GOOTNI NI DHALATA,NI DU`A! SEENAAN ISAA BARABARAAN NI JIRAATA!

Aside

barruu

Falimisiisiin

DIINNI KEE WAAN DANDA`UU HUNDAAN SI DHABAMSIISUUF SIRRATTI HOJJETA.WAAN QABDU HUNDUMAA SI SAAMA. QEE FI QABEENYA, JIRUU FI JIREENYA KEE HUNDUMAA HANGA MANAA FI MAATII KEE HUNDUMAA SIRRAA FUDHATA.QOORQALBII KEE FI HAMILEE KEE TUQEE AKEEKAA FI KAAYYOO KEERRAA SI DHAABUU FI SI JILBEEFFACHIISUUF WAAN GODHUU QABU HUNDAAN SITTI DUULA. GARUU, WAAN TOKKO GODHUU HIN DANDA`U.AKEEKAA FI KAAYYOO KEE SI KEESSAA FUDHATUU FI IRRAA SI DHAABUU HIN DANDA`U. DUUTEES AKEEKAA FI KAAYYOO KEEF!

Hunda dura kabajamtoota MABO nagaan ulfinaa fi kabjaa jaallummaa  bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu.Jaalan baga jiraattan! Dhalli namaa Addunyaa kana irratti yeroo sadii maqaan isaa ol kaafamee lallabama ykn ittiin beekama. GOOTNI DHILATA,NI DU`A! SEENAAN ISAA BARABARAAN NI JIRAATA!