Odeessa Oromiyaa Tibbanaa

Aside

Adoolessa 28,2017/Godina Harargee bahaa Santa Qarsaatti Wayyaaneen Ummata Dirqamaan biqiltuu dhaabsisaa jiraachuu maddeen Keenya gabaasanii juru. Aanaa Qarsaa fi Gandoottan baadiyyaa hunda keessatti mootummaan wayyaanee Ummata dirqamaan yaasee biqiltuu dhaabun naannoo keessan magariisa gochuu qabdu jedhee roobaf aduun ummata rakkisaa jiraachuun dhagahame.maqaa biqiltuu dhaabutiin ummata walitti qabee kaabinoota isaa warra Afaan isaanii siyaasaa kijibaatin qaratan bobbaasee ummata waa’ee misoomatiin walitti qabe siyaasaa isaa kan kijibaa waggaa 26 guutuu ummataaf liqimfamuu dide san ummataan dirqamaan liqimsaa jechaa jiraachuun ummata shororkaa itti naqaa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Continue reading

SBO Adoolessa 28,2017. Oduu,Dilaala fi Gibira Humnaa Olii Mootummaan Wayyaanee Ummata irratti fe’e mormuudhaan diddaa Guutummaa Biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru addatti Diddaa Gutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti Gabaasaa Qindaahee fi Kutaa 2ffaa Gaaffii fi Deebii sabboontuu Oromoo Shamarree Furtuu Lammii waliin taasifame.

Aside

SBO Adoolessa 26/2017. Oduu, Gabaasaa FXG guutummaa Oromiyaa keessatti belbelaa jiru, Qeerroo Oromiyaa bakka bu ’uudhaan dhiheenya kana WBO Zoonii Kibbaa bira dhaquun dokmantarii tokko qopheessite interneeta irratti kan facaafte S hamarree Oromoo Furtuu lammii waliin gaaffii deebii taasifne fi SBO sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

24 July, 2017 15:12

Aside

Adoolessa 24,2017/ Magaalaa Buraayyuu irra lukkeelee wayyaanee ummata burjaajeessun mana jireenyaa fi lafa bakka mana jireenyaa sini keennina jechuun dhugaa fakkeessani,kijibaan ummata kan saamaa turan soba ta’u ifa baasan.

Odeeffannoo naannoo Sana akka addeessutti ummannii fi Qeerroon akka addeessutti kana dura nama uunfaa tokko tokkoorraa qarshii kan guuraa turan deebidhanii haaluun lafti sinif kennamu hin jiru jechuun beeksisa maxxansan odeensi gama sana ,waanti kun kan raawwate gandoota buraayyuu maratti,ganda lakkuu kattaa,ganda Buraayyuu,Ammee Diimaa,Gafarsaa…fi kknf keessatti lukkeleen wayyaanee ummata saamaa kan turan haaluu isaani qeerroon naannoo Sana addeessan,odeeffannoo biraa dudduubaan…

Mootummaan Wayyaanee Uummatarratti Gatii Suukkaaraaf Zayiittii Dabale

Aside

Adooleessa 22/2017/ Daldallii karaa Sukkaaraaf Zayiitaan mootummaan taasisu iratti magaalaalee irraa qabee hanga baadiyyaatti uummannii hiriiraan akka bitataa tureef sanuu tibbaa irraa kutaa turan ibsaa turuun keenya nii yaadatama. Haala kana keessatti biyyattiin saatii kufaatii dinagdee keessa seenaa jirtutti mootummaan waa maraan uummata saamaa jiraachuun akkaan mufachiise jira. Daballii Sukkaaraaf Zayiitaa kana keessatti miidhamaan uummaataan ala Namoonni miseensa ta’an yeroo gara yerootti Zayiitaa, Sukkaaraaf Kaardiin manatti akka dhaquuf baramee jira. Koompoonii gurgurtaa mi’oota kanneeniis uummataaf tokko kan laatan jaleewwaan mootummaa lamaaf isaa olfudhachuun gaafa uummanni bittaaf dhaqu akka dhume himuun hawwaasa balaa keessa galchu. Haallan kana keessattu uummataarraa Zayiitaa, Sukkaaraaf kaardii kutuun uummata gidirsaa jira. Namoota maatii danuu qabaniif kaneen namoota muraasa qabaniifis hangi gurguramtu sunuu xiqqaa ta’uuf irrattuu gatii dabaluun dubbatame.

22 July, 2017 23:51

Aside

Adooleessa 21 _2017 Kutaa finfiinnee magaalaa buraayyuutti amma ganama kana lukkeelee wayyaanee uummata nagaan deemu tumaa ykn reebaa jiraachuu qeerroon addeessan,naannooma sana kattaa bakka jedhamutti duulli gabaa lagannaa akkuma itti fufetti jira gabaasa biraa dudduubaan..

22 July, 2017 23:49

Aside

Adoolessa 22,2017/Arsii Lixaa Magaalaa Shaashamannee keessatti galgala kana Daandilee hundarratti waraanni Wayyaanee Ummata Daandirra deemu hunda sakatta’aa jira. Sababni isaan Umnata itti sakatta’aniif garuu maal akka ta’e beekuu hin dandeenne jedha gabaasni Qeerroo irraa nu gahe