“Tokkoyyuu Hintolle Budaan Lakkuu Deessi!”

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aati
Habashummaarra abshaalummaa qabaatanii yoo qabsaa’an Bilisummaa saba ofii mirkaneessu. Qaamonni Habashummaa qaama isaanii taasifatanii halagaa waliin dibbee reebaniif halagaan nu ajjeesaa jiru waliif Huuruu Harreeti. Inni nu ajjeesuus caasaa nu ajjeesuf inni golgaa ta’us tokkuma. Har’a uummanni Oromoo uummata biraa irraa jibbee akka hinqabne namuu cimsee beeka. Qabsaa’onni Oromoos saba ollaa biyya abbaasaanii Oromiyaaf jibba humaatuu akka hinqabne beekamaadha. Gaaffiin keenya garuu; gaaffii abbaa biyyuummaa ta’ee utuu jiruu,
namoonni gogaa Oromoo keessi habashaa gara gaaffii dimokiraasiitti dabsaa yoo jiran ilaalaa turre. Continue reading