ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!!

SEENAA  Y.G (2005) kutaa 2ffaa fi xumuraa.

Ilkaan socha’ee buqqisuutuu furmaata !! jedhee katabbii kiyya kutaa 2ffaa osoo qopheessaa jiru, wayyaaneen Ibsa haaraa baafatte. Innis QEERROO qorachuu fi tarkaanfii irratti fudhachuuf haala mijeeffachaa jiraachu. Jarri kun dhugumatti waan qabanii fi gadhiisan dhabanii jiran. Akka Ihaadeegitti , Dirree Dimokiraasii bal’isuuf murteessinee fi Hidhamtoota Siyaasaa hiikuuf murteessinee ega jedhanii, kunoo torban osoo hin guunnee, Dirree Dimkiraasii dhiphisuu fi Namoota mana hidhaatii baasuuf deeman bakka buusuuf , Qeerroo Oromoo irratti labsa Obsa nama fixachiisuu baafatii jiru. Akka yaada kiyyaatti , Ibsa Ihaadeeg irraa waa eeggachuu dhiifnee, Qabsoo jabeessuu qofaatu murteessaadhaa  Ega isaanuu fidanii nuutii waan harka keessa qabannuu hin qabnuu, amma maxxanfamuu danda’uun isiniif katabaa. Isa kaan garaatu beekaa waan ta’eef. Continue reading

Jaarraa Yakka Jallataa Uummata Guddaa Dhiisii Nama Tokko Irratti Hojjetanii Walaba Bahan Keessa Hinjirru.

Jaarraa Yakka Jallataa Uummata Guddaa Dhiisii Nama Tokko Irratti Hojjetanii Walaba Bahan Keessa Hinjirru.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Amajji 8,2017
Finfinnee Oromiyaa 
Mirga keenyaaf falmanii, saamicha qabeenya keenyaa dura dhaabbachuun hattuuf saamtuu kan taate Wayyaanee falmanii dararaa ulfaataan abboota keenya kaleessa lubbuun darban irra Qaama mootummaa Wayyaaneen dhaqaabeera. Har’a ilmaansaanii Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Oromoo guutummaaf saboota cunqurfamoo irras yakkoota suukaneessoo jaarraa 21ffaa keessatti hinraawwatamne dhaqqabaa jira.

Continue reading

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!!

SEENAA  Y.G (2005)

Shirri Umurii dheereffannaa wayyaanee itti fufeera. Gamaagamni wayyaanee turban sadiif gaggeeffamee, Ibsa kennameen ka ibsamuu miti. Faallaa ta’uu mala. Waggaa 27 keessatti yeroo jalqabaaf ,gamaagama guyyaa 20 olii gaggeeffatan. Gamaagama kana ka dheeressee ,sagantaa ykn ajandaa durumaan qabatan irraati moo , waan haaraa isaan mudateen dheeratee ? kun ilaalamuu qaba. Ihaadeeg turban tokko caalaaf gamaagama taa’ee hin beeku. Guyyaa 20 ol fudhachuu isaatti isaanuu hin gammannee. Garuu sagantaa durumaan itti yaadan ykn gamaagama gadi fageenyaa gaggeessuu barbaannee jedhanii isaanu dubbatan akka hin taanee,waan nu argisiisuu waa hedduutu jira. Akka kiyyatti, walga’iin guyyaa 21 kun waan nu akeeku qaba . Continue reading

Tarsiimoo fi Tooftaa Qabsoo Haala Yaroo!

Damee Boruu Irraa

ABO haala baayyee ulfaataa fi xaxxamaa tahe keessa wagaa kudhan arfan kana itti ciccee qabsoo bilisummaa Sabaa Oromoo abbaa dhuunfaa qabsichaa kan tahe uummta Oromoon gahee jira.Kana jechuun har’a itti gaafatamni guddaan ABO irraa bu’ee jira jechuu miti. Tarsiimoo abbaa biyyummaa ABO qabatee ka’e har’a uummata Oromootu Oromiyaa duuchaa keessatti gaafii uummataa godhatee jira. Kanaafuu tarsiimoon qabsoo bilisummaa Saba Oromoo sadarkaa wal nama gaafachiisu irraa darbee ifa bahee jira. Namootni gatata tahan tokko tokko nu dogongorsuuf jecha  uummatni Oromoo maal barbaada warri jedhan hin dhabaman. Ummatni Oromoo garuu jala muree abbaa biyyummaa isaa irratti eenyu wajjin iyyuu akka jaarsummaa hin teenye murteefatee jira. Continue reading

SBO Amajjii 7, 2018. Oduu, Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, “Ejjennaa Balleessinu malee hin bannuu TPLF dhugoom e” mata duree jedhu jalatti Barruu maamila keenya Simbirtuu Dhugaa irra nudhaqqabe fi Gaaffii fi Deebii Artistoota Mis eensota Waraana Bilisummaa Oromoo Jaal Jaalataa Lammii, Margaa Wandimmuu fi Samiir Jihaad Waliin taasifne kutaa 4ffaa.

OROMIYAA Keessatti Wayyaaneen OPDO Qabattee Maal Xaxaa Jirtii Maal Xaxaas Turtee?

Amajji 2018
Qalbeessaa Dhangi’aa
Finfinnee Oromiyaa
Boondiin OPDO alaaf keessatti maal fakkaata? Barruu kana suuta dubbisaa! Waan dhugaa dubbannuuf nu jibbu! jette urunguun ykn jajjuun
Kaleessarraa kaana.
Biyya har’a akka waan ofii qofa ijaaraniitti habaashaan ittiin dhaadatan Xoophiyaan lafee abboota keenyaan ijaaramte. Lafee nama keenyaan haa ijaaramtu malee numaaf ‘Si’ool’ lafarraa taatee nu dararaa jaarrolee lakkoofsisaa jirti. Xoophiyaa ijaaruu keessatti gootonni keenya gootummaa isaaniin lafee cabanii dhiiga dhangalaasaa turan. Ta’ullee akka nama biyyaaf of wareegee dhiisii akka nama maatiif of wareegeellee hanqisanii seenaa gootota keenyaa mara moofaa jibbaaf moofaa hacuuccaan haguugan.

Continue reading

Labsa EPRDF Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

“Yaa garaa laafina koo, Titiisa irraa damma eeguu koo”   Jedha Oromoon yeroo mammaku.

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Mootummaan Wayyaanee EPRDF haalli Oromiyaa fi waliigala biyya Ethiopia jedhamee waamamu keessatti rakkoo siyaasaa fi diinagdee akkasumas hawaasumaa isa qabee jiru keessaa akka bahuu hin dandeenye tolchee hubatee jira. Haala kanaan kan muddame EPRDF(TPLF) Murtii siyaasaa fudhate keessatti rakkoo biyya sana keessaa furuuf hidhamtooti siyaasaa biyyattii keessa jiran warri murtii adabbiin itti kennamee jirus ta’e kanneen murtiin itti hin kennamiin akka gadiifamanii fi manni hidhaa Ma’ikelaawii jedhamee waamamu akka cufamu labsee jira. Continue reading

“Tokkoyyuu Hintolle Budaan Lakkuu Deessi!”

Qalbeessaa Dhangi’aati
Habashummaarra abshaalummaa qabaatanii yoo qabsaa’an Bilisummaa saba ofii mirkaneessu. Qaamonni Habashummaa qaama isaanii taasifatanii halagaa waliin dibbee reebaniif halagaan nu ajjeesaa jiru waliif Huuruu Harreeti. Inni nu ajjeesuus caasaa nu ajjeesuf inni golgaa ta’us tokkuma. Har’a uummanni Oromoo uummata biraa irraa jibbee akka hinqabne namuu cimsee beeka. Qabsaa’onni Oromoos saba ollaa biyya abbaasaanii Oromiyaaf jibba humaatuu akka hinqabne beekamaadha. Gaaffiin keenya garuu; gaaffii abbaa biyyuummaa ta’ee utuu jiruu,
namoonni gogaa Oromoo keessi habashaa gara gaaffii dimokiraasiitti dabsaa yoo jiran ilaalaa turre. Continue reading

Amajjii 1,2018 Dhaamsa Bara Haaraa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Obsoof Cichooma Qabsoo Abboota Keenya Qabsaa’ota Haqaarraa Dhaaluu Qabna!

Qabsaa’ota haqaaf gameeyyii ABO irraa maal dhaallee? Maal dhaaluu qabna? 

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Finfinnee Oromiyaa
Moxobii irratti Jaallan qabso haqaa faana hanga har’acichitanii jirtan keessattuu Waraannii Bilisummaa Oromoo irreef gaachana keenya taatanii hanga har’aa diina daangaarraa waqaraa jirtan, akkasuma kabajamaa uummatako uummata Oromoof deggartoonnisaa marti  baga bara haaraa Kanaan isin gahe! Jaallan isin biraa baroota darbe wareegaman Waaqni Uumaan Jannataan haa qananiisu!

Continue reading

Gidduugaleessa Oromiyaa Magaalaa Burraayyuutti FXG Itti Fufe.

Image may contain: one or more people, people standing and outdoorAmajjii 2/01/2018 Gidduugaleessa Oromiyaa Magaalaa Burraayyuutti Sochiin Warraaqsa Warraaqsa FXG gootota Qeerroo barattoota Oromoo M/B Sadarkaa 2ffa Buraayyuu hanga gaaffiin keenyaa gaafanne nuf deebi’utti jechuun gaaffi armaan gadii irra deebi’anii dhiyeeffachuun ejjannoo isaanii jabeessuun sochii itti fufan. Gaaffiin isaan irraa deebi’uun dhiyeeffatan
1. Barattootni hiriyoonni keenyaafi barsiisotni Keenyaa hidhaman gaaffii tokko malee haa hiikkaman .
2. Hidhamtootni siyaasaa ilmaan Oromoo hundi haa hiikkaman.
3. Gaaffii mirga Abbaa Biyyummaa gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamuu qaba.
4. Waraanni maqaa liyuu hayilii somaaleefi agaaziin uummata keenyarratti gaggeeffamaa jiruu hatattamaan nurraa dhaabbachuu qaba,
Continue reading

Summary of half a century movement to reconstruct political landscape of modern Ethiopia

Malkamuu Jaatee, January 2018

Modern Ethiopia was established by shifting its capital from Gonder to Finfinnee (Addis Ababa) during the era of European colonial powers scramble for the African continent (1881 – 1914). The recent political movement across Oromia, Amahara, and other regions are the continuous out comes of half a century national struggle of peoples of Ethiopia to achieve freedom and democratic rights. The vision to reconstruct the political landscape of modern Ethiopia came into existence out of peasant uprisings in Wello, Tigray, Hararge, Gojjam, and Bale plus the 1960s movements of Afran Qalloo, Mecha and Tulama civic organization, and student protests. Continue reading

Hatattamaan Waan Godhamuu Qabuu

Damee Boruutiin

Dirmaan OPDO fi TPLF baatii muraasaa akka dinqitti of mul’isaa ture doksaan dhukana keessatti raawwate. “Hima dideen du’a hin didu “,akkuma  jedhan  warri dirmaa kana hubachuu dandeenyu amma nuuf danda’ametti uummata  keenyaaf ibsuu yaalleera.  An maqaa Damee Boruu jedhuun baatii Gurandalaa, 2017  ” Meeshaan Abbaa Hojjetataaf Dhimma baasa”mata duree  jedhu  jalatti waa’ee OPDO barreesseen jira.Maxxansaan kunis Ayyaantuu fi Sagalee Qeerroo Bilisummaa irratti bahee jira. Continue reading

QABSOON OROMOO “MAARSHII” GEEDDARUU QABAA !

SEENAA  Y.G (2005)   kutaa 2ffaa fi xumuraa

Dhiigni Ilmaan Oromoo dhangala’ee akka hin hafnee, waa lamaanin abdii godhe. 1. Sochii Qabsaa’ootaa, Dhaloota har’aa fi Ummataa Biyya keessaa qindeeffamee adeemaa jiruu, 2. Gidduu kana Dubbi namicha AMEERIKAA HERMAAN KOYIN ibsa kennee booda. Namni kun wayyaanee Angootti fiduuf, shira qabsoo Oromoo irratti hojjatee seenaaf dhiifnaa. Isa boodas Dhiiga waggaa 26 guutu dhangala’aa jiru osoo arguu callisuu isaatiif , barumaaf keenya. Amma garuu osoo hin jaalannee dubbachuuf dirqameera. Isayyuu haasaa Doppilomaasii keessaa ba’ee , waanuma jiru lafa kaa’ee. Continue reading

Godina Wallaggaa Magaalaa Shaambuu Keessatti Ummanni Waraana Wayyaanee of Keessa Dabarsuu Dhorkee Jira,

[SQ, amajjii 1,2018] Torban kana walitti fufiinsaan magaalaa Shaanboof naannooshee, bakkeewwan akka Konbolchaaf Fincaa’aa Horroo keessatti FXG hamaan gaggeeffamaa jira. Dirmannaa cimaa uummatni Horroo walii taasiseen akkasuma uummanni Baakkoo taasisaa jiruun karaawwan Horrootti darban kanneen Baakkoo keessa qaxxaamuran jirma jajjabaan kan cufamee jiru, konkolaataa kamiin dabarsaa akka hinjirre gabaafame.
Injifannoo uummanni argataa jiruun Sukkaarri uummataaf hiramaa jiraachullee dubbatamaa jira. Onicha keessatti uummanni ofiin of bulchaa jiraachuuf warraqsa jabaan banbanee akka baroota 90 moota keessatti haalan finiinaa jira.
Mootummaan tarkaanfii humnaa ajjeechaa gara jabinaa fudhachaa jira. Uummatatti Elekoopteraan waraana galchaa jiraachuus gabaasanii jiru

Continue reading

Guyyaa WBO Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii Keessatti Kabajame

Guyyaa WBO Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii Keessatti Kabajame

[SQ, amajjii 1, 2017] Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa guyyaa WBO shaamaa qabsiisuun kabajate. Guyyaa WBO kanarratti, tarsiimoo qabsoof adeemsa deggarsa WBO gara fuulduraa irratti Marion taasifame. Gurmuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo Moorichaa kanneen ona Oromiyaa maraa walitti dhufan yoo ta’u, qooda qabsoo Qeerroo baroota darbee waliif himuun hanqinaaf jabina bara darbee kaasanii akkaataa ittiin egeree Oromiyaa utuban irratti waliin dubbatanii jiru. Gurmuun Qeerroo kunneen jabina qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti taasifameen addatti WBO bifa addaan kan ajaaibsiifatan, WBO tumsuun egeree Oromoof murteessaa ta’ullee waliif himaniiruu

%d bloggers like this: