QEERROO: Jarmaya Sirnaan Caaseffame moo Sochii akka Tasaa Dhohe?

Hagayya 21, 2020, MOOSISAA AAGAA tiin

Qeerroon jarmaya gurmaawaadha, garuu Jawaar Mohaammad jalatti miti.

*Barreeffama jalqaba Ingliffaan “Ethiopia Insight” irratti Hagayya 21, 2020 maxxanfamee tureerra gara Afaan Oromootti kan hiikame.

**Lakkoofsi barru kana keessatti tuqaman hundi akka lakkoofsa adduunyaatti (ALA) dha.

Jechi Qeerroo jedhu kan dirree siyaasaa Oromootti as bahe jarmayaan dargaggoota/dardarran Oromoo maqaa “Qeerroo Bilisummaa Oromoo (QBO)”, gabaabaatti “Qeerroo” jedhuun Ebla 2011-tti gurmaawuun sirnaan erga hundeeffamee asi dha.  Akkuma uumameen, Qeerroon marsarariitii (website) isaa kan jalqaba banachuun labsii hundeeffamaa (manifesto) isaas erga ifa taasisee booda finciloota walirraa hin cinne dhaabbilee barnootaa ol-aanoo keessatti qindeesse. Achirraa jalqabee fincilli barattoota Oromoo QBOtiin geggeeffamu utuu walirraa hin citiin takka ho’aa, takka qabbanaa’aa erga itti fufee booda finciloonni jajjaboo fi guutuu Oromiyaa waliin gahanii walitti fufiinsaan bara 2014 fi 2015 geggeeffaman ol-aantummaa Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (ABUT) buqqisuu danda’eera. 

Kaayyoon barruu kanaa haala hundeeffamaa fi sochii Qeerroo ibsuu fi dhimma Qeerroo irratti hubannoolee dogoggoroo bal’inaan faca’aa turan tokko-tokko sirreessuu dha. Keessattuu ta’u-malaa dogoggoraa bal’inaan faca’ee jiru kan “Qeerroon sochii akka-tasaa (spontaneous), kan caasaa hin qabne dha” jdhu sirreessuu dha. Kana malees, rogeessa (activist) duraanii fi yeroo ammaa hidhamaa siyaasaa kan ta’e Jawar Mahaammad sochii Qeerroo keessatti qoodaa inni qabu ibsuu dha.

 Ani barreessaan barruu kanaa, bara 2009 irraa eegalee Sochii Barattoota Oromoo (SBO) fi finciloota Qeerroo marsariitii  hedduurratti, keessattuu marsariitii Gadaa.com irratti yoo xiqqaate barruu saddeet maqaa masootiin (alias name) maxxansaa tureera.  Sadaasa 12, 2009 waa’ee mormii bal’aa bara 2005;  Sadaasa 11, 2010 waa’ee finciloota bara 2006 fi 2010 gidduutti geggeeffamanii; Sadaasa 19, 2011 cuunfaa tartiiba taateewwan fincila barattoota Oromoo kan Sadaasa 2010 hanga Sadaasa 2011 qindeessee gabaaseera. Akkasumas Sadaasa 7, 2014 cuunfaa babal’na Sochii Qeerroo kan Sadaasa 2013 hanga Sadaasa 2014 maxxanseera. Barruulee koo kanneen hafan ceesistuu (link) kanaan argachuu dandeessu. Continue reading

Aside

Support victims of Ethiopian Government brutality and the peaceful movement of Qeerroo B. Oromo

campaign image

https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/support-for-oromo-victims-and-peaceful-movement-of-qeerroo-bilisummaa/internationalqeerroooryouthsupportgroupinc?fbclid=IwAR2EEeg-1oiHQS8ojP9kztRTFysGcaqUUYLfEUY9qPpSao9FNnApu96rAGk

Aside

Qeerroo: from ‘revolt against subjugation’ to ‘popular uprising against tyranny’

September 3, 2020by Worku Burayu

Attempts to discredit Qeerroo will not deter the movement from pursuing its goalsYou might well have heard mischaracterizations of Qeerroo and its institution, Qeerroo Bilisummaa Oromoo (QBO), as part a defamation campaign against the Oromo and the Oromo Liberation Front (OLF).

To mischaracterize and attack Qeerroo organization whose sole mission is to end tyranny is disgraceful. Yet, the Abiy Ahmed administration and some media outlets including ESATEthio 360 Media and all government affiliated medias continue to undermine Qeerroo, going as far as tainting the popular peaceful resistance it waged that once aroused the glimmer of hope for Ethiopia until it was snatched away by the new regime.

Some have opposed just about everything QBO has been doing. The question is why.

Who is Qeerroo?

Qeerroo is an Afaan Oromo word literally meaning ‘unmarried young man’, as Qaarree is for ‘unmarried young woman’.

In Oromo’s Gadaa socio-economic and political system, Qeerroo represents the youth in the social strata of Gadaa structure that signifies the potential force of the Oromo society who are full of energy, enthusiasm, and defenders of the dignity of the Oromo people and their homeland Oromia.

Qeerroo played a vital role in the organized Oromo struggle of the early 1970s.

For example, the song Gaaddisaa Abdullaahii sung titled ‘Qeerroo-mataa-tuutaa, hin jarjartu suuta’ in 1970s was to signify that Qeerroo is the engine of the Oromo Struggle. Since 1991, Qeerroo has re-occurred as what is called the “Qubee generation” to mark the era of introduction of Qubee script and Afaan Oromoo as medium of instruction in schools for the first time in Ethiopian history. This was the result of decades resistance spearheaded by the OLF and realized during the brief period that the OLF participated in the transitional government of Ethiopia.

Unlike its traditional meaning, the origin of the Qeerroo term in Qeerroo Bilisummaa Oromoo’s setting, is derived from the word “Qeerrensa/Qeerramsa” whose literal meaning is “tiger,” to symbolize a fierce fighter, a dignified being, active and defenders of survival and dignity. “Qeerrenso” and “Jaajjabee” are very common terms in OLF and Oromo Liberation Army (OLA) often used to adore those fierce young fighters.

In short, as Qeerroo represents the dynamism of the Oromo youth in a peaceful struggle against tyranny, Jaajjabee represents an admirable special young force in Oromo armed struggle. Hence, in this context, Qeerroo and Jaajjabe are gender neutral. Qeerroo is an idea of cultured resistance, represents a relentless pursuit of liberty, equipped with mental readiness and resilience which leaves no stone unturned to get what it pursues.

What Qeerroo and QBO is not