Qeerroon Bilisummaa Yuunivarsiitii Jimmaa, Mattuu fi Wallaaggaa Irraa Eebbifaman Ibsa Ejjetnoo Beeksifatan

Aside

logo-qeerroo-oromiyaa3

Adooleessaa 2/20013 Eebbifamtootni Baratootni Oromoo miseensotni Qeerroo Bilisummaa Yuunivarsiitii Jimmaa, Mattuu fi Wallaaggaa Maadhee garaa garaa keessaatti ijaaramuun bifaa garaa garaan diddaa sirnaa wayyaaneef qabanii fi FDG keessaatti ga’ee ol aanaa baa’aa turan eebbifamuu isaaniif gammaachuu isanitti dhagaa’amee ibsachaa haala walfakkaatuun maadhee garaagaraa irraa walitti dhufuun bifa itti sochii warraaqsaa FDG fi bilisummaan uummataa Oromoo itti saffisuu danda’uu irraatti marii bal’aa erga gaggeessaanii boodaa ibsaa ejjeennoo qabxii 6 armaan gadii dabarfachuun sagantaa marii isaanii bakkotaa sadan irraa iyyuu milkiin xummuratan.

Ibsa Ejjeennoo Qeerroo Ebbifamtoota Baratootaa Oromoo
1. Nuti Baratoototnii Oromoo hacuuccaa fi gadii qaba uummataa keenyaa Oromoo fi Oromiyaa irraatti yeroo irraa gara yerootti gita bittootaa moototaa abbaa irreen gaggeeffaamaa jiru balaaleffaachuun mirgaa uummataa keenyaa ogummaa fi dandeetii qabnutti fayyaadamnee uummataa keenyaa bifa qiinda’een gurmeessinee haalduree tokkoo malee qabsoo diddaa garbummaa qindeessuu irraatti kan fuulleeffaanuu ta’uu murteeffane.
2. Nuti ebbifamtootni Oromoo kaayyoo keenyaa buddenaa fi faayidaa yeroon hin jijjirru, kayyoon keenyaa gama qabsoo Oromoo bifa
danda’amuu jabeessuu fi tokkuummaa uummataa keenyaa tiksuu irraatti kan xiyyeeffaatu ta’uu ni hubachiifna.
3. Biyyaa Mootummaa abbaa irree Ethiopia keessaatti baratanii hojii qabachuu fi jiruuf jireenyaa gaggeeffaachuun hin danda’amuu, kanaaf baratootni Oromoo bara baraan dhaabbilee barnotaa Olaanoo garaagaraa irraa eebbifamaa turan ragaa guddaadha, kanaafuu nutis kaayyoo fi akeekaa mootummaa abbaa irree kana fi hojii dhabdummaa dhabamsiisuuf baratootaa fi dargaggotaa Oromoo humna baratee hojiidhabdee ta’ee cabee ulee rakkinaan reebamaa jiruu walitti qindeessuun mirga keenyaa fi uummataa keenyaa kabachiisuuf kutannoo fi muraannoon kan hojjennuu ta’uu ni hubachiifna.
4. Kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga’uuf dirqama dhalotaa bahuuf murtoo gochuu keenyaa ni ibsina.
5. Hidhaa, ajjeechaa, hojii dhabdummaa, fi dararaan Wayyaanotaa kaayyoo keenyaa irraatti akka cichoomina qabannuu nu godha malee duubatti kan nu hin deebifnee ta’uu ni hubachiifna.
6. Ilmaan Oromoo biyyaa keessaa fi biyyaa ambaa jirtaan hundii wal dhagahuu fi wal dhaggeeffaachuun waanjoo garbummaa jalaa bahuuf harka wal qabannee haa kaanuu jechuun ibsa ejjeennoo qabxii jahaa of keessaa qabu dabarfachuun waadaa isaanii irraa deebi’uun haroomsatan.
Injifannoon U/Oromoof!.
Gadaan Gadaa Bilisummaati.
Ebbifamtotaa Qeerroo Bilisummaa Yuuniversitii Jimmaa,Mattuu fi Wallaggaa irraa.