warraanni TPLF Hedduminaan Bobba’e.

Caamsaa 9,2017/ Godina Arsii Aanaa Digaluuf Xijjoo Magaalaa Sagureetti Shaanpiyoonaan Ispoortii Aanota godina Arsii Guyyaa Har’aa wiixata 8/2017 Eegalee kan jiru yoo ta’uu Poolisoonni Wayyaanee Galgala kana Ummata Daandirra socho’uu dhoorgaa jiraachuu Oduun Qeerroo Saguree irraa arganne addeessee jira.

Caamsaa 8,2017/ Godina Shawaa Bahaa Magaalaa Bushooftuutti ergamtoonni Wayyaanee hanga gandaatti jiran hunda maqaa gamaaggama hojii ji’a sagalii jedhuun marii teessisaa jiru.Wal gahichi garuu kan gaggeeffamaa jiru.Bushooftuun Oromiyaa taatee osoo jirtuu Afaan Amaaratiini gaggeessaa jiru. Continue reading

%d bloggers like this: