HRLHA Participates in 23rd Regular Session of UN Human Rights Council

Aside

HRLHA | June 12, 2013

HRLHA FinegeneavaThe Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) has participated in the 23rd regular session of the UN Human Rights Council held at the UN Geneva Headquarters in Switzerland from May 27 to June 14, 2013. The event particularly hosted by the HRLHA on the past and present human rights situations in Ethiopia took place on the 6th of June, 2013.

HRLHA was represented, at the 23rd regular session, by Mr. Garoma B. Wakessa, the Executive Director of HRLHA and Mr. Tesfaye Deressa, Chief Investigator; and the representatives of HRLHA did presentations on the Adverse Roll of land grab and the encroachments of fundamental rights in Ethiopia respectively. In his presentation under the title The Consequences of Land Grab in Ethiopia, Mr. Garoma elaborated on how local farmers in various parts of the country, in Oromia, Gambella and Benshangul regional states in particular, were evicted from their lands and livelihoods without consent and compensations, and ended up in joblessness and poverty. He has also pointed at how the Ethiopian Government has violated the international laws and instruments that relate to investments and/or developments through partnerships of Transnational Corporations and local governments.

geneava2Mr. Tesfaye Deresaa on his part in his presentations under the title The Encroachments of Fundamental Rights discussed the direct and systematic denials of freedoms of expression, assembly and organization, religion, as well as the overall democracy and rule of law. Mr. Tesfaye underlined that, instead of the promised democracy, the exact replica of absolute authoritarianism of one party rule of the Dergue time has reigned in the country in the past twenty years, and that the democratization process has failed as a result of the denial of the fundamental freedoms.

The two presenters, among other things, reiterated that everything about democracy and fundamental rights was well-written in the Constitution and other relevant documents only to win acceptance by Western donors, and then to remain on paper. Representatives of the Ethiopian Government who attended the event had nothing to say in defending the ruling party, but admit failures and repeat the never unfulfilled promises to fix the problems.

Most of the Horn of African countries were represented by more than one human right organizations, whereas the Human Rights League of the Horn of Africa was the only agency to host an event on the current situations in Ethiopia as part of this 23rd regular session of the Human Rights Council.

MANNI GOGAA HARREEN IJAARAME, GAAFA WARAABEESSI YUUSU DIIGAMA !!

Aside

Y.G(2005) Kutaa 2ffaa | Waxabajjii 11, 2013

barruuAddunyaan har’a keessa jirru kun , tokko isa tokko liqimsee, bakka bal’ifatee kan itti jiraachuu barbaadudha yoo jenne, dhugaa irraa fagaachuu hin ta’u. haqi addunyaa kana irraa eegaa jirru , dantaan takaalamtee afuura baafachuu isheen qofaa jirtii jennee dubbachuu dandeenya. Adeemsa hannaa kana hubatanii fi addunyaa dantaa ishee waliin arreedaa jirtu kana waliin harka keessa naqatanii hegaree isaanii kanneen dagatan “wayyaanoonni” , guyyaan isaa haa dheeratu malee, addunyaa kana keessaa adda durummaan , kan harka isaanii akka argatan hin shakkisiisu. Wayyaaneen har’a humnaan jiraachuuf waraana ijaarrachuu fi Dinagdee biyyaa tu’attee isa kaan harkattoota ishee qofa taasisuu qofaa odoo hin taane, kan na dura dhaabbata jettu hundumaa dhabamsiisuu, dadhabdu ammo, diiguu akka qabdu beektiif, karaa gara garaa duula gara garaa gaggeeffataa jirti. Kan ishee dura dhaabbate kaasuuf , hidhaa fi godaansiisu irra dabranii, akka nama rashanuu danda’an, Addunyaan dantaan takaalaman hayyamuufii ragaa hedduu tarrisuun ni danda’ama.

Adeemsa addunyaa hannaan guutame kana keessatti addu durummaan miidhamuun keenya waan hin hafneedha. Kan miidhamne ammoo , waanuma sirnoonni hundi ittiin nu miidhaniin yennaa ta’u , kan wayyaanee garuu ija kan baaseedha. Qabsoo Oromoo diiguuf bara wayyaanee kana yaaliin taasifame waan ifa jiru. Yaalii wayyaanee fi dadhabiina keenyaan waan nu irra ga’e , waan keessa jirru irraa herreeggachuun hin ulfaatu. Irra jireessi isaa garuu , kan kaleessaa irraa barachuu dhabuu keenya irraa kan maddaniidha yoo jedhame, dhugaa irraa fagaachu hin ta’u. kanaafidha, akkuma mammaaksa Oromoo “ MANNI GOGAA HARREEN IJAARAMEE , GAAFA WARAABEESSI YUUSU DIIGAMAA ” san, hundumtuu of labsee deebisee yeroo gabaabaa keessatti bakka itti of yaadu irraa kan of dhabe.

KUTAA 1ffaa barreeffama dabree keessatti , kan dabre irraa barachuuf waan sirreeffachuu qabnu, qabxiilee 3n tokko kaaseera. Namoonni hedduunis yaada hedduu irratti gumaachitanii jirtani, GALATOOMAA ! Warra har’allee qalbii arrabsoo “Ganda marqaa jennaan, ijoolleen boojitoo qabattee yaate ” san keessa warra gangalataniif, kan jedhu hin qabu. Sababaan waa sadiif.

  1. Halagaa Afaan Oromoo katabanii dubbisan heddummaachuu irraa ,
  2. Qalbiin isaanii obboloota isaanitti waan hin kalaa’iniif,
  3. Kaayyoo halgaan oofamuun waggaa 150 booda illee waan hin galiiniif.

Garuu adeemsi itti jiran waanuma waggaa 150 oliif keessa gangalannu waan ta’eef, isaanu kana keessaa of baasanii ilaa fi ilaameef of qopheessuu qabuun jedha.qabxiileen ka’an:-

MANNI GOGAA HARREEN IJAARAMEE, kutaa 2ffaa.docx